Podziel się książką

Fundacja "Fundusz Inicjatyw" w ramach swojej działalności statutowej prowadzi bibliotekę FFI, która dysponuje atrakcyjnym, ale wciąż skromnym zbiorem książek. Wspólnymi siłami i z Waszą pomocą chcemy wzbogacić zasoby naszej biblioteki. Jeżeli posiadasz niepotrzebne książki w dobrym stanie i chcesz podzielić się nimi z innymi osobami, zachęcamy do oddania ich na rzecz Biblioteki FFI.

a) Możesz oddać nam swoją książkę na zawsze,
b) Możesz pożyczyć nam książkę na okres 1 roku, a potem ją odebrać.

Ze względu na przekazaną nam w ostatnim czasie dużą ilość książek z kategorii beletrystki (powieści, opowiadania, nowele itp., przede wszystkim o charakterze rozrywkowym) od dnia 20 marca 2013 r. przyjmujemy wyłącznie książki branżowe, związane z rozwojem zawodowym np. z zakresu ekonomii, funduszy europejskich.

Biblioteka bezpłatnie udostępnia swoje zbiory każdej zainteresowanej osobie fizycznej i organizacjom pozarządowym. Powierzone nam książki będą służyły osobistemu i zawodowemu rozwojowi wielu osób. Książki i publikacje można oddawać osobiście w bibliotece w godzinach jej otwarcia lub przesyłać pocztą na adres biblioteki FFI:

Fundacja "Fundusz Inicjatyw", ul. Narutowicza 57/6, 20-016 Lublin.

Biblioteka zastrzega sobie prawo do nie przyjęcia książek, które są zniszczone, nieaktualne (np. z nieaktualnym stanem prawnym), propagują określone ideologie. Wówczas osoba dostarczająca książki zobowiązana jest do ich odebrania.

Przekazując książki poinformuj nas czy wyrażasz zgodę na upowszechnienie swoich danych (imię i nazwisko oraz miasto zamieszkania), które zostaną umieszczone na liście darczyńców. Lista darczyńców biblioteki zostanie umieszczona na naszej stronie internetowej.

Zapraszamy również do korzystania ze zbiorów biblioteki. Aktualny wykaz książek i publikacji znajduje się na stronie internetowej Fundacji: www.ffi.org.pl w zakładce "Wypożycz książkę".

Biblioteka jest otwarta od poniedziałku do piątku w godz. 09:00-18:00. W razie pytań i wątpliwości prosimy o kontakt z osobą odpowiedzialną za bibliotekę - Małgorzatą Jończyk pod numerem tel. 81 532 10 30.
Nic o nas bez nas = empowerment

Termin "empowerment" oznacza zaangażowanie grup napotykających problemy społeczne oraz ich przedstawicieli w prace projektowe. W odniesieniu do projektów innowacyjnych empowerment to zaangażowanie w proces wypracowywania innowacyjnych rozwiązań przedstawicieli grup docelowych.

Interesuje Cię sytuacja kobiet na rynku pracy? Korzystasz z elastycznych form zatrudnienia? Masz pomysły jak godzić życie zawodowe z rodzinnym? Chcesz w swoim zakładzie pracy przetestować lub wdrożyć model godzenia życia zawodowego i rodzinnego z korzyścią dla osób, które zatrudniasz oraz z korzyścią dla zakładu pracy i efektywności działań? Chcesz podzielić się swoimi refleksjami? Masz konkretne propozycje rozwiązań organizacyjnych/prawnych? Podziel się nimi. Mogą one stać się częścią innowacyjnego modelu, który zostanie bezpłatnie udostępniony szerokim grupom odbiorców. Twoje zdanie może mieć realny wpływ na działania projektowe.

Wypowiedz się na forum! Weź udział w sondzie! Napisz do nas na ffi@ffi.org.pl! Odwiedź nas w biurze projektu w Radomiu!

Będziemy organizować cykliczne spotkania dotyczące postępów prac nad modelem. Chcesz wziąć udział w spotkaniu? Skontaktuj się z nami!

Serdecznie zapraszamy! Twoja opinia dużo dla nas znaczy!

Fundacja "Fundusz Inicjatyw" zaprasza do udziału w projekcie: "PI - innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO I RODZINNEGO"

OFERUJEMY BEZPŁATNIE: ZAPEWNIAMY: (dokumenty zgłoszeniowe na stronie www.ffi.org.pl, podstrona dot. projektu)

Kontakt:

Fundacja "Fundusz Inicjatyw"
ul. ŻEROMSKIEGO 94/115
26-600 RADOM
TEL./FAKS 48 370 36 71
TEL. KOM. 519 144 716
e-mail: ffi@ffi.org.pl

Projekt "PI - Innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO I RODZINNEGO" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 

Z ostatniej chwili - archiwum aktualnościwybierz projekt:mazowieckie
2013-05-27 | PI - Innowacyjny model godzenie przez kobiety życia zawodowego i rodzinnego

Biznes w kobiecych rękach

Coraz więcej kobiet zajmuje dziś w firmach stanowiska kierownicze i menedżerskie. Nie wynika to z poprawności politycznej, ale z rosnącego znaczenia kompetencji miękkich w zarządzaniu.

Globalne Centrum Biznesowe Hewlett-Packard zatrudnia w Polsce aż 60% kobiet na stanowiskach menedżerskich. Kobiety w biznesie pełnią dziś coraz ważniejszą rolę, pewnym krokiem wkraczając do świata, który do niedawna był zarezerwowany głównie dla mężczyzn.

Liczba kobiet na stanowiskach zarządczych powoli rośnie, co potwierdza badanie przedstawione w raporcie PKPP Lewiatan pt. „Przedsiębiorcy na Dolnym Śląsku”. Wynika z niego, że założycielką lub szefową co trzeciej firmy jest kobieta. Co więcej, Polki wyprzedzają w tym względzie inne Europejki. Badanie wykazało, że w 43 dolnośląskich spółkach giełdowych w zarządzie zasiada łącznie 20 kobiet, zaś w ich radach nadzorczych 30 pań. Jeśli chodzi o sektor usług dla biznesu, raport opracowany przez Związek Liderów Sektora Usług Biznesowych (ABSL) potwierdza, że w centrach usług większość pracowników stanowią kobiety.

Zajmowanie stanowisk decyzyjnych przez kobiety jest dziś coraz bardziej widoczne, ponieważ częściej doceniane są nie tylko kompetencje merytoryczne w danej dziedzinie, ale również umiejętności miękkie, tak ważne w zarządzaniu. Zdolność doboru odpowiednich narzędzi do kierowania zespołem, właściwego sposobu komunikacji czy mechanizmów do rozwiązywania konfliktów to domena kobiet, która odgrywa obecnie równie ważną rolę jak wysokie kwalifikacje i doświadczenie zawodowe, których kobietom też nie brakuje. Szefowie firm coraz częściej zdają sobie również sprawę, że różnorodność personelu pod względem płci powoduje „efekt synergii”, który jest kluczem do sukcesu na konkurencyjnym rynku.

Źródło: http://www.kobietapracujaca.pl/

 

Projekt „PI – innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO I RODZINNEGO” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


mazowieckie
2013-05-27 | Badania dla Rozwoju Mazowsza

Sytuacja społeczno-gospodarcza w województwie mazowieckim w 2012 roku

Główny Urząd Statystyczny przygotował Raport o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa mazowieckiego w 2012 roku. Jak wynika z opublikowanych analiz, systematycznie zwiększa się liczba mieszkańców województwa. Biorąc pod uwagę dwie składowe rzeczywistego przy¬rostu ludności, tj. przyrost naturalny i ogólne saldo migracji na pobyt stały, spośród 42 powiatów 18 było aktywnych demograficznie: w 14 nastąpił wzrost zaludnienia w wyniku zarówno dodatniego przyrostu naturalnego, jak i dodatniego salda migra¬cji. W pozostałych 24 powiatach zmiany miały charakter regresywny, przy czym w 16 z nich przyrost naturalny i saldo migracji były ujemne. Największy przyrost ludności występował w powiatach kon¬centrujących się wokół Warszawy, a największy ubytek w powiatach usytuowanych na krańcach woje¬wództwa.
Analizie poddano rynek pracy w regionie. W latach 2005–2012 w województwie mazowieckim pozytywne tendencje na rynku pracy utrzy¬mywały się do końca 2008 roku. W tym czasie systematycznie rosło przeciętne zatrudnienie, a zmniej¬szała się liczba zarejestrowanych bezrobotnych oraz stopa bezrobocia. W 2009 roku sytuacja na rynku pracy wyraźnie pogorszyła się, natomiast w kolejnych dwóch latach obserwowano jej stopniową po¬prawę. W 2012 roku trudności na rynku pracy ponownie nasiliły się.
Sytuacja na rynku pracy pozostawała w ścisłym związku z sytuacją gospodarczą regionu. W latach 2006–2012 produkcja sprzedana przemysłu w województwie mazowieckim wykazywa¬ła tendencję wzrostową (w ujęciu rocznym), przy czym najwyższą dynamikę notowano w latach 2006, 2007 i 2010, a najmniejszą – w latach 2009 i 2012. Produkcja sprzedana w minionym roku w województwie stanowiła 21,0% ogólnej pro¬dukcji przemysłowej w kraju (tj. najwięcej w Polsce).
W latach 2006–2012 notowano wzrost produkcji sprzedanej budownictwa w ujęciu rocznym, najwyższy w latach 2006 i 2007. Również produkcja budowlano-montażowa w omawianym okresie (oprócz 2010 roku) wykazywała tendencję wzrostową. Produkcja budowlano-montażowa w ubiegłym roku uległa zwiększeniu, ale tempo wzrostu było znacznie wolniejsze od obserwowanego w 2011 roku. Produkcja sprzedana w województwie mazowieckim stanowiła 33,1% produkcji sprzedanej budownictwa w kra¬ju (tj. najwięcej w Polsce).
Sytuacja finansowa przedsiębiorstw niefinansowych badanych w 2012 roku była trudniejsza niż przed rokiem. Niższe były wyniki osiągnięte we wszystkich obszarach działalności gospodarczej, tj. wynik na sprzedaży produktów, towarów i materiałów, wynik na pozostałej działalności operacyjnej, wynik na operacjach finansowych, a w konsekwencji – wyniki finansowe brutto i netto. Gorsze wyniki przedsiębiorstw przekładają się na wysokość nakładów inwestycyjnych. W minionym roku odnotowano spadek (w cenach bieżących) nakła¬dów inwestycyjnych badanych przedsiębiorstw (o 4,2% w skali roku). Znacznie zmniejszyły się na¬kłady na zakupy oraz (w mniejszym stopniu) na budynki i budowle.
Produkt krajowy brutto wytworzony w województwie mazowieckim w 2010 roku był realnie wyższy o 5,2% w porównaniu z rokiem poprzednim, a w odniesieniu do poziomu z 2005 roku – o 34,7%. W latach 2005–2010 średnie roczne tempo wzrostu PKB kształtowało się na poziomie 6,1%, przy średnim kra¬jowym 4,7%. W porównaniu z innymi województwami był to największy wzrost z roku na rok wolu¬menu PKB (drugą lokatę zajęło województwo śląskie ze średniorocznym tempem wzrostu na poziomie 5,9%).

Zapraszamy do zapoznania się z pełną wersją raportu:
http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/warsz/ASSETS_raport_mazowieckie_2012.pdf
 

 

Projekt „Badania dla Rozowoju Mazowsza” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


mazowieckie
2013-05-24 | Badania dla Rozwoju Mazowsza

Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) przygotowała kolejne wydanie przewodnika „Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą”.
We wstępie do informatora czytamy m.in.: „Każdy początkujący przedsiębiorca ma szansę na odniesienie sukcesu. Potrzebna jest determinacja, ciężka praca i wiedza. Ten ostatni czynnik jest równie niezbędny na starcie, jak kapitał na rozruch biznesu”. Jak pokazuje statystyka, w ciągu pierwszego roku działalności upada około 1/4 nowo założonych przedsiębiorstw, a w kolejnych latach ich istnienia nie jest lepiej. Najmniejsze firmy mają na rynku najtrudniej – muszą od zera zbierać biznesowy know-how, którym już dysponują ich konkurenci, poświęcają wiele czasu na załatwianie nie zawsze zrozumiałych na początku formalności, a wreszcie – mają utrudniony dostęp do finansowania, bowiem banki niechętnie udzielają kredytów początkującym przedsiębiorstwom.
W odpowiedzi na potrzebę zgromadzenia podstawowych informacji, niezbędnych początkującym przedsiębiorcom oraz takim, którzy szukają sposobów na rozwój firmy, powstał omawiany przewodnik. Gromadzi on wiedzę o dostępnych na rynku programach i narzędziach pomocy dla przedsiębiorców.
Publikacja została podzielona na rozdziały poświęcone zakładaniu działalności gospodarczej i finansowaniu tego etapu; finansowaniu dalszego rozwoju działalności, kwestii prawno-podatkowych związanych z rozpoczęciem i prowadzeniem działalności, oraz opisowi miejsc, w których przedsiębiorca może uzyskać różnego rodzaju wsparcie.

Zachęcamy do zapoznania się z przewodnikiem „Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą”:
http://www.parp.gov.pl/files/74/81/626/16610.pdf

 

Projekt „Badania dla Rozwoju Mazowsza” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


lubelskie
2013-05-24 | Mikroprzedsiębiorstwo - makromożliwości

Zakończenie szkolenia "Certyfikacja Project Managera w Systemie IPMA"

Szanowni Państwo,

informujemy, że w środę 22 maja br. w Lublinie zakończyło się szkolenie "Certyfikacja Project Managera w Systemie IPMA”.
 
Zapraszamy do zapoznania się z fotogalerią z tego wydarzenia.
 
W ramach projektu, w dniach 14-16.06.2013 r., uczestnicy szkolenia przystąpią do zewnętrznej certyfikacji zorganizowanej przez International Project Management Association Polska 
 
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

mazowieckie
2013-05-24 | PI - Innowacyjny model godzenie przez kobiety życia zawodowego i rodzinnego

Seminarium „Zatrudnienie przyjazne rodzinie”

Kancelaria Prezydenta RP i Konferencja Pracodawców Prywatnych Lewiatan zorganizowała w dniu 10 maja seminarium dotyczące elastycznych rozwiązań w zakresie łączenia życia zawodowego i rodzinnego. Celem seminarium była nie tylko prezentacja rozwiązań ukierunkowanych na łączenie obowiązków zawodowych i rodzicielskich z powodzeniem wprowadzonych w wybranych krajach Unii Europejskiej, lecz także dyskusja na temat zasad i warunków kluczowych do wprowadzenia sprawdzonych rozwiązań w Polsce.

Doświadczenia w własnych krajów prezentowali m.in. ambasador Królestwa Szwecji Steffan Herrström oraz przedsiębiorcy z Belgi i Norwegii. Pracodawcy polscy podkreślali, że część prezentowanych rozwiązań jest wprowadzana w Polsce. Wymienili wśród nich takie praktyki jak dzielenie jednego etatu przez dwie osoby, tworzenie specjalnych programów ułatwiających powrót do aktywności zawodowej po urlopach macierzyńskich i wychowawczych. Zwracali uwagę na istotne znaczenie wzajemnego zaufania, dialogu i zindywidualizowanego podejścia pracodawców do problemów pracowników.

W dyskusji, w której wzięli udział pracodawcy, związki zawodowe, eksperci oraz organizacje pozarządowe rozważano m.in. na jakim poziomie powinny być formułowane szczegółowe elastyczne rozwiązania; jaka powinna być tu rola państwa i rozwiązań ustawowych, jaka pracodawców i pracowników oraz ich reprezentacji. Wielokrotnie zwracano uwagę na potrzebę szerszej edukacji nt. możliwości wykorzystania prorodzinnych elastycznych rozwiązań na polskim rynku pracy i promowania dobrych praktyk w tym zakresie.

Źródło: http://www.prezydent.pl 

 

Projekt „PI – innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO I RODZINNEGO” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


podkarpackie
2013-05-24 | Aktywne obywatelstwo

Aktualizacja harmonogramu dyżurów na miesiąc maj 2013 r. w BPPiO w Tarnobrzegu.

Informujemy, iż zmianie uległ harmonogram dyżurów doradców prawnych i obywatelskich na miesiąc maj 2013 r. w BPPiO w Tarnobrzegu. Aktualny harmonogram dyżurów jest dostępny w podzakładce Harmonogramy dyżurów w BPPiO.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


mazowieckie
2013-05-23 | Badania dla Rozwoju Mazowsza

Polskie przedsiębiorstwa nie inwestują

Jak wynika z danych opublikowanych przez Narodowy Bank Polski (NBP), w kwietniu br., w stosunku do poprzedniego miesiąca, wartość depozytów przedsiębiorstw w bankach oraz wartość kredytów nie uległy zmianie. W porównaniu do grudnia 2012 roku wartość depozytów spadła o 3,6 proc., a wartość kredytów wzrosła o 0,1 proc.
Według dr Małgorzaty Starczewskiej-Krzysztoszek, głównej ekonomistki PKPP Lewiatan, dane te świadczą o tym, że firmy znacząco ograniczyły inwestycje – „Kwiecień był kolejnym miesiącem, kiedy przedsiębiorstwa samofinansowały swoją działalność operacyjną. Z dużą ostrożnością korzystały z kredytów, które wzrosły rok do roku w ubiegłym miesiącu o 3,9 mld zł, czyli o 1,4 proc., w porównaniu z analogicznym okresem 2012 roku. Depozyty w tym czasie zwiększyły się o 4,1 mld zł, czyli o 2,3 proc. Przedsiębiorstwa cały czas finansują się dochodami z własnej działalności i w niewielkim stopniu sięgają po zasilanie zewnętrzne. Dane te pokazują zatem, że także w kwietniu inwestycje firm będą na niskim poziomie.”
Również gospodarstwa domowe nie są skore do zaciągania kredytów. Wartość ich zobowiązań wobec banków w kwietniu br. wzrosła o 2,1 proc. w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku. Natomiast depozyty urosły o 8,9 proc., ale był to wzrost niższy niż w kwietniu 2012 roku w stosunku do kwietnia 2011 roku. W kwietniu znacząco zwiększyło się natomiast zadłużenie instytucji rządowych szczebla centralnego, które było wyższe w porównaniu do kwietnia ubiegłego roku o prawie 15%.
Zdaniem eksperta PKPP Lewiatan zarówno wstępne szacunki PKB za I kwartał 2013 roku, jak i pierwsze dane dotyczące kwietnia (m.in. wskaźnik PMI) pokazują, że nadal mamy do czynienia ze spowolnieniem gospodarczym.

Źródło:
http://pkpplewiatan.pl/opinie/aktualnosci/2013/1/przedsiebiorstwa_dalej_nie_inwestuja
 

Projekt „Badania dla Rozwoju Mazowsza” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


mazowieckie
2013-05-23 | PI - Innowacyjny model godzenie przez kobiety życia zawodowego i rodzinnego

Projekt „Biurko dla mamy”

Coworking to po prostu'wspólna praca', a biuro coworkingowe to miejsce, w którym możesz wynająć swoje biurko do pracy na godzinę, dzień, miesiąc... Idealne, aby rozwijać swój pomysł na biznes lub powoli wracać do aktywności zawodowej pracując jako "wolny strzelec". 

Biurko dla mamy” to projekt, w którym biura coworkingowe z całej Polski przygotowały korzystne oferty specjalnie dla Mam, które chcą wrócić do aktywności zawodowej, rozkręcają własny biznes albo potrzebują przestrzeni do pracy w ciszy i twórczej atmosferze!

Do 31 grudnia można skorzystać ze specjalnych ofert dostępnych w 33 biurach w Polsce.
Adresy biura dostępne są tutaj.

Źródło: http://mamopracuj.pl 

 

Projekt „PI – innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO I RODZINNEGO” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


mazowieckie
2013-05-22 | Badania dla Rozwoju Mazowsza

Sierpc wyróżniony w konkursie „Miasto ludzi przedsiębiorczych”

W ramach Narodowego Programu Przedsiębiorczości zorganizowano konkurs „Miasto ludzi przedsiębiorczych”, w którym oceniano nastawienie miejskich władz do problemów lokalnej przedsiębiorczości, przeprowadzone oraz planowane działania. Konkurs skierowano do miast do 50. tys. mieszkańców.
Zdaniem Bożeny Lublińskiej-Kasprzak, Prezes PARP: „Pozytywny wpływ na rozwój przedsiębiorczości mają skupiska miejskie o dużej gęstości zaludnienia. Miasta zapewniają zdecydowanie lepszy dostęp do infrastruktury, w tym infrastruktury edukacyjnej. Większa gęstość zaludnienia ma również wpływ na rynek zbytu i bliskość potencjalnych klientów. Drugi etap Narodowego Programu Przedsiębiorczości został skierowany do przedsiębiorców z mniejszych miejscowości, którym trudniej jest pozyskać wiedzę oraz nawiązać kontakt z osobami wspierającymi przedsiębiorców tj. aniołami biznesu, mentorami, inwestorami”.
Spośród miast Mazowsza, biorących udział w konkursie, jury wyróżniło Sierpc. Doceniono miasto za wspieranie przedsiębiorców oraz stwarzanie im szans na wielu płaszczyznach. Dzięki pozyskanym z Unii Europejskiej funduszom, Sierpc w ciągu ostatnich trzech lat zrealizował m.in. projekt „Wspieranie przedsiębiorczości dla pomyślności i rozwoju Ziemi Sierpeckiej”. W ramach projektu lokalni przedsiębiorcy mogli zaprezentować się na targach krajowych oraz zagranicznych. Jedna z sierpeckich firm - E-media, wzięła udział w największych na świecie targach elektroniki w Hong Kongu.
Zwycięzcą plebiscytu został Cieszyn, a pozostałe wyróżnione miasta to: Karlino, Kołobrzeg. Do udziału w konkursie zaproszono łącznie 400 miast.

Źródło:
http://nppparp.netpr.pl/pr/241241/znamy-miasta-ludzi-przedsiebiorczych-sierpc-otrzymal-wyroznienie
 

Projekt „Badania dla Rozwoju Mazowsza” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


mazowieckie
2013-05-22 | PI - Innowacyjny model godzenie przez kobiety życia zawodowego i rodzinnego

Polscy studenci wskazali idealnych pracodawców

70% polskich studentów chciałoby pracować w Polsce. Studenci kierunków biznesowych za idealnego pracodawcę uważają Ernst & Young, inżynieryjnych - Grupę Skanska, a IT - Google Poland - wynika z badania Universum.

Według studentów kierunków biznesowych najbardziej atrakcyjne branże to bankowość, audyt i księgowość oraz media i reklama. Liderem wśród potencjalnych pracodawców jest Ernst & Young, światowy lider w zakresie audytu, doradztwa podatkowego, biznesowego oraz transakcyjnego. W czołówce znalazły się również Google Poland i PKO Bank Polski.

Wśród kierunków technicznych i inżynieryjnych prym wiedzie Skanska Grupa potentat w branży budowlanej uznawanej jako mocna i perspektywiczna. Zauważalny jest wzrost popularności branży energetycznej, reprezentowanej przez PGE i PGNiG. Regres nastąpił w sektorze przemysłu samochodowego.

Przygotowany przez firmę doradczą Universum ranking Idealni Pracodawcy 2013 został oparty na opinii 25 550 studentów z całej Polski.

Źródło: http://www.wirtualnemedia.pl 

 

Projekt „PI – innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO 
I RODZINNEGO” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 
strony: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 | 281 | 282 | 283 | 284 | 285 | 286 |

+ poprzednia strona | następna strona +

  • start
  • oferta
  • dzialania
  • praca
  • polecamy
  • kontakt
2009 © Fundacja "Fundusz Inicjatyw" ul. Seweryna Sierpińskiego 24/5, 20-448 Lublin, NIP: 9462553005, REGON: 060368615, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000306907,
Biuro Fundacji ul. Narutowicza 57/4, 20-016 Lublin, tel/fax: 081 532 10 30
e-mail: ffi@ffi.org.pl | mapa serwisu | Polityka dot. plików cookie


Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej +