Podziel się książką

Fundacja "Fundusz Inicjatyw" w ramach swojej działalności statutowej prowadzi bibliotekę FFI, która dysponuje atrakcyjnym, ale wciąż skromnym zbiorem książek. Wspólnymi siłami i z Waszą pomocą chcemy wzbogacić zasoby naszej biblioteki. Jeżeli posiadasz niepotrzebne książki w dobrym stanie i chcesz podzielić się nimi z innymi osobami, zachęcamy do oddania ich na rzecz Biblioteki FFI.

a) Możesz oddać nam swoją książkę na zawsze,
b) Możesz pożyczyć nam książkę na okres 1 roku, a potem ją odebrać.

Ze względu na przekazaną nam w ostatnim czasie dużą ilość książek z kategorii beletrystki (powieści, opowiadania, nowele itp., przede wszystkim o charakterze rozrywkowym) od dnia 20 marca 2013 r. przyjmujemy wyłącznie książki branżowe, związane z rozwojem zawodowym np. z zakresu ekonomii, funduszy europejskich.

Biblioteka bezpłatnie udostępnia swoje zbiory każdej zainteresowanej osobie fizycznej i organizacjom pozarządowym. Powierzone nam książki będą służyły osobistemu i zawodowemu rozwojowi wielu osób. Książki i publikacje można oddawać osobiście w bibliotece w godzinach jej otwarcia lub przesyłać pocztą na adres biblioteki FFI:

Fundacja "Fundusz Inicjatyw", ul. Narutowicza 57/6, 20-016 Lublin.

Biblioteka zastrzega sobie prawo do nie przyjęcia książek, które są zniszczone, nieaktualne (np. z nieaktualnym stanem prawnym), propagują określone ideologie. Wówczas osoba dostarczająca książki zobowiązana jest do ich odebrania.

Przekazując książki poinformuj nas czy wyrażasz zgodę na upowszechnienie swoich danych (imię i nazwisko oraz miasto zamieszkania), które zostaną umieszczone na liście darczyńców. Lista darczyńców biblioteki zostanie umieszczona na naszej stronie internetowej.

Zapraszamy również do korzystania ze zbiorów biblioteki. Aktualny wykaz książek i publikacji znajduje się na stronie internetowej Fundacji: www.ffi.org.pl w zakładce "Wypożycz książkę".

Biblioteka jest otwarta od poniedziałku do piątku w godz. 09:00-18:00. W razie pytań i wątpliwości prosimy o kontakt z osobą odpowiedzialną za bibliotekę - Małgorzatą Jończyk pod numerem tel. 81 532 10 30.
Nic o nas bez nas = empowerment

Termin "empowerment" oznacza zaangażowanie grup napotykających problemy społeczne oraz ich przedstawicieli w prace projektowe. W odniesieniu do projektów innowacyjnych empowerment to zaangażowanie w proces wypracowywania innowacyjnych rozwiązań przedstawicieli grup docelowych.

Interesuje Cię sytuacja kobiet na rynku pracy? Korzystasz z elastycznych form zatrudnienia? Masz pomysły jak godzić życie zawodowe z rodzinnym? Chcesz w swoim zakładzie pracy przetestować lub wdrożyć model godzenia życia zawodowego i rodzinnego z korzyścią dla osób, które zatrudniasz oraz z korzyścią dla zakładu pracy i efektywności działań? Chcesz podzielić się swoimi refleksjami? Masz konkretne propozycje rozwiązań organizacyjnych/prawnych? Podziel się nimi. Mogą one stać się częścią innowacyjnego modelu, który zostanie bezpłatnie udostępniony szerokim grupom odbiorców. Twoje zdanie może mieć realny wpływ na działania projektowe.

Wypowiedz się na forum! Weź udział w sondzie! Napisz do nas na ffi@ffi.org.pl! Odwiedź nas w biurze projektu w Radomiu!

Będziemy organizować cykliczne spotkania dotyczące postępów prac nad modelem. Chcesz wziąć udział w spotkaniu? Skontaktuj się z nami!

Serdecznie zapraszamy! Twoja opinia dużo dla nas znaczy!

Fundacja "Fundusz Inicjatyw" zaprasza do udziału w projekcie: "PI - innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO I RODZINNEGO"

OFERUJEMY BEZPŁATNIE: ZAPEWNIAMY: (dokumenty zgłoszeniowe na stronie www.ffi.org.pl, podstrona dot. projektu)

Kontakt:

Fundacja "Fundusz Inicjatyw"
ul. ŻEROMSKIEGO 94/115
26-600 RADOM
TEL./FAKS 48 370 36 71
TEL. KOM. 519 144 716
e-mail: ffi@ffi.org.pl

Projekt "PI - Innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO I RODZINNEGO" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 

Z ostatniej chwili - archiwum aktualnościwybierz projekt:mazowieckie
2013-04-05 | Badania dla Rozwoju Mazowsza

Mazowieckie Centrum Informacji Gospodarczej

25 marca w siedzibie Sejmu RP odbyła się konferencja podsumowująca projekt realizowany przez Związek Pracodawców Warszawy i Mazowsza – Mazowieckie Centrum Informacji Gospodarczej (MCIG). W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele świata nauki, biznesu, polityki i administracji, w tym także marszałek województwa Adam Struzik, oraz dyrektor Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych - Mariusz Frankowski.
Przedsiębiorcy na co dzień stykają się z coraz większą liczbą informacji. W obszarze gospodarki jest ona czynnikiem decydującym o sukcesie w biznesie. Brak wiedzy lub nieaktualne dane mogą być przyczyną podjęcia błędnej decyzji, co w konsekwencji może prowadzić do osiągania słabszych wyników finansowych przez firmy. Informacja, by odegrać znaczącą rolę w zarządzaniu firmą, musi być odpowiednio wyselekcjonowana i umiejętnie zinterpretowana.
Odpowiedzią na potrzeby i oczekiwania przedsiębiorców w tym zakresie było utworzenie MCIG. To unikatowy w skali kraju ośrodek gromadzenia i przetwarzania danych dla biznesu i o biznesie, którego celem jest zapewnienie przyjaznego dla przedsiębiorców i efektywnego systemu pozyskiwania, prezentowania i zarządzania informacją, pokazującego aktualne i przyszłe trendy rozwojowe na Mazowszu. Inicjatywa skierowana jest do wszystkich podmiotów, które odczuwają deficyt danych i analiz w obszarze zmian gospodarczych na Mazowszu. W ramach projektu powołano radę konsultacyjną z udziałem ekspertów w dziedzinach: przedsiębiorczość, rynek pracy, edukacja, rozwój regionalny, finanse, innowacyjność. Jej głównym zadaniem jest m.in. opracowanie strategii funkcjonowania MCIG, opiniowanie cząstkowych rezultatów, opracowanie rekomendacji dla władz Mazowsza, płynących z wyników badań i zaprezentowanie scenariuszy rozwojowych.
Realizacja projektu była możliwa dzięki interdyscyplinarnej współpracy przedstawicieli różnych sektorów: jednostek samorządu terytorialnego, instytucji edukacyjnych, instytucji rynku pracy, sfery nauki i biznesu. Oprócz praktyków i utytułowanych doradców biznesowych zespół projektu tworzyli eksperci z Państwowej Akademii Nauk, Szkoły Głównej Handlowej, Akademii Leona Koźmińskiego, Uniwersytetu Warszawskiego, Politechniki Białostockiej, Instytutu Technologii Eksploatacji, Politechniki Warszawskiej.

Źródło:
http://www.mazovia.pl/aktualnosci/art,3963,informacja-szyta-na-miare.html
 

Projekt „Badania dla Rozwoju Mazowsza” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


podkarpackie
2013-04-05 | Aktywne obywatelstwo

Aktualizacja harmonogramu dyżurów na miesiąc kwiecień 2013 r. w BPPiO w Nisku.

Informujemy, iż zmianie uległ harmonogram dyżurów doradców prawnych i obywatelskich na miesiąc kwiecień 2013 r. w BPPiO w Nisku. Aktualny harmonogram dyżurów jest dostępny w podzakładce Harmonogramy dyżurów w BPPiO.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

mazowieckie
2013-04-04 | Badania dla Rozwoju Mazowsza

Prognozowanie w działalności przedsiębiorstwa

Nieodłącznym elementem pracy osób zarządzających przedsiębiorstwami są dane i informacje. Dane to nieobrobione (surowe) liczby i fakty, które odzwierciedlają jakiś aspekt działalności przedsiębiorstwa, natomiast informacje to dane przedstawione w sposób nadający im znaczenie. Dane zmieniają się w informacje w momencie ich interpretacji przez człowieka.
Dane i informacje można podzielić na retrospektywne i prospektywne. Dane i informacje retrospektywne dotyczą przeszłości określonego zjawiska, natomiast prospektywne – jego przyszłości. W zarządzaniu przedsiębiorstwem korzysta się zarówno z danych i informacji retrospektywnych, jak i prospektywnych, tj. prognoz.
Prognozowanie jest przewidywaniem przyszłych zdarzeń, na przykład wielkości sprzedaży w przedsiębiorstwie. Wynik tego procesu nazywa się prognozą. Jest ona sądem dotyczącym przyszłości prognozowanego zjawiska – precyzyjnym i niepewnym.
Prognozy nie muszą być trafne, dlatego też ich wykorzystanie w procesie decyzyjnym powinno być oparte na założeniu, że okażą się trafne, ale jednocześnie należy uwzględnić możliwy zakres błędu prognozy - stopień jej niepewności. Prognozę, której stopień niepewności jest akceptowany przez jej odbiorcę, nazywa się prognozą dopuszczalną.
W literaturze przedmiotu można znaleźć wiele różnych klasyfikacji prognozowania. Jedną z najczęściej występujących jest podział metod na ilościowe i jakościowe. Metody ilościowe opierają się na podstawowych danych o kształtowaniu się wartości prognozowanej zmiennej (opisującej przyszłe zdarzenia w badanym obiekcie) i zmiennych objaśniających w przeszłości. Zalicza się do nich m.in. modele szeregów czasowych i ekonometryczne. Metody jakościowe oparte są na sądach pojedynczych ekspertów lub grup ekspertów. W przeciwieństwie do metod ilościowych nie mają charakteru formalnego, lecz myślowy i dlatego mogą, ale nie muszą być formułowane na podstawie danych o kształtowaniu się wartości zmiennej prognozowanej i zmiennych objaśniających w przeszłości. Do metod jakościowych zaliczamy, np. metody oparte na opiniach kierownictwa przedsiębiorstwa czy opiniach osób zajmujących się w firmie określonym zakresem działalności. Do prognozowania w przedsiębiorstwach używa się najczęściej metod opartych na modelach szeregu czasowego i ekonometrycznych oraz metod jakościowych.
Konstrukcja prognozy i jej zastosowanie w przedsiębiorstwie jest procesem sekwencyjnym i może przebiegać w następujących etapach:
• sformułowanie zadania prognostycznego (zmiennej prognozowanej);
• określenie przesłanek prognostycznych, polegające na wskazaniu czynników bliższego i dalszego otoczenia przedsiębiorstwa oraz elementów strategii przedsiębiorstwa, które wywierają wpływ na prognozowane zjawisko;
• zebranie danych prognostycznych, statystyczna obróbka danych prognostycznych;
• wybór metody prognozowania, którego podstawę powinny stanowić przyjęte przesłanki prognostyczne;
• konstrukcja prognozy w oparciu o zbudowany model prognostyczny;
• ocena dopuszczalności prognozy;
• ocena trafności prognozy na podstawie błędów ex post.
W zależności od potrzeb przedsiębiorstwa system prognostyczny powinien dostarczać m.in. prognoz krótko-, średnio- i długookresowych. Prognozy krótkoterminowe mogą służyć planowaniu wykorzystania zasobów ludzkich, planowaniu produkcji i dostaw. Najczęściej stosowanymi są prognozy popytu. Średnioterminowe są niezbędne do określenia przyszłych potrzeb materiałowych w celu zakupu materiałów, maszyn i wyposażenia czy zatrudnienia pracowników. Prognozy długoterminowe są używane do planowania strategicznego, muszą uwzględniać szanse rynkowe, czynniki otoczenia i zasoby wewnętrzne przedsiębiorstwa.

Więcej na temat prognozowania w przedsiębiorstwie:
http://www.wiedzainfo.pl/wyklady/111/prognozowanie_w_przedsiebiorstwie.html?strona=1

 

Projekt „Badania dla Rozwoju Mazowsza” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


mazowieckie
2013-04-04 | PI - Innowacyjny model godzenie przez kobiety życia zawodowego i rodzinnego

KONKURS „REGATY ROZWOJU: LIDERZY INNOWACJI I WSPÓŁPRACY PONADNARODOWEJ PO KL 2007-2013”

Krajowa Instytucja Wspomagająca (Centrum Projektów Europejskich) zaprasza do udziału w konkursie skierowanym do beneficjentów realizujących projekty innowacyjne  oraz projekty współpracy ponadnarodowej.

W konkursie mogą brać udział:

 • w kategorii Liderzy Innowacji PO KL:  tylko ci beneficjenci, w stosunku do których właściwa Instytucja Pośrednicząca pierwszego stopnia (IP) bądź Instytucja Pośrednicząca drugiego stopnia (IP2), wydała decyzję o pozytywnej walidacji produktu finalnego najpóźniej do dnia 19 kwietnia 2013 r.
 • w kategorii Liderzy Współpracy Ponadnarodowej PO KL: tylko te projekty innowacyjne z komponentem ponadnarodowym, projekty standardowe z komponentem ponadnarodowym oraz wyodrębnione projekty współpracy ponadnarodowej, których realizacja zakończyła się najpóźniej do 19 kwietnia 2013 r.

 Szczegółowe informacje o konkursie znajdą Państwo na stronie www.kiw-pokl.org.pl

 

Źródło: www.kapitalludzki.gov.pl

 

Projekt „PI – innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO I RODZINNEGO” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 


podkarpackie
2013-04-04 | Aktywne obywatelstwo

Już ponad 5000 osób skorzystało z bezpłatnych porad

Z przyjemnością przekazujemy Państwu comiesięczne Zestawienie prezentujące ilość udzielonych porad oraz ocenę świadczonych usług w Biurach Porad Prawnych i Obywatelskich Fundacji „Fundusz Inicjatyw” w Nisku, Stalowej Woli i Tarnobrzegu i tym samym informujemy, iż w marcu 2013 r. udzielono 349 porad prawnych i obywatelskich 245 osobom. Ogółem od początku funkcjonowania BPPiO udzielono 7898 porad 5210 osobom.

Do Biur Porad Prawnych i Obywatelskich Fundacji „Fundusz Inicjatyw” zapraszamy w szczególności osoby niezamożne, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej w wyniku nieznajomości prawa.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


lubelskie
2013-04-04 |

FFI poszukuje wolontariusza/ki do pomocy przy realizacji projektu badawczego

Fundacja „Fundusz Inicjatyw” poszukuje wolontariusza/ki (studenta/tki lub absolwenta/tki socjologii), do pomocy przy realizacji projektu badawczego.

Miejsce wolontariatu: Biuro FFI w Lublinie przy ul. Narutowicza 57

Zakres obowiązków: pomoc przy realizacji projektu badawczego w okresie kwiecień-maj 2013, szczególnie w obszarze badań kwestionariuszowych, tj.:
- nawiązywanie kontaktu z respondentami/kami, głównie typu instytucjonalnego,
- umawianie spotkań ankieterów/ek z respondentami/kami typu instytucjonalnego,
- utrzymywanie kontaktów z ankieterami/kami, przekazywanie im informacji, wskazówek,
- prace administracyjne, w tym przygotowywanie korespondencji.

Wymagania konieczne:

 • Student/ka socjologii lub absolwent/ka socjologii;
 • Gotowość regularnego poświęcania swojego prywatnego czasu - przynajmniej 6 godzin w tygodniu;
 • Odpowiedzialność;
 • Łatwość nawiązywania kontaktów;
 • Otwarty umysł, tolerancja i szacunek dla odmiennych kultur, poglądów oraz innych cech determinujących różnorodność ludzką.

Oferujemy:

 • Potwierdzone umową wolontariacką i referencjami nabycie doświadczenia zawodowego z zakresu organizacji badań i pracy przy realizacji projektu EFS,
 • Możliwość angażowania się z inne inicjatywy fundacji, w tym w działania międzynarodowe,
 • Możliwość udziału w bezpłatnych lekcjach języka hiszpańskiego prowadzonych przez hiszpańskojęzycznych praktykantów/ki fundacji,
 • Możliwość korzystania z biblioteki fundacji,
 • Możliwość realizacji własnych pomysłów w ramach działań statutowych.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie dokumentów aplikacyjnych na adres e.szafraniec@ffi.org.pl  (wraz z klauzulą o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w przesłanym CV dla potrzeb niezbędnych w procesie rekrutacji prowadzonym przez Fundację „Fundusz Inicjatyw”, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie danych Osobowych (Dz.U. Nr. 133 poz.883)” do dnia 10 kwietnia 2013 r.

Uprzejmie informujemy, iż skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi osobami. Otrzymanych dokumentów nie zwracamy.

 


mazowieckie
2013-04-03 | PI - Innowacyjny model godzenie przez kobiety życia zawodowego i rodzinnego

Projekt Kobiety-Ekspertki

Fundacja Kobiety Nauki postawiła sobie za cel stworzenie bazy ekspertek (naukowczyń, specjalistek, praktyczek) wszelkich dziedzin, dla świata mediów. Projekt Kobiety-Ekspertki ma być to odpowiedź na dominację męskich ekspertów, ale przede wszystkim promocja naukowej i fachowej wiedzy oraz doświadczenia Polek.

Fundacja chce zaznaczyć obecność w sferze nauki kobiet, które w swoich dziedzinach należy uznać za autorytety. Baza ma na celu zwiększyć dostęp do kobiet, jako ekspertów występujących na równi z mężczyznami. Kobiety-Ekspertki dzieląc się wiedzą, doświadczeniem, komentując, dyskutując będą nie tylko mogły stanowić bezcenne źródło informacji bądź praktycznych wskazówek w wielu dziedzinach, ale będą jednocześnie czynnikiem wzbogacającym sferę publiczną, wprowadzającym kobiecy punkt widzenia, a także budującym określony wizerunek kobiet w mediach, które, jak doskonale wiemy, w dużej mierze kreują wizję współczesnego świata i społeczeństwa. 

Zgłoszenia do bazy przesyłać można na adres ekspertki@kobietynauki.org ze wskazaniem w czym dana osoba się specjalizuje. W miarę napływu kolejnych zgłoszeń, zespół Fundacji będzie przeprowadzał research i konsultacje, a także informował o przyjęciu do bazy.

Profesjonalna strona wyposażona w wyszukiwarkę tematyczną i alfabetyczną powstanie w ciągu najbliższych kilku miesięcy.

 

Źródło: http://www.kongreskobiet.pl/             

Projekt „PI – innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO
I RODZINNEGO” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 


mazowieckie
2013-04-03 | Badania dla Rozwoju Mazowsza

Mazowsze najbogatszym regionem w Polsce

Europejski Urząd Statystyczny Eurostat opublikował dane za 2010 rok dotyczące poziomu zamożności w poszczególnych regionach Unii Europejskiej. Według wyliczeń Urzędu, ma Mazowszu średni dochód na jednego mieszkańca wyniósł w badanym okresie 102 proc. średniej unijnej. Jest to oczywiście zasługa Warszawy, gdyby stolica była liczona osobno to średni unijny poziom zarobków przekroczyłaby prawie dwukrotnie - o 170-180 proc.
Poza Mazowszem najbogatszym polskim regionem jest woj. dolnośląskie, którego proc. zamożności wynosi 70 proc. średniej. Oznacza to, że w ciągu ostatniej dekady wskaźnik ten w regionie Wrocławia wzrósł o prawie połowę. Słabiej przedstawia się sytuacja w woj. wielkopolskim, pomorskim i śląskim.
Wyraźnie w tyle pozostają województwa wschodniej Polski. Warmińsko-mazurskie, podlaskie, lubelskie, świętokrzyskie i podkarpackie wg. wyliczeń niektórych ekspertów dogonią UE pod koniec tego stulecia. W ciągu ostatnich 10 lat poziom PKB na mieszkańca w tych regionach wzrósł względem średniej unijnej o 10 proc. Pięć naszych najsłabiej rozwiniętych województw wciąż tkwi w grupie 20 najbiedniejszych regionów w UE.
Nie ma informacji o rozwoju regionów w Unii po 2010 roku, wiadomo jedynie, że Polska rozwijała się szybciej niż przeciętnie państwa w Unii. Jak zwykle, znacznie lepiej radzą sobie wielkie aglomeracje. Tak więc Warszawa nadal znacznie szybciej goni Europę niż reszta naszego kraju.
Najbogatszym regionem UE jest Londyn – 328 proc. unijnej średniej. Wśród 20 najzamożniejszych plasuje się osiem stolic – w tym także Bratysława i Praga. Gdyby Warszawa była osobnym regionem również znalazłaby się w tym elitarnym gronie.

Źródło:
http://www.mcig.pl/index.php/aktualnosci/428-mazowsze-102-proc-sredniej-unijne
 

Projekt „Badania dla Rozwoju Mazowsza” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


mazowieckie
2013-04-02 | PI - Innowacyjny model godzenie przez kobiety życia zawodowego i rodzinnego

Z cyklu słowniczek: Krajowe Sieci Tematyczne PO KL (KST)

Krajowe Sieci Tematyczne zostały powołane przez Grupy Robocze Komitetu Monitorującego PO KL ds. danego obszaru dla projektów innowacyjnych wdrażanych na poziomie centralnym. KST funkcjonują w oparciu o strukturę grup roboczych Komitetu Monitorującego PO KL w czterech obszarach wsparcia EFS: Zatrudnienie i integracja społeczna, Adaptacyjność, Edukacja i Dobre rządzenie. Wsparcie administracyjne dla KST zapewniają funkcjonujące w ramach KIW obszarowe sekretariaty KST oraz Sekretariat Ogólny.


Źródło: www.kiw-pokl.org.pl

 

 Projekt „PI – innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO
I RODZINNEGO” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


mazowieckie
2013-04-02 | Badania dla Rozwoju Mazowsza

Kondycja firm w ocenie przedsiębiorców

Jak wynika z najnowszego badania Instytutu Keralla Research, na pogorszenie kondycji gospodarczej kraju wskazuje obecnie aż dwie trzecie przedsiębiorców. Badanie „Skaner mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP)” jest realizowane przez Instytut co kwartał od 2009 roku.
Przedsiębiorcy bardzo słabo oceniają sytuację ekonomiczną kraju oraz własnej firmy. Wskaźnik KERNA monitorujący nastroje w mikro, małych i średnich firmach spadł do kolejnego, najniższego poziomu od 2009 roku i osiągnął wartość minus 77,69 pkt. To największy odsetek pesymistów, jaki zanotowano w historii badania. Optymistów wierzących, że polska gospodarka ma się dobrze jest 3,2 proc. – czyli zaledwie 19 przedsiębiorców na 600 przebadanych przedsiębiorstw. Nieco mniej pesymistyczne, choć też najgorsze w historii, są przewidywania na kolejny kwartał. Pogorszenia sytuacji spodziewa się 45,5 proc. ankietowanych – o 0,3 pkt proc. więcej niż kwartał wcześniej. Z 5,8 do 6,7 wzrósł odsetek optymistów spodziewających się poprawy.
W ocenie analityków Keralla Research recesja dla wielu przedsiębiorców MSP jest już faktem. 45 proc. negatywnie oceniło kondycję własnej firmy w I kw. 2013 r. Tak źle jeszcze nie było. Trzy miesiące wcześniej negatywnych ocen było 37,8 proc. Najbliższy kwartał będzie równie trudny dla przedsiębiorców, jak poprzedni. Ponad 28 proc. badanych obawia się o przyszłą kondycję ekonomiczną własnej firmy i spodziewa się pogorszenia jej sytuacji. Równocześnie o ponad 6 pkt proc. spadł odsetek oczekujących poprawy – dziś optymistów jest zaledwie 16,7 proc.
Poczucie niepewności nie sprzyja inwestowaniu i rozwojowi, a skłania firmy do działań zachowawczych. Przedsiębiorcy sektora MSP, mając na uwadze trudną sytuację ekonomiczną kraju i słabe perspektywy popytu wewnętrznego, wykazują skłonność do trzymania zysków lub uszczuplania posiadanych depozytów, co pozwala na zachowanie płynności finansowej. Realizowane są więc niezbędne wydatki związane z bieżącą działalnością firmy i jej utrzymaniem. Przedsiębiorstwa informują o większych niż kwartał wcześniej wydatkach na remonty, modernizacje oraz marketing i reklamę czy narzędzia wspierające sprzedaż, np. e-sklepy. Niestety będzie się to odbywać kosztem redukcji wydatków na pracowników. W tym kwartale więcej firm zapowiada zwolnienia, a odsetek chętnych do zatrudniania zmalał z 10,7 do 6,7 proc.

Źródło:
http://www.keralla.pl/files/Raport%20Skaner%20MSP1Q13krb2b.pdf

 

Projekt „Badania dla Rozwoju Mazowsza” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
strony: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 | 281 | 282 | 283 | 284 | 285 | 286 |

+ poprzednia strona | następna strona +

 • start
 • oferta
 • dzialania
 • praca
 • polecamy
 • kontakt
2009 © Fundacja "Fundusz Inicjatyw" ul. Seweryna Sierpińskiego 24/5, 20-448 Lublin, NIP: 9462553005, REGON: 060368615, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000306907,
Biuro Fundacji ul. Narutowicza 57/4, 20-016 Lublin, tel/fax: 081 532 10 30
e-mail: ffi@ffi.org.pl | mapa serwisu | Polityka dot. plików cookie


Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej +