Podziel się książką

Fundacja "Fundusz Inicjatyw" w ramach swojej działalności statutowej prowadzi bibliotekę FFI, która dysponuje atrakcyjnym, ale wciąż skromnym zbiorem książek. Wspólnymi siłami i z Waszą pomocą chcemy wzbogacić zasoby naszej biblioteki. Jeżeli posiadasz niepotrzebne książki w dobrym stanie i chcesz podzielić się nimi z innymi osobami, zachęcamy do oddania ich na rzecz Biblioteki FFI.

a) Możesz oddać nam swoją książkę na zawsze,
b) Możesz pożyczyć nam książkę na okres 1 roku, a potem ją odebrać.

Ze względu na przekazaną nam w ostatnim czasie dużą ilość książek z kategorii beletrystki (powieści, opowiadania, nowele itp., przede wszystkim o charakterze rozrywkowym) od dnia 20 marca 2013 r. przyjmujemy wyłącznie książki branżowe, związane z rozwojem zawodowym np. z zakresu ekonomii, funduszy europejskich.

Biblioteka bezpłatnie udostępnia swoje zbiory każdej zainteresowanej osobie fizycznej i organizacjom pozarządowym. Powierzone nam książki będą służyły osobistemu i zawodowemu rozwojowi wielu osób. Książki i publikacje można oddawać osobiście w bibliotece w godzinach jej otwarcia lub przesyłać pocztą na adres biblioteki FFI:

Fundacja "Fundusz Inicjatyw", ul. Narutowicza 57/6, 20-016 Lublin.

Biblioteka zastrzega sobie prawo do nie przyjęcia książek, które są zniszczone, nieaktualne (np. z nieaktualnym stanem prawnym), propagują określone ideologie. Wówczas osoba dostarczająca książki zobowiązana jest do ich odebrania.

Przekazując książki poinformuj nas czy wyrażasz zgodę na upowszechnienie swoich danych (imię i nazwisko oraz miasto zamieszkania), które zostaną umieszczone na liście darczyńców. Lista darczyńców biblioteki zostanie umieszczona na naszej stronie internetowej.

Zapraszamy również do korzystania ze zbiorów biblioteki. Aktualny wykaz książek i publikacji znajduje się na stronie internetowej Fundacji: www.ffi.org.pl w zakładce "Wypożycz książkę".

Biblioteka jest otwarta od poniedziałku do piątku w godz. 09:00-18:00. W razie pytań i wątpliwości prosimy o kontakt z osobą odpowiedzialną za bibliotekę - Małgorzatą Jończyk pod numerem tel. 81 532 10 30.
Nic o nas bez nas = empowerment

Termin "empowerment" oznacza zaangażowanie grup napotykających problemy społeczne oraz ich przedstawicieli w prace projektowe. W odniesieniu do projektów innowacyjnych empowerment to zaangażowanie w proces wypracowywania innowacyjnych rozwiązań przedstawicieli grup docelowych.

Interesuje Cię sytuacja kobiet na rynku pracy? Korzystasz z elastycznych form zatrudnienia? Masz pomysły jak godzić życie zawodowe z rodzinnym? Chcesz w swoim zakładzie pracy przetestować lub wdrożyć model godzenia życia zawodowego i rodzinnego z korzyścią dla osób, które zatrudniasz oraz z korzyścią dla zakładu pracy i efektywności działań? Chcesz podzielić się swoimi refleksjami? Masz konkretne propozycje rozwiązań organizacyjnych/prawnych? Podziel się nimi. Mogą one stać się częścią innowacyjnego modelu, który zostanie bezpłatnie udostępniony szerokim grupom odbiorców. Twoje zdanie może mieć realny wpływ na działania projektowe.

Wypowiedz się na forum! Weź udział w sondzie! Napisz do nas na ffi@ffi.org.pl! Odwiedź nas w biurze projektu w Radomiu!

Będziemy organizować cykliczne spotkania dotyczące postępów prac nad modelem. Chcesz wziąć udział w spotkaniu? Skontaktuj się z nami!

Serdecznie zapraszamy! Twoja opinia dużo dla nas znaczy!

Fundacja "Fundusz Inicjatyw" zaprasza do udziału w projekcie: "PI - innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO I RODZINNEGO"

OFERUJEMY BEZPŁATNIE: ZAPEWNIAMY: (dokumenty zgłoszeniowe na stronie www.ffi.org.pl, podstrona dot. projektu)

Kontakt:

Fundacja "Fundusz Inicjatyw"
ul. ŻEROMSKIEGO 94/115
26-600 RADOM
TEL./FAKS 48 370 36 71
TEL. KOM. 519 144 716
e-mail: ffi@ffi.org.pl

Projekt "PI - Innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO I RODZINNEGO" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 

Z ostatniej chwili - archiwum aktualnościwybierz projekt:mazowieckie
2013-02-18 | Badania dla Rozwoju Mazowsza

Mazowsze regionem ICT

Na początku lutego br. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego odbyło się spotkanie władz samorządowych z przedstawicielami Mazowieckiego Klastra ICT, podczas którego dyskutowano o możliwościach teleinformatycznego rozwoju regionu.
Mazowiecki Klaster ICT skupia ponad 60 firm z branży teleinformatycznej, szereg instytucji badawczych i naukowych – jego misją jest niwelowanie różnic pomiędzy warunkami działania i rozwoju firm MSP z obszaru metropolitarnego a pozostałą częścią województwa mazowieckiego. Klaster realizuje swoją misję poprzez nawiązywanie i rozwijanie współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami z branży informatyki, teletechniki, telekomunikacji i mediów elektronicznych, jednostkami B+R, szkołami wyższymi oraz instytucjami otoczenia biznesu i samorządów lokalnych z obszaru Warszawy i z terenów poza metropolitalnych.
Podczas spotkania przedstawiciele klastra zaprezentowali m.in. projekt Mazowieckiego Wirtualnego Parku Technologicznego – platformy, na której zainteresowani przedsiębiorcy rejestrowaliby swoje firmy oraz mieliby dostęp do nowoczesnych rozwiązań technologicznych i wiedzy eksperckiej. Koncepcja opiera się na zasadzie działania chmury komputerowej, co dawałoby małym i średnim firmom z Mazowsza możliwość korzystania z aplikacji informatycznych „on line”.
„Województwo mazowieckie jest zainteresowane wsparciem inicjatyw klastrowych, a Mazowiecki Klaster ICT działający w obszarze telekomunikacji i informatyki wpisuje się w wizję wyspecjalizowania Mazowsza jako regionu wysokich technologii” – podkreślił podczas dyskusji marszałek Adam Struzik.

Źródło:
http://www.mazovia.pl/aktualnosci/art,3899,mazowsze-regionem-ict.html

 

Projekt „Badania dla Rozwoju Mazowsza” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


mazowieckie
2013-02-15 | Badania dla Rozwoju Mazowsza

Wzrost gospodarczy w Polsce w 2013 r.

Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową opublikował kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce w czwartym kwartale 2012 roku oraz prognozy na lata 2013-2014.
W ostatnich trzech miesiącach 2012 roku nastąpiło spowolnienie tempa wzrostu gospodarczego. Okres ten był czwartym z kolei kwartałem, w którym dynamika produktu krajowego brutto była niższa niż trzy miesiące wcześniej. Według oceny Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową, PKB w czwartym kwartale 2012 roku wzrósł o 0,8 proc. w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego. Tempo wzrostu gospodarczego osiągnęło tym samym poziom najniższy od pierwszego kwartału 2009 roku, kiedy to wyniosło ono 0,4 proc.
Głównym czynnikiem wzrostu gospodarczego, zarówno w całym 2012 roku, jak i w ostatnich jego trzech miesiącach, był popyt zagraniczny. Wkład popytu krajowego w tworzenie wartości dodanej w czwartym kwartale był ujemny, a w całym 2012 roku tylko nieznacznie pozytywny.
Najszybciej rosnącym w 2012 roku składnikiem popytu krajowego były nakłady brutto na środki trwałe, czyli inwestycje. Tempo wzrostu na poziomie 0,6 proc. trudno jednak uznawać za zadowalające. W okresie od października do grudnia inwestycje zmniejszyły się o 0,9 proc. Podobne tendencje odnotowano w spożyciu indywidualnym, czyli konsumpcji, oraz w spożyciu ogółem. W ujęciu sektorowym najszybciej rozwijającą się częścią gospodarki, zarówno w całym 2012 roku, jak i w czwartym kwartale, były usługi rynkowe. Najgorszą sytuację odnotowano w budownictwie.
Tempo wzrostu produktu krajowego brutto w 2013 roku wyniesie w Polsce 1,4 proc., co oznacza, że będzie ono niższe niż w 2012 roku. Pod względem koniunktury gospodarczej zdecydowanie słabsze będzie pierwsze półrocze, w którym kwartalny wzrost PKB będzie się utrzymywał na poziomie zbliżonym do 0,5 proc. W drugiej połowie roku oczekiwać można ożywienia w gospodarce – w trzecim kwartale tempo wzrostu gospodarczego wyniesie 1,9 proc., natomiast w czwartym 2,3 proc.
Przyspieszenie wzrostu w drugiej połowie roku będzie wynikiem wyraźniejszego wzrostu spożycia oraz wyższego wzrostu eksportu. W 2014 roku koniunktura gospodarcza w Polsce będzie się poprawiać, jednak nie należy oczekiwać zdecydowanego ożywienia. Według prognozy Instytutu, tempo wzrostu PKB w 2014 r. wyniesie 2,3 proc.
Słaba koniunktura będzie widoczna we wszystkich najważniejszych sekcjach polskiej gospodarki. W 2013 roku wartość dodana w przemyśle wzrośnie, według prognozy IBnGR, zaledwie o 0,4 proc., przy czym w pierwszym półroczu w sektorze tym spodziewać się należy spadku zarówno wartości dodanej, jak i produkcji sprzedanej. Rozpoczynający się rok będzie bardzo trudny dla budownictwa – według prognozy Instytutu, wartość dodana w tym sektorze zmniejszy się o 1,1 proc., natomiast produkcja budowlano-montażowa spadnie o 1,4 proc. W sektorze budowlanym najsłabszy będzie pierwszy kwartał, w kolejnych sytuacja powinna się stopniowo poprawiać. Stosunkowo najlepsza sytuacja będzie miała miejsce w sektorze usług rynkowych, gdzie prognozowany wzrost wartości dodanej w 2013 roku wynosi 2,4 proc. W 2014 roku koniunktura we wszystkich wymienionych sektorach będzie się poprawiać, jednak dynamika wartości dodanej pozostanie niewielka.
Istotną barierą wzrostu gospodarczego w Polsce 2013 roku będzie ujemna dynamika inwestycji w Spadek inwestycji w polskiej gospodarce będzie wynikał z utrzymujących się słabych nastrojów w sektorze przedsiębiorstw oraz z ograniczenia skali inwestycji infrastrukturalnych finansowanych ze środków publicznych.

Zapraszamy do zapoznania się z pełną wersją Kwartalnych Prognoz Makroekonomicznych Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową:
http://ibngr.pl/index.php/pl/content/download/7711/33553/file/PROGNOZY_2013.1.pdf

 

Projekt „Badania dla Rozwoju Mazowsza” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


lubelskie
2013-02-15 | Zdobądź kwalifikacje zawodowe

Ostatnie usługi realizowane w ramach projektu

Informujemy, że aktualnie odbywają się ostatnie kursy zaplanowane do realizacji w ramach projektu. W kursach „Gimnastyka korekcyjna z językiem angielskim”, „Kadry z zaawansowanym Excelem – II edycja”, „Sprzedaż z zaawansowanym Excelem” – III edycja” oraz „Fizjoterapia z językiem angielskim - II edycja” łącznie bierze udział 33 uczestniczki i uczestników z mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z województwa lubelskiego.

 
Projekt „Zdobądź kwalifikacje zawodowe” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

lubelskie
2013-02-15 |

FFI poleca: Kulturalny weekend w Lublinie

Zachęcamy do zapoznania się z ciekawymi wydarzeniami kulturalnymi rozpoczynającego się dziś weekendu. 

 

lubelskie
2013-02-15 | Mikroprzedsiębiorstwo - makromożliwości

Aktualizacja regulaminu projektu „Mikroprzedsiębiorstwo – makromożliwości”

 Szanowni Państwo,

 
Informujemy, że w dniu 15.02.2013 r. został zaktualizowany regulamin projektu „Mikroprzedsiębiorstwo – makromożliwości” 
 
Zmiana w regulaminie polegała na dodaniu § 6a "Specjalne wymagania dla uczestników/czek szkolenia Certyfikacja Project Managera w Systemie IPMA"
 
Inne zapisy regulaminu pozostały niezmienione.
 
Przedsiębiorstwa/osoby ubiegające się o udział w szkoleniu "Certyfikacja Project Managera w Systemie IPMA" proszone są o pobranie i podpisanie nowej wersji regulaminu. 
 
Przedsiębiorstwa/osoby aplikujące do udziału w pozostałych kursach mogą składać zgłoszenia również na poprzednich wersjach regulaminu.
 
Aktualny regulamin znajdą Państwo w zakładce Rekrutacja.
 
 
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
 

mazowieckie
2013-02-14 | Badania dla Rozwoju Mazowsza

Spadek wskaźnika koniunktury w budownictwie

Instytut Rozwoju Gospodarczego Szkoły Głównej Handlowej (IRG SGH) w swoim kwartalnym komunikacie poinformował o kolejnym spadku wskaźnika koniunktury w budownictwie – o 13 punktów w stosunku do poprzedniego kwartału.
Spadek wskaźnika w pierwszym kwartale w stosunku do czwartego kwartału poprzedniego roku w dużej mierze wynika z sezonowej aktywności budownictwa. Jednak bieżący kwartał jest trzecim z kolei okresem jego relatywnie wysokich spadków. Ponadto, z porównania obecnej sytuacji z najtrudniejszym dla budownictwa okresem 2001-2002 wynika, że obecna wartość funkcji trendu wskaźnika koniunktury jest o 4 punkty mniejsza od minimum z owego okresu.
IRG SGH zwraca uwagę, że zwiększył się odsetek przedsiębiorstw budowlanych pracujących na eksport – w ujęciu ogółem wynosi obecnie 11,1 proc. Także prognozy dotyczące zamówień eksportowych w następnym kwartale są zdecydowanie optymistyczne, zarówno w odniesieniu do przedsiębiorstw publicznych, jak firm prywatnych.
W porównaniu z poprzednim kwartałem nie zmieniły się trzy główne bariery ograniczające aktywność budownictwa, lecz zwiększył się udział firm odczuwających ich dotkliwość. Tymi barierami są: silna konkurencja wewnątrz branży, zbyt niski popyt i zatory płatnicze. Konkurencję wskazuje obecnie 62 proc. ogółu przedsiębiorstw (więcej o 1 punkt niż w poprzednim kwartale), popyt 53 proc. (więcej o 2 punkty) i zatory płatnicze 47 proc. (więcej o 4 punkty). Z drugiej strony, ceny surowców i materiałów za zbyt wysokie uznaje 26 proc. firm, czyli mniej o 3 punkty. Zmniejszyły się też trudności z uzyskaniem kredytu – tę barierę obecnie wskazuje 15 proc. przedsiębiorców z tego sektora, czyli mniej o ponad 5 punktów.
Od początku 2011 roku firmy budowlane negatywnie oceniają ogólną sytuację gospodarczą w kraju, a jeszcze gorzej sytuację we własnej branży. Obecnie poprawę sytuacji gospodarczej lub poprawę sytuacji panującej w budownictwie widzi tylko 1,6 proc. przedsiębiorstw, pogorszenie natomiast – 77 proc. w odniesieniu do gospodarki i 80 proc. w odniesieniu do budownictwa.

Źródło:
http://www.sgh.waw.pl/instytuty/irg/aktualnosci/budownictwo

 

Projekt „Badania dla Rozwoju Mazowsza” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


ogólnopolskie
2013-02-14 |

Nowe książki w Bibliotece FFI

Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia oraz wypożyczania książek z naszej Biblioteki, w której w ostatnim czasie pojawiło się około 60 nowych książek i publikacji. Z zasobów biblioteki mogą bezpłatnie korzystać organizacje pozarządowe oraz osoby fizyczne. Biblioteka jest otwarta w każdą środę w godzinach 15:00 – 18:00.

 

mazowieckie
2013-02-13 | Badania dla Rozwoju Mazowsza

Polskie przedsiębiorstwa poza światowymi rankingami innowacyjności

Komisja Europejska przedstawiła 6 grudnia 2012 roku doroczny raport EU Industrial R&D Investment Scoreboard dotyczący inwestycji w badania i rozwój (R&D - research and development) w przemyśle, który obejmuje 1500 największych światowych inwestorów w tej dziedzinie. Raport jest sporządzany na podstawie ostatnich dostępnych danych: najnowszy obejmuje działalność firm w całym 2011 roku.
Niestety w aktualnym rankingu Investment Scoreboard zabrakło polskich firm. Jeszcze w 2011 roku w mniejszym gronie 1000 innowatorów znalazło się 7 przedsiębiorstw z Polski, z których jedna firma znajdowała się na 463 miejscu. W 2010 było to 5 firm, a w 2009 – 6.
Informacja Komisji Europejskiej o inwestycjach w badania i rozwój wpisuje się w ostatni cykl publikacji – zarówno firm prywatnych, jak i instytucji publicznych, z których wynika, że Polska znajduje się na szarym końcu w tej dziedzinie. Na początku stycznia Eurostat podał, że w rankingu aktywności innowacyjnej między 2008 a 2010 rokiem polskie firmy były lepsze tylko od bułgarskich. Również opublikowany w drugiej połowie stycznia raport General Electric wskazał, że wciąż ciągniemy się w światowym ogonie innowacyjności.
Z 1500 przebadanych firm 503 pochodzi z USA, 405 z UE, 296 z Japonii i 296 z innych państw, głównie w Szwajcarii, Korei Południowej, Chin i Indii. Spośród krajów UE w rankingu dominują firmy z Niemiec - 108, z Wielkiej Brytanii - 81, Francji - 58, a ponad 20 ze Szwecji, Holandii, Włoch oraz Danii. Każde państwo występujące w zestawieniu zainwestowało w 2011 roku co najmniej 35 mln euro w badania i rozwój. Pierwsza pięćdziesiątka obejmuje 15 firm z UE, 18 z USA i 12 z Japonii.

Źródło:
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-12-1324_pl.htm
http://www.mcig.pl/images/dokumenty/Robert/Poland_IBReportGot.pdf

 

Projekt „Badania dla Rozwoju Mazowsza” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


mazowieckie
2013-02-12 | Badania dla Rozwoju Mazowsza

Indeks Biznesu w styczniu 2013 r.

Indeks Biznesu Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan w pierwszym notowaniu tego roku, w styczniu, odnotował w ujęciu kwartalnym kolejny spadek o jeden punkt do poziomu 25 pkt., w stosunku do notowań z ostatniego kwartału ub. roku, natomiast indeks roczny wzrósł o trzy punkty i osiągnął wartość 34 pkt. Oba indeksy pozostają nadal na najniższym poziomie od dziesięciu lat, jednak rożni ich dynamika - podczas gdy indeks kwartalny nadal maleje, indeks roczny zaczyna rosnąć. Wskazuje to na możliwość dalszego pogorszenia koniunktury w pierwszym kwartale tego roku w stosunku do ostatniego kwartału roku ubiegłego, ale jednocześnie pozwala sądzić, że bieżący rok nie będzie gorszy od ubiegłego.
Zdaniem ekspertów PKPP Lewiatan, obecne przyczyny załamania koniunktury są nawet groźniejsze niż przed trzema laty, gdy winę za spowolnienie gospodarcze ponosił kryzys finansowy na świecie. Obecnie można zaobserwować dramatyczny spadek popytu wewnętrznego z powodu nie notowanej od ponad dwudziestu lat redukcji spożycia indywidualnego. Konsumpcja, która była dotąd amortyzatorem gospodarki w wypadku dekoniunktury zagranicą, teraz staje się czynnikiem kryzysu. Zmniejszający się popyt negatywnie wpływa na wzrost PKB i dochodów budżetowych, generując jednocześnie większy deficyt i bezrobocie. Według ekspertów PKPP Lewiatan przed recesją ratują nas tylko obroty z zagranicą, ale raczej nie wystarczy to do powstrzymania spadkowego trendu.
Indeks Biznesu Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych jest wskaźnikiem koniunktury gospodarczej, obliczanym i publikowanym miesięcznie od początku 2003 r. Powstaje na podstawie prognoz czołówki ekonomistów polskich oceniających koniunkturę na bieżący kwartał, półrocze i cały rok. Indeks jest liczony w skali 100-punktowej, w której 50 punktów odpowiada prognozie wzrostu gospodarczego w granicach 4 proc. PKB rocznie.

Źródło:
http://pkpplewiatan.pl/opinie/aktualnosci/2013/1/indeks_biznesu_lewiatana_wykazuje_slabosc

 

Projekt „Badania dla Rozwoju Mazowsza” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
 


mazowieckie
2013-02-11 | Badania dla Rozwoju Mazowsza

PARP rozpoczął nabór wniosków w ramach POIG

750 milionów złotych czeka w tym roku na przedsiębiorców, którzy wezmą udział w konkursach organizowanych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach działań 8.1 i 8.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Uzyskane w ten sposób środki mają być przeznaczone na inwestycje związane z rozwojem procesów informatycznych w firmie, np. budowę platform wymiany danych czy wdrożenie e-usług.
Pierwszy konkurs w ramach działania 8.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka został ogłoszony 4 lutego br. Wnioski o dofinansowanie będzie można składać od 18 lutego do 1 marca 2013 r. bezpośrednio w regionalnych instytucjach finansujących. Działanie adresowane jest przede wszystkim do mikro- i małych przedsiębiorstw. Do rozdysponowania na realizację projektów polegających na świadczeniu e-usług będzie ok. 300 mln złotych. Przedsiębiorcy, którzy w dniu złożenia wniosku nie przekroczyli 27. roku życia będą mogli się starać maksymalnie o 560 tys. złotych wsparcia. Starsi – o 70 tys. złotych mniej. Środki te mogą pokryć co najwyżej 70 proc. wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem, a ich kwota nie może przekroczyć 700 tys. złotych.
Wkrótce zostanie również ogłoszony konkurs w ramach działania 8.2 PO IG, gdzie pula dostępnych środków wyniesie ok. 400 mln złotych. Pieniądze te zostaną przeznaczone na projekty polegające m.in. na elektronicznej wymianie danych pomiędzy firmami. Chodzi tu np. o tworzenie baz danych czy programów, do których dostęp będzie miał szereg współpracujących ze sobą przedsiębiorstw.

Źródło:
http://www.mcig.pl/index.php/aktualnosci/340-dotacje-z-parp-juz-na-poczatku-lutego

 

Projekt „Badania dla Rozwoju Mazowsza” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
 
strony: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 | 281 | 282 | 283 | 284 | 285 | 286 |

+ poprzednia strona | następna strona +

  • start
  • oferta
  • dzialania
  • praca
  • polecamy
  • kontakt
2009 © Fundacja "Fundusz Inicjatyw" ul. Seweryna Sierpińskiego 24/5, 20-448 Lublin, NIP: 9462553005, REGON: 060368615, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000306907,
Biuro Fundacji ul. Narutowicza 57/4, 20-016 Lublin, tel/fax: 081 532 10 30
e-mail: ffi@ffi.org.pl | mapa serwisu | Polityka dot. plików cookie


Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej +