Proszę o odpowiedź na poniższe pytania:

Płeć:
Płeć: Kobieta Mężczyzna Zaznacz płeć


Proszę zaznaczyć właściwe odpowiedzi:

1. Procesy modernizacyjne w woj. mazowieckim obserwuje się w przedsiębiorstwach należących do sekcji PKD:

a) działalność profesjonalna, naukowa i techniczna,
b) informacja i komunikacja,
c) transport i gospodarka magazynowa.
Zaznacz odpowiedź
2. W wyniku przeprowadzonych badań jako biegun wzrostu (czyli branżę przyszłości) w woj. mazowieckim uznano:

a) działalność finansową i ubezpieczeniową,
b) rolnictwo,
c) przemysł zbrojeniowy.

Zaznacz odpowiedź
3. Liczba podmiotów zajmujących się edukacją, opieką zdrowotną i pomocą społeczną wzrasta najbardziej w:

a) Warszawie,
b) Siedlcach,
c) Płocku.

Zaznacz odpowiedź
4. Największe na Mazowszu bezrobocie występuje w podregionie:

a) Warszawa,
b) radomskim,
c) warszawskim zachodnim.

Zaznacz odpowiedź

5. Proszę określić, w jakim stopniu po zapoznaniu się z Raportem końcowym z badań przeprowadzonych w ramach projektu "Badania dla Rozwoju Mazowsza" wzrosła Pana/Pani wiedza na temat sektorów/branż przechodzących procesy modernizacyjne bądź wymagających przeprowadzenia takich procesów:

wysokim
średnim
niskim


Zaznacz odpowiedź
6. Proszę określić, w jakim stopniu po zapoznaniu się z Raportem końcowym z badań przeprowadzonych w ramach projektu "Badania dla Rozwoju Mazowsza" wzrosła Pana/Pani wiedza na temat kierunków zmian gospodarki w woj. mazowieckim:

wysokim
średnim
niskim

Zaznacz odpowiedź