Podziel się książką

Fundacja "Fundusz Inicjatyw" w ramach swojej działalności statutowej prowadzi bibliotekę FFI, która dysponuje atrakcyjnym, ale wciąż skromnym zbiorem książek. Wspólnymi siłami i z Waszą pomocą chcemy wzbogacić zasoby naszej biblioteki. Jeżeli posiadasz niepotrzebne książki w dobrym stanie i chcesz podzielić się nimi z innymi osobami, zachęcamy do oddania ich na rzecz Biblioteki FFI.

a) Możesz oddać nam swoją książkę na zawsze,
b) Możesz pożyczyć nam książkę na okres 1 roku, a potem ją odebrać.

Ze względu na przekazaną nam w ostatnim czasie dużą ilość książek z kategorii beletrystki (powieści, opowiadania, nowele itp., przede wszystkim o charakterze rozrywkowym) od dnia 20 marca 2013 r. przyjmujemy wyłącznie książki branżowe, związane z rozwojem zawodowym np. z zakresu ekonomii, funduszy europejskich.

Biblioteka bezpłatnie udostępnia swoje zbiory każdej zainteresowanej osobie fizycznej i organizacjom pozarządowym. Powierzone nam książki będą służyły osobistemu i zawodowemu rozwojowi wielu osób. Książki i publikacje można oddawać osobiście w bibliotece w godzinach jej otwarcia lub przesyłać pocztą na adres biblioteki FFI:

Fundacja "Fundusz Inicjatyw", ul. Narutowicza 57/6, 20-016 Lublin.

Biblioteka zastrzega sobie prawo do nie przyjęcia książek, które są zniszczone, nieaktualne (np. z nieaktualnym stanem prawnym), propagują określone ideologie. Wówczas osoba dostarczająca książki zobowiązana jest do ich odebrania.

Przekazując książki poinformuj nas czy wyrażasz zgodę na upowszechnienie swoich danych (imię i nazwisko oraz miasto zamieszkania), które zostaną umieszczone na liście darczyńców. Lista darczyńców biblioteki zostanie umieszczona na naszej stronie internetowej.

Zapraszamy również do korzystania ze zbiorów biblioteki. Aktualny wykaz książek i publikacji znajduje się na stronie internetowej Fundacji: www.ffi.org.pl w zakładce "Wypożycz książkę".

Biblioteka jest otwarta od poniedziałku do piątku w godz. 09:00-18:00. W razie pytań i wątpliwości prosimy o kontakt z osobą odpowiedzialną za bibliotekę - Małgorzatą Jończyk pod numerem tel. 81 532 10 30.
Nic o nas bez nas = empowerment

Termin "empowerment" oznacza zaangażowanie grup napotykających problemy społeczne oraz ich przedstawicieli w prace projektowe. W odniesieniu do projektów innowacyjnych empowerment to zaangażowanie w proces wypracowywania innowacyjnych rozwiązań przedstawicieli grup docelowych.

Interesuje Cię sytuacja kobiet na rynku pracy? Korzystasz z elastycznych form zatrudnienia? Masz pomysły jak godzić życie zawodowe z rodzinnym? Chcesz w swoim zakładzie pracy przetestować lub wdrożyć model godzenia życia zawodowego i rodzinnego z korzyścią dla osób, które zatrudniasz oraz z korzyścią dla zakładu pracy i efektywności działań? Chcesz podzielić się swoimi refleksjami? Masz konkretne propozycje rozwiązań organizacyjnych/prawnych? Podziel się nimi. Mogą one stać się częścią innowacyjnego modelu, który zostanie bezpłatnie udostępniony szerokim grupom odbiorców. Twoje zdanie może mieć realny wpływ na działania projektowe.

Wypowiedz się na forum! Weź udział w sondzie! Napisz do nas na ffi@ffi.org.pl! Odwiedź nas w biurze projektu w Radomiu!

Będziemy organizować cykliczne spotkania dotyczące postępów prac nad modelem. Chcesz wziąć udział w spotkaniu? Skontaktuj się z nami!

Serdecznie zapraszamy! Twoja opinia dużo dla nas znaczy!

Fundacja "Fundusz Inicjatyw" zaprasza do udziału w projekcie: "PI - innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO I RODZINNEGO"

OFERUJEMY BEZPŁATNIE: ZAPEWNIAMY: (dokumenty zgłoszeniowe na stronie www.ffi.org.pl, podstrona dot. projektu)

Kontakt:

Fundacja "Fundusz Inicjatyw"
ul. ŻEROMSKIEGO 94/115
26-600 RADOM
TEL./FAKS 48 370 36 71
TEL. KOM. 519 144 716
e-mail: ffi@ffi.org.pl

Projekt "PI - Innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO I RODZINNEGO" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 

Z ostatniej chwili - archiwum aktualnościwybierz projekt:podkarpackie
2013-07-03 | Aktywne obywatelstwo

Efekty działalności BPPiO w czerwcu

Podsumowując działalność BPPiO Fundacji „Fundusz Inicjatyw” w miesiącu czerwcu zapraszamy do zapoznania się z Zestawieniem prezentującym ilość udzielonych porad oraz ocenę świadczonych usług. W czerwcu doradcy prawni i obywatelscy udzielili w sumie 335 porad 218 osobom. Ogółem od początku funkcjonowania BPPiO udzielono 8946 porad 5874 osobom.

Do Biur Porad Prawnych i Obywatelskich Fundacji „Fundusz Inicjatyw” zapraszamy w szczególności osoby niezamożne, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej w wyniku nieznajomości prawa.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


mazowieckie
2013-07-03 | Badania dla Rozwoju Mazowsza

„Przedsiębiorcy na Mazowszu, przedsiębiorcy w kraju – szanse i wyzwania”

26 czerwca w warszawskim Centrum EXPO XXI odbyła się konferencja „Przedsiębiorcy na Mazowszu, przedsiębiorcy w kraju – szanse i wyzwania”. Spotkanie zostało zorganizowane przez Związek Pracodawców Warszawy i Mazowsza (ZPWiM) wspólnie z Konfederacją Lewiatan.
Podczas konferencji dyskutowano o perspektywach rozwoju województwa oraz lokalnego biznesu. Jednym z prelegentów był marszałek Adam Struzik. W debacie uczestniczyli również wojewoda mazowiecki Jacek Kozłowski oraz prezes ZPWiM Jacek Całus.
Konferencja zgromadziła duże grono przedsiębiorców. Przedstawiono na nim wyniki raportu „Przedsiębiorcy 2013. Polska i Mazowsze” oraz badania „Polacy o przedsiębiorcach”, przygotowane przez przedstawicieli Konfederacji Lewiatan.
Marszałek Adam Struzik podkreślił, że wsparcie przedsiębiorczości i innowacyjności to jeden z podstawowych celów Strategii Europa 2020. Dodał, że na Mazowszu, gdzie jest najwyższy wzrost gospodarczy, kwestie wsparcia adresowanego dla przedsiębiorców są traktowane priorytetowo. Jako jedno z usprawnień wskazał możliwość korzystania w kompleksowy sposób ze wsparcia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego (RPO), np.: projekty związane ze szkoleniem pracowników firmy (Europejski Fundusz Społeczny), zakupem nowych linii produkcyjnych czy technologii (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego). Marszałek omówił także przewidywane obszary wsparcia – od komercjalizacji badań i transferu technologii, poprzez działanie innowacyjne i rozwojowe związane z prowadzoną działalnością, aż po wsparcie dla start-upów i szkolenia, a także kształcenie ustawiczne. Poinformował też o planowanych licznych ułatwieniach zachęcających do ubiegania się o unijne wsparcie firmom, których projekty będą wiązały się z realizacją inteligentnych specjalizacji regionu. Ta grupa przedsiębiorców będzie miała ułatwiony dostęp do wsparcia w ramach RPO 2014-2020.

Źródło:
http://www.mazovia.pl/aktualnosci/art,4098,przedsiebiorcy-w-nowej-agendzie-unijnej.html
 

Projekt „Badania dla Rozwoju Mazowsza” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


mazowieckie
2013-07-02 | Badania dla Rozwoju Mazowsza

Sytuacja finansowa przedsiębiorstw wg NBP

Z najnowszego raportu Narodowego Banku Polskiego (NBP), dotyczącego sytuacji finansowej przedsiębiorstw w I kw. 2013 r., wynika, że w analizowanym okresie sytuacja firm w Polsce uległa pogorszeniu. Jednocześnie zaznaczono, że istnieje możliwość poprawy popytu inwestycyjnego w kolejnych kwartałach.
„Na początku 2013 r. sytuacja sektora przedsiębiorstw uległa dalszemu pogorszeniu w relacji do analogicznego okresu ub.r. Kolejny kwartał, choć w umiarkowanym tempie malały wpływy ze sprzedaży, a w efekcie tego również zyski z działalności podstawowej. Silniejszy negatywny wpływ na rentowność miały spadki wyniku na operacjach finansowych, związane głównie ze zwiększeniem ujemnych różnic kursowych” - napisano w raporcie NBP, dotyczącym sytuacji finansowej przedsiębiorstw w pierwszym kw. 2013 roku, upublicznionym w poniedziałek. Dodano, że „obserwowane w I kw. spadki zysków nie były jednak tak silne jak pod koniec 2012 r., a w przypadku niektórych kategorii finansowych można wręcz mówić o pewnej poprawie w ujęciu kwartalnym”. „Trudno jednak na razie ocenić, czy była to korekta, czy też mamy do czynienia z oczekiwanym odwróceniem tendencji spadkowych, zwłaszcza, że część wskaźników nadal się pogarszała” - czytamy w raporcie.
Zaznaczono, że spadek przychodów sektora przedsiębiorstw wynikał przede wszystkim z malejących wpływów ze sprzedaży krajowej, natomiast wpływy ze sprzedaży zagranicznej nadal rosły, a ich dynamika przyspieszyła.
Według raportu NBP, na początku 2013 r. nakłady sektora przedsiębiorstw na inwestycje w dalszym ciągu malały. „Spadek ten był jednak znacznie słabszy niż w IV kw. 2012 r. Najbardziej zmniejszyły się nakłady na maszyny i urządzenia oraz środki transportu, wzrosły zaś nakłady na zakup budynków i budowli oraz narzędzia i drobniejszy sprzęt. Po obserwowanych w całym 2012 r. spadkach zwiększyła się również wartość kosztorysowa inwestycji nowo rozpoczętych, przy czym o ile wcześniej większe kwoty przeznaczano na inwestycje modernizacyjne, o tyle w I kw. wzrost dotyczył ogółu planowanych wydatków, a zatem można przypuszczać, że również inwestycji w rozbudowę potencjału firm” - napisano. Wskazuje to, zdaniem autorów raportu, na możliwość poprawy popytu inwestycyjnego w najbliższych kwartałach.
Ponadto z raportu wynika, że dzięki rosnącym przychodom sytuacja eksporterów jest ciągle wyraźnie lepsza niż pozostałych przedsiębiorstw, choć spadek zysków obserwowany był również przez firmy sprzedające na eksport.
„Wzrost sprzedaży pozwolił eksporterom utrzymać dodatnią dynamikę zatrudnienia i płac. Mimo to w całym sektorze przedsiębiorstw zatrudnienie spadło, a spadek ten był głębszy niż w poprzednim kwartale. Przedsiębiorstwa dostosowują się do słabszej koniunktury m.in. poprzez redukcję kosztów, co przyspiesza jeszcze spadek cen produkcji przemysłowej” - podano.
Autorzy raportu zaznaczyli, że w pierwszym kwartale płynność w sektorze przedsiębiorstw utrzymała się na bezpiecznym poziomie.
„Dynamika inwestycji krótkoterminowych, w tym zarówno środków pieniężnych, jak i papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu pozostała ujemna, ale skala spadków wyhamowała. W I kw. płynność w sektorze przedsiębiorstw utrzymała się na bezpiecznym poziomie” – napisano.

Więcej informacji o sytuacji przedsiębiorstw w raporcie NBP:
http://nbp.pl/publikacje/przedsiebiorstwa/raport_01_2013.pdf
 

Projekt „Badania dla Rozwoju Mazowsza” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w Ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


mazowieckie
2013-07-02 | PI - Innowacyjny model godzenie przez kobiety życia zawodowego i rodzinnego

¾ bezrobotnych chce znaleźć pracę

Wg badań przeprowadzonych w maju przez CBOS, ponad ¾ osób zarejestrowanych w Polsce jako bezrobotni (78%) chciałoby zmienić swoją sytuację i poszukuje zatrudnienia (73%) lub już je znalazła. Co czwarty pytany pracy nie szuka i nie zdecydowałoby się do natychmiastowego rozpoczęcia pracy (to najniższy wskaźnik od 2006 roku).

Aby otrzymać pracę, bezrobotni często skłonni są do różnego rodzaju wyrzeczeń. Ponad trzy czwarte bezrobotnych (79%) stanowią osoby, które w celu znalezienia pracy gotowe są do przekwalifikowania się lub nauczenia się nowego zawodu. Dwie trzecie (66%) zgodziłoby się na pracę poza miejscem zamieszkania i związane z tym dojazdy, a blisko trzy piąte (56%) podjęłoby każdą pracę, nawet nisko płatną lub niezwiązaną z wyuczonym zawodem. Niespełna połowa (46%) deklaruje chęć skorzystania z przyznawanych przez urząd pracy pieniędzy na założenie własnej firmy, a prawie dwie piąte (37%) wyraża gotowość do pracy za granicą. Tradycyjnie najrzadziej deklarowana jest przez bezrobotnych gotowość do zmiany miejsca zamieszkania. Na przeprowadzkę do innej miejscowości, gdyby wiązało się to z gwarancją zatrudnienia, zdecydowałby się obecnie nieco więcej niż co czwarty (28%).

Źródło: http://www.cbos.pl/

 

Projekt „PI – innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO 
I RODZINNEGO” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 


mazowieckie
2013-07-01 | PI - Innowacyjny model godzenie przez kobiety życia zawodowego i rodzinnego

Równościowy konkurs

Fundacja „Grejpfrut” ogłosiła konkurs na najlepsze, najciekawsze i kreatywne ujęcie tematu Polityki równościowej. Prace graficzne (grafiki komputerowe, zdjęcia, rysunki, obrazy itp.), które podejmują problematykę równości (definicje równości) należy przesyłać na adres: fundacja.grejpfrut@gmail.com. Preferowane formaty plików: png, jpg, pdf.

Termin nadsyłania prac: do 20.07.2013 r.

Prace zostaną ocenione przez zespół powołany przez zarząd fundacji. Wyniki zostaną ogłoszone do 27.07.2013 r.

Wyróżnione prace zostaną opublikowane na profilach społecznościowych Fundacji oraz stronie internetowej, a 10 najlepszych zostanie nagrodzonych poradnikiem Równościowy savoir-vivre w tekstach publicznych.

 

Projekt „PI – innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO 
I RODZINNEGO” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


mazowieckie
2013-07-01 | Badania dla Rozwoju Mazowsza

Koniec unijnych dotacji dla firm w obecnej perspektywie

Coraz mniej możliwości pozyskania przez firmy unijnych pieniędzy. Wszystko wskazuje na to, że w tej perspektywie nie będzie już nowych konkursów.
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) i Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR) na lipiec zaplanowały tylko trzy konkursy, w których firmy będą mogły się ubiegać o łącznie niespełna 300 mln zł.
Najwięcej – 135 mln zł – oferuje NCBiR w ramach konkursu Innotech. Jego celem jest połączenie zespołów badawczych w uczelniach i instytutach z przedsiębiorcami, którzy nie mają środków na badania. O pieniądze mogą się ubiegać konsorcja stworzone przez obie strony. Rezultatem współpracy ma być wprowadzenie nowoczesnych technologii lub wyrobów do produkcji. Centrum wymaga od beneficjentów zobowiązania, że wyniki prac zostaną wdrożone w ciągu dwóch lat. Nabór wniosków potrwa od 1 do 30 lipca. Maksymalnie można się ubiegać o 10 mln zł wsparcia na jeden projekt.
W ramach drugiego konkursu, zorganizowanego przez PARP, przedsiębiorcy mogą uzyskać wsparcie na świadczenie e-usług. Pieniądze są przeznaczone, zarówno dla firm tworzących lub rozwijających oprogramowanie do tego typu działalności, jak i samych elektronicznych usługodawców (np. oferujących w Internecie projekty wykończenia wnętrz). Do podziału jest 49 mln zł, przy czym kwota wsparcia na jeden projekt nie może przekraczać 600 tys. zł. Wnioski przyjmowane będą od 8 do 19 lipca.
Około 100 mln zł jest też do wzięcia przez firmy, które chcą wejść na rynki eksportowe albo zwiększyć tam swoją obecność. W ramach konkursu PARP „Paszport dla eksportu” można pozyskać pieniądze m.in. na uczestnictwo w targach branżowych i wystawach, na których polskie firmy mogłyby promować swoje produkty i usługi. Dofinansowanie można zdobyć również na uzyskanie dokumentów niezbędnych do wejścia na dane rynki. W poprzednich konkursach maksymalna wysokość wsparcia mogła wynieść do 200 tys. zł.
Po tych naborach nastąpi przerwa. Jeśli jeszcze pojawią się jakieś konkursy, to dopiero w IV kw. Pod warunkiem, że uda się zaoszczędzić na wydatkach w innych konkursach.

Źródło:
http://serwisy.gazetaprawna.pl/msp/artykuly/714327,to-koniec-unijnych-dotacji-dla-firm-zostaly-ostatnie-trzy-szanse-na-wsparcie.html
 

Projekt „Badania dla Rozwoju Mazowsza” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


international
2013-07-01 |

Intercultural news: Erasmus+

Erasmus+ is the new European Union programme for education, training, youth and sport proposed by the European Comission. This programme will replace seven existing programmes, starting in the academic year 2014-2015. The Comission decided to stop using exiting names of mobility programmes such as Leonardo da Vinci, Comenius and Grundtvig because Erasmus is a name which is widely recognized by the public and strongly associated with learning abroad and European cooperation and, in addition, a single programme will result in simplier application rules and procedures . The main actions of the existing programmes will continue, but activities will be strengthened where the systemic impact is strongest and where there is a clear EU added value. There will be also innovative proposal as eTwinning or ‘Knowledge Alliances’ .

The target beneficiaries will be the same: young people, whether they are pupils, students, trainees, volunteers or involved in associations. It will place more emphasis on support for teachers, trainers, information officers and youth workers.

This programme is focused on three main type of actions:

- Learning opportunities: up to five million people will benefit across all education and training sectors.

- Institutional cooperation: development and implementation of innovative practices in education, training and youth activities, and to promote employability, creativity and entrepreneurship.

- Support for policy reform in Member States and cooperation with non-EU countries.

Erasmus+ will help young people to get training and skills that increase their personal development and job prospects. It will be open to all EU Member States, Iceland, Liechtenstein, Norway, Switzerland, EU candidate countries benefiting from a pre-accession strategy and other countries in the Western Balkans.

In words of Androulla Vassiliou, Commissioner for Education, Culture, Multilingualism and Youth, “The objective is to improve people’s skills, personal development and employability. Investing in high quality education and training for all is essential to achieve our Europe 2020 goals for growth, jobs and innovation. Under my proposal, up to 5million people will receive EU grants to study, train or volunteer abroad in 2014-2020, which is nearly twice as many as today.”

---

Erasmus+ es el nuevo programa de la Unión Europea para educación, aprendizaje, juventud y deporte propuesto por la Comisión Europea. Este programa sustituirá a siete ya existentes a partir del año académico 2014-2015. La Comisión ha decidido abandonar nombres de programas de movilidad como Comenius, Leonardo Da Vinci o Grundtvig porque Erasmus es un nombre reconocido por el público como fuertemente relacionado con estudiar en el extranjero y la cooperación europea, y además, un único programa simplificara la aplicación de reglas y procedimientos. Las principales acciones de los programas existentes continuaran, pero además se reforzaran aquellas actividades en las cuales el impacto es mayor y donde existe un claro valor añadido europeo. También habrá algunas propuestas innovadoras como eHermanamiento o “Alianzas de Conocimiento”.

Los beneficiarios serán los mismos: los jóvenes, no importando si son alumnos, estudiantes superiores, becarios, voluntarios o están implicados en alguna asociación. La novedad reside en que se pondrá un mayor énfasis en el apoyo a profesores, formadores, jóvenes trabajadores y agentes de información.

Este programa se centra en tres tipos de acciones principales:

- Oportunidades de aprendizaje: se beneficiaran hasta cinco millones de personas de todos los sectores de la educación y la formación.

- Cooperación institucional: desarrollo y puesta en práctica de prácticas innovadoras en educación, formación y actividades para jóvenes, y para promover la empleabilidad, creatividad y el espíritu emprendedor.

- Apoyo a las políticas de reforma de la Estados miembro y cooperación con los países de fuera de la Unión Europea.

Erasmus+ ayudara a los jóvenes a formarse a desarrollar habilidades que incrementen su desarrollo personal y sus perspectivas laborales. Estará disponible para todos loes Estados miembro de la UE, Islandia, Liechtenstein, Noruega, Suiza, los países candidatos a Estado miembro que gocen de una estrategia de pre accesión y otros países balcánicos.

En palabras de Androulla Vassiliou, Comisaria de Educacion, Cultura, Multilinguismo y Juventud, “el objetivo es mejorar las habilidades de la gente, el desarrollo personal y la empleabilidad. Invertir en educación y formación de alta calidad para todos es esencial para alcanzar los objetivos de crecimiento, trabajo e innovacion de Europa en el 2020. Bajo mi propuesta, hasta cinco millones de personas recibirán becas de la UE para estudio, formación o voluntariado en el periodo 2014-2020, lo que viene a ser el doble de las que se conceden en el actualidad.”

---

Erasmus+ est le nouveau programme de l'UE pour l'éducation, la formation, la jeunesse et le sport proposé par la Commission européenne. Ce programme remplacera autres sept existants pendant l’année académique 2014-2015. La Commission a décidé d'abandonner les noms des programmes de mobilité tels que Comenius, Leonardo da Vinci et Grundtvig parce qu’Erasmus est un nom reconnu par le public comme fortement liée à étudier à l'étranger et de la coopération européenne, et, en outre, un programme unique permettra de simplifier l'application de règles et procédures. Les principales activités de programmes existants continuent, mais aussi le renforcement de ces activités dont l'impact est le plus élevé et où il y a une valeur ajoutée européenne claire. Il y aura aussi quelques propositions novatrices comme l’etwinning ou les « Alliances de la connaissance».

Les bénéficiaires seront les mêmes: les jeunes, indépendamment du fait qu'ils sont des écoliers, des étudiants supérieurs, stagiaires, bénévoles, ou sont impliqués dans une association. La nouveauté, c'est qu'il va mettre davantage l'accent sur les enseignants de soutien, formateurs, animateurs et responsables de l'information.

Ce programme se concentre sur trois grands types d'actions:

- Possibilités d'apprentissage: pour bénéficier de cinq millions de personnes de tous les secteurs de l'éducation et de la formation.

- La coopération institutionnelle: développement et mise en œuvre de pratiques innovantes dans les activités d'éducation, de formation et de la jeunesse, et à promouvoir l'employabilité, la créativité et l'esprit d'entreprise.

- Appui à la réforme des politiques des États membres et la coopération avec les pays extérieurs à l'Union européenne.

Erasmus+ aidera les jeunes à se former pour acquérir des compétences qui améliorent leur développement personnel et les perspectives d'emploi. C’est disponible pour tous les États membres de l'UE, l'Islande, le Liechtenstein, la Norvège, la Suisse, les candidats des États membres qui ont reçu une stratégie de pré-adhésion et d'autres pays des Balkans.

Dans les mots de Mme Androulla Vassiliou, commissaire à l'éducation, de la culture, du multilinguisme et de la jeunesse, «le but du programme est d'améliorer les compétences des personnes, le développement personnel et l'employabilité. Investir dans l'éducation et la formation de qualité pour tous est essentielle pour atteindre les objectifs de croissance, d'emploi et d'innovation en Europe en 2020. Sous ma proposition, jusqu'à cinq millions de personnes recevront des subventions de l'UE pour l'étude, de formation ou de bénévolat dans la période 2014-2020, ce qui représente le double de celles accordées aujourd'hui ".


mazowieckie
2013-06-28 | Badania dla Rozwoju Mazowsza

Konkurencyjność polskiej gospodarki zadaniem strategicznym

Z inicjatywy prezydenta Bronisława Komorowskiego niezależny zespół ekspertów przygotował raport ,,Konkurencyjna Polska. Jak awansować w światowej lidze gospodarczej?''. Zespołem ekspertów kierował Jerzy Hausner.
W pierwszej części raportu opisane zostały fakty związane z pozycją Polski w dzisiejszym świecie globalnej gospodarki oraz pewne zagadnienia dotyczące stanu wybranych dziedzin życia gospodarczego i społecznego. Druga część jest najbardziej interesująca, a mianowicie dotyczy rekomendacji, która obejmuje kroki jakie należy podjąć według autorów raportu w celu ogólnej poprawy funkcjonowania gospodarczego państwa.
Raport w dość krytyczny sposób przedstawia sytuację w Polsce. Ocenia, że nasza administracja jest niewydolna, a zarządzanie publiczne jest sprowadzane do rozbuchanej sprawozdawczości i nieustającej kontroli, jak w czasach PRL. Co gorsza, system administracyjny kostnieje coraz bardziej.
Hausner wskazuje, że Polska wpada w pułapkę kraju średniego dochodu. Nasz wzrost był dotąd powiązany z dużym napływem kapitału zagranicznego, co zapewniało nam przyrost eksportu, ale teraz ta rezerwa się kończy. Autorzy dokumentu są zdania, że utracimy naszą przewagę konkurencyjną, która bierze się m.in. z niskich koszty pracy, jeśli nie dokonamy głębokiej strukturalnej zmiany gospodarki w kierunku sektorów wiedzochłonnych i wysokoinnowacyjnych. Polska sytuuje się na odległych pozycjach pod względem innowacyjności. Według rankingu Innovation Union Scoreboard 2013 nasz kraj znajduje się na 24. miejscu wśród 27 krajów UE. Raport zwraca uwagę, że tylko zwiększenie innowacyjności naszej gospodarki umożliwi podniesienie wydajności pracy. W opracowaniu możemy też przeczytać, że przed wejściem do strefy euro niezbędne jest podniesienie konkurencyjności naszej ekonomii.
Problemem zauważonym przez ekspertów jest też niski udział polskich przedsiębiorstw w handlu międzynarodowym. Na ponad 15,7 tys. dużych i średnich firm, tylko nieco ponad 4 tys. wyspecjalizowanych jest w eksporcie. W wymianie globalnej uczestniczymy niemal wyłącznie poprzez firmy zagraniczne - zwraca uwagę zespół Hausnera.
Rekomendacje raportu mówią ponadto o konieczności wprowadzenia lepszych warunków dla przedsiębiorstw. Zalecane jest m.in. stworzenie kodeksu o swobodzie gospodarczej, przeciwdziałanie dominacji korporacji zawodowych i gospodarczych nad państwem, ale też niedopuszczanie do niekontrolowanej biurokracji kraju.
Eksperci Hausnera postulują też zupełnie nową politykę przemysłową, która będzie zwiększała zdolność przedsiębiorstw do konkurencji. Rekomendują zmianę systemu finansowania uczelni i przebudowę rynku pracy, tak by opłacało się inwestować w podnoszenie poziomu kapitału ludzkiego.

Więcej informacji w prezentacji „Konkurencyjna Polska”:
http://www.prezydent.pl/download/gfx/prezydent/pl/defaultaktualnosci/2177/42/1/konkurencyjna_polska_16-9.pdf
 

Projekt „Badania dla Rozwoju Mazowsza” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


mazowieckie
2013-06-28 | PI - Innowacyjny model godzenie przez kobiety życia zawodowego i rodzinnego

Ruszyła strona www.rodzina.gov.pl

Ruszyła strona www.rodzina.gov.pl, która ma na celu promować prorodzinną działalność rządu. Strona powstała przy współpracy ministerstw zdrowia, pracy, edukacji, transportu i kancelarii premiera.

W serwisie znalazły się informacje o tym jak państwo pomaga rodzinom na różnych etapach życia:

 • przy kupnie pierwszego mieszkania,
 • przy opiece nad ciężarnymi mamami,
 • przy narodzinach dziecka,
 • przy opiece nad dzieckiem,
 • przy pierwszych krokach dziecka w edukacji.

Na stronie znajdują się informacje m.in. o żłobkach, przedszkolach, planowanym na 2014 rok programie „Mieszkanie dla Młodych”, dofinansowaniu in vitro, urlopie rodzicielskim, ale także o znieczuleniu porodu, adopcji, funduszu alimentacyjnym czy świadczeniach rodzinnych.

Źródło: http://www.mpips.gov.pl/

 

Projekt „PI – innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO 
I RODZINNEGO” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


mazowieckie
2013-06-28 | PI - Innowacyjny model godzenie przez kobiety życia zawodowego i rodzinnego

Ogólnopolski projekt „Rodzina i Kariera”

Pogodzenie życia rodzinnego i kariery zawodowej to nie lada wyzwanie. Każdy rodzic staje przed dylematem jak podzielić czas między pracą a rodziną. Z przyjściem na świat dziecka pojawia się wiele pytań: jak poradzić sobie w nowej roli i pogodzić dotychczasowe obowiązki z nowymi?

Ogólnopolski projekt „Rodzina i Kariera” powstał właśnie po to, aby rozwiać wszelkie wątpliwości i pomóc w godzeniu tych dwóch ważnych dla każdego elementów życia. Celem projektu jest wzrost świadomości oraz zmiana postaw poprzez upowszechnianie idei wyrównywania szans kobiet i mężczyzn w zakresie łączenia rodzicielstwa z życiem zawodowym. Istotnym zagadnieniem jest również udział obojga rodziców w procesie wychowywania dzieci.

Obecnie trudności w godzeniu ról negatywnie odbijają się na aktywności zawodowej kobiet, dlatego projekt kierowany jest w dużej mierze do pań powracających na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowywaniem dzieci. Jednak „Rodzina i Kariera” ma również na celu propagowanie równości płci na rynku pracy i wpłynięcie na przeobrażenia w ramach ról. Problem łączenia obowiązków został szeroko ujęty, zaczynając od dzielenia się obowiązkami rodzicielskimi, do tworzenia dobrych praktyk na rynku pracy, przyjaznych rodzinie.

Na stronie projektu http://rodzina-i-kariera.infor.pl/ odnajdziemy wiele porad dotyczących m.in. problematyki prawnej, poszukiwań pracy czy zdrowia dziecka. „Rodzina i Kariera” jest również obecna na portalu Facebook pod adresem: https://www.facebook.com/RodzinaiKariera.

 Od 10 kwietnia ruszyła ogólnopolska kampania Pracuję i wychowuję. W 16 województwach umieszczono łącznie 192 billboardy promujące projekt. W Internecie kampania realizowana jest m.in. na portalach Onet.pl, Interia, WP czy 4clover. Projekt Rodzina i Kariera współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany w ramach priorytetu I Zatrudnienie i integracja społeczna, Działanie 1.5. Wspieranie rozwiązań na rzecz godzenia życia zawodowego i rodzinnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

 

Projekt „PI – innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO 
I RODZINNEGO” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 
strony: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 | 281 | 282 | 283 | 284 | 285 | 286 |

+ poprzednia strona | następna strona +

 • start
 • oferta
 • dzialania
 • praca
 • polecamy
 • kontakt
2009 © Fundacja "Fundusz Inicjatyw" ul. Seweryna Sierpińskiego 24/5, 20-448 Lublin, NIP: 9462553005, REGON: 060368615, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000306907,
Biuro Fundacji ul. Narutowicza 57/4, 20-016 Lublin, tel/fax: 081 532 10 30
e-mail: ffi@ffi.org.pl | mapa serwisu | Polityka dot. plików cookie


Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej +