Podziel się książką

Fundacja "Fundusz Inicjatyw" w ramach swojej działalności statutowej prowadzi bibliotekę FFI, która dysponuje atrakcyjnym, ale wciąż skromnym zbiorem książek. Wspólnymi siłami i z Waszą pomocą chcemy wzbogacić zasoby naszej biblioteki. Jeżeli posiadasz niepotrzebne książki w dobrym stanie i chcesz podzielić się nimi z innymi osobami, zachęcamy do oddania ich na rzecz Biblioteki FFI.

a) Możesz oddać nam swoją książkę na zawsze,
b) Możesz pożyczyć nam książkę na okres 1 roku, a potem ją odebrać.

Ze względu na przekazaną nam w ostatnim czasie dużą ilość książek z kategorii beletrystki (powieści, opowiadania, nowele itp., przede wszystkim o charakterze rozrywkowym) od dnia 20 marca 2013 r. przyjmujemy wyłącznie książki branżowe, związane z rozwojem zawodowym np. z zakresu ekonomii, funduszy europejskich.

Biblioteka bezpłatnie udostępnia swoje zbiory każdej zainteresowanej osobie fizycznej i organizacjom pozarządowym. Powierzone nam książki będą służyły osobistemu i zawodowemu rozwojowi wielu osób. Książki i publikacje można oddawać osobiście w bibliotece w godzinach jej otwarcia lub przesyłać pocztą na adres biblioteki FFI:

Fundacja "Fundusz Inicjatyw", ul. Narutowicza 57/6, 20-016 Lublin.

Biblioteka zastrzega sobie prawo do nie przyjęcia książek, które są zniszczone, nieaktualne (np. z nieaktualnym stanem prawnym), propagują określone ideologie. Wówczas osoba dostarczająca książki zobowiązana jest do ich odebrania.

Przekazując książki poinformuj nas czy wyrażasz zgodę na upowszechnienie swoich danych (imię i nazwisko oraz miasto zamieszkania), które zostaną umieszczone na liście darczyńców. Lista darczyńców biblioteki zostanie umieszczona na naszej stronie internetowej.

Zapraszamy również do korzystania ze zbiorów biblioteki. Aktualny wykaz książek i publikacji znajduje się na stronie internetowej Fundacji: www.ffi.org.pl w zakładce "Wypożycz książkę".

Biblioteka jest otwarta od poniedziałku do piątku w godz. 09:00-18:00. W razie pytań i wątpliwości prosimy o kontakt z osobą odpowiedzialną za bibliotekę - Małgorzatą Jończyk pod numerem tel. 81 532 10 30.
Nic o nas bez nas = empowerment

Termin "empowerment" oznacza zaangażowanie grup napotykających problemy społeczne oraz ich przedstawicieli w prace projektowe. W odniesieniu do projektów innowacyjnych empowerment to zaangażowanie w proces wypracowywania innowacyjnych rozwiązań przedstawicieli grup docelowych.

Interesuje Cię sytuacja kobiet na rynku pracy? Korzystasz z elastycznych form zatrudnienia? Masz pomysły jak godzić życie zawodowe z rodzinnym? Chcesz w swoim zakładzie pracy przetestować lub wdrożyć model godzenia życia zawodowego i rodzinnego z korzyścią dla osób, które zatrudniasz oraz z korzyścią dla zakładu pracy i efektywności działań? Chcesz podzielić się swoimi refleksjami? Masz konkretne propozycje rozwiązań organizacyjnych/prawnych? Podziel się nimi. Mogą one stać się częścią innowacyjnego modelu, który zostanie bezpłatnie udostępniony szerokim grupom odbiorców. Twoje zdanie może mieć realny wpływ na działania projektowe.

Wypowiedz się na forum! Weź udział w sondzie! Napisz do nas na ffi@ffi.org.pl! Odwiedź nas w biurze projektu w Radomiu!

Będziemy organizować cykliczne spotkania dotyczące postępów prac nad modelem. Chcesz wziąć udział w spotkaniu? Skontaktuj się z nami!

Serdecznie zapraszamy! Twoja opinia dużo dla nas znaczy!

Fundacja "Fundusz Inicjatyw" zaprasza do udziału w projekcie: "PI - innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO I RODZINNEGO"

OFERUJEMY BEZPŁATNIE: ZAPEWNIAMY: (dokumenty zgłoszeniowe na stronie www.ffi.org.pl, podstrona dot. projektu)

Kontakt:

Fundacja "Fundusz Inicjatyw"
ul. ŻEROMSKIEGO 94/115
26-600 RADOM
TEL./FAKS 48 370 36 71
TEL. KOM. 519 144 716
e-mail: ffi@ffi.org.pl

Projekt "PI - Innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO I RODZINNEGO" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 

Z ostatniej chwili - archiwum aktualnościwybierz projekt:mazowieckie
2013-06-26 | PI - Innowacyjny model godzenie przez kobiety życia zawodowego i rodzinnego

Siedmiogodzinny czas pracy zaszkodzi niepełnosprawnym

Trybunał Konstytucyjny zakwestionował uzależnianie stosowania skróconej normy czasu pracy osoby niepełnosprawnej od zaświadczenia lekarskiego wskazującego na celowość jej stosowania. Sędziowie zbadali zgodność z Konstytucją przepisu ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, który dopuszcza możliwość pracy w wymiarze 7 godzin na dobę i 35 godzin tygodniowo tylko po uzyskaniu przez niepełnosprawnego zaświadczenia lekarza przeprowadzającego badania profilaktyczne lub sprawującego nad nim opiekę.

Trybunał Konstytucyjny uznał, że przepis uzależniający korzystanie ze skróconego czasu pracy od uzyskania zaświadczenia lekarskiego o celowości stosowania skróconej normy czasu pracy, jest niezgodny z Konstytucją. Trybunał wskazał, że osoby niepełnosprawne nie mogą być traktowane jednakowo z pracownikami sprawnymi a tak się stało poprzez ustanowienie 8 i 40-godzinnej normy czasu ich pracy.

- Powrót do skróconej normy czasu pracy utrudni aktywizację zawodową osób niepełnosprawnych i ułatwianie im wejścia na rynek pracy. W Polsce aktywnych zawodowo jest ok. 17 proc. wszystkich osób niepełnosprawnych. To niewiele, porównując średnią europejską, która wynosi ponad 50 proc. - mówi Ewelina Pietrzak, ekspertka Konfederacji Lewiatan.

Ponadto w orzeczeniu, wskazano na naruszenie zasady zaufania obywatela do państwa i prawa w kontekście osób niepełnosprawnych z umiarkowanym i znacznym stopniem niepełnosprawności, które były zatrudnione w dniu wejścia w życie przepisów o 8 i 40-godzinnej normie czasu pracy i wobec których ta norma miała natychmiastowe zastosowanie.

Źródło: http://konfederacjalewiatan.pl/

 

Projekt „PI – innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO 
I RODZINNEGO” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 


mazowieckie
2013-06-26 | Badania dla Rozwoju Mazowsza

„Plany Pracodawców” w zakresie zatrudnienia i wynagrodzeń

Instytut Badawczy Randstad przedstawił kolejne wyniki badania Plany Pracodawców, w którym respondentami są pracodawcy wyrażający opinie w najważniejszych obszarach działalności ich firm, m.in.: planowanych zmianach w poziomie zatrudnienia i wynagrodzeń czy przewidywanych zmian kondycji firm i gospodarki.
Według najnowszego badania w ciągu najbliższych 6 miesięcy wzrost zatrudnienia planuje 20 proc. firm, zaś jego redukcję 13 proc. W badaniu z lutego, zwiększenie zatrudnienia w ciągu pół roku planowało 19 proc. przedsiębiorstw, zaś redukcję 15 proc.
Zdecydowana większość przedsiębiorstw nie planuje żadnych zmian w poziomie wynagrodzeń w ciągu najbliższych sześciu miesięcy (77 proc.). Wzrost wynagrodzeń w nadchodzącym półroczu jest brany pod uwagę w co dziesiątej firmie (10 proc.), 4 proc. przedsiębiorstw przewiduje spadek wynagrodzeń w ciągu najbliższego półrocza – napisano w komentarzu do badania. W poprzednim badaniu wzrost płac rozważało 11 proc. firm, zaś ich spadek 5 proc.
Ponad połowa badanych spodziewa się stagnacji gospodarczej w ciągu najbliższych 6 miesięcy (53%). W co piątej firmie przewiduje się recesję (20%). 14% przedstawicieli badanych firm zapowiada wzrost gospodarczy.
Z badania wynika także, że 73 proc. firm opowiada się za wzrostem wynagrodzenia minimalnego, zaś 23 proc. jest przeciwnego zdania. Co trzecia badana firma uważa, że dolny próg płacy powinien od 2014 r. wzrosnąć o 6,7 proc., podobnie jak rok wcześniej. 25 proc. przedsiębiorstw opowiada się za wzrostem płacy w przedziale 7-10 proc., zaś 27 proc. za wzrostem wyższym niż 10 proc.

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami badania:
http://www.randstad.pl/media/235802/Plany%20Pracodawc%C3%B3w%20_prezentacja_18fala_18_06_2013.pdf
 

Projekt „Badania dla Rozwoju Mazowsza” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


mazowieckie
2013-06-25 | Badania dla Rozwoju Mazowsza

Raport BIG: nastroje przedsiębiorstw coraz lepsze

Biuro Informacji Gospodarczej (BIG) InfoMonitor S.A. wydało kolejną edycję raportu poświęconego bezpieczeństwu prowadzenia działalności gospodarczej. Wartość Wskaźnika BIG, który pozwala określić poziom tego bezpieczeństwa, w czerwcu 2013 wyniósł 9,05 pkt. To o ponad 3 pkt. wyższy indeks niż w marcu bieżącego roku. Mimo to obecny poziom indeksu jest nieznacznie gorszy niż wynik prezentowany 12 miesięcy temu. Z Raportu BIG wynika, że w większości branż nastroje wśród przedsiębiorców poprawiły się.
Po trudnym początku 2013 roku, nastąpiła istotna poprawa nastrojów wśród zdecydowanej większości badanych firm. Główny indeks BIG wzrósł o 3,63 pkt. Na obecny poziom wartości wskaźnika, wpływ mają bardziej pozytywne oceny sytuacji w prawie wszystkich badanych branżach. Wyjątkiem są przedstawiciele dostawców usług masowych, w tej grupie wskaźnik spadł o blisko 7 pkt.
Z najnowszego Raportu BIG wynika, że w ciągu ostatnich trzech miesięcy o 2 pkt. proc. zwiększyła się grupa respondentów, która uważa nieterminowe regulowanie należności w ich branży za zjawisko występujące rzadko. Obecnie jest ich 41%. W tym samym czasie o 1 pkt. proc. spadła liczba ankietowanych, którzy oceniają zjawisko nieterminowego regulowania zobowiązań jako częste, tego zdania jest obecnie 58% badanych firm. W czerwcu wzrosła liczba przedsiębiorstw, które otrzymują więcej niż 75% płatności w terminie - grupa ta zwiększyła się o 4 pkt. proc. i wynosi 44%. Z raportu wynika również, że już od ponad roku powiększa się grono firm, które otrzymały w terminie ponad 90% należności.
Autorzy raportu sporo miejsca poświęcili opiniom firm na temat wcześniejszych przewidywań przedsiębiorców dotyczących 2013 roku. Z 22. edycji Raportu BIG wynika, że obecnie blisko czwarte ankietowanych (72%) jest zdania, że spowolnienie gospodarcze ma zdecydowany i negatywny wpływ na wyniki finansowe ich firmy. Najgorzej sytuacja przedstawia się wśród respondentów z branży finansowej, gdzie 84% badanych odczuło skutki pogarszającej się koniunktury gospodarczej. Jeszcze pół roku temu (wyniki z 20. edycji Raportu BIG) zaledwie 16% badanych z tej branży spodziewało się zmiany sytuacji finansowej na gorszą. W ocenie zaledwie jednej czwartej ankietowanych, spowolnienie gospodarcze nie wpłynęło w żaden sposób na wyniki finansowe ich firm, a tylko 2% badanych uważa, że pogarszająca się sytuacja gospodarcza wpłynęła pozytywnie na ich budżet.
Zdaniem ekspertów BIG widać pierwsze optymistyczne sygnały dotyczące sytuacji gospodarczej. Należy jednak pamiętać, że nawet firmy są bardzo ostrożne w inwestowaniu środków i rozwijaniu produkcji oraz oferowanych usług. Sytuacja gospodarcza w ciągu ostatnich lat już kilka razy wydawała się stabilizować a nawet poprawiać, jednak kolejne miesiące wykazywały się ponownym spowolnieniem.

Więcej informacji:
http://www.big.pl/download/raporty/raport_big_czerwiec_2013.pdf
 

Projekt „Badania dla Rozwoju Mazowsza” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


mazowieckie
2013-06-25 | PI - Innowacyjny model godzenie przez kobiety życia zawodowego i rodzinnego

Z cyklu słowniczek: WID

WID – strategia Women In Development (Kobiety w polityce rozwojowej, Kobiety w rozwoju). Zagadnienie z obszaru polityk rozwojowych. Podejście Women In Development (WID) jest obok koncepcji Gender And Development (GAD) jedną z perspektyw uwzględniania kwestii płci w działaniach na rzecz społecznego rozwoju. Została ono zaproponowana i rozwijana przez badaczki feministyczne i praktyczki ruchu kobiecego w latach 70. XX wieku. W odróżnieniu do zaproponowanego w latach 90 podejścia Gender And Development (GAD), która odnosi się do relacji między kobietami a mężczyznami, strategia WID w centrum zainteresowania stawia same kobiety i ich sytuację, uznając je za grupę wykluczoną i marginalizowaną, przede wszystkim w kontekście aktywności w obrębie rynku pracy.

Źródło: http://rownosc.info/

 

Projekt „PI – innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO 
I RODZINNEGO” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 


podkarpackie
2013-06-25 | Aktywne obywatelstwo

Mapa bezpłatnego poradnictwa prawnego i obywatelskiego

Departament Pożytku Publicznego Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w partnerstwie z czterema organizacjami pozarządowymi: Fundacją Instytut Spraw Publicznych (ISP), Fundacją Instytut Prawa i Społeczeństwa (INPRIS), Związek Biur Porad Obywatelskich (ZBPO) oraz Fundacją Uniwersyteckich Poradni Prawnych (FUPP) realizują projekt, którego głównym celem jest wypracowanie kierunków i zasad polityki państwa w zakresie wzmacniania i rozwoju poradnictwa prawnego i obywatelskiego w Polsce. 

W ramach projektu powstał portal internetowy Mapaporadnictwa.org, w którym znajduje się ponad 5,2 tys. instytucji świadczących bezpłatne poradnictwo prawne i obywatelskie. Punkty, w których udzielane są porady, można wyszukiwać według konkretnego problemu i miejscowości, w których się znajdują.

Mapa poradnictwa:

http://www.mapaporadnictwa.org/

Więcej informacji o projekcie:

http://www.ppio.eu/pl/o-projekcie

https://www.facebook.com/ppio.eu


mazowieckie
2013-06-24 | PI - Innowacyjny model godzenie przez kobiety życia zawodowego i rodzinnego

Jak zarządzają kobiety?

Badanie „Kobiety i władza w biznesie” zostało przeprowadzone przez firmę Deloitte na grupie 242 menedżerów (131 kobiet, 111 mężczyzn), spośród największych polskich przedsiębiorstw z różnych branż. Celem badania było poznanie mechanizmów budowania wpływu w organizacji oraz pokazanie korzyści i ewentualnego ryzyka wiążącego się z wyborem określonych taktyk wpływu. Na podstawie analizy konkretnych zachowań menedżerów, kobiet i mężczyzn, wyodrębniono trzy grupy taktyk wpływu i ich sposób zastosowania w relacji z szefem, współpracownikiem, podwładnym i osobami niezależnymi służbowo.

- Jak pokazuje badanie kobiety najczęściej wykorzystują taktyki perswazyjne, takie jak racjonalne uzasadnianie, odwoływanie się do faktów i logicznych argumentów oraz konsultację, należącą do grupy taktyk wymiany – mówi dr Dorota Wiśniewska-Juszczak ze Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej. - Skutkuje to wytworzeniem trwałych przekonań i postaw u osoby, wobec której stosuje się daną taktykę. Daje to w efekcie wewnętrzną gotowość do określonych działań, bez konieczności ich stałego nadzorowania - dodaje. Mężczyźni z kolei częściej stosują taktyki wymiany i wymuszania, zwłaszcza wobec podwładnych. Są one skuteczne w pewnych sytuacjach np. o charakterze kryzysowym wymagających szybkiej interwencji i działania. Taktyki takie łamią opór i wywołują zmianę natychmiast, ale ich oddziaływanie jest krótkotrwałe, a dodatkowo wymaga stałej obecności osoby wywierającej presję.

- Kobiety budują swoją pozycję w firmie, raczej angażując i zjednując ludzi, niż przełamując sprzeciw. Działając w ten sposób, bazują na powszechnych, trwałych regułach życia społecznego – tłumaczy dr hab. Beata Krzywosz – Rynkiewicz, profesor Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. – Z kolei stosowane przez mężczyzn menedżerów taktyki wymiany i wymuszenia wymagają bezpośredniej konfrontacji i konsekwentnego działania. Mają wartość w trudnych sytuacjach. Największe różnice między taktykami wpływu najczęściej stosowanymi przez kobiety i mężczyzn, zostały zauważone na niższych i najwyższych stanowiskach menedżerskich. Można zatem wnioskować, że środowisko biznesowe menedżerów plasujących się między tymi dwiema kategoriami, unifikuje zachowania w doborze technik zarządzania i wywierania wpływu. Jednocześnie pokazuje, że taktyki najbardziej specyficzne dla płci ujawniają się wówczas, kiedy menedżerowie zdobędą już „szczyt władzy”.

Źródło: www.wieszjak.pl

 

Projekt „PI – innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO 
I RODZINNEGO” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 


mazowieckie
2013-06-24 | Badania dla Rozwoju Mazowsza

Grow Up Start Up – międzynarodowe spotkanie przedsiębiorców

W dniach w dniach 19 - 20 czerwca 2013 r. na warszawskim Torwarze odbyło się Międzynarodowe Forum Przedsiębiorców - Grow Up Start Up. Podczas spotkania można było poszerzyć swoją wiedzę z dziedziny szeroko pojętego marketingu i technologicznych innowacji biznesowych oraz nawiązać nowe kontakty. Oprócz prelekcji gości forum, w tym wielu znanych praktyków biznesu spoza Polski, program spotkania zawierał liczne panele dyskusyjne poświęcone problematyce budowania start up-ów nad Wisłą.
Pierwszy dzień Grow Up Start Up został poświęcony informacji i nowym technologiom jako źródłom budowania przewagi konkurencyjnej. Drugiego dnia uczestnicy dowiedzieli się, jak przygotować spółkę do pozyskania finansowania, poznali zagadnienia związane z ekspansją zagraniczną, tworzeniem modelu biznesowego, a także stosowaniem technik marketingowych i najlepszych strategii sprzedażowych.
W spotkaniu wzięli również udział przedstawiciele Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych, którzy na czas forum stworzyli strefę UE. W towarzystwie beneficjentów RPO WM i PO KL - przedstawicieli instytucji otoczenia biznesu: Mazowieckiego Regionalnego Funduszu Pożyczkowego, Mazowieckiego Funduszu Poręczeń Kredytowych, Centrum Przedsiębiorczości Smolna, Stowarzyszenia Radomskie Centrum Przedsiębiorczości, Koneckiego Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości oraz Wojewódzkiego Urzędu Pracy, wskazywano konkretne instrumenty wspierające młode firmy, a także osoby poszukujące środków finansowych na założenie działalności gospodarczej.

Źródło:
http://mazowia.eu/media-wydarzenia/grow-up-start-up-rewolucyjne-spotkanie-dla-przedsiebiorcow.html
 

Projekt „Badania dla Rozwoju Mazowsza” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


lubelskie
2013-06-24 | Mikroprzedsiębiorstwo - makromożliwości

Rezultaty projektu dla I edycji szkolenia „Zarządzanie zasobami ludzkimi z jęz. angielskim”

Przedstawiamy Państwu dotychczas osiągnięte rezultaty projektu „Mikroprzedsiębiorstwo - makromożliwości” dotyczące I edycji szkolenia „Zarządzanie zasobami ludzkimi z jęz. angielskim"

 
 
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

lubelskie
2013-06-24 | Mikroprzedsiębiorstwo - makromożliwości

Rozpoczęcie szkolenia "Marketing"

Szanowni Państwo,

 
informujemy, że w piątek 21 czerwca br. w Nałęczowie rozpoczęło się szkolenie "Marketing".
 
Zapraszamy do zapoznania się z fotogalerią z tego wydarzenia.
 
 
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

lubelskie
2013-06-22 |

Intercultural news: Noc Świętojańska/ La noche de San Juan/ St John's Eve/Fête de la Saint-Jean

Noc z 23 na 24 czerwca to Wigilia św. Jana, Noc Świętojańska święto będące próbą zasymilowania przez katolicyzm pogańskich obrzędów związanych z letnim przesileniem słońca.

W Muzeum Wsi Lubelskiej odbędą się tradycyjne obchody Nocy Świętojańskiej. W programie m.in.  opowieści o wierzeniach związanych z obchodami Nocy św. Jana, rzucanie wianków na wodę, poszukiwanie kwiatu paproci, zapalanie sobótki, śpiewy i tańce przy ogniu świętojańskim przy akompaniamencie zespołu folklorystycznego Rokiczanka.

Szczegóły: www.skansen.com.pl

LA NOCHE ESTÁ QUE ARDE

Los orígenes de la celebración de la noche de San Juan son tan remotos que resulta imposible fijarlos con exactitud en el tiempo. Nuestros ancestros creían que el Sol estaba enamorado de la Tierra y se resistía a abandonarla; de ahí que comenzase a celebrarse la noche más corta del año, es decir, la noche del solsticio de verano. El rito fundamental de esta festividad consistía y consiste en encender una hoguera con la finalidad de dar más fuerza al sol (ya que a partir de la noche de San Juan los días comienzan a decrecer).
Esta noche se celebra en distintos lugares de Europa, aunque esta tradición goza de especial arraigo en España, Portugal, Noruega, Dinamarca, Suecia, Finlandia, Estonia y Reino Unido. También disfrutan de esta fiesta en Iberoamérica, siguiendo las prácticas llevadas a cabo por los inmigrantes españoles y portugueses.
En Galicia, la noche de San Juan es una fecha señalada en el calendario. La noche del 24 de julio esta comunidad autónoma está que arde, literalmente.
En la celebración gallega se pueden identificar fácilmente los rituales que revelan las creencias paganas extendidas a lo largo de Europa durante el periodo Neolítico. Estas creencias pivotan sobre tres ideas básicas: el carácter protector del fuego (protege a los hombres de espíritus y meigas), la importancia de las plantas medicinales y los efectos purificantes del agua.
Según cuentan las leyendas, saltar una hoguera un número impar de veces esa noche (varía según el municipio, pero por lo general son tres o nueve) te proporciona protección y buena suerte. Es la noche en la que se espantan los malos espíritus: “en San Xoán meigas e bruxas fuxirán” (en San Juan meigas y brujas huirán). Pero además de saltar hogueras, la tradición ordena poner a macerar en agua toda la noche un ramo de flores silvestres (artemisa, malvarrosa, hierba de Santa María, rosas silvestres, etc.) para que en la mañana del 24 efectuar las correspondientes abluciones que nos protegerán de cualquier mal, tanto del cuerpo como del alma. Finalmente, el ramo se deja secar colgado al aire con el fin de espantar del hogar a meigas y demás seres maléficos.
Concretamente, en la ciudad de A Coruña esta celebración ha sido calificada como Fiesta de Interés Turístico Nacional. Cada año cientos de miles de coruñeses y turistas invaden las calles, plazas y playas herculinas para celebrar la llegada del verano comiendo sardinas y cachelos, bebiendo queimada, disfrutando del espectáculo pirotécnico y de la grandiosidad de las llamas.
Existe una canción popular gallega que dice “si tuviese que escoger, yo no sé qué escogería: si entrar en Coruña de noche o entrar en el Cielo de día” ¡Así que no lo dudes y ven a disfrutar del sueño de una noche de verano!
 

THE NIGHT IS ON FIRE 

Midsummer celebration’s beginning is so faraway that it is impossible to determine it with accuracy. Our ancestors though that the Sun was in love with the Earth and it didn’t want to leave. Thus people started to celebrate the shortest night of the year, that is, the summer solstice night.

Around whole Europe we can find places where this party takes place, although it is especially important in Spain, Portugal, Norway, Denmark, Finland, Estonia and United Kingdom. This party exists also in South America, because of the influence of the Spaniards and Portuguese immigrants.

In Galicia, region located in the North-West of Spain, the summer solstice celebration is a date marked in the calendar. The 24th July night Galicia is on fire (literally).

In the Galician celebration one can easily identify the rituals that reveal the pagan beliefs widespread throughout Europe in Neolithic times. These beliefs pivot on three basic ideas: the importance of medicinal plants; the protective character of fire to ward men off evil spirits and witches and, finally, the purifying, miraculous effects of water.

According to legends, to jump over a bonfire provides protection and good luck. But it is not the only think you should do to shoo away bad spirits and witches… Tradition orders to collect several species of plants on St. John's eve (fennel, different species of fern, mallows, dog roses, lemon verbena, St John's wort, etc.)  and to dip them in a vessel with water and left outside exposed to the dew of night until the following morning, when people use the resulting flower water to wash their faces.

Concretely, in the city of A Coruña this celebration has been described as a “National Touristic Interest Celebration”. Each year, hundreds of thousands people invades the streets, squares and beaches to celebrate the Summer arrival.  Young and old gather around bonfires and feast mostly on pilchards, potatoes boiled in their skins and maize bread. When it is relatively safe to jump over the bonfire, it is done three times (although it could also be nine or any odd number) for good luck at the cry of “meigas fora” (witches off!).It is also common to drink Queimada, a beverage resulting from setting alight Galician grappa mixed with sugar, coffee beans and pieces of fruit, which is prepared while chanting an incantation against evil spirits.

As a popular Galician song says “if I should choose between going in Coruña at night or going into Heaven at morning, I don’t know what I will choose”.

 

Don’t hesitate and come to enjoy the midsummer night’s dream!  

LA NUIT S'ENFLAMME! 

Les origines de la fête de la Saint-Jean remontent si loin qu’il est impossible de connaître la date exacte à laquelle elles ont été établies. Nos ancêtres croyaient que le soleil était amoureux de la Terre et qu’il se refusait à l’abandonner. C’est de cette façon que nos aïeux ont commencé à célébrer la nuit la plus courte de toute l’année, c'est-à-dire, la nuit du solstice d’été.

Cette fête se célèbre partout en Europe, elle est cependant beaucoup plus importante en Espagne, au Portugal, en Norvège, au Danemark, en Finlande, en Estonie et aux Royaume-Uni. A cause de l'influence des immigrants Espagnols et Portugais, leurs descendants célèbrent aussi cette fête en Amérique du Sud.

En Galice, région située dans le nord-ouest de l'Espagne, la célébration du solstice d'été est une date marquée dans le calendrier. Le 24 Juillet, la nuit en Galice brule, stricto sensu.

Dans la célébration en Galice, on peut facilement identifier les rituels et traditions qui proviennent des croyances païennes répandues dans toute l'Europe à l'époque néolithique. Ces croyances se reposent sur trois idées fondamentales: l'importance des plantes médicinales, le caractère protecteur du feu pour éloigner les hommes des spiritueux et des sorcières maléfiques et, enfin, la purification et les effets miraculeux de l'eau.

Selon les légendes, sauter par-dessus un feu de joie offre protection et bonne chance. Mais ce n'est pas la seule chose que vous pouvez faire pour chasser les mauvais esprits et les sorcières ... Il existe une tradition qui exige de recueillir plusieurs espèces de plantes à la veille de la Saint-Jean (fenouil, différentes espèces de fougères, mauves, roses sauvages, verveine, l'herbe de Saint-Jean , etc) et de les tremper dans un récipient avec de l'eau. Il faut ensuite les laisser à l'extérieur exposées à la rosée de la nuit et jusqu'au lendemain matin (jour de San Xoan-St. Jean), les gens utilisent alors l'eau de fleur résultant de la concoction pour se laver le visage.

Concrètement, cette célébration a été décrite comme une "fête d'intérêt touristique national » dans la ville de La Corogne. Chaque année, des centaines de milliers de personnes envahissent les rues, les places et les plages pour célébrer l'arrivée de l'été. Jeunes et plus âgés se rassemblent autour des feux de joie et ils mangent des sardines, des pommes de terre cuites dans leur peau et du pain de maïs. Quand il est relativement sécurisé de sauter par-dessus le feu, certaines personnes se risquent à sauter par-dessus trois fois (bien qu'il soit possible de sauter neuf fois ou un nombre impair)  en criant "Meigas instances" (sorcières dehors!) pour la bonne chance. Il est également fréquent de boire de la Queimada, qui est une boisson résultant de la mise en feu de grappa galicienne mélangé avec le sucre, les grains de café et des morceaux de fruits, qui est préparé en chantant une incantation contre les mauvais esprits.

 

En Galice, une chanson populaire dit "si je devais choisir entre aller à la Corogne dans la nuit ou d'aller au ciel au matin, je ne sais pas ce que je choisirais".

 

 
strony: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 | 281 | 282 | 283 | 284 | 285 |

+ poprzednia strona | następna strona +

  • start
  • oferta
  • dzialania
  • praca
  • polecamy
  • kontakt
2009 © Fundacja "Fundusz Inicjatyw" ul. Seweryna Sierpińskiego 24/5, 20-448 Lublin, NIP: 9462553005, REGON: 060368615, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000306907,
Biuro Fundacji ul. Narutowicza 57/4, 20-016 Lublin, tel/fax: 081 532 10 30
e-mail: ffi@ffi.org.pl | mapa serwisu | Polityka dot. plików cookie


Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej +