Podziel się książką

Fundacja "Fundusz Inicjatyw" w ramach swojej działalności statutowej prowadzi bibliotekę FFI, która dysponuje atrakcyjnym, ale wciąż skromnym zbiorem książek. Wspólnymi siłami i z Waszą pomocą chcemy wzbogacić zasoby naszej biblioteki. Jeżeli posiadasz niepotrzebne książki w dobrym stanie i chcesz podzielić się nimi z innymi osobami, zachęcamy do oddania ich na rzecz Biblioteki FFI.

a) Możesz oddać nam swoją książkę na zawsze,
b) Możesz pożyczyć nam książkę na okres 1 roku, a potem ją odebrać.

Ze względu na przekazaną nam w ostatnim czasie dużą ilość książek z kategorii beletrystki (powieści, opowiadania, nowele itp., przede wszystkim o charakterze rozrywkowym) od dnia 20 marca 2013 r. przyjmujemy wyłącznie książki branżowe, związane z rozwojem zawodowym np. z zakresu ekonomii, funduszy europejskich.

Biblioteka bezpłatnie udostępnia swoje zbiory każdej zainteresowanej osobie fizycznej i organizacjom pozarządowym. Powierzone nam książki będą służyły osobistemu i zawodowemu rozwojowi wielu osób. Książki i publikacje można oddawać osobiście w bibliotece w godzinach jej otwarcia lub przesyłać pocztą na adres biblioteki FFI:

Fundacja "Fundusz Inicjatyw", ul. Narutowicza 57/6, 20-016 Lublin.

Biblioteka zastrzega sobie prawo do nie przyjęcia książek, które są zniszczone, nieaktualne (np. z nieaktualnym stanem prawnym), propagują określone ideologie. Wówczas osoba dostarczająca książki zobowiązana jest do ich odebrania.

Przekazując książki poinformuj nas czy wyrażasz zgodę na upowszechnienie swoich danych (imię i nazwisko oraz miasto zamieszkania), które zostaną umieszczone na liście darczyńców. Lista darczyńców biblioteki zostanie umieszczona na naszej stronie internetowej.

Zapraszamy również do korzystania ze zbiorów biblioteki. Aktualny wykaz książek i publikacji znajduje się na stronie internetowej Fundacji: www.ffi.org.pl w zakładce "Wypożycz książkę".

Biblioteka jest otwarta od poniedziałku do piątku w godz. 09:00-18:00. W razie pytań i wątpliwości prosimy o kontakt z osobą odpowiedzialną za bibliotekę - Małgorzatą Jończyk pod numerem tel. 81 532 10 30.
Nic o nas bez nas = empowerment

Termin "empowerment" oznacza zaangażowanie grup napotykających problemy społeczne oraz ich przedstawicieli w prace projektowe. W odniesieniu do projektów innowacyjnych empowerment to zaangażowanie w proces wypracowywania innowacyjnych rozwiązań przedstawicieli grup docelowych.

Interesuje Cię sytuacja kobiet na rynku pracy? Korzystasz z elastycznych form zatrudnienia? Masz pomysły jak godzić życie zawodowe z rodzinnym? Chcesz w swoim zakładzie pracy przetestować lub wdrożyć model godzenia życia zawodowego i rodzinnego z korzyścią dla osób, które zatrudniasz oraz z korzyścią dla zakładu pracy i efektywności działań? Chcesz podzielić się swoimi refleksjami? Masz konkretne propozycje rozwiązań organizacyjnych/prawnych? Podziel się nimi. Mogą one stać się częścią innowacyjnego modelu, który zostanie bezpłatnie udostępniony szerokim grupom odbiorców. Twoje zdanie może mieć realny wpływ na działania projektowe.

Wypowiedz się na forum! Weź udział w sondzie! Napisz do nas na ffi@ffi.org.pl! Odwiedź nas w biurze projektu w Radomiu!

Będziemy organizować cykliczne spotkania dotyczące postępów prac nad modelem. Chcesz wziąć udział w spotkaniu? Skontaktuj się z nami!

Serdecznie zapraszamy! Twoja opinia dużo dla nas znaczy!

Fundacja "Fundusz Inicjatyw" zaprasza do udziału w projekcie: "PI - innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO I RODZINNEGO"

OFERUJEMY BEZPŁATNIE: ZAPEWNIAMY: (dokumenty zgłoszeniowe na stronie www.ffi.org.pl, podstrona dot. projektu)

Kontakt:

Fundacja "Fundusz Inicjatyw"
ul. ŻEROMSKIEGO 94/115
26-600 RADOM
TEL./FAKS 48 370 36 71
TEL. KOM. 519 144 716
e-mail: ffi@ffi.org.pl

Projekt "PI - Innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO I RODZINNEGO" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 

Z ostatniej chwili - archiwum aktualnościwybierz projekt:mazowieckie
2013-04-17 | Badania dla Rozwoju Mazowsza

Pieniądze dla najbardziej innowacyjnych firm

Sektor małych i średnich przedsiębiorstw może ubiegać się o dotacje na inwestycje z Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, działanie 4.4: „Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym”.
Aby skorzystać ze wsparcia, przedsiębiorstwo musi wprowadzić nową technologię potwierdzoną prawem własności przemysłowej i działaniami badawczo-rozwojowymi, które umożliwią wytwarzanie nowych lub znacząco ulepszonych towarów, procesów lub usług, stosowanych na świecie nie dłużej niż 3 lata (bądź posiadających stopień rozprzestrzenienia na świecie w danej branży nie przekraczający 15 proc.). Do objęcia wsparciem kwalifikują się m.in. wydatki na grunty, budynki, środki trwałe, roboty i materiały budowlane, patenty, licencje, ekspertyzy, usługi doradcze i szkolenia.
Maksymalna kwota wsparcia dla jednego przedsiębiorcy na jeden projekt wyniesie 42 mln zł, natomiast minimalna – 2,4 mln zł. Wartość wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem wyniesie nie mniej niż 8 mln zł i nie więcej niż 160 mln zł. Całkowita wartość projektu nie może przekroczyć 50 mln euro.
Ogłoszenie konkursu nastąpi 24 kwietnia, a nabór wniosków będzie prowadzony w terminie od 15 maja do 5 czerwca. Wnioskodawcy zostaną poinformowani o przyznaniu wsparcia w terminie około 4 miesięcy od dnia zakończenia rundy aplikacyjnej.

Źródło:
http://bizrun.pl/wiadomosci/sa-pieniadze-dla-najbardziej-innowacyjnych-firm/
 

 

Projekt „Badania dla Rozwoju Mazowsza” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


mazowieckie
2013-04-16 | Badania dla Rozwoju Mazowsza

Różnice w rozwoju Mazowsza

Mazowsze cechuje dualizm rozwojowy. Różnice są widoczne przede wszystkim przy porównywaniu podstawowych wskaźników takich jak PKB per capita, stopa bezrobocia czy wysokość wynagrodzeń w poszczególnych podregionach. Dysproporcje pojawiają się również w dostępie do usług publicznych, edukacji, ochrony zdrowia, kultury.
Warszawa wraz z obszarem metropolitalnym charakteryzuje się bardzo wysokim PKB, niską stopą bezrobocia i wynagrodzeniami wyższymi od średniej krajowej. Jest największym w Polsce ośrodkiem akademickim, miejscem prowadzenia działalności gospodarczej przez największe firmy krajowe i zagraniczne. Jej atutem jest wysoko rozwinięta infrastruktura: ochrony zdrowia, edukacji i kultury.
Poza silną stolicą istnieją na Mazowszu dużo słabsze podregiony. Jednym z nich jest subregion radomski, który charakteryzuje się najniższym w województwie i niemal najniższym w kraju wskaźnikiem PKB per capita, ponad 24% bezrobociem (w powiecie szydłowieckim wynoszącym 37,6%), niższymi od przeciętnej zarobkami, słabą infrastrukturą edukacyjną oraz ochroną zdrowia, złym stanem infrastruktury drogowej i kolejowej, niską dostępnością usług publicznych.
Przedstawiciele samorządów podregionu radomskiego wyrazili niepokój o spójny rozwój województwa mazowieckiego w nowej perspektywie unijnego finansowania; województwo „wypadło” z grupy regionów najbiedniejszych i traci ok. 40% środków, jakie mogłoby otrzymać nadal korzystając z celu Polityki Spójności „Konwergencja". Samorządowcy wystosowali w tej sprawie pismo do Elżbiety Bieńkowskiej, minister rozwoju regionalnego. Jak uważają, planowanie rozwoju regionalnego w oparciu o dane statystyczne województwa, bez analizy sytuacji poszczególnych podregionów, powoduje, że wskazane dysproporcje rozwojowe i problemy z tego wynikające nie są widoczne. W rezultacie Mazowsze, w tym jego najbiedniejsze regiony, otrzyma w latach 2014-20 znacznie zmniejszony limit środków unijnych. Poważne ograniczenia czekają również mazowieckich przedsiębiorców ze względu na zmniejszoną wysokość wsparcia, jakie będą mogli otrzymać w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej.
Zdaniem samorządowców obecna sytuacja w województwie mazowieckim jest konsekwencją decyzji, w wyniku której województwo mazowieckie nie zostało podzielone na dwa obszary statystyczne NUTS-2 (Warszawę i pozostały obszar). W efekcie mieszkańcy i samorządy pozostałej części województwa mazowieckiego ponoszą negatywne konsekwencje tamtego rozstrzygnięcia, natomiast stolica jako jedyna czerpie rzeczywiste korzyści z tej decyzji - czytamy w stanowisku.
Samorządowcy oczekują analizy sytuacji subregionów radomskiego i ostrołęcko-siedleckiego oraz uruchomienia konkretnych form pomocy finansowej, łagodzących niekorzystną sytuację tych obszarów. Jak czytamy w stanowisku, brak postulowanych działań spowoduje, że prognozy zawarte w Strategii Rozwoju Kraju 2020 z pewnością znajdą w przyszłości potwierdzenie. Zgodnie z nimi: "Przyspieszonym procesom restrukturyzacyjnym i rozwojowym towarzyszy rozwarstwienie społeczne, przebiegające w wielu wymiarach: dochodowym, generacyjnym, zdrowotnym, edukacyjnym, warunków mieszkaniowych, jak też terytorialnym. Utrzymujące się zróżnicowania społeczne mogą stać się barierą utrzymania dynamicznego rozwoju w przyszłości".

Źródło:
http://www.portalsamorzadowy.pl/fundusze-europejskie/roznice-w-rozwoju-mazowsza-powoduja-coraz-wieksza-dywergencje-wewnatrzregionalna,46568_0.html
 

Projekt „Badania dla Rozwoju Mazowsza” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


mazowieckie
2013-04-16 | PI - Innowacyjny model godzenie przez kobiety życia zawodowego i rodzinnego

Polka w trzech odsłonach

CBOS podczas konferencji prasowej "Polka w trzech odsłonach" przedstawił wyniki badań dotyczących planów prokreacyjnych kobiet, ich sytuacji na rynku pracy i zainteresowania polityką. Badania przeprowadzone były na przełomie 2012 i 2013 roku i są częścią dłuższego raportu opublikowanym przez CBOS w marcu 2013 roku.

Badanie wykazało, że  w ostatnich latach wyraźnie wzrosła (z 34 do 44 proc.) liczba kobiet, które chciałyby pracować nawet wtedy, gdyby zarobki ich partnera pozwalały utrzymać rodzinę na zadowalającym poziomie. Jednocześnie wzrasta przekonanie o tym, że kobiety są w pracy dyskryminowane. Ponad dwie trzecie badanych (69 proc.) uważa, że obecnie w Polsce kobieta wykonująca ten sam zawód co mężczyzna i mająca takie jak on wykształcenie na ogół zarabia mniej, a ponad połowa respondentów (56 proc.) uważa, że ma ona mniejsze możliwości awansu.

Źródło: http://warszawa.radioplus.pl/

 

Projekt „PI – innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO I RODZINNEGO” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 


mazowieckie
2013-04-15 | PI - Innowacyjny model godzenie przez kobiety życia zawodowego i rodzinnego

W marcu spadło bezrobocie

Stopa bezrobocia rejestrowanego (na podstawie liczby pracujących z końca lutego br.)  wyniosła w marcu br. 14,3 proc.  i  w  porównaniu  do lutego  br. spadła o 0,1  punktu  procentowego. Liczba bezrobotnych w końcu marca 2013 roku wyniosła 2 315,9 tys. osób (na podstawie meldunków nadesłanych przez wojewódzkie urzędy pracy) i w porównaniu do końca lutego  2013  roku  spadła o  20,8 tys. osób (o  0,9  proc.). Dla porównania w analogicznym okresie ubiegłego roku (marzec 2012 – luty 2012) odnotowano spadek liczby bezrobotnych - o 26,3 tys. (o 1,2 proc.).

Na terenie woj. mazowieckiego wskaźniki zmian rynku pracy są zbliżone do krajowych. Zauważalne jest spowolnienie spadku zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw do -1,2% r/r oraz stagnacja liczby pracujących w mikroprzedsiębiorstwach i samozatrudnionych. Nastąpił wzrost liczby bezrobotnych i stopy bezrobocia (do 11,6%, a więc o 1,1 pkt. proc. r/r) częściowo z powodu redukcji miejsc pracy, częściowo z powodu wzrostu aktywnych zawodowo przy niewielkim wzroście średniego wynagrodzenia (1,3% r/r, zerowy wzrost w ujęciu realnym).

źródło: http://obserwatorium.mazowsze.pl, http://www.mpips.gov.pl

 

Projekt „PI – innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO
I RODZINNEGO” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


mazowieckie
2013-04-15 | Badania dla Rozwoju Mazowsza

Ograniczenie wsparcia inwestycyjnego dla dużych firm w Polsce w nowej perspektywie

Zgodnie z propozycjami Komisji Europejskiej, zawartymi w rozporządzeniu w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) oraz projekcie RAG, dotyczącym wytycznych w sprawie regionalnej pomocy państwa na lata 2014-2020, duże przedsiębiorstwa po 2014 r. nie będą mogły finansować tzw. inwestycji produkcyjnych z funduszy strukturalnych. Oznacza to, że o dofinansowanie inwestycji związanych z podniesieniem innowacyjności produkcji lub usług będą mogły starać się wyłącznie firmy z sektora MSP. Proponowane zmiany nie spowodują jednak utraty możliwości uzyskiwania dotacji przez duże firmy na działalność B+R i niskoemisyjną gospodarkę.
W największym stopniu przedstawione zmiany dotkną przedsiębiorców z województwa mazowieckiego, w którym (według danych Eurostatu) w ostatnich latach dochód na jednego mieszkańca przekroczył 90 proc. średniego unijnego PKB. W efekcie postanowiono ograniczyć dostępność wsparcia na nowe inwestycje dla dużych podmiotów, mimo że tak wysoki poziom PKB Mazowsze zawdzięcza przede wszystkim Warszawie; sytuacja w pozostałych częściach regionu pokazuje, że województwo nadal znajduje się w grupie obszarów słabiej rozwiniętych.
Duże przedsiębiorstwa (w tym spółki komunalne) działające lub planujące podjęcie działalności na Mazowszu nie będą miały możliwości ubiegania się o wsparcie w ramach polityki regionalnej na inwestycje w jakiejkolwiek formie i z jakichkolwiek źródeł.
Nowe rozporządzenia wprowadzają również inne zmiany. Rozpoczęcie prac nad projektem będzie możliwe dopiero po wydaniu decyzji o przyznaniu wsparcia, co znacząco wpłynie na terminy realizacji planowanych inwestycji, jak również na same decyzje o realizacji inwestycji w Polsce, z uwagi na długi okres oczekiwania na decyzje o dofinansowaniu (często nawet powyżej roku). Dotąd ich start był możliwy już po złożeniu wymaganej dokumentacji. Zmiany obejmą również zasady regionalnej pomocy państwa i dotyczyć będą m.in. nowej definicji „pojedynczego projektu inwestycyjnego”. W świetle nowych przepisów za taką będzie można uznać każdą inwestycję rozpoczętą przez tego samego beneficjenta w okresie trzech lat od dnia rozpoczęcia prac nad inną inwestycją objętą pomocą w tym samym regionie NUTS 3. Ograniczeniom ulegnie finansowanie na tzw. pomoc operacyjną (koszty zatrudnienia, usług, energii czy czynszu), także w branżach, które instytucje unijne uznają za upadające.
Zdaniem ekspertów proponowane przez Komisję Europejską zmiany mogą skutkować negatywnymi konsekwencjami dla rozwoju przedsiębiorczości w Polsce i spowolnić proces dyfuzji innowacji w regionach, w tym wśród małych i średnich przedsiębiorców.

Źródło:
http://www.fundusze-europejskie.pl/przedsiebiorcy/0,0,a,4361,ke-rekomenduje-ograniczenia-wsparcia-dla-duzych-firm.html
 

Projekt „Badania dla Rozwoju Mazowsza” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


podkarpackie
2013-04-15 | Aktywne obywatelstwo

Nowa publikacja Rzecznika Praw Obywatelskich

W styczniu br. Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich wydało poradnik pt. „Przeciw dyskryminacji”.
Broszura zawiera informacje o zasadzie równego traktowania, przykłady jej naruszenia i opis działań podejmowanych w takich przypadkach przez Rzecznika Praw Obywatelskich. Broszura ta skierowana jest przede wszystkim do osób, które narażone są na dyskryminację ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, pochodzenie etniczne, orientację seksualną, tożsamość płciową, religię, wyznanie, światopogląd lub inną cechę osobistą. W broszurze wskazano przepisy prawa, które zakazują dyskryminacji oraz środki prawne możliwe do podjęcia przez każdą osobę, która jej doświadczyła. Broszura ma na celu zachęcenie do zawiadamiania Rzecznika Praw Obywatelskich o przypadkach dyskryminacji. Skierowana jest również do osób zainteresowanych tematyką równego traktowania i potencjalnych świadków dyskryminacji.

Broszura jest dostępna w wersji elektronicznej tutaj 
Strona Rzecznika Praw Obywatelskich www.brpo.gov.pl

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


mazowieckie
2013-04-12 | Badania dla Rozwoju Mazowsza

Determinanty rozwoju firm MSP

Istotną rolę w kształtowaniu współczesnych procesów społeczno-gospodarczych odgrywają firmy sektora MSP. W procesach rozwoju małe i średnie przedsiębiorstwa mogą wykorzystywać różnorodne czynniki, stanowiące przyczynę lub warunek wchodzenia organizacji na wyższy poziom funkcjonowania. W literaturze przedmiotu czynniki te dzieli sią na ogół na uwarunkowania zewnętrzne i wewnętrzne.
Zewnętrzne uwarunkowania, czyli te na, które firma ma ograniczone możliwości oddziaływania, stanowi szeroko rozumiane otoczenie, z którego zasobów przedsiębiorstwo korzysta, i którego potrzeby zaspokaja. W tym aspekcie kondycja i perspektywy rozwojowe małych i średnich przedsiębiorstw są uzależnione od uwarunkowań makroekonomicznych, wspólnych dla całego systemu gospodarczego kraju (otoczenie dalsze), jak również uwarunkowań mezoekonomicznych charakterystycznych dla sektora lub branży gospodarki (otoczenie bliższe). Do czynników makroekonomicznych można zaliczyć m.in.: dynamikę wzrostu gospodarczego, stabilność waluty, politykę celną oraz kształtowanie się popytu na rynku. Istotną rolę odgrywają tu także regulacje systemu finansowo-podatkowego, od których w dużej mierze zależy możliwość akumulowania kapitału przez firmy w celu samofinansowania bieżącej działalności i rozwoju. Do zadań tego systemu należy również tworzenie zachęty do gromadzenia środków na cele inwestycyjne, rozwojowe oraz na promocją eksportu. Wśród innych czynników wymienia się również wsparcie finansowe i pozafinansowe państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw.
Drugą grupę czynników rozwoju przedsiębiorstw stanowią uwarunkowania wewnętrzne, czyli te, na które firma ma możliwość bezpośredniego wpływu. Spośród nich najczęściej wymienia się wielkość majątku, jakim dysponuje przedsiębiorstwo, zdolność do wdrażania postępu naukowo-technicznego czy sprawność zarządzania zasobami przedsiębiorstwa, na którą bezpośredni wpływ mają kwalifikacje i wiedza kadry kierowniczej oraz umiejętności i doświadczenie samych przedsiębiorców. Na kondycję i możliwości rozwojowe małych i średnich przedsiębiorstw ma również wpływ jakość oferowanych produktów oraz umiejętność rozpoznania i zaspokojenia potrzeb nabywców. Duże znaczenie przypisuje się także poziomowi rentowności produkcji, jak też powiązaniom kooperacyjnym firmy z innymi partnerami. Ważnym czynnikiem jest też płynność finansowa, która wobec trudności w uzyskaniu dostępu do źródeł zewnętrznego finansowania ma często decydujący wpływ na funkcjonowanie małej lub średniej firmy.

Źródło:
www.univ.rzeszow.pl/pliki/Zeszyt10/40.pdf
 

Projekt „Badania dla Rozwoju Mazowsza” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


mazowieckie
2013-04-12 | PI - Innowacyjny model godzenie przez kobiety życia zawodowego i rodzinnego

Wyzwania polskiego rynku pracy

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości we współpracy z Uniwersytetem Jagiellońskim od 2010 roku systematycznie analizuje, jak zmienia się struktura i zapotrzebowanie na kompetencje na polskim rynku pracy. Efektem tej współpracy jest unikatowy na skalę Polski i Europy monitoring rynku pracy pod nazwą Bilans Kapitału Ludzkiego.

Wyniki III edycji badań BKL zaprezentowane zostały podczas konferencji 25 marca br. w Warszawie. Konferencja zbiegła się z premierą raportu z wynikami Bilansu Kapitału Ludzkiego: „Młodość czy doświadczenie? Kapitał ludzki w Polsce”.

Wyniki BKL potwierdzają stały odsetek pracodawców, którzy poszukują pracowników. Corocznie pracowników poszukiwało mniej więcej 17% polskich pracodawców. Na przestrzeni minionych trzech lat pracodawcy poszukiwali przede wszystkim trzech kategorii pracowników – robotników wykwalifikowanych (szczególnie budowlanych), sprzedawców oraz specjalistów (ds. nauczania i wychowania, ekonomii i zarządzania oraz inżynierów różnych kategorii). Na główne problemy związane z rekrutacją osób do pracy wskazali oni niespełnione wymagania stawiane kandydatom, szczególnie w zakresie posiadanych kompetencji. Zdaniem pracodawców, kandydatom brakowało najczęściej kompetencji zawodowych (związanych ze specyfiką pracy na poszczególnych stanowiskach), samoorganizacyjnych (samoorganizacja pracy i przejawianie inicjatywy, terminowość) oraz interpersonalnych (kontakty z innymi ludźmi).

Mimo stałej sytuacji w zakresie potrzeb zatrudnieniowych z roku na rok rośnie pesymizm pracodawców dotyczący przyrostu zatrudnienia. Wiosną 2012 r. tylko co czwarty pracodawca twierdził, że w kolejnych 12 miesiącach zatrudnienie w jego firmie się zwiększy. Pomimo rosnącego pesymizmu nadal przeważającą wśród pracodawców opinią jest pogląd, że zatrudnienie pozostanie na takim samym poziomie. Tego zdania jest nadal 63% badanych.

 

Źródło: http://www.parp.gov.pl/index/more/31860

 

Projekt „PI – innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO I RODZINNEGO” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

 


lubelskie
2013-04-12 | Mikroprzedsiębiorstwo - makromożliwości

Ostatnie wolne miejsca na szkolenie "Zarządzanie mikroprzedsiębiorstwem"

Szanowni Państwo,

informujemy, że kończą się wolne miejsca do udziału w szkoleniu "Zarządzanie mikroprzedsiębiorstwem".
 
Wszystkie zainteresowane osoby zapraszamy do niezwłocznego składania komplentych dokumentów zgłoszeniowych.
 
Rozpoczęcie szkolenia już 26 kwietnia.
 
 
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

mazowieckie
2013-04-11 | Badania dla Rozwoju Mazowsza

Instytucje otoczenia biznesu na Mazowszu

Wg definicji PARP organizacja otoczenia biznesu to organizacja non-profit, działająca na terenie Polski, posiadająca bazę materialną, techniczną, zasoby ludzkie i kompetencje niezbędne do świadczenia usług wsparcia na rzecz sektora małych i średnich Przedsiębiorstw (MSP). Do tej kategorii zalicza się m.in.: agencje rozwoju regionalnego i lokalnego, ośrodki szkoleniowo-doradcze, fundusze pożyczkowe i poręczeń kredytowych, organizacje reprezentujące przedsiębiorców, instytucje działające na rzecz innowacyjności, centra transferu technologii, instytuty i ośrodki badawczo-rozwojowe pełniące rolę centrów oraz ośrodki innowacji i przedsiębiorczości – inkubatory przedsiębiorczości i inkubatory technologiczne, centra/parki naukowo-technologiczne. Poszczególne instytucje zależnie od prowadzonej działalności można zaliczyć do jednej z trzech grup:
• ośrodki przedsiębiorczości – szeroka promocja i inkubacja przedsiębiorczości (często w grupach dyskryminowanych), dostarczanie usług wsparcia do małych firm i aktywizacja rozwoju regionów peryferyjnych lub dotkniętych kryzysem strukturalnym;
• instytucje finansowe – ułatwienie dostępu do finansowania działalności nowo powstałych oraz małych firm bez historii kredytowej, dostarczanie usług finansowych dostosowanych do specyfiki innowacyjnych przedsięwzięć gospodarczych;
• ośrodki innowacji – szeroka promocja i inkubacja innowacyjnej przedsiębiorczości, transfer technologii i dostarczanie usług proinnowacyjnych, aktywizacja przedsiębiorczości akademickiej i współpracy nauki z biznesem.
Na Mazowszu działają 92 instytucje otoczenia biznesu o różnorodnym profilu działalności. W porównaniu z innymi regionami Polski można tu zaobserwować dużo większe zaangażowanie szkół wyższych i instytucji B+R oraz jednostek administracji publicznej. Z drugiej strony znacznie rzadsze jest tworzenie partnerstw publicznoprawnych oraz zaangażowanie podmiotów samorządu gospodarczego, co może świadczyć o braku umiejętności współdziałania różnych podmiotów. Porównując strukturę rodzajową mazowieckich ośrodków z całym krajem, na Mazowszu identyfikujemy dużą koncentrację centrów transferu technologii i akademickich inkubatorów przedsiębiorczości (na Mazowszu funkcjonuje 18 takich instytucji). Z drugiej strony zwraca uwagę niski udział funduszy pożyczkowych (na 86 tego typu instytucji zlokalizowanych w Polsce na Mazowszu funkcjonują jedynie 6). Z kolei istnieje aż 25 funduszy kapitału zalążkowego wspierających innowacyjne przedsięwzięcia (w Małopolsce, drugiej w kolejności, istnieje 12 takich podmiotów). Pod względem liczby ośrodków szkoleniowo-doradczych Mazowsze zajmuje trzecią pozycję ex aequo z województwem wielkopolskim (28 ośrodków). Pomimo koncentracji największego w kraju potencjału innowacyjnego i naukowo-badawczego, działa tu jeden – stosunkowo niewielki – park technologiczny w Płocku (przykładowo w województwie śląskim istnieje aż 8 takich podmiotów).
Ponad 60% mazowieckich instytucji wsparcia biznesu jest skoncentrowanych w Warszawie i praktycznie do stolicy ogranicza swoja aktywność. W pozostałych dużych miastach województwa (powyżej 50 tys. mieszkańców) zlokalizowanych jest 23% podmiotów, a w małych miastach kolejne 9% oraz w gminach wiejskich 8%.
Szczególną cecha Mazowsza jest to, że na terenie województwa funkcjonują liczne instytucje centralne. Zaliczyć do nich należy w szczególności: Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, Agencję Rozwoju Przemysłu, Naczelną Organizację Techniczną, Krajową Izbę Gospodarczą, Fundację na rzecz Nauki Polskiej, Ośrodek Przetwarzania Informacji, Fundację Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości, Business Center Club, Konfederację Pracodawców Prywatnych „Lewiatan”, Fundację Wspomagania Wsi, Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej, Polskie Stowarzyszenie Inwestorów Kapitałowych. Podmioty te, obok właściwych ministerstw, są instytucjami zarządzającymi większością krajowych programów wsparcia. Fakt ten generuje szereg korzyści dla regionalnego sytemu wsparcia: większą dostępność programów i środków finansowych, relatywnie szybszy przepływ informacji, łatwość kontaktu z ludźmi i instytucjami, większą wiedzę o procedurach konkursowych.

Źródła:
http://www.parp.gov.pl/index/more/31287
http://www.pi.gov.pl/iob/chapter_86459.asp
 

Projekt „Badania dla Rozwoju Mazowsza” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
strony: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 | 281 | 282 | 283 | 284 | 285 | 286 |

+ poprzednia strona | następna strona +

  • start
  • oferta
  • dzialania
  • praca
  • polecamy
  • kontakt
2009 © Fundacja "Fundusz Inicjatyw" ul. Seweryna Sierpińskiego 24/5, 20-448 Lublin, NIP: 9462553005, REGON: 060368615, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000306907,
Biuro Fundacji ul. Narutowicza 57/4, 20-016 Lublin, tel/fax: 081 532 10 30
e-mail: ffi@ffi.org.pl | mapa serwisu | Polityka dot. plików cookie


Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej +