Podziel się książką

Fundacja "Fundusz Inicjatyw" w ramach swojej działalności statutowej prowadzi bibliotekę FFI, która dysponuje atrakcyjnym, ale wciąż skromnym zbiorem książek. Wspólnymi siłami i z Waszą pomocą chcemy wzbogacić zasoby naszej biblioteki. Jeżeli posiadasz niepotrzebne książki w dobrym stanie i chcesz podzielić się nimi z innymi osobami, zachęcamy do oddania ich na rzecz Biblioteki FFI.

a) Możesz oddać nam swoją książkę na zawsze,
b) Możesz pożyczyć nam książkę na okres 1 roku, a potem ją odebrać.

Ze względu na przekazaną nam w ostatnim czasie dużą ilość książek z kategorii beletrystki (powieści, opowiadania, nowele itp., przede wszystkim o charakterze rozrywkowym) od dnia 20 marca 2013 r. przyjmujemy wyłącznie książki branżowe, związane z rozwojem zawodowym np. z zakresu ekonomii, funduszy europejskich.

Biblioteka bezpłatnie udostępnia swoje zbiory każdej zainteresowanej osobie fizycznej i organizacjom pozarządowym. Powierzone nam książki będą służyły osobistemu i zawodowemu rozwojowi wielu osób. Książki i publikacje można oddawać osobiście w bibliotece w godzinach jej otwarcia lub przesyłać pocztą na adres biblioteki FFI:

Fundacja "Fundusz Inicjatyw", ul. Narutowicza 57/6, 20-016 Lublin.

Biblioteka zastrzega sobie prawo do nie przyjęcia książek, które są zniszczone, nieaktualne (np. z nieaktualnym stanem prawnym), propagują określone ideologie. Wówczas osoba dostarczająca książki zobowiązana jest do ich odebrania.

Przekazując książki poinformuj nas czy wyrażasz zgodę na upowszechnienie swoich danych (imię i nazwisko oraz miasto zamieszkania), które zostaną umieszczone na liście darczyńców. Lista darczyńców biblioteki zostanie umieszczona na naszej stronie internetowej.

Zapraszamy również do korzystania ze zbiorów biblioteki. Aktualny wykaz książek i publikacji znajduje się na stronie internetowej Fundacji: www.ffi.org.pl w zakładce "Wypożycz książkę".

Biblioteka jest otwarta od poniedziałku do piątku w godz. 09:00-18:00. W razie pytań i wątpliwości prosimy o kontakt z osobą odpowiedzialną za bibliotekę - Małgorzatą Jończyk pod numerem tel. 81 532 10 30.
Nic o nas bez nas = empowerment

Termin "empowerment" oznacza zaangażowanie grup napotykających problemy społeczne oraz ich przedstawicieli w prace projektowe. W odniesieniu do projektów innowacyjnych empowerment to zaangażowanie w proces wypracowywania innowacyjnych rozwiązań przedstawicieli grup docelowych.

Interesuje Cię sytuacja kobiet na rynku pracy? Korzystasz z elastycznych form zatrudnienia? Masz pomysły jak godzić życie zawodowe z rodzinnym? Chcesz w swoim zakładzie pracy przetestować lub wdrożyć model godzenia życia zawodowego i rodzinnego z korzyścią dla osób, które zatrudniasz oraz z korzyścią dla zakładu pracy i efektywności działań? Chcesz podzielić się swoimi refleksjami? Masz konkretne propozycje rozwiązań organizacyjnych/prawnych? Podziel się nimi. Mogą one stać się częścią innowacyjnego modelu, który zostanie bezpłatnie udostępniony szerokim grupom odbiorców. Twoje zdanie może mieć realny wpływ na działania projektowe.

Wypowiedz się na forum! Weź udział w sondzie! Napisz do nas na ffi@ffi.org.pl! Odwiedź nas w biurze projektu w Radomiu!

Będziemy organizować cykliczne spotkania dotyczące postępów prac nad modelem. Chcesz wziąć udział w spotkaniu? Skontaktuj się z nami!

Serdecznie zapraszamy! Twoja opinia dużo dla nas znaczy!

Fundacja "Fundusz Inicjatyw" zaprasza do udziału w projekcie: "PI - innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO I RODZINNEGO"

OFERUJEMY BEZPŁATNIE: ZAPEWNIAMY: (dokumenty zgłoszeniowe na stronie www.ffi.org.pl, podstrona dot. projektu)

Kontakt:

Fundacja "Fundusz Inicjatyw"
ul. ŻEROMSKIEGO 94/115
26-600 RADOM
TEL./FAKS 48 370 36 71
TEL. KOM. 519 144 716
e-mail: ffi@ffi.org.pl

Projekt "PI - Innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO I RODZINNEGO" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 

Z ostatniej chwili - archiwum aktualnościwybierz projekt:mazowieckie
2013-05-22 | PI - Innowacyjny model godzenie przez kobiety życia zawodowego i rodzinnego

W projekcie zakończono badania kwestionariuszowe

W terminie od 7 do 16 maja prowadzone były badania kwestionariuszowe na temat sytuacji kobiet na rynku pracy oraz metod godzenia przez kobiety życia zawodowego z rodzinnym. Badaniami objęto 10 pracodawców oraz 55 kobiet.

Ankieta miała charakter ilościowo-jakościowy i została przeprowadzona zgodnie z kwestionariuszem opracowanym przez dr Katarzynę Władykę, koordynatorkę Gender Studies UW.
Losowy wybór próby badawczej metodą random route miał charakter dwuetapowy. Zarówno punkty startowe jak i osoby uczestniczące w badaniu dobrane zostały drogą losowania. Wśród pracodawców w badaniu wzięli udział przedstawiciele mikro, małego, średniego i dużego przedsiębiorstwa. Wśród przebadanych kobiet znalazły się osoby bezrobotne, aktywne i nieaktywne zawodowo, z terenów wiejskich oraz miejskich, korzystające z urlopu wychowawczego oraz kobiety posiadające i nieposiadające dzieci.

Na podstawie badania sporządzony zostanie raport wykorzystany w opracowaniu wstępnego modelu godzenia przez kobiety życia zawodowego z rodzinnym. 

 

Projekt „PI – innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO 
I RODZINNEGO” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


podkarpackie
2013-05-22 | Aktywne obywatelstwo

Harmonogramy dyżurów doradców prawnych i obywatelskich na miesiąc czerwiec 2013 r. w BPPiO w Nisku, Stalowej Woli i Tarnobrzegu

Informujemy, że na stronie projektu „Aktywne obywatelstwo” są już dostępne harmonogramy dyżurów doradców prawnych i obywatelskich w Biurach Porad Prawnych i Obywatelskich w Nisku, Stalowej Woli oraz Tarnobrzegu na miesiąc czerwiec 2013 r. Harmonogramy są dostępne w podzakładce Harmonogramy dyżurów w BPPiO.

Serdecznie zapraszamy OSOBY FIZYCZNE do zapoznania się z harmonogramami dyżurów oraz korzystania z bezpłatnych porad prawnych i obywatelskich. Prosimy o kontakt z Kierownikami biur (doradcami obywatelskimi) celem umówienia spotkania doradczego. Przypominamy, iż oprócz dyżurów wykazanych w harmonogramie BPPiO są czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

ogólnopolskie
2013-05-22 |

Intercultural news is back!

 "Initiative Fund" Foundation hosts Leonardo da Vinci trainee from Spain Sofía Sanesteban Beceiro who among others prepares  information in English, Spanish and French to be published on Foundation's website. Subject of this week is lifelong learning.

It is never too late to learn

You can never learn too much. The first person who said that was a wise person.

Frequently adult people think that they already have enough knowledge, because they have finished their studies or simply they become lazy about learning something new. This is, of course, a big mistake. Nowadays it is even more serious because of the crisis period. The economic situation demands well-trained people and the competition in the job market is enormous. Also there are certain sectors of the economy which require a continuous recycling of knowledge.

Thanks to Lifelong Learning Programme, managed by the European Union, the adult learning is accessible for everybody. This programme is developed by four subprogrammes: Comenius, Erasmus, Leonardo da Vinci, and Grundtvig. In addition, these programmes cover formal, non-formal, and informal learning for improving basic skills, obtaining new qualifications, up-skilling or re-skilling for employment; and also participating in social, cultural, artistic and societal learning for personal development and fulfillment.
More information about Lifelong Programme is available on Education, Audiovisual and Culture Executive Agency www.acea.ec.europa.eu
One way you can find subsidized courses is consulting the Comenius-Grundtvig data base (normally the grant covers the costs of travelling, maintenance, course and visa).
Now you have no excuses to continue learning and being enriched! As Aristotle said ‘Teaching is not a vital role, because it does not have an aim by itself; the vital role is learning`.

 

Nunca es tarde para aprender

 

El saber no ocupa lugar. Desde luego, el que dijo esta frase por primera vez era un sabio.
A menudo sucede que al llegar a cierta edad o al finalizar los estudios uno da por hecho que ya sabe todo lo que tiene que saber o simplemente adopta una actitud perezosa ante el aprendizaje de algo nuevo. Esto es un grave error, y más aun ahora en los tiempos de crisis en los que vivimos, en los que cada vez se exige una mayor formación, y la competitividad en el mercado laboral es brutal. Además en ciertos sectores de la economía si uno no recicla sus conocimientos en poco tiempo se quedaran obsoletos.
Gracias al Programa de Aprendizaje Permanente de la Unión Europea la formación continua está al alcance de cualquiera, a través de los programas Comenius, Erasmus, Leonardo da Vinci y Grundtvig. Además, la formación y educación para adultos que proporcionan estos programas cubren tanto educación formal, como la no formal ,como la informal. Asimismo la participación en aprendizajes culturales, sociales, artísticos y cívicos para el desarrollo y el enriquecimiento personales. Y tienen por objetivo mejorar las habilidades básicas, obtener nuevas cualificaciones, mejorar las competencias propias o recualificarse con visos de obtener un nuevo empleo. Una forma de encontrar cursos subvencionables actualmente es consultar la base de datos de Comenius-Grundtvig (normalmente la ayuda cubre los costes de viaje, manutención, inscripción y visado).
Ahora ya no hay excusa para no continuar formándose. Como dijo Aristóteles “enseñar no es una función vital, porque no tiene el fin en sí misma; la función vital es aprender”.

Il n’est jamais trop tard pour apprendre

Les études n’ont jamais fait de mal à personne.
Arrivé à un certain âge ou après avoir fini nos études, nous adoptons souvent une attitude paresseuse face à l’apprentissage de quelque chose de nouveau car nous pensons déjà savoir tout ce qui nous sera utile pour notre futur. Cette attitude est une grave erreur, et elle est encore pire dans les temps de crise que nous connaissons actuellement. La concurrence sur le marché de l’emploi est de plus en plus importante ce qui impose un niveau de formation de plus en plus élevé. Il existe même certains secteurs dans l’économie où les travailleurs doivent continuellement recycler leurs connaissances afin de ne pas devenir obsolètes.
Grace au « Programme d’éducation et de formation tout au long de la vie » de l’Union Européenne, une formation continue est à la portée de tout le monde, au travers des programmes Comenius, Erasmus, Leonardo da Vinci et Grundtvig. De plus, ces programmes incluent l’éducation et la formation formelle, non formelle et informelle avec comme objectif d’améliorer ses connaissances de base, d’acquérir de nouvelles qualifications, d’améliorer ses compétences ou de se requalifier en vue d’un emploi. Ces programmes permettent aussi de participer à des apprentissages sociaux, culturels, artistiques et civiques pour le développement et l’épanouissement personnel. Toutes les informations nécessaires concernant ces cours subventionnés peuvent se trouver sur la base de données de Comenius-Grundtvig (la bourse couvre les coûts du voyage, entretien, inscription et visa).
Maintenant, vous n'avez plus d’excuse pour ne pas continuer à apprendre! Comme Aristote a dit "enseigner n’est pas une fonction vitale, car il n'y a pas de fin en soi-même; la fonction vitale est apprendre".


mazowieckie
2013-05-21 | Badania dla Rozwoju Mazowsza

Sposoby rozwiązywania sporów gospodarczych z punktu widzenia polskich przedsiębiorstw

Ministerstwo Gospodarki przedstawiło wyniki ankiety przeprowadzonej w ramach projektu badawczego „Przedsiębiorcy wobec alternatywnych form rozstrzygania sporów gospodarczych”. Badanie zostało zrealizowano w lutym 2013 roku i objęło 445 przedstawicieli mikro, małych, średnich i dużych firm z 16 województw Polski.
Z zebranych podczas badania danych wynika, że niewiele ponad 50% przedsiębiorców posiada wiedzę na temat pozasądowych form rozstrzygania sporów gospodarczych w Polsce. W tej grupie dominują przedsiębiorcy o niskim poziomie wiedzy (24,9%), zaś deklarujących się posiadaniem wiedzy na wysokim poziomie jest tylko 10%. Oznaczać to może, ze stan wiedzy badanych na temat pozasądowych form rozwiązywania sporów gospodarczych jest względnie niski.
Ponad połowa respondentów (54,4%) doświadczyła sporu gospodarczego i stanowią oni trzon kategorii posiadających wiedzę o pozasądowych formach jego rozstrzygania. Wśród badanych mających doświadczenie w sporach 61,6% deklaruje posiadanie wiedzy. Najwyższy poziom wiedzy o pozasądowych formach rozwiązywania sporów prezentowany jest przez przedstawicieli średnich firm (76,5%), a najniższy wśród mikroprzedsiębiorstw (48,4%). Respondenci, którzy weszli w spór gospodarczy najczęściej wybierali dwie drogi jego rozwiązania: negocjacje - 40,6% (dwustronne rozmowy bez pośrednika) i drogę sądową - 39,9% (rozstrzyganie sporu przed sądem powszechnym).
Jak wynika z badania, respondenci widzą potrzebę działania profesjonalnych ośrodków zajmujących się pomocą w sporach. W zdecydowanej większości deklarują również chęć skorzystania z pozasądowych form rozstrzygania sporów gospodarczych (83%) w przypadku wystąpienia konfliktu.

Po więcej informacji odsyłamy do raportu „Przedsiębiorcy wobec pozasądowych form rozstrzygania sporów gospodarczych”:
http://www.mg.gov.pl/files/upload/18200/ADR_raport.doc
 

Projekt „Badania dla Rozwoju Mazowsza jest współfinansowany” ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


mazowieckie
2013-05-21 | PI - Innowacyjny model godzenie przez kobiety życia zawodowego i rodzinnego

Z cyklu słowniczek: Wymiar innowacyjności

Innowacyjność każdego projektu innowacyjnego oraz produktu finalnego przejawia się w co najmniej jednym z trzech wymiarów. 

 a) Wymiar uczestnika projektu (grupy docelowej)– projekt został skonstruowany z myślą o potrzebie wsparcia nowych, nietypowych grup docelowych. 
b) Wymiar problemu – projekt ukierunkowany na rozwiązanie problemu, który do tej pory nie był w wystarczający sposób uwzględniony w polityce państwa. 
c) Wymiar formy wsparcia – projekt jest nastawiony na wytworzenie nowych instrumentów służących rozwiązaniu problemów lub na adaptowanie sprawdzonych rozwiązań.

 Źródło: http://www.kiw-pokl.org.pl

 

Projekt „PI – innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO 
I RODZINNEGO” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 


lubelskie
2013-05-21 | Mikroprzedsiębiorstwo - makromożliwości

Rezultaty projektu dla I edycji szkolenia „Kadry i Płace z Symfonią”

Przedstawiamy Państwu dotychczas osiągnięte rezultaty projektu „Mikroprzedsiębiorstwo - makromożliwości” dotyczące I edycji szkolenia „Kadry i Płace z Symfonią”

 
 
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

lubelskie
2013-05-21 | Mikroprzedsiębiorstwo - makromożliwości

Rezultaty projektu dla szkolenia „Zarządzanie mikroprzedsiębiorstwem”

Przedstawiamy Państwu dotychczas osiągnięte rezultaty projektu „Mikroprzedsiębiorstwo - makromożliwości” dotyczące szkolenia „Zarządzanie mikroprzedsiębiorstwem”

 
 
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 


podkarpackie
2013-05-21 | Aktywne obywatelstwo

Kampania internetowa upowszechniająca porady prawne i obywatelskie świadczone w BPPiO FFI

W dniach 20-26 maja 2013 (poniedziałek – niedziela) w portalu internetowym rzeszow.gazeta.pl trwa 1-tygodniowa kampania internetowa z geotargetowaniem na teren 4-ech powiatów województwa podkarpackiego objętych realizacją projektu „Aktywne obywatelstwo”: niżańskiego, stalowowolskiego, tarnobrzeskiego i miasta Tarnobrzeg.
Kampania poświęcona jest promocji oraz upowszechnianiu dotychczasowych działań świadczonych w trzech Biura Porad Prawnych i Obywatelskich Fundacji „Fundusz Inicjatyw” w Nisku, Tarnobrzegu i Stalowej Woli.

W zakładce Upowszechnianie poradnictwa prawnego i obywatelskiego znajduje się wyświetlana w portalu reklama.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


mazowieckie
2013-05-21 | PI - Innowacyjny model godzenie przez kobiety życia zawodowego i rodzinnego

W projekcie przeprowadzono zogniskowane wywiady grupowe

We czwartek 16 maja w Radomiu odbyły się zogniskowane wywiady grupowe (ang. FGI – Focus Group Interview).
Badanie fokusowe to metoda badawcza o charakterze jakościowym, przyjmująca formę moderowanej dyskusji grupy respondentów na zadany przez badacza temat. Celem przeprowadzonego badania było pozyskanie informacji na temat doświadczeń i poglądów, dotyczących kwestii integracji i reintegracji kobiet na rynku pracy.

Moderatorem badania była dr Katarzyna Władyka, koordynatorka Gender Studies na Uniwersytecie Warszawskim, która jest również autorem scenariusza wywiadu FGI.
Fokus jest badaniem jakościowym. Analizie podlegają wszystkie wypowiedzi uzyskane podczas prowadzonej przez moderatora dyskusji, która skupiła się wokół sytuacji kobiet na rynku pracy oraz metod godzenia przez kobiety życia zawodowego z rodzinnym, m.in. poprzez elastyczne formy zatrudnienia. Na tej podstawie sporządzony zostanie raport wykorzystany w opracowaniu wstępnego modelu godzenia przez kobiety życia zawodowego z rodzinnym.

W badaniu wzięło udział 5 przedsiębiorców lub ich przedstawicieli oraz 10 kobiet. 

 

Projekt „PI – innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO 
I RODZINNEGO” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


mazowieckie
2013-05-20 | PI - Innowacyjny model godzenie przez kobiety życia zawodowego i rodzinnego

Miejsce w przedszkolu dla każdego dziecka

Rada Ministrów przyjęła ustawę przedszkolną, która zakłada gwarancję miejsca w przedszkolu dla każdego dziecka oraz zmniejszenie opłat za dodatkową godzinę zajęć do symbolicznej złotówki.

Od września 2013r. każda dodatkowa godzina pobytu dziecka w przedszkolu ponad bezpłatny wymiar ustawowy, finansowany przez gminę (co najmniej 5 godzin) będzie kosztował rodziców maksymalnie 1 złoty.

Od września 2015 roku każde 4-letnie dziecko będzie miało prawo do edukacji przedszkolnej. Obowiązek przygotowania odpowiedniej liczby miejsc w placówkach będzie miała gmina, ale to rodzice zdecydują, czy posłać dziecko do przedszkola, czy nie. Od 2017 roku takie samo prawo będzie przysługiwać również 3-latkom.

Źródło: http://dziecko-i-prawo.wieszjak.pl

 

Projekt „PI – innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO
I RODZINNEGO” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
strony: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 | 281 | 282 | 283 | 284 | 285 | 286 |

+ poprzednia strona | następna strona +

  • start
  • oferta
  • dzialania
  • praca
  • polecamy
  • kontakt
2009 © Fundacja "Fundusz Inicjatyw" ul. Seweryna Sierpińskiego 24/5, 20-448 Lublin, NIP: 9462553005, REGON: 060368615, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000306907,
Biuro Fundacji ul. Narutowicza 57/4, 20-016 Lublin, tel/fax: 081 532 10 30
e-mail: ffi@ffi.org.pl | mapa serwisu | Polityka dot. plików cookie


Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej +