Podziel się książką

Fundacja "Fundusz Inicjatyw" w ramach swojej działalności statutowej prowadzi bibliotekę FFI, która dysponuje atrakcyjnym, ale wciąż skromnym zbiorem książek. Wspólnymi siłami i z Waszą pomocą chcemy wzbogacić zasoby naszej biblioteki. Jeżeli posiadasz niepotrzebne książki w dobrym stanie i chcesz podzielić się nimi z innymi osobami, zachęcamy do oddania ich na rzecz Biblioteki FFI.

a) Możesz oddać nam swoją książkę na zawsze,
b) Możesz pożyczyć nam książkę na okres 1 roku, a potem ją odebrać.

Ze względu na przekazaną nam w ostatnim czasie dużą ilość książek z kategorii beletrystki (powieści, opowiadania, nowele itp., przede wszystkim o charakterze rozrywkowym) od dnia 20 marca 2013 r. przyjmujemy wyłącznie książki branżowe, związane z rozwojem zawodowym np. z zakresu ekonomii, funduszy europejskich.

Biblioteka bezpłatnie udostępnia swoje zbiory każdej zainteresowanej osobie fizycznej i organizacjom pozarządowym. Powierzone nam książki będą służyły osobistemu i zawodowemu rozwojowi wielu osób. Książki i publikacje można oddawać osobiście w bibliotece w godzinach jej otwarcia lub przesyłać pocztą na adres biblioteki FFI:

Fundacja "Fundusz Inicjatyw", ul. Narutowicza 57/6, 20-016 Lublin.

Biblioteka zastrzega sobie prawo do nie przyjęcia książek, które są zniszczone, nieaktualne (np. z nieaktualnym stanem prawnym), propagują określone ideologie. Wówczas osoba dostarczająca książki zobowiązana jest do ich odebrania.

Przekazując książki poinformuj nas czy wyrażasz zgodę na upowszechnienie swoich danych (imię i nazwisko oraz miasto zamieszkania), które zostaną umieszczone na liście darczyńców. Lista darczyńców biblioteki zostanie umieszczona na naszej stronie internetowej.

Zapraszamy również do korzystania ze zbiorów biblioteki. Aktualny wykaz książek i publikacji znajduje się na stronie internetowej Fundacji: www.ffi.org.pl w zakładce "Wypożycz książkę".

Biblioteka jest otwarta od poniedziałku do piątku w godz. 09:00-18:00. W razie pytań i wątpliwości prosimy o kontakt z osobą odpowiedzialną za bibliotekę - Małgorzatą Jończyk pod numerem tel. 81 532 10 30.
Nic o nas bez nas = empowerment

Termin "empowerment" oznacza zaangażowanie grup napotykających problemy społeczne oraz ich przedstawicieli w prace projektowe. W odniesieniu do projektów innowacyjnych empowerment to zaangażowanie w proces wypracowywania innowacyjnych rozwiązań przedstawicieli grup docelowych.

Interesuje Cię sytuacja kobiet na rynku pracy? Korzystasz z elastycznych form zatrudnienia? Masz pomysły jak godzić życie zawodowe z rodzinnym? Chcesz w swoim zakładzie pracy przetestować lub wdrożyć model godzenia życia zawodowego i rodzinnego z korzyścią dla osób, które zatrudniasz oraz z korzyścią dla zakładu pracy i efektywności działań? Chcesz podzielić się swoimi refleksjami? Masz konkretne propozycje rozwiązań organizacyjnych/prawnych? Podziel się nimi. Mogą one stać się częścią innowacyjnego modelu, który zostanie bezpłatnie udostępniony szerokim grupom odbiorców. Twoje zdanie może mieć realny wpływ na działania projektowe.

Wypowiedz się na forum! Weź udział w sondzie! Napisz do nas na ffi@ffi.org.pl! Odwiedź nas w biurze projektu w Radomiu!

Będziemy organizować cykliczne spotkania dotyczące postępów prac nad modelem. Chcesz wziąć udział w spotkaniu? Skontaktuj się z nami!

Serdecznie zapraszamy! Twoja opinia dużo dla nas znaczy!

Fundacja "Fundusz Inicjatyw" zaprasza do udziału w projekcie: "PI - innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO I RODZINNEGO"

OFERUJEMY BEZPŁATNIE: ZAPEWNIAMY: (dokumenty zgłoszeniowe na stronie www.ffi.org.pl, podstrona dot. projektu)

Kontakt:

Fundacja "Fundusz Inicjatyw"
ul. ŻEROMSKIEGO 94/115
26-600 RADOM
TEL./FAKS 48 370 36 71
TEL. KOM. 519 144 716
e-mail: ffi@ffi.org.pl

Projekt "PI - Innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO I RODZINNEGO" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 

Z ostatniej chwili - archiwum aktualnościwybierz projekt:mazowieckie
2013-04-23 | Badania dla Rozwoju Mazowsza

Artykuł zawierający streszczenie wyników pierwszego etapu badań

W dniu 23 kwietnia w wydaniu stołecznym Gazety Wyborczej ukazał się artykuł zawierający streszczenie wyników analizy zmiennych mezoekonomicznych oraz wpływu zmian sytuacji makroekonomicznej na rozwój sytuacji na obszarze woj. mazowieckiego.
Przeprowadzone analizy oparte na dostępnych danych statystycznych pozwoliły dokonać analizy gospodarki Mazowsza zarówno w kontekście sektorów gospodarki, jak i podregionów. Artykuł dostępny jest również w zakładce Upowszechnianie wyników.

 

Projekt „Badania dla Rozwoju Mazowsza” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
 


mazowieckie
2013-04-22 | PI - Innowacyjny model godzenie przez kobiety życia zawodowego i rodzinnego

Sejm przyjazny kobietom

Wicemarszałkini Sejmu Wanda Nowicka oraz profesorka Magdalena Środa, Kazimiera Szczuka i Manuela Gretkowska zapraszają na debatę polityczną pt. "Kobiety w polityce - dziś i jutro".

 Dyskusja na temat udziału kobiet w życiu politycznym naszego kraju trwa i staje się coraz bardziej gorąca. Celem spotkania "ponad podziałami" przedstawicielek różnych środowisk, grup i stowarzyszeń kobiecych jest ocena przyczyn niedostatecznej partycypacji kobiet w życiu politycznym DZIŚ, a także wypracowanie wspólnej strategii prowadzącej do tego, aby była ona zdecydowanie większa JUTRO. Jakie możliwości mają kobiety i jakie wspólne inicjatywy mogą podjąć, żeby polityka była im przyjazna, by w pełni korzystały z czynnego i biernego prawa wyborczego.

Debata odbędzie się 11 maja br. w gmachu Sejmu (Budynek C - D, sala 118), ul. Wiejska 4/6/8. Początek godz. 11.00.

Źródło: www.kongreskobiet.pl

 

Projekt „PI – innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO 
I RODZINNEGO” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 


mazowieckie
2013-04-22 | Badania dla Rozwoju Mazowsza

Trendy rozwojowe sektora MSP w Polsce

Ministerstwo Gospodarki przedstawiło raport pt.: „Trendy rozwojowe sektora MSP w ocenie przedsiębiorców w drugiej połowie 2012 roku”. Dokument prezentuje wyniki badania ankietowego przeprowadzonego przez resort na przełomie stycznia i lutego br. Co trzecia badana firma zajmowała się działalnością usługową, 29% handlową, a 12% produkcyjną. Ankietę rozesłano do 12 tys. przedsiębiorstw. Odpowiedzi udzieliło 8% z nich.
Wśród barier rozwojowych ankietowani wskazywali najczęściej wysokość podatków i opłat przewidzianych prawem, na drugim miejscu znalazły się niskie obroty. Ponad 60% badanych ocenia politykę gospodarczą rządu jako złą lub bardzo złą.
Ponad połowa ankietowanych, którzy uznali, że w pierwszej połowie 2013 roku rozwój sektora MSP będzie zahamowany, za przyczynę takiego stanu rzeczy uznała zmianę sytuacji gospodarczej w kraju, blisko co piąty badany wskazał na możliwe obniżenie sprzedaży.
Połowa właścicieli mikroprzedsiębiorstw wskazała, że przychody w ich firmie były w badanym okresie podobne do tych, jakie osiągali w poprzednim półroczu. Dla co czwartej firmy przychody okazały się wyższe (bądź też znacznie wyższe), podobny odsetek wskazał na spadek przychodów. W grupie małych firm nieco więcej badanych wskazało na wzrost niż na ich spadek. Taki sam wynik zanotowano pośród średnich przedsiębiorstw.
Udział najmniejszych przedsiębiorstw, które oczekiwały spadku przychodów w pierwszej połowie 2013 roku wyniósł 45%. W przypadku małych firm wskaźnik ten przekracza 50%, wśród średnich przedsiębiorstw pesymistami w tym zakresie jest połowa ankietowanych.
W drugiej połowie 2012 roku, ponad połowa badanych osiągnęła zysk. Raport pokazuje, że bardziej rentowne są małe i średnie podmioty w stosunku do mikroprzedsiębiorstw. Najbardziej zyskowne okazały się firmy z branży handlowej i budowlanej. Ponad połowa badanych prognozuje, że w pierwszych 6 miesiącach br. wypracuje dodatni wynik finansowy.
W drugiej połowie 2012 roku udział firm, które poczyniły nakłady inwestycyjne wyniósł 72%. Co czwarte ankietowane przedsiębiorstwo poniosło wydatki związane z pojazdami, połowa na wyposażenie, meble i sprzęt. Udział firm ponoszących nakłady na budynki wyniósł 18%. Przeważająca większość wydatków inwestycyjnych miała one charakter odtworzeniowy. Głównym źródłem finansowania inwestycji były środki własne przedsiębiorstw (dwie trzecie przypadków). 18% ankietowanych finansowało je kredytem bankowym, 8% zaś wskazało na leasing.

Źródło:
http://www.mg.gov.pl/files/upload/8438/MSP.1.2013.pdf

 

Projekt „Badania dla Rozwoju Mazowsza” jest współfnansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


lubelskie
2013-04-19 |

FFI poleca: Kulturalny weekend w Lublinie

Zapraszamy do zapoznania się z przeglądem kilku ciekawych wydarzeń kulturalnych na najbliższy weekend w Lublinie.
 

Przewodnik kulturalny FFI - weekend 19-21 kwietnia 2013

 


mazowieckie
2013-04-19 | PI - Innowacyjny model godzenie przez kobiety życia zawodowego i rodzinnego

Trzynastka dla mamy

Rząd uznał, że matka po urlopie macierzyńskim ma prawo do tzw. trzynastej pensji, nawet jeśli nie przepracowała u jednego pracodawcy 6 miesięcy w ciągu roku kalendarzowego.

Trzynastkę powinna dostać w wysokości proporcjonalnej do czasu przepracowanego. Ta zasada ma także dotyczyć osób korzystających z dodatkowego urlopu macierzyńskiego, urlopu ojcowskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego.

Regulacje takie zawarto w przyjętym przez rząd projekcie nowelizacji ustawy o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej. Jest to odpowiedź na wyrok Trybunału Konstytucyjnego, który w lipcu 2012 roku uznał, że opieka nad dzieckiem nie może pozbawić matki prawa do wypłaty „13".

Matka, zgodnie z konstytucją, ma prawo do szczególnej pomocy państwa przed i po urodzeniu dziecka. Dlatego przepisy, które wykluczają matkę z grona uprawnionych do dodatkowej pensji w roku, muszą być zmienione.

źródło: http://wartowiedziec.org

 

Projekt „PI – innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO
I RODZINNEGO” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


mazowieckie
2013-04-19 | Badania dla Rozwoju Mazowsza

Gospodarka Polski i województwa mazowieckiego w lutym 2013 roku

Mazowieckie Obserwatorium Rynku Pracy w ramach Mazowieckiego Barometru opublikowało miesięczny komunikat: gospodarka Polski i województwa mazowieckiego w lutym 2013 roku. Jak wynika z informacji zawartych w komunikacie, w badanym okresie Mazowsze siódmy miesiąc z rzędu osiągnęło lepsze wyniki produkcji sprzedanej przemysłu niż reszta kraju (wzrost o 2,1% rok do roku w cenach stałych), chociaż zaobserwowano spowolnienie w porównaniu z wynikiem za styczeń 2013 roku. Wzrost dotyczył większości branż: względnie dobra koniunktura w najważniejszych dla Mazowsza sektorach (energetycznym i spożywczym) oraz skok produkcji w kilku mniejszych działach.
Pogorszeniu uległa sytuacja w produkcji budowlano-montażowej – spadek równie głęboki jak w styczniu 2013 roku (-21,3% rok do roku w cenach bieżących) i znacznie głębszy niż w skali kraju. Duże zróżnicowanie tendencji w poszczególnych segmentach rynku (silny spadek przy budowie budynków, wzrost natomiast w zakresie usług specjalistycznych).
W województwie mazowieckim również w sprzedaży detalicznej odnotowano gorszy wynik w lutym w porównaniu ze styczniem 2013 roku, przy czym wynik ten był gorszy w odniesieniu do reszty kraju (-3,5% rok do roku w cenach bieżących). Największy wzrost sprzedaży miał miejsce w sklepach z odzieżą i obuwiem.
Wskaźniki rynku pracy dla województwa mazowieckiego w omawianym okresie były zbliżone do krajowych. W regionie nastąpiło zahamowanie spadku zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw do -1,2% rok do roku; stagnacja liczby pracujących w mikroprzedsiębiorstwach i samozatrudnionych. Z powodu redukcji miejsc pracy oraz wzrostu liczby osób aktywnych zawodowo nastąpił wzrost liczby bezrobotnych i stopy bezrobocia (do 11,6%,). Niewielki wzrost średniego wynagrodzenia (zerowy wzrost w ujęciu realnym).
W lutym 2013 roku nieznaczna poprawa nastrojów konsumenckich, zwłaszcza w ujęciu rocznym. Sezonowo poprawiły się również nastroje wśród przedsiębiorców, ale w ujęciu rocznym utrzymuje się tendencje spadkowa.
Więcej informacji w miesięcznym komunikacie Mazowieckiego Barometru:
http://www.barometr.mazowsze.pl/raporty/makroekonomiczne#report_24

 

Projekt „Badania dla Rozwoju Mazowsza” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


mazowieckie
2013-04-18 | Badania dla Rozwoju Mazowsza

Polskie firmy pod presją cenową

Według międzynarodowego badania przeprowadzonego przez Simon-Kucher & Partners spośród wszystkich badanych państw to Polska jest krajem, w którym największy odsetek firm odczuwa wzrost presji cenowej. Badanie przeprowadzono w ostatnim kwartale 2012 roku. Wzięło w nim udział 2,713 respondentów, z których 38 procent to zarządzający najwyższego szczebla z 23 krajów (przede wszystkim państwa europejskie, azjatyckie oraz Stany Zjednoczone).
Jednym z pierwszych sygnałów wojny cenowej jest zwiększająca się presja na obniżanie cen. Firmy zapominają, że ich podstawowym celem jest zysk i za wszelką ceną zwiększają sprzedaż. W Polsce aż 93 procent firm odczuło w ciągu ostatnich dwóch lat wzrost presji cenowej, co jest najwyższym odsetkiem wśród analizowanych krajów. W rezultacie ponad połowa polskich przedsiębiorstw jest zaangażowana w wojny cenowe, które zależnie od skali, jaką przyjmują, mogą prowadzić nawet do bankructw. Zdaniem zdecydowanej większości respondentów (82 procent w Polsce i 88 procent na świecie) za wszczęciem wojny stoją działania konkurentów.
Badanie wykazało, że lekarstwem na opisane problemy może być większe zaangażowanie menedżerów wysokiego szczebla w zarządzanie cenami. Firmy, których zarząd podjął takie działania, 35 proc. częściej są w stanie uzyskać ceny adekwatne do oferowanej wartości i 26 proc. częściej podnoszą zysk w wyniku wprowadzenia podwyżek. Warto także wprowadzać specjalne funkcje, dedykowane zarządzaniu cenami w firmie. Przedsiębiorstwa, w których istnieją takie rozwiązania, o 15 proc. skuteczniej wprowadzają podwyżki i o 23 procent częściej uzyskują w ich wyniku wzrost zysku.

Źródło:
http://zlecone.pap.pl/palio/html.run?_Instance=cms_siz.pap.pl&_PageID=5&depID=182244&_CheckSum=-1938706420
 

Projekt „Badania dla Rozwoju Mazowsza” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


mazowieckie
2013-04-18 | PI - Innowacyjny model godzenie przez kobiety życia zawodowego i rodzinnego

Model rodziny –badania CBOS

Mężczyźni preferują tradycyjny model rodziny, natomiast kobiety skłaniają się ku modelowi partnerskiemu. Takie wnioski można wynieść z przeprowadzonego badania przez Centrum Badań Opinii Społecznej w styczniu 2013 roku.

Uczestnicy badania mieli za zadanie wskazanie preferowanego modelu rodziny. 50% kobiet i 43% mężczyzn opowiedziało się za modelem partnerskim, czyli takim, w którym mąż (partner) i żona (partnerka) mniej więcej tyle samo czasu przeznaczają na pracę zawodową i oboje w równym stopniu zajmują się domem i dziećmi. 19% kobiet i 26% mężczyzn wskazało na model tradycyjny, w którym jedynie mąż (partner) pracuje, zarabiając wystarczająco na zaspokojenie potrzeb rodziny, żona (partnerka) zajmuje się prowadzeniem domu, wychowywaniem dzieci itp.
20% kobiet i 23% mężczyzn wybrało model nieproporcjonalny żeński – zarówno mąż (partner), jak i żona (partnerka) pracują zawodowo, mąż (partner) poświęca więcej czasu na pracę zawodową, żona (partnerka) oprócz pracy zawodowej zajmuje się prowadzeniem domu, wychowywaniem dzieci itp. Odwrotną sytuację wskazało 7% kobiet i 5% mężczyzn.
1% kobiet i mężczyzn preferują model odwrócony, w którym to kobieta (żona/partnerka) zarabia na utrzymanie rodziny, a mężczyzna zajmuje się domem.

źródło: http://rownoscplci.pl/uploads/filemanager/PrezentacjaISP25.03.pdf

 

 

Projekt „PI – innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO
I RODZINNEGO” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 


lubelskie
2013-04-18 | Mikroprzedsiębiorstwo - makromożliwości

Rozpoczęcie szkolenia „Aranżacja wnętrz z językiem angielskim”

Szanowni Państwo,

 
informujemy, że we wtorek 16 kwietnia br. rozpoczęło się szkolenie „Aranżacja wnętrz z językiem angielskim”.
 
Zapraszamy do zapoznania się z fotogalerią z tego wydarzenia.
 
 
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

mazowieckie
2013-04-17 | PI - Innowacyjny model godzenie przez kobiety życia zawodowego i rodzinnego

Z cyklu słowniczek: Szklany sufit

Pojęcie „szklanego sufitu” (ang. glass ceiling) to kategoria analizy i opisu funkcjonowania kobiet na szeroko rozumianych stanowiskach kierowniczych i przywódczych. Mianem „szklanego sufitu” określa się przeszkody, jakie napotykają kobiety pełniące funkcje kierownicze: wyrażenie to symbolizuje widoczność awansu przy równoczesnej jego nieosiągalności. „Szklany sufit” to zjawisko, gdy kobieta widzi przed sobą możliwości awansu i uważa, że są one dostępne, ale gdy rozpoczyna wspinanie się po drabinie kariery, wówczas zauważa, że coś ją blokuje i zatrzymuje w miejscu. To coś to niewidoczny, szklany sufit. Z tego powodu kobiety są stosunkowo nielicznie reprezentowane na najwyższych stanowiskach kierowniczych oraz stosunkowo rzadko docierają do obszarów związanych z władzą, przywództwem, zarządzaniem najwyższego szczebla.

Źródło: http://www.mamypracujacemamy.pl

 

Projekt „PI – innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO I RODZINNEGO” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 
strony: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 | 281 | 282 | 283 | 284 | 285 | 286 |

+ poprzednia strona | następna strona +

  • start
  • oferta
  • dzialania
  • praca
  • polecamy
  • kontakt
2009 © Fundacja "Fundusz Inicjatyw" ul. Seweryna Sierpińskiego 24/5, 20-448 Lublin, NIP: 9462553005, REGON: 060368615, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000306907,
Biuro Fundacji ul. Narutowicza 57/4, 20-016 Lublin, tel/fax: 081 532 10 30
e-mail: ffi@ffi.org.pl | mapa serwisu | Polityka dot. plików cookie


Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej +