Podziel się książką

Fundacja "Fundusz Inicjatyw" w ramach swojej działalności statutowej prowadzi bibliotekę FFI, która dysponuje atrakcyjnym, ale wciąż skromnym zbiorem książek. Wspólnymi siłami i z Waszą pomocą chcemy wzbogacić zasoby naszej biblioteki. Jeżeli posiadasz niepotrzebne książki w dobrym stanie i chcesz podzielić się nimi z innymi osobami, zachęcamy do oddania ich na rzecz Biblioteki FFI.

a) Możesz oddać nam swoją książkę na zawsze,
b) Możesz pożyczyć nam książkę na okres 1 roku, a potem ją odebrać.

Ze względu na przekazaną nam w ostatnim czasie dużą ilość książek z kategorii beletrystki (powieści, opowiadania, nowele itp., przede wszystkim o charakterze rozrywkowym) od dnia 20 marca 2013 r. przyjmujemy wyłącznie książki branżowe, związane z rozwojem zawodowym np. z zakresu ekonomii, funduszy europejskich.

Biblioteka bezpłatnie udostępnia swoje zbiory każdej zainteresowanej osobie fizycznej i organizacjom pozarządowym. Powierzone nam książki będą służyły osobistemu i zawodowemu rozwojowi wielu osób. Książki i publikacje można oddawać osobiście w bibliotece w godzinach jej otwarcia lub przesyłać pocztą na adres biblioteki FFI:

Fundacja "Fundusz Inicjatyw", ul. Narutowicza 57/6, 20-016 Lublin.

Biblioteka zastrzega sobie prawo do nie przyjęcia książek, które są zniszczone, nieaktualne (np. z nieaktualnym stanem prawnym), propagują określone ideologie. Wówczas osoba dostarczająca książki zobowiązana jest do ich odebrania.

Przekazując książki poinformuj nas czy wyrażasz zgodę na upowszechnienie swoich danych (imię i nazwisko oraz miasto zamieszkania), które zostaną umieszczone na liście darczyńców. Lista darczyńców biblioteki zostanie umieszczona na naszej stronie internetowej.

Zapraszamy również do korzystania ze zbiorów biblioteki. Aktualny wykaz książek i publikacji znajduje się na stronie internetowej Fundacji: www.ffi.org.pl w zakładce "Wypożycz książkę".

Biblioteka jest otwarta od poniedziałku do piątku w godz. 09:00-18:00. W razie pytań i wątpliwości prosimy o kontakt z osobą odpowiedzialną za bibliotekę - Małgorzatą Jończyk pod numerem tel. 81 532 10 30.
Nic o nas bez nas = empowerment

Termin "empowerment" oznacza zaangażowanie grup napotykających problemy społeczne oraz ich przedstawicieli w prace projektowe. W odniesieniu do projektów innowacyjnych empowerment to zaangażowanie w proces wypracowywania innowacyjnych rozwiązań przedstawicieli grup docelowych.

Interesuje Cię sytuacja kobiet na rynku pracy? Korzystasz z elastycznych form zatrudnienia? Masz pomysły jak godzić życie zawodowe z rodzinnym? Chcesz w swoim zakładzie pracy przetestować lub wdrożyć model godzenia życia zawodowego i rodzinnego z korzyścią dla osób, które zatrudniasz oraz z korzyścią dla zakładu pracy i efektywności działań? Chcesz podzielić się swoimi refleksjami? Masz konkretne propozycje rozwiązań organizacyjnych/prawnych? Podziel się nimi. Mogą one stać się częścią innowacyjnego modelu, który zostanie bezpłatnie udostępniony szerokim grupom odbiorców. Twoje zdanie może mieć realny wpływ na działania projektowe.

Wypowiedz się na forum! Weź udział w sondzie! Napisz do nas na ffi@ffi.org.pl! Odwiedź nas w biurze projektu w Radomiu!

Będziemy organizować cykliczne spotkania dotyczące postępów prac nad modelem. Chcesz wziąć udział w spotkaniu? Skontaktuj się z nami!

Serdecznie zapraszamy! Twoja opinia dużo dla nas znaczy!

Fundacja "Fundusz Inicjatyw" zaprasza do udziału w projekcie: "PI - innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO I RODZINNEGO"

OFERUJEMY BEZPŁATNIE: ZAPEWNIAMY: (dokumenty zgłoszeniowe na stronie www.ffi.org.pl, podstrona dot. projektu)

Kontakt:

Fundacja "Fundusz Inicjatyw"
ul. ŻEROMSKIEGO 94/115
26-600 RADOM
TEL./FAKS 48 370 36 71
TEL. KOM. 519 144 716
e-mail: ffi@ffi.org.pl

Projekt "PI - Innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO I RODZINNEGO" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 

Z ostatniej chwili - archiwum aktualnościwybierz projekt:mazowieckie
2013-01-10 | Badania dla Rozwoju Mazowsza

Prognozowanie upadłości przedsiębiorstw

Wśród wielu publikacji Narodowego Banku Polskiego, które ukazały się w 2012 r., znalazł się ważny, z punktu widzenia funkcjonowania przedsiębiorstw, artykuł pt. „Konstrukcja miernika szans na bankructwo firmy”. Autorzy artykułu za cel obrali sobie skonstruowanie wskaźnika pozwalającego przypisać przedsiębiorstwu prawdopodobieństwo bankructwa. Do oszacowania istotności poszczególnych wskaźników finansowych w tym zakresie wykorzystano dane z bilansu oraz rachunku zysków i strat dla polskich przedsiębiorstw z okresu 2001-2010 (dane pochodziły ze sprawozdań GUS).
Wskaźniki finansowe są istotnymi determinantami prawdopodobieństwa bankructwa. Pogarszająca się sytuacja firm znajduje odzwierciedlenie w wynikach finansowych, co z kolei wpływa na obniżenie rentowności, efektywności czy sprawności działania. Proces ten niezwykle szybko może spowodować problemy w prowadzeniu działalności gospodarczej oraz zachowaniu równowagi w otoczeniu makroekonomicznym i w konsekwencji doprowadzić do upadłości. Dlatego niezwykle ważne jest wprowadzenie systemów wczesnego ostrzegania opartych na rzetelnej analizie ekonometrycznej.
Wśród składowych oceny prawdopodobieństwa upadku przedsiębiorstwa w horyzoncie rocznym największe znaczenie przypisano wskaźnikowi pokrycia kosztów finansowych, który pozwala określić zdolność firmy do obsługi oprocentowania i spłaty rat kapitałowych. Ponadto w tym modelu należy uwzględnić informacje o płynności, zadłużeniu, udziale środków pieniężnych w aktywach oraz przychodach ze sprzedaży. W modelu prognozowania bankructwa z trzyletnim wyprzedzeniem nie uzyskano dominującego składnika tworzącego wskaźnik. Jednakowe wartości przypisano wskaźnikowi płynności, obrotom aktywów bieżących oraz zwrotowi ze sprzedaży.
Jak pokazują badania, dla 40% małych i średnich firm priorytet stanowi utrzymanie się na rynku, kolejne miejsca w tej hierarchii wartości zajmują wzrost sprzedaży i wzrost zysku. W przypadku firm dużych przetrwanie jest najważniejsze dla 19% podmiotów, główny cel strategiczny w tej grupie przedsiębiorstw to wzrost udziału w rynku. Co więcej, firmy słabo radzą sobie z wczesnym identyfikowaniem zagrożeń oraz budowaniem długookresowych scenariuszy strategicznych. Odpowiednio wczesne prognozowanie problemów staje się jedną z kluczowych kwestii; pozwala uruchomić mechanizm kryzysowy, który może uchronić firmę przed procesem upadłościowym.
Od 2008 roku w polskiej gospodarce obserwuje się wzrost bankructw. Przyczyn tego zjawiska trzeba upatrywać w powiększającej się liczbie i wartości przeterminowanych płatności, malejącym popycie, ograniczonych możliwościach inwestowania, ograniczonej dostępności kredytów. Zagrożone są szczególnie branże mające problemy z terminowym spłacaniem zobowiązań: budowlana, spożywcza, transportowa, kosmetyczna. Najdłużej utrzymują się na rynku przedsiębiorstwa zajmujące się rolnictwem, łowiectwem i leśnictwem oraz przemysłowe.

Więcej na temat przewidywania upadłości przedsiębiorstw można znaleźć w artykule:

http://www.nbp.pl/publikacje/materialy_i_studia/ms280.pdf

 

Projekt „Badania dla Rozwoju Mazowsza” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


lubelskie
2013-01-10 |

Nowa oferta pracy dla trenerów/trenerek

Serdecznie zachęcamy do zapoznania się z nową ofertą pracy dla trenerów/trenerek do prowadzenia zajęć szkoleniowych na terenie woj. lubelskiego.


Więcej informacji w zakładce Praca oraz w Ogłoszeniu o naborze trenerów/trenerek.

Zapraszamy!


mazowieckie
2013-01-09 | Badania dla Rozwoju Mazowsza

Klastry w województwie mazowieckim

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości pod koniec 2012 r. wydała katalog pt. „Klastry w województwie mazowieckim”. Celem publikacji jest promocja klastrów działających w województwie mazowieckim, ich dotychczasowych osiągnięć oraz zaprezentowanie oferowanych przez nie produktów w postaci usług i technologii ze szczególnym uwzględnieniem ich innowacyjnego charakteru. By przedstawić różnorodność inicjatyw klastrowych działających w regionie, w publikacji przedstawiono dziewięć klastrów, reprezentujących różne branże.
Klaster to grupa przedsiębiorstw o określonym profilu działalności i instytucji (naukowych, usługowych, administracyjnych), skoncentrowanych na określonym obszarze, konkurujących ze sobą, ale zarazem tworzących sieć powiązań umożliwiających podjęcie współpracy na wielu płaszczyznach. Klastry wpływają na rozwój nie tylko przedsiębiorstw bezpośrednio w nie zaangażowanych, ale również oddziałują na otoczenie, czyli region, kraj, a często również na gospodarkę światową. Działanie w klastrach sprawia, że firmom łatwiej jest rozpocząć działalność czy też wprowadzać na rynek nowe produkty. Firmy rozwijają się w oparciu o sieć powiązań, która umożliwia korzystanie z zasobów wiedzy.
W województwie mazowieckim do końca 2011 powstało łącznie 25 klastrów. Najczęściej ich działalność inicjowały przedsiębiorstwa (np. Mazowiecki Klaster Druku i Reklamy „Kolorowa Kotlina”, Klaster „Green Cars”), choć zdarzało się, że powstawały również z inicjatywy instytucji naukowych, jak w przypadku Mazowieckiego Klastra Peptydowego (Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej PAN) oraz samorządów, czego przykładem jest Mazowiecki Klaster Owocowy (Urząd Gminy Pniewy). Większość z nich jest zlokalizowana w Warszawie. Tylko nieliczne znajdują się w innych miastach regionu (Radom, Pniewy).
Najwięcej inicjatyw klastrowych (24%) działa w sektorze IT. Nieco mniej klastrów (16%) funkcjonuje w przemyśle samochodowym, który na Mazowszu jest reprezentowany m.in. przez Fabrykę Samochodów Osobowych, produkującą i montującą samochody marek Daewoo i Chevrolet. W województwie mazowieckim duży potencjał inwestycyjny posiada również branża spożywcza i budowlana – wśród nich także powstały inicjatywy klastrowe (Mazowiecki Klaster Owocowy i Klaster Budownictwo – Polska Centralna).
Klastry powstały również w takich branżach jak: optoelektronika (Optoklaster – Mazowiecki Klaster Innowacyjnych Technologii Fotonicznych), lotnictwo (Mazowiecki Klaster Lotniczy Aviation Mazovia), technologie kosmiczne i techniki satelitarne (Klaster Kosmiczny Mazovia), a także prze mysł meblarski (Klaster Polskich Producentów Mebli) oraz usługi transportowe (Klaster SpediGo Polish Group). Część inicjatyw klastrowych powołały do życia podmioty związane z branżą tzw. „zielonych” technologii: Fabryka Samochodów Elektrycznych Klaster oraz Klaster „Green Cars” - zajmujące się produkcją samochodów elektrycznych, oraz Mazowiecki Sojusz Energetyczny, Mazowiecki Klaster Efektywności Energetycznej i Odnawialnych Źródeł Energii oraz Mazowiecki Klaster Energetyczny - działające w sektorze źródeł odnawialnych. Inicjatywy klastrowe obecne są także w branżach kreatywnych: Creative Communication Cluster (komunikacja marketingowa, reklama, działalność promocyjna oraz media i wydawnictwa) oraz Mazowiecki Klaster Druku i Reklamy „Kolorowa Kotlina” (poligrafia, druk i reklama).

Po więcej informacji na temat klastrów odsyłamy do katalogu PARP:

http://www.parp.gov.pl/files/74/81/545/13958.pdf

 

Projekt „Badania dla Rozwoju Mazowsza” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


mazowieckie
2013-01-08 | Badania dla Rozwoju Mazowsza

Społecznie odpowiedzialny biznes

Przedsiębiorstwa, niezależnie od swojej wielkości, dysponują ogromną siłą oddziaływania na różne grupy interesariuszy: począwszy do własnych pracowników, skończywszy na społecznościach lokalnych czy też całych społeczeństwach. Działania przedsiębiorstw, oprócz oczywistych skutków ekonomicznych i społecznych, wpływają również na środowisko naturalne.
W miarę rozwoju społeczeństw wzrastają oczekiwania wobec biznesu odnośnie zwiększania zakresu odpowiedzialności za wpływ, jaki wywiera. Oczekuje się, że biznes będzie uwzględniał w swojej działalności gospodarczej, oprócz wymiaru ekonomicznego, również czynniki społeczne i środowiskowe, w celu zaspokojenia potrzeb nie tylko obecnego, ale i przyszłych pokoleń (koncepcja zrównoważonego rozwoju).
Również po stronie przedsiębiorstw coraz mocniej zarysowuje się tendencja do włączania w swoje cele potrzeb różnych grup. Duże, międzynarodowe korporacje od lat podejmują działania w kierunku zmiany swojego wizerunku na społecznie odpowiedzialny – dodatkowo motywuje je do tego fakt, że są przedmiotem wnikliwej obserwacji i oceny zarówno ze strony konsumentów, jak i organizacji pozarządowych.
W coraz większym stopniu w nurt bardziej odpowiedzialnego biznesu włączają się małe i średnie przedsiębiorstwa. W Polsce przyczynia się do tego stosunkowo wysoki wzrost gospodarczy ostatnich lat, chociaż nadal jeszcze pojawiają się argumenty z początku transformacji, że gospodarka ciągle nie dojrzała do uwzględniania kwestii społecznych
i środowiskowych, a firmy muszą walczyć o przetrwanie na rynku. Ten ostatni argument jest szczególnie podnoszony obecnie, w dobie globalnego kryzysu. Choć, jak uważa wielu ekonomistów, kryzys gospodarczy może mieć także odwrotny efekt – może doprowadzić do przewartościowania obecnego modelu gospodarczego, a remedium na jego skutki dla wielu firm mogą stać się rozwiązania społecznie odpowiedzialne, które pozwolą na znalezienie nowych przewag konkurencyjnych, płynących z lepszego wykorzystania zasobów, w tym personelu, oraz budowania trwałych relacji z różnymi grupami interesariuszy w celu umocnienia pozycji na rynku i dalszego rozwoju.
Zjawisko dobrowolnego uwzględniania tematyki społecznej czy środowiskowej w działalności komercyjnej przedsiębiorstw określane jest mianem społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw/biznesu (ang. Corporate Social Responsibility – CSR).
Podstawowym założeniem CSR jest odpowiedzialne i etyczne postępowanie biznesu względem grup społecznych, na które oddziałuje, z możliwie największym poszanowaniem środowiska przyrodniczego. Społeczna odpowiedzialność biznesu ma cztery wymiary. Dwa są powiązane z przedsiębiorstwem w aspekcie ekonomicznym: rynek (otoczenie zewnętrzne) i miejsce pracy (otoczenie wewnętrzne), dwa pozostałe dotyczą aspektu społecznego: środowisko (otoczenie naturalne) i społeczeństwo (otoczenie lokalne).
Podejmowanie przez przedsiębiorstwa dobrowolnych zobowiązań co do zasad postępowania w wielu przypadkach może umożliwić rezygnację z odgórnych regulacji prawnych, tym samym prowadząc do redukcji obciążeń administracyjnych dla biznesu. Działania prowadzone na rzecz CSR prowadzą także pośrednio do osiągania szeregu celów politycznych, takich jak: bardziej zintegrowane rynki pracy, zwiększanie spójności społecznej, wzrost innowacyjności, a także zrównoważone wykorzystanie zasobów środowiska.

Po bardziej szczegółowe informacje na temat społecznej odpowiedzialności biznesu odsyłamy na stronę Ministerstwa Gospodarki, poświęconej tej tematyce:

http://www.mg.gov.pl/Wspieranie+przedsiebiorczosci/Zrownowazony+rozwoj/Spoleczna+Odpowiedzialnosc+Przedsiebiorstw+CSR

Dodatkowo zapraszamy również do zapoznania się z publikacją Forum Odpowiedzialnego Biznesu pt. „15 polskich przykładów społecznej odpowiedzialności biznesu”:

http://odpowiedzialnybiznes.pl/pl/praktyka-csr/aktualnosci.html?id=6235

 

Projekt „Badania dla Rozwoju Mazowsza” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


ponadregionalne
2013-01-08 | Kompetentni 2.1.1

Bezpłatne szkolenie menedżerskie „Komunikacja i negocjacje"

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy na bezpłatne szkolenie menedżerskie: „Komunikacja i negocjacje”, które odbędzie się w Lublinie w weekend 18-20 stycznia 2013. Zajęcia prowadzone będą przez wykwalifikowaną trenerkę doświadczoną w prowadzeniu szkoleń z umiejętności interpersonalnych. Zachęcamy do podniesienia swoich kwalifikacji oraz do zwiększenia swojej pozycji na rynku pracy!
 
Do udziału w projekcie zapraszamy:
mikroprzedsiębiorców, małych lub średnich przedsiębiorców lub pracowników u nich zatrudnionych na umowę o pracę,
osoby z wykształceniem technicznym,
osoby pracujące na terenie jednego z województw: lubelskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego, mazowieckiego lubłódzkiego,
osoby w wieku 45+.
 
Ramowy program szkolenia „Komunikacja i negacjacje”:
1.   Proces komunikacji i jego specyfika
2.   Komunikacja interpersonalna
3.   Narzędzia usprawniające efektywną komunikację
4.   Przekaz bez słów, czyli komunikacja niewerbalna
5.   Konflikt jako efekt trudności komunikacyjnych
6.   Negocjacje
7.   Proces negocjacyjny
8.   Strategie i techniki skutecznego negocjatora
9.   Komunikacja podczas negocjacji.
10. Trening negocjacji
 
Czas trwania zajęć: 24 godz. dydakt.
18 stycznia - piątek
13:00-20:00 (8 godz. dyd.)
19 stycznia - sobota
9:00-16:00 (8 godz. dyd.)
20 stycznia - niedziela
9:00-16:00 (8 godz. dyd.)
 
Uczestnikom zapewniamy bezpłatne materiały szkoleniowe, pomocnicze oraz ksiązki, przerwy kawowe i obiady oraz zakwaterowanie i zwrot kosztów dojazdu dla osób spoza Lublina.
 
Harmonogram zajęć dostępny jest na stronie: http://www.ffi.org.pl/kompetentni211/szkolenia
 
Jeśli są Państwo zainteresowani prosimy o wypełnienie Formularza Zgłoszeniowego:
 
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
 

mazowieckie
2013-01-07 | Badania dla Rozwoju Mazowsza

Innowacyjność mazowieckich przedsiębiorstw

Z badań efektywności współpracy biznesu z nauką zrealizowanych na zlecenie Związku Pracodawców Warszawy i Mazowsza wynika, że 62,5 % mazowieckich przedsiębiorstw w latach 2009-2011 poniosło nakłady na działalność innowacyjną. W większości przypadków kwoty wydatkowe w tym zakresie nie przekraczały 50 tys. zł i były związane z zakupem maszyn i urządzeń technicznych, oprogramowania oraz doskonaleniem zawodowym pracowników.
Nieco gorzej przedstawia się współpraca firm z ośrodkami naukowo-badawczymi – jedynie 32,1 % przedsiębiorstw objętych badaniem kooperowało z sektorem naukowo-badawczym, przy czym dominuje tu współpraca ze szkołami wyższymi i instytutami badawczymi. Jako bariery utrudniające współpracę przedsiębiorcy wymieniali m.in. brak wiedzy, ofert i środków finansowych.
Na ogół celem podejmowanej współpracy było opracowanie nowego/ulepszonego produktu, procesu, zlecanie prac badawczych, ekspertyz, doradztwa w zakresie różnych obszarów działalności firmy, doskonalenia zawodowego pracowników przedsiębiorstw (staże, praktyki) oraz standardów zarządzania jakością. Działalność tego rodzaju była finansowana zarówno ze środków własnych, krajowych, jak i publicznych.
Wśród korzyści współpracy przedsiębiorstwa wymieniają m.in. zwiększenie asortymentu produktów lub usług, możliwość wejścia na nowe rynki, dostęp do specjalistycznej wiedzy oraz w efekcie wzrost przychodów (nawet do 10 %).
W kontaktach ze światem nauki przedsiębiorstwa preferują bezpośrednie kanały komunikacyjne (formalne i nieformalne spotkania, konferencje, seminaria, targi, wystawy), w drugiej kolejności wskazują na informacje elektroniczne, a na trzecim i czwartym miejscu szkolenia, staże, praktyki oraz materiały drukowane.
Jak wynika z badań Związku Pracodawców Warszawy i Mazowsza, przedsiębiorcy od środowiska naukowego oczekują przede wszystkim informacji na temat możliwych dróg dalszego rozwoju, analiz rynku konkurencji, możliwości wsparcia środkami publicznymi oraz wdrożenia innowacji: nowych lub udoskonalonych technologii, nowych i udoskonalonych produktów lub usług, nowych lub udoskonalonych maszyn i urządzeń.

Zapraszamy do zapoznania się z prezentacją podsumowującą wyniki badania „Ocena efektywności współpracy z ośrodkami naukowo-badawczymi. Rola informacji tworzonej w otoczeniu naukowym przedsiębiorstw”:

http://pkpplewiatan.pl/opinie/gospodarka/1/_files/2012_09/9_20121.ppt

 

Projekt „Badania dla Rozwoju Mazowsza” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


mazowieckie
2013-01-04 | Badania dla Rozwoju Mazowsza

Wzrost wskaźnika wyprzedzającego koniunktury w grudniu 2012 r.

Jak wynika z informacji Biura Inwestycji i Cykli Ekonomicznych, Wskaźnik Wyprzedzający Koniunktury (WWK) w grudniu 2012 r. wzrósł o 2,7 punktu w stosunku do notowań z listopada.
Na wzrost wskaźnika najsilniejszy wpływ miało zwiększenie nowych zamówień napływających do przedsiębiorstw. Od ponad roku tempo napływu zamówień spadało, w listopadzie spadek ten uległ znacznemu pogłębieniu i objął zdecydowaną większość branż. Ostatni miesiąc był jednak niezwykle korzystny dla producentów mebli, środków transportu innych niż samochody osobowe, oraz dla branży farmaceutycznej. Wzrost zamówień w tych branżach związany był głównie z eksportem. Również producenci żywności oraz tekstyliów odnotowali niewielki wzrost zamówień. Najgorzej sytuacja wygląda w przemyśle ciężkim i maszynowym, gdzie odnotowuje się stały spadek zamówień. Branże te związane są z inwestycjami, które po okresach załamań aktywności gospodarczej, odbudowują się najpóźniej.
Nieco poprawiły się oceny przedsiębiorców na temat ogólnej sytuacji gospodarczej w kraju. W dalszym ciągu przeważa odsetek firm, których przedstawiciele uważają, że sytuacja w gospodarce pogarsza się nad tymi, którzy dostrzegają poprawę. Jednak przewaga pesymistów nad optymistami skurczyła się w ciągu ostatniego miesiąca o połowę.
Wskaźniki wyprzedzające mają za zadanie przewidywanie stanu koniunktury gospodarczej danego kraju lub regionu w nieodległej przyszłości (najczęściej w horyzoncie czasowym od 3 do 6 miesięcy). Wykorzystywane są do prognozowania zmian danych makroekonomicznych takich jak wielkość produkcji przemysłowej, sprzedaży detalicznej czy PKB danego kraju. Można je podzielić na trzy grupy. Najbardziej popularne są te, które na podstawie ankiet, oceniają nastroje lub oczekiwania przedsiębiorców, konsumentów lub analityków, oraz badają zaobserwowane tendencje w aktywności przedsiębiorstw. Drugą grupę stanowią niektóre wielkości makroekonomiczne, które także zaliczane są do prognostyków perspektyw gospodarki. Na przykład wielkość podaży pieniądza, która pokazuje tendencje zmian w polityce monetarnej danego państwa. Wreszcie trzecia grupa to kursy kształtujące się na rynkach finansowych. Powszechnie używanym przez analityków wskaźnikiem wyprzedzającym jest na przykład różnica pomiędzy krótko- a długoterminowymi stopami procentowymi. Również indeksy giełd akcji zaliczane są do wskaźników wyprzedzających.
Na ogół wskaźniki wyprzedzające, dotyczy to przede wszystkim opracowanych na podstawie ankiet, posiadają punkt graniczny, który oddziela wartości świadczące o wzroście od wartości sygnalizujących zmniejszanie się aktywności gospodarki. Porównanie bieżącego odczytu do wartości granicznej jest jednym ze sposobów analizy tych danych. Inne sposoby to badanie trendu, czyli głównego kierunku w którym poruszają się wykresy wskaźników oraz momentów, kiedy zbliżają one się do historycznych wartości skrajnych. Jeżeli wskaźnik wyprzedzający pozostaje w wyraźnym trendzie wzrostowym, to można domniemywać, że kierunek ten zostanie zachowany także w najbliższej przyszłości.

Więcej na temat aktualnych danych Wskaźnika Wyprzedzającego Koniunktury można znaleźć w informacji Biura Inwestycji i Cykli Ekonomicznych:

http://www.obserwatorfinansowy.pl/forma/analizy/grudzien-byl-korzystny-dla-producentow-mebli-srodkow-transportu-i-branzy-farmaceutycznej/

 

Projekt „Badania dla Rozwoju Mazowsza” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


podkarpackie
2013-01-04 | Aktywne obywatelstwo

Efekty działalności BPPiO w grudniu 2012 r.

Kolejny już raz prezentujemy Państwu efekty działalności Biur Porad Prawnych i Obywatelskich prowadzonych przez Fundację „Fundusz Inicjatyw” i tym samym informujemy, że w grudniu 2012 r. w BPPiO w Nisku, Stalowej Woli i Tarnobrzegu udzielono 266 porad prawnych i obywatelskich 174 osobom. Ogółem od początku funkcjonowania BPPiO udzielono 6883 porady 4543 osobom.

Zapraszamy do zapoznania się z zamieszczonym zestawieniem prezentującym ilość udzielonych porad oraz ocenę świadczonych usług.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


mazowieckie
2013-01-03 | Badania dla Rozwoju Mazowsza

Barometr Ofert Pracy w grudniu 2012 r.

W grudniu 2012 r. liczba opublikowanych ofert pracy w Internecie zmniejszyła się we wszystkich województwach i wyniosła 81,7 tys. ofert, wynika z najnowszych danych Barometru Ofert Pracy. Barometr zanotował w analizowanym miesiącu największy spadek od kilku lat – wartość wskaźnika wyniosła 106,1 pkt., podczas gdy w listopadzie 156,6 pkt. Na tej podstawie można wnioskować, że w 2013 roku to pracodawcy będą dyktować warunki na rynku pracy, a o zatrudnienie będzie trudniej niż w minionym roku. Zjawisko tak drastycznego zmniejszania się ofert pracy jest konsekwencją postępującej w gospodarce dekoniunktury, potęgowanej dodatkowo sezonowym przestojem w wielu branżach.
Barometr Ofert Pracy powstaje na podstawie analiz zmian liczby ogłaszanych w Internecie ofert pracy prowadzonych przez Instytut Gospodarki Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie przy współpracy z Biurem Inwestycji i Cykli Ekonomicznych. Dane na temat ofert zbierane są 20. każdego miesiąca. Następnie pozbawiane są czynnika sezonowego, co zapewnia ich porównywalność pomiędzy poszczególnymi porami roku. Barometr podawany jest w formie indeksu w punktach procentowych. Wskazuje na zmiany zapotrzebowania na nowych pracowników. W zestawieniu ze zmianami bezrobocia mówi o tym, w jakiej fazie znajduje się rynek ofert pracy. Zazwyczaj posiada właściwości wyprzedzające w stosunku do zmian zatrudnienia i bezrobocia.
Jak wynika z danych Barometru, w grudniu 2012 r. szczególnie narażone na wzrost stopy bezrobocia były województwa wschodniej Polski. Najmniejszy spadek liczby ogłoszeń o zatrudnieniu wystąpił w województwie dolnośląskim, łódzkim, wielkopolskim i mazowieckim. Biorąc pod uwagę poziom kwalifikacji poszukujących pracy wyraźną tendencję spadkową, kontynuowaną już od kilku miesięcy, zauważa się w przypadku ofert zatrudnienia dla osób z wykształceniem wyższym. Jest to szczególnie widoczne w przypadku stanowisk wymagających wykształcenia wyższego technicznego oraz ukierunkowanego na usługi i handel. Spośród ogłoszeń dla osób z wykształceniem innym niż wyższe wyraźny jest konsekwentny od początku roku spadek liczby ofert dla pracowników fizycznych w produkcji i budownictwie.

Więcej informacji na temat Barometru Ofert Pracy, z aktualnymi raportami z analiz rynku pracy, można znaleźć na stronie Instytutu Gospodarki Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie:

http://ig.wsiz.pl/pl/badania/barometr-ofert-pracy/wprowadzenie

 

Projekt „Badania dla Rozwoju Mazowsza” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


mazowieckie
2013-01-02 | Badania dla Rozwoju Mazowsza

Rozwój społeczno-gospodarczy podregionów województwa mazowieckiego

W Polsce, oprócz administracyjno-terytorialnego, trójstopniowego podziału na województwa, powiaty i gminy, wyodrębniono dodatkowo dwa poziomy terytorialne: regiony i podregiony. Podstawą takiego podziału terytorialnego jest Nomenklatura Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych (NTS), wprowadzona Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 listopada 2007 r. Zgodnie z definicją GUS, NTS to uporządkowany wykaz nazw jednostek terytorialnych i przypisanych im symboli terytorialnych występujących na poszczególnych poziomach podziału terytorialnego kraju, wykorzystywany w procesie zbierania danych statystycznych, gromadzenia, przechowywania i opracowywania zebranych danych oraz ogłaszania, udostępniania i rozpowszechniania wyników badań statystycznych w przekrojach terytorialnych.
Poszczególne jednostki terytorialne w hierarchii podziału proponowanej w ramach NTS przypisywane są do jednej z dwóch kategorii – tzw. poziomy regionalne i lokalne. Poziomy regionalne obejmują: regiony (NTS-1), województwa (NTS-2), podregiony (NTS-3). Poziomy lokalne to: powiaty i miasta na prawach powiatu (NTS-4) oraz gminy, w tym gminy miejskie, będące miastami na prawach powiatu (NTS-5).
Województwo mazowieckie, zarówno pod względem powierzchni, jak i liczby ludności (5,3 mln mieszkańców wg danych na koniec 2011 r.), jest największą jednostką wyodrębnioną na poziome NTS-2 w Polsce. W ramach podziału terytorialnego województwa wyodrębniono pięć podregionów (NTS 3): miasto stołeczne Warszawa, warszawski zachodni, warszawski wschodni, ciechanowsko-płocki, ostrołęcko-siedlecki i radomski. W obrębie podregionów występują duże dysproporcje w rozwoju społeczno-gospodarczym. Około 1/3 ogółu ludności województwa zamieszkuje w podregionie miasta stołecznego Warszawa. Jak pokazują realizowane badania - najszybciej rozwija się właśnie Warszawa oraz podregion warszawski zachodni, najsłabiej podregiony peryferyjne: ostrołęcko-siedlecki i radomski. Widać to w średnim poziomie PKB na mieszkańca województwa mazowieckiego, który w przypadku miasta stołecznego Warszawa jest dwukrotnie wyższy od średniego w województwie i ponad czterokrotnie wyższy niż w najuboższym podregionie radomskim. Podobnie sytuacja kształtuje się w przypadku pozostałych wskaźników: Warszawa ma najniższą stopę bezrobocia, wysokie przeciętne wynagrodzenie brutto i najwyższy udział ludności z wykształceniem wyższym. Najgorszą sytuację w województwie mazowieckim obserwuje się w podregionie radomskim.

Po bardziej szczegółowe informacje na temat podziału terytorialnego województwa mazowieckiego i sytuacji społeczno-gospodarczej poszczególnych podregionów odsyłamy do opracowania Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie pt. „Analiza zróżnicowań rozwoju społeczno-gospodarczego istniejących i postulowanych podregionów województwa mazowieckiego”

 

Projekt „Badania dla Rozwoju Mazowsza” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
strony: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 | 281 | 282 | 283 | 284 | 285 |

+ poprzednia strona | następna strona +

  • start
  • oferta
  • dzialania
  • praca
  • polecamy
  • kontakt
2009 © Fundacja "Fundusz Inicjatyw" ul. Seweryna Sierpińskiego 24/5, 20-448 Lublin, NIP: 9462553005, REGON: 060368615, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000306907,
Biuro Fundacji ul. Narutowicza 57/4, 20-016 Lublin, tel/fax: 081 532 10 30
e-mail: ffi@ffi.org.pl | mapa serwisu | Polityka dot. plików cookie


Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej +