Podziel się książką

Fundacja "Fundusz Inicjatyw" w ramach swojej działalności statutowej prowadzi bibliotekę FFI, która dysponuje atrakcyjnym, ale wciąż skromnym zbiorem książek. Wspólnymi siłami i z Waszą pomocą chcemy wzbogacić zasoby naszej biblioteki. Jeżeli posiadasz niepotrzebne książki w dobrym stanie i chcesz podzielić się nimi z innymi osobami, zachęcamy do oddania ich na rzecz Biblioteki FFI.

a) Możesz oddać nam swoją książkę na zawsze,
b) Możesz pożyczyć nam książkę na okres 1 roku, a potem ją odebrać.

Ze względu na przekazaną nam w ostatnim czasie dużą ilość książek z kategorii beletrystki (powieści, opowiadania, nowele itp., przede wszystkim o charakterze rozrywkowym) od dnia 20 marca 2013 r. przyjmujemy wyłącznie książki branżowe, związane z rozwojem zawodowym np. z zakresu ekonomii, funduszy europejskich.

Biblioteka bezpłatnie udostępnia swoje zbiory każdej zainteresowanej osobie fizycznej i organizacjom pozarządowym. Powierzone nam książki będą służyły osobistemu i zawodowemu rozwojowi wielu osób. Książki i publikacje można oddawać osobiście w bibliotece w godzinach jej otwarcia lub przesyłać pocztą na adres biblioteki FFI:

Fundacja "Fundusz Inicjatyw", ul. Narutowicza 57/6, 20-016 Lublin.

Biblioteka zastrzega sobie prawo do nie przyjęcia książek, które są zniszczone, nieaktualne (np. z nieaktualnym stanem prawnym), propagują określone ideologie. Wówczas osoba dostarczająca książki zobowiązana jest do ich odebrania.

Przekazując książki poinformuj nas czy wyrażasz zgodę na upowszechnienie swoich danych (imię i nazwisko oraz miasto zamieszkania), które zostaną umieszczone na liście darczyńców. Lista darczyńców biblioteki zostanie umieszczona na naszej stronie internetowej.

Zapraszamy również do korzystania ze zbiorów biblioteki. Aktualny wykaz książek i publikacji znajduje się na stronie internetowej Fundacji: www.ffi.org.pl w zakładce "Wypożycz książkę".

Biblioteka jest otwarta od poniedziałku do piątku w godz. 09:00-18:00. W razie pytań i wątpliwości prosimy o kontakt z osobą odpowiedzialną za bibliotekę - Małgorzatą Jończyk pod numerem tel. 81 532 10 30.
Nic o nas bez nas = empowerment

Termin "empowerment" oznacza zaangażowanie grup napotykających problemy społeczne oraz ich przedstawicieli w prace projektowe. W odniesieniu do projektów innowacyjnych empowerment to zaangażowanie w proces wypracowywania innowacyjnych rozwiązań przedstawicieli grup docelowych.

Interesuje Cię sytuacja kobiet na rynku pracy? Korzystasz z elastycznych form zatrudnienia? Masz pomysły jak godzić życie zawodowe z rodzinnym? Chcesz w swoim zakładzie pracy przetestować lub wdrożyć model godzenia życia zawodowego i rodzinnego z korzyścią dla osób, które zatrudniasz oraz z korzyścią dla zakładu pracy i efektywności działań? Chcesz podzielić się swoimi refleksjami? Masz konkretne propozycje rozwiązań organizacyjnych/prawnych? Podziel się nimi. Mogą one stać się częścią innowacyjnego modelu, który zostanie bezpłatnie udostępniony szerokim grupom odbiorców. Twoje zdanie może mieć realny wpływ na działania projektowe.

Wypowiedz się na forum! Weź udział w sondzie! Napisz do nas na ffi@ffi.org.pl! Odwiedź nas w biurze projektu w Radomiu!

Będziemy organizować cykliczne spotkania dotyczące postępów prac nad modelem. Chcesz wziąć udział w spotkaniu? Skontaktuj się z nami!

Serdecznie zapraszamy! Twoja opinia dużo dla nas znaczy!

Fundacja "Fundusz Inicjatyw" zaprasza do udziału w projekcie: "PI - innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO I RODZINNEGO"

OFERUJEMY BEZPŁATNIE: ZAPEWNIAMY: (dokumenty zgłoszeniowe na stronie www.ffi.org.pl, podstrona dot. projektu)

Kontakt:

Fundacja "Fundusz Inicjatyw"
ul. ŻEROMSKIEGO 94/115
26-600 RADOM
TEL./FAKS 48 370 36 71
TEL. KOM. 519 144 716
e-mail: ffi@ffi.org.pl

Projekt "PI - Innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO I RODZINNEGO" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 

Z ostatniej chwili - archiwum aktualnościwybierz projekt:lubelskie
2013-05-21 | Mikroprzedsiębiorstwo - makromożliwości

Rezultaty projektu dla I edycji szkolenia „Kadry i Płace z Symfonią”

Przedstawiamy Państwu dotychczas osiągnięte rezultaty projektu „Mikroprzedsiębiorstwo - makromożliwości” dotyczące I edycji szkolenia „Kadry i Płace z Symfonią”

 
 
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

lubelskie
2013-05-21 | Mikroprzedsiębiorstwo - makromożliwości

Rezultaty projektu dla szkolenia „Zarządzanie mikroprzedsiębiorstwem”

Przedstawiamy Państwu dotychczas osiągnięte rezultaty projektu „Mikroprzedsiębiorstwo - makromożliwości” dotyczące szkolenia „Zarządzanie mikroprzedsiębiorstwem”

 
 
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 


podkarpackie
2013-05-21 | Aktywne obywatelstwo

Kampania internetowa upowszechniająca porady prawne i obywatelskie świadczone w BPPiO FFI

W dniach 20-26 maja 2013 (poniedziałek – niedziela) w portalu internetowym rzeszow.gazeta.pl trwa 1-tygodniowa kampania internetowa z geotargetowaniem na teren 4-ech powiatów województwa podkarpackiego objętych realizacją projektu „Aktywne obywatelstwo”: niżańskiego, stalowowolskiego, tarnobrzeskiego i miasta Tarnobrzeg.
Kampania poświęcona jest promocji oraz upowszechnianiu dotychczasowych działań świadczonych w trzech Biura Porad Prawnych i Obywatelskich Fundacji „Fundusz Inicjatyw” w Nisku, Tarnobrzegu i Stalowej Woli.

W zakładce Upowszechnianie poradnictwa prawnego i obywatelskiego znajduje się wyświetlana w portalu reklama.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


mazowieckie
2013-05-21 | PI - Innowacyjny model godzenie przez kobiety życia zawodowego i rodzinnego

W projekcie przeprowadzono zogniskowane wywiady grupowe

We czwartek 16 maja w Radomiu odbyły się zogniskowane wywiady grupowe (ang. FGI – Focus Group Interview).
Badanie fokusowe to metoda badawcza o charakterze jakościowym, przyjmująca formę moderowanej dyskusji grupy respondentów na zadany przez badacza temat. Celem przeprowadzonego badania było pozyskanie informacji na temat doświadczeń i poglądów, dotyczących kwestii integracji i reintegracji kobiet na rynku pracy.

Moderatorem badania była dr Katarzyna Władyka, koordynatorka Gender Studies na Uniwersytecie Warszawskim, która jest również autorem scenariusza wywiadu FGI.
Fokus jest badaniem jakościowym. Analizie podlegają wszystkie wypowiedzi uzyskane podczas prowadzonej przez moderatora dyskusji, która skupiła się wokół sytuacji kobiet na rynku pracy oraz metod godzenia przez kobiety życia zawodowego z rodzinnym, m.in. poprzez elastyczne formy zatrudnienia. Na tej podstawie sporządzony zostanie raport wykorzystany w opracowaniu wstępnego modelu godzenia przez kobiety życia zawodowego z rodzinnym.

W badaniu wzięło udział 5 przedsiębiorców lub ich przedstawicieli oraz 10 kobiet. 

 

Projekt „PI – innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO 
I RODZINNEGO” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


mazowieckie
2013-05-20 | PI - Innowacyjny model godzenie przez kobiety życia zawodowego i rodzinnego

Miejsce w przedszkolu dla każdego dziecka

Rada Ministrów przyjęła ustawę przedszkolną, która zakłada gwarancję miejsca w przedszkolu dla każdego dziecka oraz zmniejszenie opłat za dodatkową godzinę zajęć do symbolicznej złotówki.

Od września 2013r. każda dodatkowa godzina pobytu dziecka w przedszkolu ponad bezpłatny wymiar ustawowy, finansowany przez gminę (co najmniej 5 godzin) będzie kosztował rodziców maksymalnie 1 złoty.

Od września 2015 roku każde 4-letnie dziecko będzie miało prawo do edukacji przedszkolnej. Obowiązek przygotowania odpowiedniej liczby miejsc w placówkach będzie miała gmina, ale to rodzice zdecydują, czy posłać dziecko do przedszkola, czy nie. Od 2017 roku takie samo prawo będzie przysługiwać również 3-latkom.

Źródło: http://dziecko-i-prawo.wieszjak.pl

 

Projekt „PI – innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO
I RODZINNEGO” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


mazowieckie
2013-05-20 | Badania dla Rozwoju Mazowsza

Wyniki finansowe podmiotów gospodarczych w 2012 roku

Główny Urząd Statystyczny (GUS) opublikował „Wyniki finansowe podmiotów gospodarczych I-XII 2012”, obejmujące dane o przychodach, kosztach i wynikach finansowych oraz aktywach obrotowych i nakładach na środki trwałe podmiotów prowadzących działalność gospodarczą w 2012 roku. Źródłem informacji wykorzystanych w tej publikacji były sprawozdania sporządzane przez podmioty prowadzące księgi rachunkowe, o liczbie pracujących powyżej 9 osób.
Do celów publikacji sprawozdawczością objęto łącznie 49906 przedsiębiorstw, co oznacza wzrost w stosunku do 2011 roku o 2,4%. Wśród badanych podmiotów przeważały jednostki małe (o liczbie pracujących od 10 do 49 osób), stanowiąc 64,8% całej objętej badaniem populacji. Udział jednostek średnich (o liczbie pracujących od 50 do 249 osób) wyniósł 29,0%, a jednostek dużych (o liczbie pracujących powyżej 249 osób) – 6,2%.
Wartość przychodów z całokształtu działalności uzyskanych przez badane przedsiębiorstwa wyniosła 2827,7 mld zł. Wzrost w stosunku do analogicznego okresu 2011 r. dla całej badanej zbiorowości wyniósł 3,8%; dla jednostek małych – 3,7%, średnich – 4,2% oraz dużych – 3,7%.
Z przychodów ogółem 15,7% wypracowały przedsiębiorstwa małe, 26,4% jednostki średnie, a 57,9% – jednostki duże. Koszty uzyskania przychodów z całokształtu działalności wyniosły 2707,1 mld zł i rosły szybciej niż przychody. Ogółem dla całej zbiorowości wzrost ten wyniósł 4,6%; dla jednostek małych – 0,9%, średnich – 4,4%, oraz dużych – 5,7%. Z kosztów ogółem 15,7% poniosły przedsiębiorstwa małe, 26,6% – jednostki średnie, a 57,7% – jednostki duże.
W badanych przedsiębiorstwach w stosunku do 2011 roku odnotowano znaczne pogorszenie wskaźnika rentowności ze sprzedaży (z 5,2% do 4,3%). Pogorszeniu uległ także wskaźnik poziomu kosztów z całokształtu działalności (z 95,1% do 95,7%).
W grupie podmiotów zatrudniających powyżej 49 pracowników nakłady na inwestycje realizowało 86 % przedsiębiorstw. Inwestowały głównie przedsiębiorstwa prowadzące działalność w zakresie: przemysłu1 – 48,7% ogółu inwestujących podmiotów, handlu; napraw pojazdów samochodowych – 19,7% oraz budownictwa – 9,2%. Łącznie podmioty te zainwestowały 72,7 mld zł – 72,9% ogółu nakładów badanych podmiotów. Natomiast wśród przedsiębiorstw o liczbie pracujących do 10 do 49 osób nakłady inwestycyjne poniosło 61 % podmiotów. Inwestowały głównie przedsiębiorstwa prowadzące działalność w zakresie: handlu; naprawy pojazdów samochodowych – 24,3% ogółu poniesionych nakładów, przetwórstwa przemysłowego – 20,2%, obsługi rynku nieruchomości – 11,6%, budownictwa – 9,1%.

Więcej informacji:
http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/PGW_wyn_fin_podm_gosp_I-XII_2012.pdf
 

 

Projekt „Badania dla Rozwoju Mazowsza” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


podkarpackie
2013-05-20 | Aktywne obywatelstwo

Aktualizacja harmonogramu dyżurów na miesiąc maj 2013 r. w BPPiO w Nisku.

Informujemy, iż zmianie uległ harmonogram dyżurów doradców prawnych i obywatelskich na miesiąc maj 2013 r. w BPPiO w Nisku. Aktualny harmonogram dyżurów jest dostępny w podzakładce Harmonogramy dyżurów w BPPiO.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

mazowieckie
2013-05-17 | Badania dla Rozwoju Mazowsza

Przedsiębiorstwa walczą z deficytem

Z danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) wynika, że w 2012 roku wśród blisko 8,3 tys. firm przemysłowych prowadzących księgi rachunkowe i zatrudniających 50 i więcej osób 1642 przedsiębiorstwa były deficytowe. To o 47 więcej niż w roku poprzednim, ale aż o 472 mniej niż w 2009 r., czyli w czasie poprzedniego spowolnienia gospodarczego.
Zdaniem ekspertów niewielki wzrost liczby przedsiębiorstw deficytowych nie jest przypadkowy. Firmy bardzo szybko zareagowały na pogorszenie koniunktury – spadek przychodów spowodował redukcję kosztów. Część przedsiębiorstw zdecydowała się na ograniczenie wzrostu płac. Inne zmniejszyły koszty poprzez zwolnienia pracowników. Jednocześnie obniżeniu uległy ceny materiałów i surowców, co uchroniło wiele przedsiębiorstw przed deficytem. Duża grupa firm, po spadku popytu na produkty na rynku krajowym, zaczęła szukać zbytu za granicą – świadczy o tym ubiegłoroczny eksport, który zwiększył się o ok. 4 proc.
Analitycy uważają, że niektóre firmy są deficytowe z wyboru. Celowo rozliczają się tak, by zamiast zysku wychodziła im strata. W ten sposób ograniczają swoje obciążenia finansowe. W innych z kolei świadomie doprowadza się do strat i reżyserowanych bankructw, na przykład po to, aby nie płacić długów wierzycielom.
Z danych GUS wynika, że najwięcej firm deficytowych jest w przemyśle odzieżowym, wśród producentów metali, w górnictwie węgla kamiennego i brunatnego, w branży tekstylnej oraz w przemyśle skórzanym.

Źródło:
http://forsal.pl/artykuly/702859,srednie_i_duze_firmy_tna_koszty_zeby_uniknac_deficytu.html

 

Projekt „Badania dla Rozwoju Mazowsza” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


mazowieckie
2013-05-17 | PI - Innowacyjny model godzenie przez kobiety życia zawodowego i rodzinnego

Staże w branży IT dla kobiet inżynierów

Staże w największych firmach teleinformatycznych dla młodych inżynierów-kobiet mają zachęcić do pracy w branży. Program skierowany jest do studentek i absolwentek kierunków związanych z elektroniką i informatyką promując zawody techniczne wśród maturzystek i studentek. Wśród firm, które wsparły inicjatywę Urzędu Komunikacji Elektronicznej, są CISCO, SAS Institute, Sygnity i Motorola.

Wg Magdaleny Maj, prezes UKE, firmy rynku telekomunikacyjnego poszukują pracowników kobiet. Firmy chcą zachęcić kobiety-inżynierów stażami, dzięki którym mają szansę poznać specyfikę pracy w branży. Dla samych firm atutem kobiet z dyplomem inżyniera są tzw. miękkie umiejętności, niezbędne w zespołach badawczych czy projektowych.

 – Będziemy potrzebowali na pewno około 700 tys. nowych pracowników inżynierów. Dlatego na takich kierunkach  warto studiować i warto się rozwijać, bo w tej branży przy średniej krajowej 3 500 zł brutto zarobki wykwalifikowanego, dobrego inżyniera z zakresu IT to jest 7000 zł brutto – Magdalena Gaj.

Kampanie społeczne, zachęcające kobiety do studiowania na kierunkach technicznych zaczynają przynosić skutki. Wśród studentów kierunków technicznych 36 procent to kobiety. To o 6 procent więcej niż w roku akademickim 2007/2008.

Źródło: http://www.wirtualnemedia.pl/artykul/magdalena-gaj-branza-it-jest-dla-kobiet-ciekawym-miejscem-pracy

 

Projekt „PI – innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO I RODZINNEGO” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 


lubelskie
2013-05-17 |

FFI poleca: Kulturalny weekend w Lublinie

Jak co tydzień zapraszamy do zapoznania z przeglądem ciekawych wydarzeń kulturalnych.

Przegląd kulturalny FFI na weekend 17-19 maja 2013 

W ten weekend na nudę w Lublinie nie będzie można narzekać, w programie wydarzeń kulturalnych m.in. wiele koncertów w ramach Dni Kultury Studenckiej, NOC MUZEÓW, Przegląd Nowego Kina Francuskiego i wiele, wiele innych. 
strony: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 | 281 | 282 | 283 | 284 | 285 |

+ poprzednia strona | następna strona +

  • start
  • oferta
  • dzialania
  • praca
  • polecamy
  • kontakt
2009 © Fundacja "Fundusz Inicjatyw" ul. Seweryna Sierpińskiego 24/5, 20-448 Lublin, NIP: 9462553005, REGON: 060368615, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000306907,
Biuro Fundacji ul. Narutowicza 57/4, 20-016 Lublin, tel/fax: 081 532 10 30
e-mail: ffi@ffi.org.pl | mapa serwisu | Polityka dot. plików cookie


Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej +