Podziel się książką

Fundacja "Fundusz Inicjatyw" w ramach swojej działalności statutowej prowadzi bibliotekę FFI, która dysponuje atrakcyjnym, ale wciąż skromnym zbiorem książek. Wspólnymi siłami i z Waszą pomocą chcemy wzbogacić zasoby naszej biblioteki. Jeżeli posiadasz niepotrzebne książki w dobrym stanie i chcesz podzielić się nimi z innymi osobami, zachęcamy do oddania ich na rzecz Biblioteki FFI.

a) Możesz oddać nam swoją książkę na zawsze,
b) Możesz pożyczyć nam książkę na okres 1 roku, a potem ją odebrać.

Ze względu na przekazaną nam w ostatnim czasie dużą ilość książek z kategorii beletrystki (powieści, opowiadania, nowele itp., przede wszystkim o charakterze rozrywkowym) od dnia 20 marca 2013 r. przyjmujemy wyłącznie książki branżowe, związane z rozwojem zawodowym np. z zakresu ekonomii, funduszy europejskich.

Biblioteka bezpłatnie udostępnia swoje zbiory każdej zainteresowanej osobie fizycznej i organizacjom pozarządowym. Powierzone nam książki będą służyły osobistemu i zawodowemu rozwojowi wielu osób. Książki i publikacje można oddawać osobiście w bibliotece w godzinach jej otwarcia lub przesyłać pocztą na adres biblioteki FFI:

Fundacja "Fundusz Inicjatyw", ul. Narutowicza 57/6, 20-016 Lublin.

Biblioteka zastrzega sobie prawo do nie przyjęcia książek, które są zniszczone, nieaktualne (np. z nieaktualnym stanem prawnym), propagują określone ideologie. Wówczas osoba dostarczająca książki zobowiązana jest do ich odebrania.

Przekazując książki poinformuj nas czy wyrażasz zgodę na upowszechnienie swoich danych (imię i nazwisko oraz miasto zamieszkania), które zostaną umieszczone na liście darczyńców. Lista darczyńców biblioteki zostanie umieszczona na naszej stronie internetowej.

Zapraszamy również do korzystania ze zbiorów biblioteki. Aktualny wykaz książek i publikacji znajduje się na stronie internetowej Fundacji: www.ffi.org.pl w zakładce "Wypożycz książkę".

Biblioteka jest otwarta od poniedziałku do piątku w godz. 09:00-18:00. W razie pytań i wątpliwości prosimy o kontakt z osobą odpowiedzialną za bibliotekę - Małgorzatą Jończyk pod numerem tel. 81 532 10 30.
Nic o nas bez nas = empowerment

Termin "empowerment" oznacza zaangażowanie grup napotykających problemy społeczne oraz ich przedstawicieli w prace projektowe. W odniesieniu do projektów innowacyjnych empowerment to zaangażowanie w proces wypracowywania innowacyjnych rozwiązań przedstawicieli grup docelowych.

Interesuje Cię sytuacja kobiet na rynku pracy? Korzystasz z elastycznych form zatrudnienia? Masz pomysły jak godzić życie zawodowe z rodzinnym? Chcesz w swoim zakładzie pracy przetestować lub wdrożyć model godzenia życia zawodowego i rodzinnego z korzyścią dla osób, które zatrudniasz oraz z korzyścią dla zakładu pracy i efektywności działań? Chcesz podzielić się swoimi refleksjami? Masz konkretne propozycje rozwiązań organizacyjnych/prawnych? Podziel się nimi. Mogą one stać się częścią innowacyjnego modelu, który zostanie bezpłatnie udostępniony szerokim grupom odbiorców. Twoje zdanie może mieć realny wpływ na działania projektowe.

Wypowiedz się na forum! Weź udział w sondzie! Napisz do nas na ffi@ffi.org.pl! Odwiedź nas w biurze projektu w Radomiu!

Będziemy organizować cykliczne spotkania dotyczące postępów prac nad modelem. Chcesz wziąć udział w spotkaniu? Skontaktuj się z nami!

Serdecznie zapraszamy! Twoja opinia dużo dla nas znaczy!

Fundacja "Fundusz Inicjatyw" zaprasza do udziału w projekcie: "PI - innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO I RODZINNEGO"

OFERUJEMY BEZPŁATNIE: ZAPEWNIAMY: (dokumenty zgłoszeniowe na stronie www.ffi.org.pl, podstrona dot. projektu)

Kontakt:

Fundacja "Fundusz Inicjatyw"
ul. ŻEROMSKIEGO 94/115
26-600 RADOM
TEL./FAKS 48 370 36 71
TEL. KOM. 519 144 716
e-mail: ffi@ffi.org.pl

Projekt "PI - Innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO I RODZINNEGO" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 

Z ostatniej chwili - archiwum aktualnościwybierz projekt:mazowieckie
2013-02-01 | Badania dla Rozwoju Mazowsza

Program „Lepsze Regulacje 2015”

22 stycznia 2013 r. Rada Ministrów przyjęła Program „Lepsze Regulacje 2015”, którego celami są tworzenie skutecznego prawa w szczególności w sferze gospodarczej, doskonalenie istniejącego otoczenia regulacyjnego oraz poprawa komunikacji z podmiotami gospodarczymi w tym zakresie.
Zgodnie z informacją zawartą na stronie Ministerstwa Gospodarki, Program „Lepsze Regulacje 2015” przedstawia obecne oraz planowane działania administracji rządowej do końca 2015 r. w obszarze tworzenia prawa. Ich realizacja wpłynie m.in. na zwiększenie stabilności prawodawstwa i jego przewidywalności, ograniczenie „inflacji prawa” oraz zmniejszenie kosztów regulacyjnych (o 1 proc. PKB do końca 2015 r.), które utrudniają rozpoczynanie oraz wykonywanie działalności gospodarczej małym i średnim przedsiębiorstwom.
W Programie określono zadania wraz z mechanizmem umożliwiającym ich koordynację oraz monitorowanie ich realizacji. Jednym z nich jest doskonalenie systemu tworzenia prawa poprzez utworzenie systemu e-legislacji oraz stałe wzmacnianie procesu programowania prac rządu.
Kolejnym zadaniem administracji jest rozwój systemu oceny wpływu regulacji na gospodarkę. Zostaną opracowane wytyczne do przeprowadzania takiej oceny oraz podręcznik do analizy i pomiaru kosztów regulacyjnych wraz z narzędziami informatycznymi. Wdrożone zostanie również dokonywanie oceny funkcjonowania prawa obowiązującego (OSR ex-post).
W dokumencie założono również doskonalenie systemu udziału w tworzeniu prawa unijnego i poprawa skuteczności jego implementacji. Można to osiągnąć poprzez wdrażanie dyrektyw unijnych bez tzw. pozłacania, czyli dokładania nadmiernych nieuzasadnionych przepisów oraz wypracowanie wytycznych z zakresu przygotowywania wstępnej oceny skutków inicjatyw Unii Europejskiej na jak najwcześniejszym etapie prac.
Ministerstwo Gospodarki zaproponuje również usprawnienie procesu konsultacji społecznych poprzez utworzenie platformy do konsultacji społecznych on-line oraz portalu, który ułatwi partnerom społecznym zaangażowanie się w proces legislacyjny.
Program zawiera również rozwiązania ułatwiające dostęp do przepisów prawnych i orzecznictwa sądów. Są to m.in. budowa Publicznego Portalu Informacji o Prawie, udostępnianie aktów prawnych i ich projektów w edytowalnej formie elektronicznej oraz publikacja przez Ministerstwo Sprawiedliwości orzeczeń sądowych.

Źródło: http://www.mg.gov.pl/node/17538

 

Projekt „Badnia dla Rozwoju Mazowsza” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


international
2013-01-31 |

Our Intercultural news renewed! This week’s news: Holocaust memorial

Holocaust memorial day commemorated across the world

People gather for remembrance ceremonies across the world on Sunday to commemorate Holocaust memorial day. The date marks the 68th anniversary of the liberation of the Nazi death camp Auschwitz-Birkenau by Soviet troops in 1945. From Auschwitz in Poland to Jerusalem, many are remembering the tragedy and hoping it may never be permitted to happen again.
 
 
 
Día de conmemoración del Holocausto en todo el mundo
 
El pasado domingo 27 gente en todas las partes del mundo llevaron a cabo ceremonias para recordar el Holocausto. La fecha marca el 68 aniversario de la liberación del campo de exterminio nazi de Auschwitz-Birkenau por las tropas soviéticas en 1945. Ho
Desde Auschwitz  (Polonia) hasta  Jerusalén son muchos los que recuerdan  la tragedia y tienen  la esperanza de que tal barbaridad nunca más vuelva a ocurrir.
 

mazowieckie
2013-01-31 | Badania dla Rozwoju Mazowsza

Potencjały gospodarcze gmin województwa mazowieckiego

Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie w ramach projektu „Trendy rozwojowe Mazowsza” uruchomiło kolejne interaktywne narzędzie umożliwiające monitorowanie stanu gospodarki województwa mazowieckiego, tym razem jednak na poziomie gmin – mapa „Potencjał gospodarczy gmin województwa mazowieckiego”. Narzędzie pozwala na wygenerowanie raportu dla każdej z gmin województwa mazowieckiego na temat jej potencjału gospodarczego. W szczególności narzędzie to może być przydatne przedstawicielom gmin, którzy zamieszczone w nim informacje mogą w sposób wartościowy wykorzystać w procesie zarządzania gminą.
Mapa powstała na bazie badania „„Wielkość potencjałów gospodarczych gmin a rozwój województwa mazowieckiego w 2010 r.” Celem badania było zidentyfikowanie potencjałów gospodarczych gmin województwa mazowieckiego. W założeniu właściwe rozpoznanie rodzajów działalności specyficznych dla konkretnych gmin może pozwolić na wspomaganie ich rozwoju poprzez podejmowanie właściwych decyzji na szczeblu samorządowym i krajowym, a tym samym ma ogromne znaczenie dla dalszego zarządzania rozwojem województwa mazowieckiego.
Jak czytamy w opisie do narzędzia – „Na poziom potencjału gospodarczego gminy wpływa nie tylko liczba podmiotów prowadzących działalność w określonych profilach czy branżach. Należy pamiętać, iż liczba funkcjonujących podmiotów w określonych profilach i branżach wynika między innymi z klimatu dla prowadzenia działalności, stworzonego przez władze lokalne, regionalne czy ogólnokrajowe, ale także z umiejętności i stopnia przedsiębiorczości właścicieli jednostek czy elastyczności w dopasowaniu do zmieniającego się rynku. Wybór profilu działalności firmy oparty jest też o dostępne zasoby – nie tylko rzeczowe, ale i zasoby pracy. Z kolei dla jakości kapitału społecznego istotne są warunki, w jakich żyją mieszkańcy gmin, w tym demograficzne, na rynku pracy, infrastrukturalne, mieszkaniowe itd. Nie bez znaczenia jest również sytuacja społeczno-gospodarcza regionu, a także kraju, gdyż wszelkie zmiany zachodzące w szerszym obszarze wcześniej czy później poskutkują zmianami w skali mikro, w gminach (chodzi tu zarówno o czynniki wpływające na możliwość prowadzenia działalności, w tym w konkretnych branżach, jak i pozyskanie odpowiednich zasobów pracy). Na potencjał gospodarczy gminy wpływ ma więc szereg czynników, które odpowiednio wykorzystane, mogą przynieść sukces w postaci rozwoju gospodarczego tychże gmin.”

Zachęcamy do zapoznania się z narzędziem „Potencjał gospodarczy gmin województwa mazowieckiego”:
http://www.trendyrozwojowemazowsza.pl/potencjaly-gospodarcze-gmin-mazowsze/

 

Projekt „Badania dla Rozwoju Mazowsza” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
 


mazowieckie
2013-01-30 | Badania dla Rozwoju Mazowsza

e-Punkt

Przy Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości funkcjonuje Punkt Kontaktowy ds. e-handlu dla Usługodawców i Usługobiorców „e-PUNKT”.
Do głównych zadań e-PUNKTU należą: szerzenie wiedzy na temat prawa obrotu elektronicznego w celu ułatwienia prowadzenia działalności gospodarczej z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych przez przedsiębiorców oraz pomoc w bezpiecznym i swobodnym korzystaniu z ofert tych przedsiębiorców przez ich klientów. Zadania te e-PUNKT realizuje poprzez podejmowanie takich działań, jak e-seminaria, publikacja materiałów edukacyjnych na temat prawa Internetu, prowadzenie strony internetowej e-PUNKTU pod adresem e-punkt.gov.pl, na której udostępniane są informacje z zakresu prawa obrotu elektronicznego.
W roku 2012 w ramach działalności e-PUNKTU opracowane zostały 2 publikacje elektroniczne (Rozpoczęcie sprzedaży w Internecie oraz Wzory dokumentów dla e-przedsiębiorców). Zorganizowano ponadto 3 seminaria online (Marketing i reklama w Internecie, Nowa dyrektywa konsumencka a zakupy przez Internet, Perspektywy rozwoju e-biznesu). Nagrania z tych wydarzeń są dostępne na stronie e-PUNKTU. Na stronie znajdują się ponadto artykuły oraz infografiki edukacyjne.
Zapraszamy do zapoznania się z ofertą e-PUNKTU: http://www.web.gov.pl/e-punkt/
 

 

Projekt „Badania dla Rozwoju Mazowsza” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


mazowieckie
2013-01-29 | Badania dla Rozwoju Mazowsza

Ustawa antykryzysowa Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej przygotowuje projekt ustawy antykryzysowej, której rozwiązania będą uruchamiane przez rząd w sytuacji zagrożenia spowolnieniem gospodarczym.
Głównym warunkiem uzyskania pieniędzy przez firmę dotkniętą kryzysem ma być wykazanie odpowiedniego poziomu redukcji zamówień: ustawa będzie miała zastosowanie do tych przedsiębiorców, u których wystąpi spadek obrotów co najmniej o 20 proc. w ciągu sześciu miesięcy z ostatnich dwunastu.
Zagrożone zwolnieniami firmy będą mogły ubiegać się o dopłaty do wynagrodzeń pracowników. Przedsiębiorca uzyskałby dofinansowanie w postaci świadczeń na częściowe wypłaty pensji za czas przestoju ekonomicznego.
Inną formą pomocy ma być możliwość obniżenia pracownikom wymiaru czasu pracy z proporcjonalną redukcją wynagrodzenia, bez konieczności dokonywania wypowiedzeń zmieniających. Zarówno przestój, jak i czasowe obniżenie wymiaru czasu pracy będą mogły być wprowadzane na 6 miesięcy. Wymagać to będzie jednak porozumienia ze związkami zawodowymi.

Więcej na temat projektowanej ustawy oraz komentarz do proponowanych zmian na stronie PKPP Lewiatan:

http://pkpplewiatan.pl/opinie/aktualnosci/2013/1/utrzymanie_zatrudnienia_w_firmach_szansa_dla_gospodarki

 

Projekt „Badania dla Rozwoju Mazowsza” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


mazowieckie
2013-01-28 | Badania dla Rozwoju Mazowsza

Niska koniunktura w sektorze przedsiębiorstw

21 stycznia br. Narodowy Bank Polski opublikował cokwartalną „Informację o kondycji sektora przedsiębiorstw ze szczególnym uwzględnieniem stanu koniunktury w IV kw. 2012 oraz prognoz koniunktury na I kw. 2013 roku”. Badanie przeprowadzono w grudniu 2012 r. na próbie 1277 firm.
Jak czytamy w informacji zamieszczonej na stronie internetowej NBP:„ Zdaniem menedżerów przedsiębiorstw, w I kwartale br. powinna nastąpić poprawa koniunktury w stosunku do słabego IV kw. ub. roku, ale wyraźniejszego ożywienia oczekują oni dopiero za kilka kwartałów.
Analitycy Instytutu Ekonomicznego NBP wskazują, że wskaźniki oceny bieżącej sytuacji przedsiębiorstw spadły wyraźnie poniżej długookresowej średniej. Wprawdzie ich menedżerowie oczekują niewielkiej poprawy sytuacji już w I kw. br., jednak ich zdaniem istotniejsze ożywienie koniunktury nastąpi dopiero w drugiej połowie roku lub nawet później.
Pogorszyła się sytuacja eksporterów. I choć nadal pozostaje lepsza niż firm operujących wyłącznie na rynku krajowym, to różnice te zmniejszają się, a prognozy eksporterów na najbliższe miesiące cechuje nawet większy pesymizm niż w tej drugiej grupie.
Konsekwencją pogarszającej się sytuacji jest niska aktywność inwestycyjna firm - planują one w 2013 r. wydawać na środki trwałe mniej niż rok wcześniej. Inwestycje na większą skalę planują tylko firmy największe, te z sektora publicznego oraz oferujące dobra energetyczne.
Wskaźnik prognoz zatrudnienia na I kw. br. wzrósł minimalnie w stosunku do poprzedniego kwartału i nadal kształtuje się nieco powyżej swojej długookresowej średniej. Nadal więcej przedsiębiorstw zamierza zwalniać pracowników niż zwiększać ich liczbę (14,7 proc. wobec 9,8 proc.). Zwiększenie zatrudnienia (w niewielkiej skali) ma w planach handel i transport.
Kolejny kwartał z rzędu obniżył się odsetek przedsiębiorstw zapowiadających podwyżki wynagrodzeń i jest najniższy od 2009 roku. Wyraźnie obniżyło się tempo wzrostu cen producentów - pod koniec 2012 r. redukcje cen obserwowano już nieznacznie częściej niż wzrosty.”
Zapraszamy do zapoznania się z całym raportem: „Informacja o kondycji sektora przedsiębiorstw ze szczególnym uwzględnieniem stanu koniunktury w IV kw. 2012 oraz prognoz koniunktury na I kw. 2013 roku”:

http://www.nbp.pl/publikacje/koniunktura/raport_1_kw_2013.pdf

 

Projekt „Badania dla Rozwoju Mazowsza” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


podkarpackie
2013-01-28 | Aktywne obywatelstwo

Inne godziny pracy BPPiO w Nisku.

Informujemy, iż w dniu 28 stycznia 2013 r. Biuro Porad Prawnych i Obywatelskich w Nisku będzie czynne do godziny 15:00.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


ponadregionalne
2013-01-28 | Kompetentni 2.1.1

Rezultaty szkolenia „Komunikacja i negocjacje” w Lublinie

Przedstawiamy Państwu dotychczas osiągnięte rezultaty projektu "Kompetentni" dotyczące uczestników szkolenia, które odbyło się w styczniu w Lublinie pt.: „Komunikacja i negocjacje”.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


mazowieckie
2013-01-25 | Badania dla Rozwoju Mazowsza

Styczeń kolejnym miesiącem obniżania się Wskaźnika Przyszłej Inflacji

Biuro Inwestycji i Cykli Ekonomicznych (BIEC) podało, że Wskaźnik Przyszłej Inflacji (WPI) w styczniu spadł do 79,4 pkt. Styczeń jest szóstym, kolejnym miesiącem obniżania się wartości tego wskaźnika.
Wskaźnik Przyszłej Inflacji informuje o przyszłych tendencjach inflacyjnych w gospodarce. Jego średni stopień wyprzedzenia w stosunku do publikowanego przez GUS wskaźnika cen towarów i usług (Consumer Price Index - CPI), opartego na ustalonej strukturze rzeczywistych wydatków gospodarstw domowych o charakterystyce konsumpcyjnej, wynosi 3 miesiące.
Zdaniem ekspertów Biura dominują tendencje ograniczające tempo wzrostu cen - spośród dziewięciu składowych WPI osiem działało w kierunku obniżania się inflacji. Jak czytamy w raporcie BIEC, najszybciej spadały składowe decydujące o kosztach wytwarzania, co świadczy o silnych procesach dostosowawczych dokonujących się w przedsiębiorstwach w odpowiedzi na zmniejszający się popyt. Choć z drugiej strony przedsiębiorcy coraz częściej sygnalizują konieczność podnoszenia cen na produkowane wyroby. Była to jedyna składowa, która działała styczniu w kierunku przyspieszonego niż dotychczas wzrostu cen.
Najsilniejszy wpływ na spadek wskaźnika miało obniżenie cen usług transportu i magazynowania. Spowolnienie gospodarcze zmniejsza popyt na takie usługi, a to z kolei sprzyja obniżce cen. Od ponad roku można również zaobserwować wolniejszy wzrost cen importu i spadek ogólnych kosztów wytwarzania oraz jednostkowych kosztów pracy w firmach sektora przetwórczego.
Tendencje ograniczające tempo wzrostu cen występują również po stronie popytowej, kształtującej ostateczny poziom inflacji. W tym przypadku istotną rolę odgrywają spadające realne wynagrodzenia i zmniejszające się zadłużenie gospodarstw domowych z tytułu kredytów konsumpcyjnych. W grudniu dynamika należności konsumentów wobec banków była ujemna zarówno w ujęciu miesięcznym, jak i rocznym.

Źródło:
http://forsal.pl/artykuly/673791,biec_wskaznik_przyszlej_inflacji_spada_szosty_miesiac_z_rzedu.html

 

Projekt „Badania dla Rozwoju Mazowsza” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


lubelskie
2013-01-25 | Zdobądź kwalifikacje zawodowe

Rezultaty projektu dla I edycji kursu „Fizjoterapia z językiem angielskim”

Przedstawiamy Państwu dotychczas osiągnięte rezultaty projektu „Zdobądź kwalifikacje zawodowe” dotyczące I edycji kursu „Fizjoterapia z językiem angielskim”

 

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
strony: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 | 281 | 282 | 283 | 284 | 285 |

+ poprzednia strona | następna strona +

  • start
  • oferta
  • dzialania
  • praca
  • polecamy
  • kontakt
2009 © Fundacja "Fundusz Inicjatyw" ul. Seweryna Sierpińskiego 24/5, 20-448 Lublin, NIP: 9462553005, REGON: 060368615, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000306907,
Biuro Fundacji ul. Narutowicza 57/4, 20-016 Lublin, tel/fax: 081 532 10 30
e-mail: ffi@ffi.org.pl | mapa serwisu | Polityka dot. plików cookie


Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej +