Podziel się książką

Fundacja "Fundusz Inicjatyw" w ramach swojej działalności statutowej prowadzi bibliotekę FFI, która dysponuje atrakcyjnym, ale wciąż skromnym zbiorem książek. Wspólnymi siłami i z Waszą pomocą chcemy wzbogacić zasoby naszej biblioteki. Jeżeli posiadasz niepotrzebne książki w dobrym stanie i chcesz podzielić się nimi z innymi osobami, zachęcamy do oddania ich na rzecz Biblioteki FFI.

a) Możesz oddać nam swoją książkę na zawsze,
b) Możesz pożyczyć nam książkę na okres 1 roku, a potem ją odebrać.

Ze względu na przekazaną nam w ostatnim czasie dużą ilość książek z kategorii beletrystki (powieści, opowiadania, nowele itp., przede wszystkim o charakterze rozrywkowym) od dnia 20 marca 2013 r. przyjmujemy wyłącznie książki branżowe, związane z rozwojem zawodowym np. z zakresu ekonomii, funduszy europejskich.

Biblioteka bezpłatnie udostępnia swoje zbiory każdej zainteresowanej osobie fizycznej i organizacjom pozarządowym. Powierzone nam książki będą służyły osobistemu i zawodowemu rozwojowi wielu osób. Książki i publikacje można oddawać osobiście w bibliotece w godzinach jej otwarcia lub przesyłać pocztą na adres biblioteki FFI:

Fundacja "Fundusz Inicjatyw", ul. Narutowicza 57/6, 20-016 Lublin.

Biblioteka zastrzega sobie prawo do nie przyjęcia książek, które są zniszczone, nieaktualne (np. z nieaktualnym stanem prawnym), propagują określone ideologie. Wówczas osoba dostarczająca książki zobowiązana jest do ich odebrania.

Przekazując książki poinformuj nas czy wyrażasz zgodę na upowszechnienie swoich danych (imię i nazwisko oraz miasto zamieszkania), które zostaną umieszczone na liście darczyńców. Lista darczyńców biblioteki zostanie umieszczona na naszej stronie internetowej.

Zapraszamy również do korzystania ze zbiorów biblioteki. Aktualny wykaz książek i publikacji znajduje się na stronie internetowej Fundacji: www.ffi.org.pl w zakładce "Wypożycz książkę".

Biblioteka jest otwarta od poniedziałku do piątku w godz. 09:00-18:00. W razie pytań i wątpliwości prosimy o kontakt z osobą odpowiedzialną za bibliotekę - Małgorzatą Jończyk pod numerem tel. 81 532 10 30.
Nic o nas bez nas = empowerment

Termin "empowerment" oznacza zaangażowanie grup napotykających problemy społeczne oraz ich przedstawicieli w prace projektowe. W odniesieniu do projektów innowacyjnych empowerment to zaangażowanie w proces wypracowywania innowacyjnych rozwiązań przedstawicieli grup docelowych.

Interesuje Cię sytuacja kobiet na rynku pracy? Korzystasz z elastycznych form zatrudnienia? Masz pomysły jak godzić życie zawodowe z rodzinnym? Chcesz w swoim zakładzie pracy przetestować lub wdrożyć model godzenia życia zawodowego i rodzinnego z korzyścią dla osób, które zatrudniasz oraz z korzyścią dla zakładu pracy i efektywności działań? Chcesz podzielić się swoimi refleksjami? Masz konkretne propozycje rozwiązań organizacyjnych/prawnych? Podziel się nimi. Mogą one stać się częścią innowacyjnego modelu, który zostanie bezpłatnie udostępniony szerokim grupom odbiorców. Twoje zdanie może mieć realny wpływ na działania projektowe.

Wypowiedz się na forum! Weź udział w sondzie! Napisz do nas na ffi@ffi.org.pl! Odwiedź nas w biurze projektu w Radomiu!

Będziemy organizować cykliczne spotkania dotyczące postępów prac nad modelem. Chcesz wziąć udział w spotkaniu? Skontaktuj się z nami!

Serdecznie zapraszamy! Twoja opinia dużo dla nas znaczy!

Fundacja "Fundusz Inicjatyw" zaprasza do udziału w projekcie: "PI - innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO I RODZINNEGO"

OFERUJEMY BEZPŁATNIE: ZAPEWNIAMY: (dokumenty zgłoszeniowe na stronie www.ffi.org.pl, podstrona dot. projektu)

Kontakt:

Fundacja "Fundusz Inicjatyw"
ul. ŻEROMSKIEGO 94/115
26-600 RADOM
TEL./FAKS 48 370 36 71
TEL. KOM. 519 144 716
e-mail: ffi@ffi.org.pl

Projekt "PI - Innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO I RODZINNEGO" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 

Z ostatniej chwili - archiwum aktualnościwybierz projekt:lubelskie
2013-03-26 | Mikroprzedsiębiorstwo - makromożliwości

Rozpoczęcie szkolenia „Certyfikacja Project Managera w systemie IPMA”

W sobotę 23 marca br. rozpoczęło się szkolenie „Certyfikacja Project Managera w systemie IPMA” realizowane w ramach projektu „Mikroprzedsiębiorstwo – markomożliwości”.

W szkoleniu bierze udział 10 osób – 3 uczestniczki i 7 uczestników pracujących w mikroprzedsiębiorstwach z regionu lubelskiego. Na zajęciach będą poruszane takie tematy jak np.: wprowadzenie do zarządzania projektami, harmonogramowanie, aspekty finansowe projektu, zarządzanie zespołem projektowym, zarządzanie umową i ryzykiem w projekcie, powtórzenie przed certyfikacją.
Ponadto, udział w szkoleniu zakończy się certyfikacją w systemie IPMA – każdy/a z uczestników/czek podejdzie do zewnętrznego egzaminu certyfikującego z zakresu zarządzania projektami, a koszty egzaminów zostaną w całości sfinansowane w ramach projektu.
 
Zachęcamy do obejrzenia fotogalerii zdjęć ze szkolenia.
 
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
 
 

mazowieckie
2013-03-25 | PI - Innowacyjny model godzenie przez kobiety życia zawodowego i rodzinnego

Z cyklu słowniczek: Innowacja

INNOWACJA = tworzenie czegoś nowego, wypracowywanie rozwiązań z wykorzystaniem niestandardowych metod czy narzędzi.

 
W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL) mamy do czynienia z innowacją SPOŁECZNĄ, czyli działaniami mającymi na celu rozwiązanie problemów społecznych oraz przyczyniającymi się do sprawniejszego funkcjonowania instytucji państwowych i polepszenia jakości naszego życia. 
 
W wielostopniowy proces tworzenia innowacji społecznych zaangażowane są liczne instytucje sektora rządowego, samorządowego i pozarządowego, a także niezależni eksperci oraz osoby testujące nowe pomysły. Aby nowe rozwiązania rzeczywiście zmieniały naszą rzeczywistość, nie mogą one widnieć tylko na papierze, muszą zostać zastosowane w praktyce. Dlatego też tak dużą wagę przywiązuje się do szerokiego upowszechniania wiedzy o wypracowanych rozwiązaniach oraz kładzie się nacisk na ich praktyczne zastosowanie. Proces ten nazywa się upowszechnianiem i włączaniem produktów do głównego nurtu praktyki i/lub polityki (tzw. mainstreaming).
 
 

Projekt „PI – innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO
I RODZINNEGO” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


mazowieckie
2013-03-25 | PI - Innowacyjny model godzenie przez kobiety życia zawodowego i rodzinnego

Forum i sonda

Na stronie projektu działa już forum wymiany informacji i doświadczeń z zakresu godzenia życia zowodowego i rodzinnego. Pojawiła się równieć pierwsza z cyklu sonda, przy pomocy której chcemy zebrać Państwa opinie dotyczące dzielenia życia zawodowego z rodzinnym.

Zaprazamy do uczestnictwa w dyskusji!

 

Projekt „PI – innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO 
I RODZINNEGO” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


mazowieckie
2013-03-25 | Badania dla Rozwoju Mazowsza

Wyniki finansowe przedsiębiorstw niefinansowych w 2012 r.

Główny Urząd Statystyczny (GUS) opublikował wyniki badań przeprowadzonych wśród przedsiębiorstw niefinansowanych za 2012 roku. Analizie poddano wyniki finansowe 17594 podmiotów gospodarczych prowadzących księgi rachunkowe, w których liczba pracujących wynosi 50 i więcej osób. Dane nie obejmują rolnictwa, leśnictwa, łowiectwa i rybactwa, działalności finansowej i ubezpieczeniowej oraz szkół wyższych.
W badanych przedsiębiorstwach odnotowano pogorszenie wszystkich podstawowych wskaźników ekonomiczno-finansowych w stosunku do uzyskanych przed rokiem.
Przychody z całokształtu działalności rosły wolniej niż koszty ich uzyskania (w 2012 roku było to odpowiednio 3,9% i 5,3%), co znalazło odzwierciedlenie w pogorszeniu wskaźnika poziomu kosztów (z 94,6% przed rokiem do 95,8% w 2012 roku). Zarówno przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, jak i koszty tej działalności były wyższe niż przed rokiem (odpowiednio o 4,1% i 5,2%).
Wynik finansowy ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów wyniósł 99,1 mld zł i był niższy o 14,6% niż rok wcześniej. Pogorszył się wynik na pozostałej działalności operacyjnej (z 6,8 mld zł do 2,2 mld zł). Zanotowano pogorszenie wyniku na operacjach finansowych (z 1,9 mld zł do minus 1,9 mld zł), na co wpłynęło m.in. niekorzystne saldo aktualizacji wartości inwestycji oraz pogorszenie wyniku ze zbycia inwestycji.
Wynik finansowy brutto wyniósł 99,4 mld zł wobec 124,9 mld zł przed rokiem, a jego obciążenia ukształtowały się na poziomie 17,3 mld zł wobec 20,9 mld zł w 2011 r. Wynik finansowy netto wyniósł 82,1 mld zł i był niższy o 21,0% niż przed rokiem. Zysk netto obniżył się o 12,9% (wobec wzrostu o 17,4% przed rokiem), a strata netto wzrosła o 35,8% (przed rokiem notowano wzrost o 25,2%).
W strukturze rodzajowej kosztów ogółem nieznacznie zwiększył się udział kosztów ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń (o 0,2 p. proc.), amortyzacji, kosztów usług obcych oraz podatków i opłat (po 0,1 p. proc), obniżył się udział zużycia materiałów (o 0,2 p. proc) oraz wynagrodzeń (o 0,1 p. proc.). Na niezmienionym poziomie w strukturze kosztów pozostał udział energii. W strukturze zapasów ogółem zwiększył się udział produktów gotowych (o 2,0 p. proc.), obniżył się udział materiałów (o 1,4 p. proc.) oraz półproduktów i produktów w toku (o 0,4 p. proc.), przy niezmienionym udziale towarów.
W grupie przedsiębiorstw objętych badaniem większy niż w 2011 roku był udział jednostek wykazujących sprzedaż na eksport (48,8% wobec 47,2%). Poziom sprzedaży eksportowej w 2012 roku był o 8,2% wyższy niż przed rokiem, a jej udział w przychodach netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów ogółu badanych podmiotów zwiększył się z 21,4% do 22,3%. Spośród jednostek eksportujących zysk netto wykazało 79,6% przedsiębiorstw wobec 80,5% przed rokiem.

Więcej informacji na temat wyniku finansowego przedsiębiorstw niefinansowych w 2012 r.:
http://www.stat.gov.pl/gus/5840_1158_PLK_HTML.htm

 

Projekt „Badania dla Rozwoju Mazowsza” jest współfiansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
 


mazowieckie
2013-03-22 | Badania dla Rozwoju Mazowsza

Mazowiecki barometr dla przedsiębiorców

Mazowieckie Obserwatorium Rynku Pracy w ramach projektu „Mazowiecki barometr – skuteczne narzędzie prognostyczne” uruchomiło platformę internetową „Mazowiecki barometr”. Adresatem platformy są mazowieccy przedsiębiorcy oraz wszyscy zainteresowani sytuacją gospodarczą regionu. Jej założeniem jest wspomaganie regionalnego biznesu w skutecznym zarządzaniu działalnością gospodarczą, planowaniu jej rozwoju i modernizacji. Pozwala określić obecną sytuację ekonomiczną Mazowsza, kraju czy głównych partnerów gospodarczych Polski.
„Mazowiecki barometr” działa jako portal internetowy, systematycznie aktualizowany o najnowsze dane statystyczne (m.in. Głównego Urzędu Statystycznego, Urzędu Statystycznego w Warszawie) i dane generowane przez przedsiębiorców. Informacje umieszczane na portalu internetowym są również uzupełnianie o wyniki bieżących badań realizowanych przez Obserwatorium. W oparciu o zgromadzone informacje eksperci Obserwatorium przygotowują diagnozy i prognozy sytuacji gospodarczej regionu.
Przedsiębiorcom portal umożliwia dostęp do analiz ekonomicznych na różnym poziomie (makro, mezo, mikro). Kompleksowa informacja gospodarcza dostarczona w przystępnej formie pozwala w skuteczny sposób ocenić sytuację firmy, stworzyć strategię, a przede wszystkim wypracować system szybkiego reagowania na zmiany zachodzące w otoczeniu.
Opracowane w ramach portalu prognozy można podzielić na:
• makroekonomiczne – dotyczą stanu gospodarki narodowej oraz najważniejszych gospodarek światowych;
• mezoekonomiczne – odnoszą się do badań i analiz z obszaru rynku pracy oraz edukacji w regionie, badania nastrojów gospodarczych, badania koniunktury konsumenckiej oraz regionalnych prognoz gospodarczych;
• mikroekonomiczne – na ich podstawie działa system benchmarkingu, który umożliwia przedsiębiorcom porównanie ich kondycji z sytuacją innych firm w regionie.

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą „Mazowieckiego barometru”:
http://www.barometr.mazowsze.pl/

 

Projekt „Badania dla Rozwoju Mazowsza” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


mazowieckie
2013-03-22 | PI - Innowacyjny model godzenie przez kobiety życia zawodowego i rodzinnego

Urlop rodzicielski

Przygotowany przez resort pracy projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa zakłada wprowadzenie zmian w przepisach dotyczących dodatkowego urlopu macierzyńskiego i dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, a także wprowadzenie nowej instytucji, tj. urlopu rodzicielskiego. Łączny wymiar tych urlopów wyniesie 52 tygodnie, w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie, natomiast w przypadku porodów mnogich - od 65 do 71 tygodni, w zależności od liczby dzieci urodzonych przy jednym porodzie.

 
Proponuje się przyjęcie takich rozwiązań prawnych, które - w większym niż dotychczas stopniu - umożliwią rodzicom dziecka dzielenie się uprawnieniem do dodatkowego urlopu macierzyńskiego, a także dzielenie się nowym uprawnieniem, tj. urlopem rodzicielskim. Taka regulacja powinna sprzyjać częstszemu podejmowaniu obowiązków związanych z opieką nad małym dzieckiem przez ojca dziecka, zgodnie z decyzją obojga rodziców, podejmowaną z uwzględnieniem ich sytuacji rodzinnej, a także zawodowej.
 

Ustawa o zmianie ustawy ma wejść w życie 1 września 2013 r. i objąć wszystkich tych rodziców, którzy w tym dniu korzystają z macierzyńskiego na dotychczasowych zasadach. W praktyce oznacza to, że z nowych uprawnień będą mogli skorzystać rodzice dzieci narodzonych najwcześniej w drugiej części marca (w przypadku urodzenia jednego dziecka przy porodzie) albo wcześniej, w przypadku porodów mnogich (w razie urodzenia więcej niż jednego dziecka przy porodzie przysługuje dłuższy macierzyński). Generalną zasadą ma być swoboda rodziców w wykorzystaniu poszczególnych uprawnień związanych z narodzinami dziecka. Mają oni decydować, które z nich wykorzysta poszczególne przywileje, w jakim wymiarze, czy będą się nimi dzielić itp., ma to m.in. wyrównać sytuację kobiet i mężczyzn na rynku pracy.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie resortu pracy: www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/nowe-rozwiazania-prorodzinne/urlop-rodzicielski/

 

  

Projekt „PI – innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO
I RODZINNEGO” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


ogólnopolskie
2013-03-22 |

FFI poleca: Kulturalny weekend w Lublinie

Jak co tydzień polecamy krótki przewodnik Kulturalny weekend w Lublinie.

Tęskniącym za wiosną polecamy wystawę lubelskiego Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych pt. "Przegląd wiosenny".

 


mazowieckie
2013-03-21 | PI - Innowacyjny model godzenie przez kobiety życia zawodowego i rodzinnego

Projekt innowacyjny

Projekt innowacyjny (PI) - to projekt, którego celem jest poszukiwanie nowych, lepszych, efektywniejszych sposobów rozwiązywania problemów mieszczących się w obszarach wsparcia EFS. Projekty innowacyjne należą do projektów o wysokim, a nawet bardzo wysokim stopniu nowości (czy oryginalności).
 
O innowacyjności projektu decyduje przede wszystkim jego nowatorski charakter, niespotykane wcześniej podejście oraz zwiększony stopień trudności oraz ryzyko osiągnięcia celów i produktów projektu.
 
W ramach PO KL można realizować projekty innowacyjne testujące oraz upowszechniające.

Źródło:
http://www.kapitalludzki.gov.pl 
Projekty innowacyjne Poradnik dla projektodawców Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Warszawa 2012 
 
 
Projekt „PI – innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO
I RODZINNEGO” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 

 


mazowieckie
2013-03-21 | Badania dla Rozwoju Mazowsza

Radomskie Centrum Innowacji i Technologii

11 marca 2013 r. zainaugurowano w Radomiu działalność Radomskiego Centrum Innowacji i Technologii (RCIT). Centrum powstało z inicjatywy Agencji Rozwoju Przemysłu S.A., a jego celem jest zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstw Radomia i Podregionu Radomskiego poprzez skuteczny transfer nowoczesnych technologii i komercjalizację rozwiązań opartych na wiedzy.
RCIT jest projektem, który będzie integrował działania instytucji reprezentujących władze samorządowe, środowisko naukowe Radomia, przedsiębiorców oraz instytucje społeczne, zaangażowane w rozwój przedsiębiorczości w regionie radomskim. Kluczowymi partnerami projektu są: Agencja Rozwoju Przemysłu S.A., Fundacja Centrum Innowacji FIRE, Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego, Urząd Miejski w Radomiu, Instytut Technologii Eksploatacji – Państwowy Instytut Badawczy w Radomiu, Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego oraz Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie.
W ofercie Centrum znajdą się usługi doradcze dla przedsiębiorców związane z poszukiwaniem nowych technologii, partnerów biznesowych i pozyskiwaniem źródeł finansowania działalności. Do zadań RCIT będzie należało podejmowanie inicjatyw aktywizujących indywidualnych przedsiębiorców oraz ich organizacji do podejmowania działań innowacyjnych, kooperacyjnych i klastrowych. Eksperci Centrum przeanalizują rozwiązania technologiczne, generowane przez instytucje naukowe i wskażą te o największym potencjale rynkowym, a następnie pomogą w pozyskaniu dla nich komercyjnych odbiorców.
W ramach Centrum zostanie utworzony w Radomiu Inkubator Technologiczny - nowoczesny, wielofunkcyjny ośrodek, w którym siedzibę znajdą przedsiębiorcy zaangażowani w innowacyjne przedsięwzięcia znajdujące się w początkowej fazie rozwoju, ale dysponujące dużym potencjałem biznesowym. Inkubator zostanie zlokalizowany na terenach objętych radomską podstrefą Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN (TSSE). W podstrefie Radom TSSE działają m.in. firmy z przemysłu precyzyjnego, budowy maszyn i urządzeń dla przemysłu budowlanego, wytwórstwa szkła gospodarczego, a także wyższa uczelnia.
Na bazie infrastruktury Fabryki Broni „Łucznik” Sp. z o.o. zostanie zorganizowany w Radomiu Park Naukowo-Technologiczny. Będzie on służył przedsiębiorcom, którzy zechcą rozwinąć na jego terenie działalność wytwórczą lub usługową, a jednocześnie skorzystać z oferty doradczej i promocyjnej.
Radomskie Centrum Innowacji i Technologii to kolejna inwestycja Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. realizowana w Podregionie Radomskim. 19 listopada 2012 r. zainaugurowano budowę nowej siedziby Fabryki Broni „Łucznik” – Radom Sp. z o.o. Inwestycja o wartości przekraczającej 100 mln złotych finansowana jest przez ARP S.A. i Grupę Bumar. Fabryka powstaje na terenie zarządzanej przez Agencję Rozwoju Przemysłu S.A. Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN.
- Do tej pory w podstrefie Radom utworzono 1500 nowych miejsc pracy. Dzięki usprawnieniu sieci dostaw mediów, wprowadzeniu nowoczesnych rozwiązań komunikacyjnych, wprowadzeniu do obszaru TSSE nowych atrakcyjnych terenów, podstrefa stała się wizytówką gospodarczej części Radomia – powiedział Wojciech Dąbrowski podczas uroczystości inauguracji Fabryki Broni „Łucznik” – Radom.

Źródło:
http://www.arp.com.pl/o_agencji/Aktualnosci/RCIT_Innowacyjne_technologie_przyspieszaja_rozwoj_Radomia_.aspx

 

Projekt „Badania dla Rozwoju Mazowsza” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


lubelskie
2013-03-21 | Zdobądź kwalifikacje zawodowe

Zakończenie zajęć w ramach projektu "Zdobądź kwalifikacje zawodowe"

 Przypominamy, że w zeszłym tygodniu zakończyli  zajęcia uczestnicy i uczestniczki ostatniego kursu w ramach projektu. Cały projekt obejmował łącznie 18 kursów. Wszystkim uczestniczkom i uczestnikom dziękujemy za udział w naszych usługach. Zachęcamy do dalszego podnoszenia swoich kwalifikacji. W tym celu odsyłamy do portalu www.akadamiaparp.gov.pl oraz www.ngo.pl.

 

Projekt jest współfinansowany ze  środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
strony: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 | 281 | 282 | 283 | 284 | 285 |

+ poprzednia strona | następna strona +

  • start
  • oferta
  • dzialania
  • praca
  • polecamy
  • kontakt
2009 © Fundacja "Fundusz Inicjatyw" ul. Seweryna Sierpińskiego 24/5, 20-448 Lublin, NIP: 9462553005, REGON: 060368615, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000306907,
Biuro Fundacji ul. Narutowicza 57/4, 20-016 Lublin, tel/fax: 081 532 10 30
e-mail: ffi@ffi.org.pl | mapa serwisu | Polityka dot. plików cookie


Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej +