Podziel się książką

Fundacja "Fundusz Inicjatyw" w ramach swojej działalności statutowej prowadzi bibliotekę FFI, która dysponuje atrakcyjnym, ale wciąż skromnym zbiorem książek. Wspólnymi siłami i z Waszą pomocą chcemy wzbogacić zasoby naszej biblioteki. Jeżeli posiadasz niepotrzebne książki w dobrym stanie i chcesz podzielić się nimi z innymi osobami, zachęcamy do oddania ich na rzecz Biblioteki FFI.

a) Możesz oddać nam swoją książkę na zawsze,
b) Możesz pożyczyć nam książkę na okres 1 roku, a potem ją odebrać.

Ze względu na przekazaną nam w ostatnim czasie dużą ilość książek z kategorii beletrystki (powieści, opowiadania, nowele itp., przede wszystkim o charakterze rozrywkowym) od dnia 20 marca 2013 r. przyjmujemy wyłącznie książki branżowe, związane z rozwojem zawodowym np. z zakresu ekonomii, funduszy europejskich.

Biblioteka bezpłatnie udostępnia swoje zbiory każdej zainteresowanej osobie fizycznej i organizacjom pozarządowym. Powierzone nam książki będą służyły osobistemu i zawodowemu rozwojowi wielu osób. Książki i publikacje można oddawać osobiście w bibliotece w godzinach jej otwarcia lub przesyłać pocztą na adres biblioteki FFI:

Fundacja "Fundusz Inicjatyw", ul. Narutowicza 57/6, 20-016 Lublin.

Biblioteka zastrzega sobie prawo do nie przyjęcia książek, które są zniszczone, nieaktualne (np. z nieaktualnym stanem prawnym), propagują określone ideologie. Wówczas osoba dostarczająca książki zobowiązana jest do ich odebrania.

Przekazując książki poinformuj nas czy wyrażasz zgodę na upowszechnienie swoich danych (imię i nazwisko oraz miasto zamieszkania), które zostaną umieszczone na liście darczyńców. Lista darczyńców biblioteki zostanie umieszczona na naszej stronie internetowej.

Zapraszamy również do korzystania ze zbiorów biblioteki. Aktualny wykaz książek i publikacji znajduje się na stronie internetowej Fundacji: www.ffi.org.pl w zakładce "Wypożycz książkę".

Biblioteka jest otwarta od poniedziałku do piątku w godz. 09:00-18:00. W razie pytań i wątpliwości prosimy o kontakt z osobą odpowiedzialną za bibliotekę - Małgorzatą Jończyk pod numerem tel. 81 532 10 30.
Nic o nas bez nas = empowerment

Termin "empowerment" oznacza zaangażowanie grup napotykających problemy społeczne oraz ich przedstawicieli w prace projektowe. W odniesieniu do projektów innowacyjnych empowerment to zaangażowanie w proces wypracowywania innowacyjnych rozwiązań przedstawicieli grup docelowych.

Interesuje Cię sytuacja kobiet na rynku pracy? Korzystasz z elastycznych form zatrudnienia? Masz pomysły jak godzić życie zawodowe z rodzinnym? Chcesz w swoim zakładzie pracy przetestować lub wdrożyć model godzenia życia zawodowego i rodzinnego z korzyścią dla osób, które zatrudniasz oraz z korzyścią dla zakładu pracy i efektywności działań? Chcesz podzielić się swoimi refleksjami? Masz konkretne propozycje rozwiązań organizacyjnych/prawnych? Podziel się nimi. Mogą one stać się częścią innowacyjnego modelu, który zostanie bezpłatnie udostępniony szerokim grupom odbiorców. Twoje zdanie może mieć realny wpływ na działania projektowe.

Wypowiedz się na forum! Weź udział w sondzie! Napisz do nas na ffi@ffi.org.pl! Odwiedź nas w biurze projektu w Radomiu!

Będziemy organizować cykliczne spotkania dotyczące postępów prac nad modelem. Chcesz wziąć udział w spotkaniu? Skontaktuj się z nami!

Serdecznie zapraszamy! Twoja opinia dużo dla nas znaczy!

Fundacja "Fundusz Inicjatyw" zaprasza do udziału w projekcie: "PI - innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO I RODZINNEGO"

OFERUJEMY BEZPŁATNIE: ZAPEWNIAMY: (dokumenty zgłoszeniowe na stronie www.ffi.org.pl, podstrona dot. projektu)

Kontakt:

Fundacja "Fundusz Inicjatyw"
ul. ŻEROMSKIEGO 94/115
26-600 RADOM
TEL./FAKS 48 370 36 71
TEL. KOM. 519 144 716
e-mail: ffi@ffi.org.pl

Projekt "PI - Innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO I RODZINNEGO" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 

Z ostatniej chwili - archiwum aktualnościwybierz projekt:mazowieckie
2013-05-09 | PI - Innowacyjny model godzenie przez kobiety życia zawodowego i rodzinnego

Nowy program dla Europy Środkowej

Pod koniec roku ma być gotowy projekt Programu dla Europy Środkowej na lata 2014-2020. Obejmie on swoim zasięgiem Austrię, Czechy, Węgry, Polskę, Słowację, Słowenię, Niemcy i Włochy oraz być może Chorwację. Program ma wspierać innowacyjność, zrównoważony transport, efektywność energetyczną oraz ochronę środowiska.

Podczas seminarium, które jest częścią konsultacji a odbyło się 16 kwietnia w Warszawie wiceminister Adam Zdziebło powiedział: "Mimo że środki przeznaczone na Europejską Współpracę Terytorialną nie są duże na tle całego budżetu UE, to programy dzięki nim realizowane są niezwykle ważne. Możliwość wzajemnego uczenia się od partnerów, którzy zmagają się z podobnymi wyzwaniami, stanowi tu zasadniczą wartość".

 W przyszłym okresie budżetowania nadal będą realizowane programy transgraniczne, transnarodowe i współpracy międzyregionalnej. Obecnie w Programie dla Europy Środkowej uczestniczy 181 polskich partnerów, w tym 12 polskich instytucji w roli partnera wiodącego. Partnerzy ci wywodzą się głównie z województw: śląskiego, dolnośląskiego i mazowieckiego.

 Dyrektor Departamentu Współpracy Terytorialnej, Iwona Brol, podkreśla, że ważne jest, aby w latach 2014-2020 liczba ta wzrosła, by polska strona była bardziej aktywna w sięganiu po dotacje. Dotychczas przyznano jej około 33 mln. euro, jesienią zakończony zostanie ostatni konkurs w tej perspektywie.

 Źródło: www.fundusze-europejskie.pl

  

Projekt „PI – innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO I RODZINNEGO” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 


mazowieckie
2013-05-08 | PI - Innowacyjny model godzenie przez kobiety życia zawodowego i rodzinnego

Szkolenie ankieterów

7 maja w biurze projektu w Radomiu odbyło się szkolenie ankieterek mających przeprowadzić badania kwestionariuszowe pośród 55 kobiet oraz 10 przedsiebiorców z terenu woj. mazowieckiego.
Szkolenie poprowadziła dr Katarzyna Władyka, która opracowała metodologie oraz narzędzia niezbędne w przeprowadzeniu badań.

Zdjęcia ze szkolenia dostępne są w zakładce Galeria.

 

Projekt „PI – innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO I RODZINNEGO” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


mazowieckie
2013-05-08 | Badania dla Rozwoju Mazowsza

Bilans kapitału ludzkiego w Polsce

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) opublikowała wyniki III edycji Bilansu Kapitału Ludzkiego (BKL) w Polsce. Uzyskano wyniki zbliżone do lat poprzednich, wskazujące na to, że pracodawcy mają trudności ze znalezieniem pracowników, którzy mają adekwatne kompetencje zawodowe i społeczne, a także umiejętność zorganizowania swojej pracy. Wśród przeszkód w zatrudnieniu pojawiają się też brak motywacji do pracy i zbyt wysokie oczekiwania płacowe w stosunku do oferowanych kompetencji.
Podobnie jak rok i dwa lata temu, ludzi do pracy poszukiwało 17% polskich pracodawców: jesienią 2010 r. poszukiwano ok. 560 tys. osób, wiosną 2011 r. – ok. 590 tys. osób, a wiosną 2012 r. – ok. 610 tys.
Częściej szukali pracowników pracodawcy z firm rozwijających się (czyli takich, które wykazywały wprowadzenie jakichś innowacji, dodatkowe saldo zatrudnienia i przyrost zysku), dużych (chodzi o wielkość zatrudnienia), a także niezadowoleni z kompetencji dotychczas zatrudnionych osób. Najczęściej poszukiwano pracowników należących do trzech kategorii – robotników wykwalifikowanych (szczególnie budowlanych), sprzedawców oraz specjalistów (ds. nauczania i wychowania, ekonomii i zarządzania oraz inżynierów różnych kategorii).
Największe niedobory pracowników występowały w zawodach robotniczych (szczególnie dotyczyło to wykwalifikowanych robotników budowalnych), a w mniejszym stopniu w przypadku operatorów maszyn i urządzeń (głównie chodziło o kierowców) oraz specjalistów. Natomiast zawody, w których odnotowano nadmiar osób chętnych do pracy (uwzględniając potrzeby pracodawców) to sprzedawcy, pracownicy biurowi oraz robotnicy pomocniczy w górnictwie, przemyśle, budownictwie i transporcie.
Jak wskazują wyniki badania, wielu pracodawców systematycznie narzeka na problemy związane z rekrutacją osób do pracy – rokrocznie trzy czwarte pracodawców poszukujących dodatkowych osób do pracy wskazywało na takie trudności. Główną ich przyczyną były niespełnione wymagania stawiane kandydatom, szczególnie w zakresie posiadanych kompetencji. Zdaniem pracodawców kandydatom brakowało przede wszystkim kompetencji zawodowych (związanych ze specyfiką pracy na poszczególnych stanowiskach), samoorganizacyjnych (samoorganizacja pracy i przejawianie inicjatywy, terminowość) oraz interpersonalnych (kontakty z innymi ludźmi).
W konkurencji o zatrudnienie pewną przewagę mają osoby młodsze (widoczne jest to zwłaszcza w przypadku zawodów robotniczych). Wyjątkiem od tej reguły są jedynie kierownicy i specjaliści. W grupie specjalistów wiek zdaje się nie odgrywać istotnej roli, a w grupie kierowników premiowane są nawet osoby nieco starsze.
Wykształcenie sprzyja sukcesowi w rywalizacji o miejsce pracy. W zawodach sprzedawców i pracowników usług, jak również w zawodach robotniczych i operatorów (kierowców) wykształcenie przynajmniej średnie wyraźnie podnosi szanse na znalezienie pracy, natomiast w kategoriach pracowników biurowych oraz personelu średniego szczebla przewagę uzyskują osoby z wykształceniem wyższym.
Biorąc pod uwagę płeć, nieco trudniej jest znaleźć pracę kobietom niż mężczyznom. Kobiety stanowiły połowę ogółu szukających pracy w latach 2010–2012, natomiast w gronie osób, które pracę znalazły ich udział wynosił 43,8%. Przynajmniej częściowo wynika to stąd, że ponad połowa kobiet szukała pracy w zawodach biurowych oraz jako ekspedientki i pracowniczki usług, czyli w kategoriach zawodowych cechujących się nadpodażą chętnych do pracy.
Autorzy raportu zwracają również uwagę na trudną sytuację w grupie młodych i starszych wiekiem pracowników. Z jednej strony duża grupa młodych osób, ze względu na spowolnienie gospodarcze, jest pozbawiona możliwości doświadczenia pracy, z drugiej wskaźniki zatrudnienia dla starszych pokoleń w Polsce są jednymi z najbardziej niekorzystnych w całej Europie. W 2011 r. według danych BKL wskaźnik zatrudnienia mężczyzn w wieku 50–64 lata wynosił 49%, wobec średniej dla całej Unii Europejskiej na poziomie 65%. Dla kobiet w wieku 50–59 lat wynosił on 48% wobec średniej dla UE–27 na poziomie 63%. W 2012 r. odpowiednie wskaźniki dla Polski wynosiły 50% i 51%. Ostatnie trzy lata przyniosły wyraźny wzrost wskaźnika zatrudnienia w 5-letnich grupach przedemerytalnych: z 26% do 30% wśród mężczyzn w wieku 60–64 lata i z 30% do 41% wśród kobiet w wieku 55–59 lat. Jest to związane m.in. z likwidacją znacznej części przywilejów emerytalnych, co opóźniło średni wiek przechodzenia na emeryturę.

Więcej informacji w raporcie PARP „Młodość czy doświadczenie? Kapitał ludzki w Polsce”:
http://www.parp.gov.pl/files/74/81/626/16433.pdf
 

Projekt „Badania dla Rozwoju Mazowsza” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


mazowieckie
2013-05-08 | PI - Innowacyjny model godzenie przez kobiety życia zawodowego i rodzinnego

Kobiety czują się w Polsce dyskryminowane

Choć idea równouprawnienia płci na poziomie deklaracji cieszy się w naszym kraju powszechnym poparciem, mężczyźni są znacznie mniej wyczuleni niż kobiety na przypadki dyskryminacji - wynika z sondażu CBOS.

Zdecydowana większość ankietowanych uważa, że kobiety i mężczyźni powinni mieć równe prawa - zarówno w życiu publicznym (97 proc.), życiu rodzinnym (98 proc.) oraz w pracy (97 proc.). Badani w większości wyrażali te poglądy bez wątpliwości, natomiast odsetek osób przeciwnego zdania w żadnym wypadku nie przekroczył dwóch procent. Wskazania ankietowanych uległy natomiast zróżnicowaniu, gdy CBOS zapytał o równouprawnienie płci w praktyce. Według 44 proc. pytanych można zgodzić się z oceną, że kobiety w Polsce są dyskryminowane, zdania tego nie podziela 46 proc. badanych.
"Najistotniejszym czynnikiem różnicującym poglądy badanych w omawianej kwestii jest płeć; o mniejszych szansach kobiet zdecydowanie częściej niż mężczyźni mówią same kobiety" - przyznał CBOS. O tym, że kobiety w Polsce są dyskryminowane i mają mniejsze możliwości w życiu, jest przekonanych 52 proc. kobiet i tylko 35 proc. mężczyzn. Przeciwnego zdania - jak wykazało badanie - jest 36 proc. kobiet i 58 proc. mężczyzn.
Różnica w wyrażanych ocenach znalazła w badaniu odzwierciedlenie także przy okazji odpowiedzi na pytanie, której płci żyje się w Polsce lepiej. O tym, że lepiej żyje się mężczyznom, przekonanych jest 50 proc. kobiet i 30 proc. mężczyzn. Z przypadkami dyskryminacji kobiet zetknęło się natomiast 26 proc. przedstawicielek płci pięknej i 17 proc. mężczyzn."Wielu mężczyzn wciąż nie dostrzega symptomów braku równouprawnienia w praktyce, zwłaszcza w sferze zawodowej. Nie rokuje to dobrze, jeśli chodzi o szybkie zmiany legislacyjne idące w kierunku równouprawnienia płci. Jako komentarz nasuwa się tu bowiem powiedzenie „syty głodnego nie zrozumie" - zaznaczył CBOS w komentarzu do wyników badania.

Zdaniem respondentów, którzy wskazali na przypadki dyskryminacji, zjawisko to widoczne jest przede wszystkim w sferze zawodowej i objawia się np. niższym wynagrodzeniem kobiet. Badani proszeni o opisanie przykładów dyskryminacji udzielali jednak często ogólnych odpowiedzi. "Może to stanowić potwierdzenie tezy, że w kwestii równouprawnienia płci mamy w Polsce do czynienia nie tyle ze wzrostem zasięgu zjawiska, ile ze wzrostem świadomości społecznej i większej wrażliwości na problem, dzięki czemu stał się on bardziej zauważalny" - ocenił CBOS.


Badanie zostało przeprowadzone na przełomie stycznia i lutego 2013 r. na reprezentatywnej, losowej próbie 1111 dorosłych mieszkańców Polski.

Źródło: http://www.wirtualnemedia.pl/artykul/kobiety-czuja-sie-w-polsce-dyskryminowane

  

Projekt „PI – innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO I RODZINNEGO”
jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


podkarpackie
2013-05-08 | Aktywne obywatelstwo

To już 8280 porad w BPPiO

Jak co miesiąc prezentujemy Państwu efekty działalności Biur Porad Prawnych i Obywatelskich prowadzonych przez Fundację „Fundusz Inicjatyw” i tym samym informujemy, że w kwietniu 2013 r. w BPPiO w Nisku, Stalowej Woli i Tarnobrzegu udzielono 382 porad prawnych i obywatelskich 242 osobom. Ogółem od początku funkcjonowania BPPiO udzielono 8280 porad 5452 osobom.

Zapraszamy do zapoznania się z zamieszczonym zestawieniem prezentującym ilość udzielonych porad oraz ocenę świadczonych usług.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


mazowieckie
2013-05-07 | PI - Innowacyjny model godzenie przez kobiety życia zawodowego i rodzinnego

Z cyklu słowniczek: Aksamitne getto

Określenie to zyskało na popularności w latach siedemdziesiątych. Pojęcie to zamykało kobiety w stereotypowych wzorcach - matki i strażniczki domowego ogniska. Istnieje wiele dziedzin, uważanych za typowo męskie. Kobieta ma ograniczone szanse zdobycia wykształcenia i podjęcia pracy w tych zawodach. „Aksamitne getto” oznacza niedopuszczanie kobiet do kierowania wydziałami technicznymi, produkcyjnymi czy marketingowymi. Te, którym udaje się ta sztuka nie są traktowane jak profesjonalistki, na równi z mężczyznami. Powszechnie uważa się je za ozdoby, „maskotki”. Zdaniem psychologa biznesu Leszka Mellibrudy „Stereotypy stale silnie wpływają na decyzje managerskie, przez co rynek pracy staje się coraz trudniejszy dla pań. Choć XXI stulecie nazwano wiekiem kobiet, aksamitne getto nadal zamyka je w schematycznych wzorcach myślenia ograniczonego do wychowywania dzieci, prowadzenia kuchni i lojalności…, która niestety nie jest dzisiaj ceniona przez wielu przedsiębiorców”.

 Źródło: www.pracujacemamy.pl

 

PI – innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO I RODZINNEGO”
jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
 


mazowieckie
2013-05-07 | Badania dla Rozwoju Mazowsza

Wzrost tempa upadłości firm w Polsce

Euler Hermes Collections na podstawie oficjalnych danych z Monitora Sądowego i Gospodarczego dokonała analizy bankructw polskich przedsiębiorstw. Sądy poinformowały o upadłości 88 firm (wobec 73 w kwietniu 2012 roku), zatrudniających łącznie około 4,2 tys. osób. Od początku roku ogłoszono upadłość 328 przedsiębiorstw, tj. o 9% więcej niż w tym samym okresie roku ubiegłego (300 upadłości). Liczba bankructw od początku 2013 r. w porównaniu do ub. roku najszybciej rosła w przemyśle (+34%), w handlu hurtowym (+32%) i usługach (+22%).
W kwietniu, podobnie jak w styczniu, to przemysł notował najwyższą liczbę upadłości. Mniejszy popyt konsumencki (a więc presja ze strony handlu na obniżki cen), a także sygnały o malejącej dynamice eksportu żywności pogłębiają kłopoty części wytwórców żywności. O ograniczaniu wydatków konsumenckich świadczyć mogą także przypadki upadłości firm produkcyjnych (a także dystrybucyjnych i detalicznych) z sektora odzieżowego, obuwniczego oraz artykułów gospodarstwa domowego i wyposażenia wnętrz. Ograniczanie wydatków przez konsumentów widoczne jest także w usługach, m.in. w gastronomii i turystyce – czytamy w opublikowanym raporcie.
Sektor artykułów metalowych – głównie ich sprzedaży, ale także produkcji jest obecnie najbardziej dotknięty bankructwami spośród branż zaopatrujących budownictwo (osiem takich przypadków). Największa upadłość z ogłoszonych w kwietniu dotyczyła właśnie firmy handlującej rudami metali i wyrobów metalowymi (ok. ćwierć miliarda złotych obrotu). Jeśli zaś chodzi o samo budownictwo, to w kwietniu ogłoszono upadłość 10 firm wyspecjalizowanych w budownictwie mieszkaniowym i ogólnym wobec 4 upadłości firm budujących drogi. W porównaniu do ubiegłych miesięcy spadła liczba upadłości firm wyspecjalizowanych w różnorodnych instalacjach: elektrycznych, klimatyzacyjnych etc., co świadczy o wspomnianym ograniczaniu inwestycji, czego efektem jest mniejsza obecnie liczba prac realizowanych na tym etapie.
Liczba upadłości wyraźnie rośnie tylko w kilku województwach: kujawsko-pomorskim, śląskim czy łódzkim. Znacząco mniejsza ich liczba niż przed rokiem jest w woj. mazowieckim. Wzrost liczby upadłości wiąże się głównie z firmami produkcyjnym oraz budowlanymi – co widać chociażby w woj. śląskim czy kujawsko-pomorskim. Mazowsze z kolei jest miejscem upadłości firm hurtowych i usługowych – których liczba rośnie, ale nie dorównuje tej z sektora produkcyjnego i budowlanego. W województwie wielkopolskim zdecydowana większość upadłości od miesięcy powiązana była z budownictwem – podobnie było też w kwietniu.

Źródło:
http://www.eulerhermes.pl/pl/pl/dokumenty/130502_eh_upadlosci_iv.pdf

 

Projekt „Badania dla Rozwoju Mazowsza” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


mazowieckie
2013-05-06 | PI - Innowacyjny model godzenie przez kobiety życia zawodowego i rodzinnego

W marcu spadło zatrudnienie

W przedsiębiorstwach w marcu br. zatrudnienie spadło o 0,9 proc. rok do roku, a w ujęciu miesięcznym o 0,2 proc.– podał GUS.

Komentarz Moniki Zakrzewskiej, ekspertki PKPP Lewiatan Jest kilka przyczyn kurczenia się zatrudnienia. Najważniejsza z nich to fala zwolnień, która dotknęła wiele przedsiębiorstw. Od początku roku upadło 240 firm, zatrudniających łącznie 5,5 tys. pracowników. I na tym z pewnością się nie skończy. Wielu dużych przedsiębiorców, kojarzących się do tej pory ze stabilnością, planuje zwolnienia grupowe (branża ubezpieczeniowa, bankowa, telekomy). Zagrożonych jest wiele branż i zarazem przedstawicieli różnych zawodów (budowlańcy, sprzedawcy, producenci mebli, konsultanci telekomunikacyjni, itp.). Pracodawcy nie przewidują wzrostu zatrudnienia. Ci bardziej optymistycznie patrzący w przyszłość zakładają utrzymanie obecnego stanu. Sytuację pogorszyła także przedłużająca się zima, która uniemożliwiła w marcu rozpoczęcie prac sezonowych.

Ponadto, jak czytamy w komunikacie prasowym, dotyczącym najnowszego badania Monitor Rynku Pracy Instytutu Badawczego Randstad, rosną nasze obawy o możliwość utrzymania zatrudnienia oraz słabnie przekonanie, że można znaleźć nową pracę. W tych warunkach dla wielu ludzi niezmiennie trwa walka o finansowy byt. Największy ciężar zmagań o zatrudnienie uderza w młodych, dla których nie istnieje różnica między pożądaną a jakąkolwiek pracą. To oni, najczęściej z konieczności zmieniają pracodawcę. Niełatwo jest też kobietom, które dodatkowo muszą zmagać się z otoczeniem zawodowym kulturowo wspierającym mężczyzn.

 

Źródło: http://mcig.pl/index.php/aktualnosci/448-zatrudnienie-coraz-nizsze

 

Projekt „PI – innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO 
I RODZINNEGO” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 


mazowieckie
2013-05-06 | Badania dla Rozwoju Mazowsza

Spadek wskaźnika PMI polskiego sektora przemysłowego w kwietniu

W kwietniu br. wskaźnik PMI Menedżerów Logistyki Markit polskiego sektora przemysłowego pozostał poniżej neutralnego progu 50,0 trzynasty miesiąc z rzędu. Jest to drugi najdłuższy okres spadków od ponad dziesięciu i pół roku. Główny wskaźnik zmalał drugi miesiąc z rzędu i osiągnął wartość 46,9, najniższą od lipca 2009 roku. Spadkowy trend wskaźnika PMI w najnowszym okresie badań jest wynikiem negatywnych odczytów składowych indeksów: produkcji, nowych zamówień, czasu dostaw i zapasów pozycji zakupionych.
W analizowanym okresie liczba nowych zamówień otrzymanych przez polskich producentów zmalała, co stanowi kontynuację trendu rozpoczętego w lutym 2012 roku. Tempo tego spadku przyspieszyło drugi miesiąc z rzędu i było najszybsze od września ubiegłego roku. Liczba nowych zamówień eksportowych również zmalała, jednak w nieco słabszym tempie niż w marcu. Zamówienia z rynków eksportowych wzrosły tylko raz w ciągu ostatnich 23 miesięcy.
Autorzy badania podkreślają w opublikowanym komentarzu, że malejące zamówienia wpłynęły na wielkość produkcji w kwietniu, która skurczyła się dwunasty miesiąc z rzędu, w najszybszym tempie od czerwca 2009 roku. Zaległości produkcyjne w polskim sektorze przemysłowym zmalały w kwietniu, co świadczy o wolnych mocach przerobowych. Tempo tego spadku przyspieszyło do najszybszego od listopada ubiegłego roku.
Poziom zatrudnienia w polskim sektorze przemysłowym spadł ósmy miesiąc z rzędu. Jest to najdłuższy okres redukcji liczby miejsc pracy od prawie trzech i pół roku. Tempo tego spadku nieco jednak zwolniło i było słabsze niż średnia za ten okres. Z kolei aktywność zakupowa zmalała w najszybszym tempie od czerwca 2012 roku, powodując wyraźny spadek zapasów środków produkcji. Zapasy wyrobów gotowych także uległy wyraźnemu spadkowi.
W kwietniu koszty produkcji spadły czwarty miesiąc z rzędu, w tempie najszybszym od stycznia 2009 roku. Firmy informowały o niższych cenach metali, kauczuku i ropy naftowej. Obniżeniu uległy ceny pobierane za wyroby gotowe - spadek po raz dziewiąty w ciągu ostatnich dziesięciu miesięcy, a tempo tego spadku osiągnęło nowy rekord w historii badań. Firmy uzasadniały obniżki cen presją konkurencyjną oraz niższymi cenami surowców.

Źródło:
http://www.markiteconomics.com/Survey/PressRelease.mvc/6030b521f0f7422e85b91bce4d113137
 

Projekt „Badania dla Rozwoju Mazowsza” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


mazowieckie
2013-05-02 | PI - Innowacyjny model godzenie przez kobiety życia zawodowego i rodzinnego

KOBIETA PRZEDSIĘBIORCZA 2012 subregionu radomskiego

Poznaliśmy laureatki plebiscytu „Kobieta Przedsiębiorcza 2012”. Konkurs honoruje i promuje aktywność pań prowadzących działalność przede wszystkim w południowej części Mazowsza.

Formuła konkursu jest szeroka i choć jego nazwa brzmi „Kobieta Przedsiębiorcza”, to nie został on ograniczony jedynie do bizneswoman. Uczestniczki plebiscytu pracują także społecznie, ale również w kulturze, oświacie, zdrowiu, nauce, a nawet administracji publicznej i sporcie. Wyróżniają się pomysłowością i kreatywnością, wykorzystując w pracy talenty artystyczne czy kulinarne.

Spośród 170 kandydatek z subregionu radomskiego zakwalifikowanych do konkursu, „Złotą Dziesiątkę” wybrali czytelnicy radomskiego „Echa Dnia”.

Tegoroczną, czwartą edycje konkursu wygrały:

1.Krystyna Krzyżanowska, Radom

Stworzyła od podstaw oraz prowadzi z mężem i synami masarnię. Angażuje się w pomoc charytatywną.

2. Dorota Kwietniewska, Nowe Miasto nad Pilicą

Zastępca dyrektora szpitala w Nowym Mieście nad Pilicą do spraw ekonomiczno-organizacyjnych.

3. Monika Chyb - Pyza, Radom

Z wykształcenia ekonomistka, praktykowała zarządzanie w Anglii, a następnie w Niemczech. Jest utalentowana plastycznie – co znajduje wyraz w jej największej pasji – projektowaniu i aranżacji wnętrz.

4. Mariola Grzęda, Szydłowiec

Na co dzień prowadzi własną działalność gospodarczą oraz blog kulinarny.

5. Anna Kwaśnik, Radom

Prezes firmy autoryzowanego przedstawiciela samochodów marki volkswagen. To jedna z najbardziej efektywnie działających firm na terenie ziemi radomskiej. Zajmuje drugie miejsce pod względem zysku na jednego pracownika.

6. Elżbieta Pietruszewska, Jastrzębia

Prezes Stowarzyszenia Kobiet Aktywnych „Inspiracja”. Była dyrektorką Publicznej Szkoły Podstawowej.

7. Anna Słopiecka, Radom

Członek Izby Przemysłowo-Handlowej Ziemi Radomskiej. Właścicielka firmy, która zajmuje się kompleksowym wspieraniem przedsiębiorstw w zakresie działań marketingowo-wizerunkowych. Działa też w Stowarzyszeniu Wiosna.

8. Edyta Pająk, Radom

Od 14 lat pracuje na stanowiskach kierowniczych, od 4 lat w Zarządzie firmy Almax odpowiada za rozwój. Zaangażowana w kreowanie lepszego środowiska.

9. Monika Prasek, Radom

Wspólnie z mężem są właścicielami autoryzowanego salonu samochodów, komisu samochodowego i wypożyczalni samochodów.

10. Aneta Wójcik, Kozienice

Prowadzi gabinet kosmetyczny. Jest doktorantką Akademii Medycznej w Łodzi.

W uroczystej gali wziął udział wicemarszałek Leszek Ruszczyk, który pogratulował wyróżnionym paniom zdobytego tytułu „Kobiety Przedsiębiorczej”. Słowa uznania skierował do wszystkich uczestniczek konkursu, podkreślając godną podziwu umiejętność harmonijnego łączenia wielu życiowych ról – żony, matki i kobiety sukcesu.

źródło: http://www.mazovia.pl/z-regionu/art,1211,kobiety-przedsiebiorcze-z-mazowsza.html


Projekt „PI – innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO
I RODZINNEGO” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
strony: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 | 281 | 282 | 283 | 284 | 285 |

+ poprzednia strona | następna strona +

  • start
  • oferta
  • dzialania
  • praca
  • polecamy
  • kontakt
2009 © Fundacja "Fundusz Inicjatyw" ul. Seweryna Sierpińskiego 24/5, 20-448 Lublin, NIP: 9462553005, REGON: 060368615, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000306907,
Biuro Fundacji ul. Narutowicza 57/4, 20-016 Lublin, tel/fax: 081 532 10 30
e-mail: ffi@ffi.org.pl | mapa serwisu | Polityka dot. plików cookie


Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej +