Podziel się książką

Fundacja "Fundusz Inicjatyw" w ramach swojej działalności statutowej prowadzi bibliotekę FFI, która dysponuje atrakcyjnym, ale wciąż skromnym zbiorem książek. Wspólnymi siłami i z Waszą pomocą chcemy wzbogacić zasoby naszej biblioteki. Jeżeli posiadasz niepotrzebne książki w dobrym stanie i chcesz podzielić się nimi z innymi osobami, zachęcamy do oddania ich na rzecz Biblioteki FFI.

a) Możesz oddać nam swoją książkę na zawsze,
b) Możesz pożyczyć nam książkę na okres 1 roku, a potem ją odebrać.

Ze względu na przekazaną nam w ostatnim czasie dużą ilość książek z kategorii beletrystki (powieści, opowiadania, nowele itp., przede wszystkim o charakterze rozrywkowym) od dnia 20 marca 2013 r. przyjmujemy wyłącznie książki branżowe, związane z rozwojem zawodowym np. z zakresu ekonomii, funduszy europejskich.

Biblioteka bezpłatnie udostępnia swoje zbiory każdej zainteresowanej osobie fizycznej i organizacjom pozarządowym. Powierzone nam książki będą służyły osobistemu i zawodowemu rozwojowi wielu osób. Książki i publikacje można oddawać osobiście w bibliotece w godzinach jej otwarcia lub przesyłać pocztą na adres biblioteki FFI:

Fundacja "Fundusz Inicjatyw", ul. Narutowicza 57/6, 20-016 Lublin.

Biblioteka zastrzega sobie prawo do nie przyjęcia książek, które są zniszczone, nieaktualne (np. z nieaktualnym stanem prawnym), propagują określone ideologie. Wówczas osoba dostarczająca książki zobowiązana jest do ich odebrania.

Przekazując książki poinformuj nas czy wyrażasz zgodę na upowszechnienie swoich danych (imię i nazwisko oraz miasto zamieszkania), które zostaną umieszczone na liście darczyńców. Lista darczyńców biblioteki zostanie umieszczona na naszej stronie internetowej.

Zapraszamy również do korzystania ze zbiorów biblioteki. Aktualny wykaz książek i publikacji znajduje się na stronie internetowej Fundacji: www.ffi.org.pl w zakładce "Wypożycz książkę".

Biblioteka jest otwarta od poniedziałku do piątku w godz. 09:00-18:00. W razie pytań i wątpliwości prosimy o kontakt z osobą odpowiedzialną za bibliotekę - Małgorzatą Jończyk pod numerem tel. 81 532 10 30.
Nic o nas bez nas = empowerment

Termin "empowerment" oznacza zaangażowanie grup napotykających problemy społeczne oraz ich przedstawicieli w prace projektowe. W odniesieniu do projektów innowacyjnych empowerment to zaangażowanie w proces wypracowywania innowacyjnych rozwiązań przedstawicieli grup docelowych.

Interesuje Cię sytuacja kobiet na rynku pracy? Korzystasz z elastycznych form zatrudnienia? Masz pomysły jak godzić życie zawodowe z rodzinnym? Chcesz w swoim zakładzie pracy przetestować lub wdrożyć model godzenia życia zawodowego i rodzinnego z korzyścią dla osób, które zatrudniasz oraz z korzyścią dla zakładu pracy i efektywności działań? Chcesz podzielić się swoimi refleksjami? Masz konkretne propozycje rozwiązań organizacyjnych/prawnych? Podziel się nimi. Mogą one stać się częścią innowacyjnego modelu, który zostanie bezpłatnie udostępniony szerokim grupom odbiorców. Twoje zdanie może mieć realny wpływ na działania projektowe.

Wypowiedz się na forum! Weź udział w sondzie! Napisz do nas na ffi@ffi.org.pl! Odwiedź nas w biurze projektu w Radomiu!

Będziemy organizować cykliczne spotkania dotyczące postępów prac nad modelem. Chcesz wziąć udział w spotkaniu? Skontaktuj się z nami!

Serdecznie zapraszamy! Twoja opinia dużo dla nas znaczy!

Fundacja "Fundusz Inicjatyw" zaprasza do udziału w projekcie: "PI - innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO I RODZINNEGO"

OFERUJEMY BEZPŁATNIE: ZAPEWNIAMY: (dokumenty zgłoszeniowe na stronie www.ffi.org.pl, podstrona dot. projektu)

Kontakt:

Fundacja "Fundusz Inicjatyw"
ul. ŻEROMSKIEGO 94/115
26-600 RADOM
TEL./FAKS 48 370 36 71
TEL. KOM. 519 144 716
e-mail: ffi@ffi.org.pl

Projekt "PI - Innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO I RODZINNEGO" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 

Z ostatniej chwili - archiwum aktualnościwybierz projekt:mazowieckie
2013-03-28 | Badania dla Rozwoju Mazowsza

Otoczenie biznesu

Otoczenie biznesu stanowi istotny czynnik rozwoju regionalnego w nowoczesnej gospodarce. W literaturze przedmiotu istnieje szereg definicji otoczenia przedsiębiorstwa lub też otoczenia biznesu. Można je definiować jako wszystko to, co znajduje się na zewnątrz firmy, poza jej granicami i oddziałuje na nią. Jest to środowisko, w jakim działa firma. Otoczenie przedsiębiorstwa to całokształt zjawisk, procesów i instytucji kształtujących jego stosunki wymienne, możliwość sprzedaży, zakresy działania i perspektywy rozwojowe. Na ogół stanowi ono siłę zewnętrzną wobec przedsiębiorstwa, które nie ma na część czynników wpływu. Otoczenie może generować zarówno szanse, jak i zagrożenia, dlatego też musi być brane pod uwagę przy budowaniu strategii firmy oraz wyznaczaniu jej celów. Z reguły czynniki składające się na otoczenie przedsiębiorstwa podlegają nieustannym zmianom, konieczne jest więc ich ciągłe monitorowanie.
Otoczenie przedsiębiorstwa możemy podzielić na bliższe (inaczej mikrootoczenie - konkurencyjne, branżowe, sektorowe) oraz dalsze (makrootoczenie). W pierwszym przypadku obejmuje ono czynniki, które bezpośrednio oddziałują na przedsiębiorstwo. Do pewnego stopnia przedsiębiorstwo może wywierać wpływ na te czynniki, ale zależy to od posiadanej przez nie siły związanej z osiągniętą pozycją konkurencyjną. Im lepsza pozycja firmy, tym większy możliwy wpływ. Elementy mikrootoczenia to różnego rodzaju podmioty gospodarcze i grupy wpływu, m.in.:
• dostawcy surowców, materiałów i innych niezbędnych dla funkcjonowania danego przedsiębiorstwa składników;
• pośrednicy, czyli podmioty, które pośredniczą w przepływie towarów między różnymi podmiotami, np. firmy transportowe, hurtownicy;
• konkurenci, a więc inne firmy należące do danego sektora, danej branży;
• klienci korzystający z usług lub zakupujący produkty przedsiębiorstwa;
• lokalne samorządy i lokalni mieszkańcy, którzy mogą mieć bezpośredni wpływ na działalność przedsiębiorstwa (dotyczy przede wszystkim przedsiębiorstw wywierających wpływ na lokalne otoczenie - np. poprzez wpływ na środowisko);
Z kolei otoczenie dalsze to zbiór czynników o szerszym zasięgu, które w podobny sposób wpływają na działania wszystkich podmiotów gospodarczych obecnych na danym rynku. Są z reguły niezależne od przedsiębiorstwa i dlatego musi się ono do tych czynników dostosować.
Najważniejsze wymiary (czynniki) makrootoczenia to:
• demograficzny - wielkość i struktura wg płci czy wieku danego kraju, tempo przyrostu naturalnego, gęstość zaludnienia czy struktura gospodarstw domowych;
• ekonomiczny - tempo przyrostu dochodu narodowego oraz jego podział, poziom rozwoju gospodarczego, polityka gospodarcza realizowana w danym kraju, rozkład dochodów ludności, stopień oszczędności i zadłużenia społeczeństwa oraz dostępność kredytów zarówno dla przedsiębiorstw, jak i dla gospodarstw domowych;
• polityczno-prawny - stałość przepisów prawnych oraz obszar i jednoznaczność obowiązujących uregulowań, a także stopień ingerencji władzy w gospodarkę lub pełen liberalizm w tym zakresie;
• społeczno-kulturowy - poziom wykształcenia społeczeństwa, tradycje danego kraju, zróżnicowanie kulturowe na obszarze państwa oraz przestrzegane przez ludność normy etyczne i moralne;
• techniczne - nowe technologie, tempo zmian zachodzących w technice i technologii przemysłu, częstość pojawiania się nowych produktów, stosunek do wprowadzanych innowacji, czyli przede wszystkim łatwość ich wprowadzenia do użytkowania.
• przyrodnicze - panujące w danym kraju warunki ekologiczne, dostępne na jego obszarze surowce naturalne, koszty pozyskania energii oraz tempo ich wzrostu, wymagania środowiska naturalnego i jego ochrona, a także czynniki klimatyczne.

Źródło:
http://opc.com.pl/assets/files/ANALIZA_OTOCZENIA_PRZEDSIEBIORSTWA.pdf
http://www.findict.pl/slownik/otoczenie-przedsiebiorstwa

 

Projekt „Badania dla Rozowju Mazowsza” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
 


lubelskie
2013-03-28 | Zdobądź kwalifikacje zawodowe

Rezultaty kursu "Fizjoterapia z językiem angielskim" - II edycja

Przedstawiamy Państwu dotychczas osiągnięte rezultaty projektu „Zdobądź kwalifikacje zawodowe” dotyczące II edycji kursu „Fizjoterapia z językiem angielskim".

 
 
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 


lubelskie
2013-03-28 | Zdobądź kwalifikacje zawodowe

Podziękowania

Uprzejmie informujemy, że w dniu 31 marca 2013r. dobiega końca realizacja projektu „Zdobądź kwalifikacje zawodowe”.
Łącznie w jego ramach zrealizowano 18 kursów z następujących zakresów tematycznych:

1.      Fizjoterapia z jęz. angielskim.
2.      Masaż z jęz. angielskim.
3.      Gimnastyka korekcyjna z jęz. angielskim.
4.      Fitness z językiem angielskim.
5.      Płace z zaawansowanym Excelem.
6.      Kadry z zaawansowanym Excelem.
7.      Rachunkowość z zaawansowanym Excelem.
8.      Rekrutacja i selekcja pracowników z zaawansowanym Wordem.
9.      Sprzedaż z zaawansowanym Excelem.
 
Byłym uczestnikom i uczestniczkom projektu, pracownikom i przedsiębiorcom życzymy wielu sukcesów oraz zadowolenia z pracy.
Fundacja „Fundusz Inicjatyw” pragnie złożyć serdeczne podziękowania wszystkim osobom i instytucjom, które przyczyniły się do sukcesu projektu „Zdobądź kwalifikacje zawodowe”.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


mazowieckie
2013-03-27 | Badania dla Rozwoju Mazowsza

Sytuacja społeczno-gospodarcza województwa mazowieckiego w styczniu 2013 r.

Główny Urząd Statystyczny (GUS) przedstawił dane na temat sytuacji społeczno-gospodarczej województwa mazowieckiego w styczniu 2013 roku. W komunikacie zawarto informacje m.in. o wielkości produkcji przemysłowej, zatrudnieniu, wynagrodzeniach, sprzedaży detalicznej i hurtowej.
Produkcja sprzedana przemysłu w styczniu br. osiągnęła wartość (w cenach bieżących) 19769,0 mln zł i była (w cenach stałych) o 6,4% wyższa niż przed rokiem (wobec spadku o 5,5% przed miesiącem i wzrostu o 3,1% w styczniu ub. roku); w stosunku do poprzedniego miesiąca zwiększyła się o 1,7%. Wyższy niż w styczniu ubiegłego roku poziom produkcji sprzedanej odnotowano w 17 (spośród 32 występujących w województwie) działach przemysłu, a niższy – w 15. W przetwórstwie przemysłowym produkcja sprzedana (stanowiąca ponad 75% produkcji sprzedanej przemysłu) w porównaniu ze styczniem 2011 roku zwiększyła się o 4,9%. Zwiększyła się również (o 11,0%) produkcja sprzedana w sekcji wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę (udział tej sekcji stanowi prawie 23% produkcji przemysłowej).
Największe spadki w analizowanym okresie zanotowano we wszystkich sekcjach związanych z budownictwem. Produkcja sprzedana budownictwa (w cenach bieżących) w styczniu br. ukształtowała się na poziomie 2246,7 mln zł, tj. o 24,4% niższym niż przed rokiem (wobec spadku o 20,9% przed miesiącem i o 31,5% w styczniu ub. roku). W skali roku obniżyła się również produkcja budowlano-montażowa (o 21,7%, w cenach bieżących). Spadek sprzedaży odnotowano w podmiotach zajmujących się budową budynków (o 51,6%) oraz w jednostkach wykonujących roboty budowlane specjalistyczne (o 13,7%), natomiast wzrost w jednostkach specjalizujących się w budowie obiektów inżynierii lądowej i wodnej (o 8,7%, po spadku przed miesiącem).
W styczniu br. odnotowano wzrost sprzedaży detalicznej w skali roku (o 1,9%) realizowanej przez przedsiębiorstwa handlowe i niehandlowe. Po spadku przed miesiącem, wzrosła w skali roku sprzedaż w przedsiębiorstwach zajmujących się handlem paliwami stałymi, ciekłymi i gazowymi (o 4,2%). Niewielki wzrost sprzedaży utrzymał się w grupie „żywność, napoje i wyroby tytoniowe” (w styczniu br. o 1,5%). W drugim miesiącu z kolei obserwowano spadek sprzedaży w grupie „pozostałe” (o 8,4%). Zmniejszyła się również sprzedaż w grupie „meble, RTV, AGD” (o 5,5%, po wielu miesiącach wzrostu).

Pełny komunikat GUS o sytuacji społeczno-gospodarczej Mazowsza jest dostępny pod adresem:
http://www.stat.gov.pl/warsz/69_1442_PLK_HTML.htm
 

Projekt „Badania dla Rozwoju Mazowsza” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


mazowieckie
2013-03-27 | PI - Innowacyjny model godzenie przez kobiety życia zawodowego i rodzinnego

Badania CBOS - więcej kobiet na kierowniczych stanowiskach?

Zgodnie z badaniami CBOS I kwartału 2013r. znaczna część Polaków przychylna jest zwiększeniu liczby kobiet na kierowniczych stanowiskach w rządzie (47 proc.), w fundacjach i organizacjach społecznych (47 proc.) oraz w partiach politycznych (46 proc.). Wśród badanych przeważają opinie, że więcej kobiet niż obecnie powinno zajmować odpowiedzialne stanowiska także w administracji państwowej (42 proc.) oraz w firmach i przedsiębiorstwach (45 proc.).

Fakt mniejszego udziału kobiet w życiu publicznym najczęściej uzasadniany jest ich większym zaangażowaniem w obowiązki domowe (59 proc.). Ponad dwie piąte ankietowanych (43 proc.) uważa, że w sferze publicznej dominują mężczyźni, dlatego kobiety mają mniejsze szanse.

Co piąty respondent przyczynę tego stanu rzeczy upatruje w braku wiary kobiet we własne siły i możliwości (21 proc.) oraz w tym, że są one mniej zainteresowane życiem publicznym i robieniem kariery zawodowej (19 proc.). Co siódmy badany (15 proc.) uważa, że brakuje prawnych działań zapewniających kobietom większy udział w pełnieniu odpowiedzialnych funkcji publicznych.

Jeżeli chodzi o udział kobiet w zarządach i radach nadzorczych spółek, to co czwarty badany (24 proc.) uważa za słuszne, aby prawo określało ten zakres, a dwie trzecie respondentów (63 proc.) sprzeciwia się takiej propozycji. Ankietowani popierający to rozwiązanie uważają, że gwarantowany udział kobiet w zarządach i radach nadzorczych spółek publicznych powinien wynosić średnio 39 proc.

CBOS zapytał również ankietowanych, czy słyszeli o Kongresie Kobiet - ruchu społecznym niezwiązanym z żadną instytucją ani partią polityczną, z którego inicjatywy w 2009 r. powstał obywatelski projekt ustawy zwiększającej udział kobiet na listach wyborczych. Niemal co drugi badany (45 proc.) słyszał o Kongresie Kobiet, a 54 proc. - odpowiedziało negatywnie. Rozpoznawalność większa jest wśród absolwentów wyższych uczelni, osób o wyższych dochodach, mieszkańców największych miast, kadry kierowniczej.

Kobiety, które słyszały o Kongresie CBOS zapytał, czy ich zdaniem, reprezentuje on ich interesy. Zdania badanych są podzielone; ponad dwie piąte (44 proc.) - odpowiedziała twierdząco, zaś 28 proc. ankietowanych - jest przeciwnego zdania.

 

Źródło: http://www.wirtualnemedia.pl

 
Projekt „PI – innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO
I RODZINNEGO” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
 


lubelskie
2013-03-27 |

Intercultural news of the week: La Semana Santa en España

Leonardo da Vinci trainee in "Initiative Fund" Foundation Lucia Moledo Muiño presents Easter traditions in Spain:

Easter has a long tradition in Spain. This year it starts on March 24th  and lasts until 1st April, there are processions and other religious and not so religious events across the country.

March 24th is known as Palm Sunday. This day there is a tradition that people carry olive branches, myrtle or palm to bless it by the priest in the church. These branches are stored at home and then people will use it to bless fields, the house ....

Besides, at the beginning of Easter neighbours carry candles to the church ant they light up it in front of the Blessed Sacrament. Candles will be stored like the branches, and people will use them later to remove the danger of their homes during a storm.
Holy Thursday is a day off  in most parts of the country. People just work in Catalonia and Valencia. Holy Friday is a day off in the whole Spain, nothing is open. On Holy Sunday in Galicia godparents usually give chocolate eggs to their godchildren.  On Easter Monday day most people work or go to school as every day.

Throughout the Easter there are important processions across the country. The “Cofradías” carry on their shoulders the figures of Jesus and Virgin Mary and walk with them. They wear special clothes (the most common colors are white, white and purple) and they cover their faces. Also, it is typical that people carry wooden crosses.
These acts are crowed of belivers and tourists. In Galicia the most important processions are in Ferrol, A Coruña and Viveiro (Lugo).


Source: cofradesviveiro.blogspot.com

 

La Semana Santa en España

La Semana Santa tiene una viega y larga tradición en España. Desde que comienza el 24 de marzo hasta su ultimo día , el 1 de abirl, se celebran procesiones y demás actos de carácter ocio-religioso por todo el país.
El 24 de marzo es conocido como Domingo de Ramos. Este día es tradición que se lleven a la iglesia ramos de olivo, palma o mirto a bendicir . Estos ramos se guardan y se utilizan para bendecir campos, la casa….
Además, al comienzo de la semana santa los vecinos llevan velas a a la iglesia para que se enciendan delante del Santísimo. Las velas serán guardadas al igual que los ramos, y se usarán después en caso de tormenta para alejar el peligro de su casa.
El 28, Jueves Santo, es festivo en casi todo el país. Sólo se trabaja en Cataluña y en la Comunidad Valenciana. El 29, Viernes Santo es festivo en todo el país, asique no encontrás nada abierto. El 31, Domingo de Pascua, se terminan los actos religiosos y en Galicia es tradición que los padrinos regalen a sus ahijados grandes huevos de chocolate. Por úlitmo, el uno de abril , Lunes de Pascua, es laborable en casi todo el país.
Durante toda la Pascua se llevan a cabo importantes procesiones por todo el país. Estas consisten en que las cofradías sacan en hombros a algunos a Jesús y la Virgen María , y los pasean durante horas , durante este acto se visten con ropas especiales ( sobre todo de color negro, blanco o violeta) y van con la cara cubierta. Además, también es típico que porten cruces de madera Son actos que cuentan con la presencia de multitud de creyentes y turistas. En Galicia las procesiones más importantes son las de Ferrol , A Coruña y Viveiro ( Lugo).

 

 


mazowieckie
2013-03-26 | Badania dla Rozwoju Mazowsza

ICT jednym z filarów rozwoju Mazowsza

Globalizacja rynku ICT oraz systematyczne przenoszenie produkcji do krajów azjatyckich i krajów Europy Środkowo-Wschodniej jest trendem ostatniej dekady, który przekłada się na wzrost znaczenia Polski jako producenta rozwiązań ICT. Polska branża nowych technologii oprócz konkurencyjności pod względem ekonomicznym, ma do zaoferowania wysoko wykwalifikowanych pracowników, wysoką jakością świadczonych usług i nastawienie na innowacyjność.
Polski rynek charakteryzuje się coraz wyższym popytem na technologie informatyczno-telekomunikacyjne. W latach 1996-2008 eksport ICT rósł w Polsce w tempie 28% rocznie, przede wszystkim w segmencie elektroniki użytkowej, produkcji oprogramowania na zamówienie, gier elektronicznych i rozwiązań mobilnych.
Polscy przedsiębiorcy, działający w branży ICT, są obecni we wszystkich jej segmentach, rozwijając równolegle działalność badawczą, outsourcingową, ośrodki rozwoju oprogramowania oraz działalność serwisową i usługową. Polska prezentuje się coraz lepiej na tle innych krajów regionu jako miejsce lokalizacji centrów badawczo-rozwojowych i startupów specjalizujących się w rozwoju oprogramowania. Najwięcej projektów IT prowadzonych jest z myślą o sektorze ochrony zdrowia, telekomunikacji, finansów, przemyśle zbrojeniowym i motoryzacyjnym. Coraz więcej firm specjalizuje się w produkcji gier i ten segment rynku odnotowuje dwucyfrowy wzrost. Dynamicznie rozwija się również segment firm wynajmujących pracowników do realizacji konkretnych projektów na określony czas lub wynajmujących całe zespoły projektowe – ten rynek będzie rósł w najbliższych latach w tempie 20% rocznie.
W województwie mazowieckim największa koncentracja firm sektora ICT występuje w Warszawie i w jej bezpośredniej okolicy – w samej stolicy stanowią one 4% wszystkich zarejestrowanych przedsiębiorstw, co jest najwyższym wynikiem w kraju. W Warszawie swoje siedziby mają przedstawicielstwa zagranicznych gigantów komputerów, takich jak Microsoft, Dell czy Cisco, ale również największe, rodzime spółki. Według rankingu 200 największych firm informatycznych tygodnika „Computerworld”, podmioty branży informatycznej z Mazowsza generują 73,7% ogółu obrotów największych spółek tej branży w kraju, zatrudniając przy tym 40% ich personelu (dane za 2010 r.).
Stosunkowo wysoka podaż tego rodzaju usług występuje też w bezpośrednim otoczeniu stolicy. Jednakże im dalej, tym gorzej. Eksperci rynku ICT wskazują, że z czasem może się to zmienić. Istotną rolę może tu odgrywać specyfika branży: nowe technologie sprawiają, że fizyczna przestrzeń kurczy się i traci na znaczeniu. Dalsza popularyzacja rozwiązań ICT może doprowadzić do ekspansji biznesowej obsługi podmiotów gospodarczych zlokalizowanych w Warszawie i jej okolicach na obszary położone w dalszej odległości. Może też wpłynąć na rozwój mało dziś popularnych form zatrudnienia (praca zdalna), które ułatwią outsourcing pracy.
„Informatyczną” dominację Mazowsza potwierdzają oficjalne statystyki dotyczące wkładu poszczególnych branż w wartość dodaną wytwarzaną w gospodarce narodowej. Według wyliczeń GUS mazowieckie przedsiębiorstwa z sekcji „Informacja i komunikacja” klasyfikacji PKD wytworzyły ponad 8% całego wolumenu wartości dodanej w województwie (i blisko 2% wartości dodanej w całej gospodarce narodowej), co czyni tę sekcję piątą siłą gospodarczą w regionie. Wartość dodana wytworzona w tej sekcji na Mazowszu (21,4 mld zł) przekracza o 5% wartość wytworzoną w pozostałych regionach kraju.
Promocję polskiego sektora ICT poza granicami kraju mają wspomóc inicjatywy Ministerstwa Gospodarki. Jedną z nich jest Branżowy Program Promocji IT/ICT (BPP IT/ICT). Celem BPP IT/ICT jest wykreowanie nowych, silnych polskich marek, które będą rozpoznawane na świecie i kojarzone z Polską. Działania Promocyjne w ramach Branżowego Program Promocji IT/ICT organizowane będą na terenie Polski, Niemiec, Norwegii, Szwecji, Hiszpanii, Brazylii, Japonii i Stanów Zjednoczonych.

Więcej informacji na temat promocji polskiego sektora ICT:
http://coie.armsa.pl/Do,IT,with,Poland,%E2%80%93,polski,sektor,IT,rosnie,w,sile,530.html
oraz nt. roli ICT w rozwoju społeczno-gospodarczym regionu:
http://cyfrowagospodarka.pl/wp-content/uploads/2012/07/10_RynekPracy.pdf
 

Projekt „Badania dla Rozwoju Mazowsza” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


mazowieckie
2013-03-26 | PI - Innowacyjny model godzenie przez kobiety życia zawodowego i rodzinnego

"Etat Tata. Lubię to!" - zgłoś firmę do konkursu

Trwa ogólnopolska kampania społeczna "Etat Tata. Lubię to!". Akcja jest częścią projektu "Tata jak Mama - ogólnopolskiej kampanii informacyjnej na rzecz godzenia życia zawodowego i rodzinnego", współfinansowanej ze środków Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


W ramach akcji realizowanych jest wiele przedsięwzięć.
Do ważnych należy promowanie dobrych praktyk wśród pracodawców, mających na celu wspieranie pracowników - rodziców. Od 1 marca do 15 kwietnia br. trwają dwa konkursy dla pracodawców:
 
(1) Dzień z Dzieckiem w Pracy,
 
(2) Dobre Praktyki Pracodawców.
 
Ogłoszenie wyników odbędzie się 25 kwietnia, br.. Organizatorzy zachęcają pracodawców do udziału w konkursach oraz do tworzenia przyjaznego środowiska pracy dla rodziców.

 
Źródło: www.etattata.pl
 

Projekt „PI – innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO
I RODZINNEGO” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


lubelskie
2013-03-26 | Mikroprzedsiębiorstwo - makromożliwości

Rozpoczęcie szkolenia „Certyfikacja Project Managera w systemie IPMA”

W sobotę 23 marca br. rozpoczęło się szkolenie „Certyfikacja Project Managera w systemie IPMA” realizowane w ramach projektu „Mikroprzedsiębiorstwo – markomożliwości”.

W szkoleniu bierze udział 10 osób – 3 uczestniczki i 7 uczestników pracujących w mikroprzedsiębiorstwach z regionu lubelskiego. Na zajęciach będą poruszane takie tematy jak np.: wprowadzenie do zarządzania projektami, harmonogramowanie, aspekty finansowe projektu, zarządzanie zespołem projektowym, zarządzanie umową i ryzykiem w projekcie, powtórzenie przed certyfikacją.
Ponadto, udział w szkoleniu zakończy się certyfikacją w systemie IPMA – każdy/a z uczestników/czek podejdzie do zewnętrznego egzaminu certyfikującego z zakresu zarządzania projektami, a koszty egzaminów zostaną w całości sfinansowane w ramach projektu.
 
Zachęcamy do obejrzenia fotogalerii zdjęć ze szkolenia.
 
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
 
 

mazowieckie
2013-03-25 | PI - Innowacyjny model godzenie przez kobiety życia zawodowego i rodzinnego

Z cyklu słowniczek: Innowacja

INNOWACJA = tworzenie czegoś nowego, wypracowywanie rozwiązań z wykorzystaniem niestandardowych metod czy narzędzi.

 
W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL) mamy do czynienia z innowacją SPOŁECZNĄ, czyli działaniami mającymi na celu rozwiązanie problemów społecznych oraz przyczyniającymi się do sprawniejszego funkcjonowania instytucji państwowych i polepszenia jakości naszego życia. 
 
W wielostopniowy proces tworzenia innowacji społecznych zaangażowane są liczne instytucje sektora rządowego, samorządowego i pozarządowego, a także niezależni eksperci oraz osoby testujące nowe pomysły. Aby nowe rozwiązania rzeczywiście zmieniały naszą rzeczywistość, nie mogą one widnieć tylko na papierze, muszą zostać zastosowane w praktyce. Dlatego też tak dużą wagę przywiązuje się do szerokiego upowszechniania wiedzy o wypracowanych rozwiązaniach oraz kładzie się nacisk na ich praktyczne zastosowanie. Proces ten nazywa się upowszechnianiem i włączaniem produktów do głównego nurtu praktyki i/lub polityki (tzw. mainstreaming).
 
 

Projekt „PI – innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO
I RODZINNEGO” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
strony: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 | 281 | 282 | 283 | 284 | 285 |

+ poprzednia strona | następna strona +

  • start
  • oferta
  • dzialania
  • praca
  • polecamy
  • kontakt
2009 © Fundacja "Fundusz Inicjatyw" ul. Seweryna Sierpińskiego 24/5, 20-448 Lublin, NIP: 9462553005, REGON: 060368615, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000306907,
Biuro Fundacji ul. Narutowicza 57/4, 20-016 Lublin, tel/fax: 081 532 10 30
e-mail: ffi@ffi.org.pl | mapa serwisu | Polityka dot. plików cookie


Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej +