Podziel się książką

Fundacja "Fundusz Inicjatyw" w ramach swojej działalności statutowej prowadzi bibliotekę FFI, która dysponuje atrakcyjnym, ale wciąż skromnym zbiorem książek. Wspólnymi siłami i z Waszą pomocą chcemy wzbogacić zasoby naszej biblioteki. Jeżeli posiadasz niepotrzebne książki w dobrym stanie i chcesz podzielić się nimi z innymi osobami, zachęcamy do oddania ich na rzecz Biblioteki FFI.

a) Możesz oddać nam swoją książkę na zawsze,
b) Możesz pożyczyć nam książkę na okres 1 roku, a potem ją odebrać.

Ze względu na przekazaną nam w ostatnim czasie dużą ilość książek z kategorii beletrystki (powieści, opowiadania, nowele itp., przede wszystkim o charakterze rozrywkowym) od dnia 20 marca 2013 r. przyjmujemy wyłącznie książki branżowe, związane z rozwojem zawodowym np. z zakresu ekonomii, funduszy europejskich.

Biblioteka bezpłatnie udostępnia swoje zbiory każdej zainteresowanej osobie fizycznej i organizacjom pozarządowym. Powierzone nam książki będą służyły osobistemu i zawodowemu rozwojowi wielu osób. Książki i publikacje można oddawać osobiście w bibliotece w godzinach jej otwarcia lub przesyłać pocztą na adres biblioteki FFI:

Fundacja "Fundusz Inicjatyw", ul. Narutowicza 57/6, 20-016 Lublin.

Biblioteka zastrzega sobie prawo do nie przyjęcia książek, które są zniszczone, nieaktualne (np. z nieaktualnym stanem prawnym), propagują określone ideologie. Wówczas osoba dostarczająca książki zobowiązana jest do ich odebrania.

Przekazując książki poinformuj nas czy wyrażasz zgodę na upowszechnienie swoich danych (imię i nazwisko oraz miasto zamieszkania), które zostaną umieszczone na liście darczyńców. Lista darczyńców biblioteki zostanie umieszczona na naszej stronie internetowej.

Zapraszamy również do korzystania ze zbiorów biblioteki. Aktualny wykaz książek i publikacji znajduje się na stronie internetowej Fundacji: www.ffi.org.pl w zakładce "Wypożycz książkę".

Biblioteka jest otwarta od poniedziałku do piątku w godz. 09:00-18:00. W razie pytań i wątpliwości prosimy o kontakt z osobą odpowiedzialną za bibliotekę - Małgorzatą Jończyk pod numerem tel. 81 532 10 30.
Nic o nas bez nas = empowerment

Termin "empowerment" oznacza zaangażowanie grup napotykających problemy społeczne oraz ich przedstawicieli w prace projektowe. W odniesieniu do projektów innowacyjnych empowerment to zaangażowanie w proces wypracowywania innowacyjnych rozwiązań przedstawicieli grup docelowych.

Interesuje Cię sytuacja kobiet na rynku pracy? Korzystasz z elastycznych form zatrudnienia? Masz pomysły jak godzić życie zawodowe z rodzinnym? Chcesz w swoim zakładzie pracy przetestować lub wdrożyć model godzenia życia zawodowego i rodzinnego z korzyścią dla osób, które zatrudniasz oraz z korzyścią dla zakładu pracy i efektywności działań? Chcesz podzielić się swoimi refleksjami? Masz konkretne propozycje rozwiązań organizacyjnych/prawnych? Podziel się nimi. Mogą one stać się częścią innowacyjnego modelu, który zostanie bezpłatnie udostępniony szerokim grupom odbiorców. Twoje zdanie może mieć realny wpływ na działania projektowe.

Wypowiedz się na forum! Weź udział w sondzie! Napisz do nas na ffi@ffi.org.pl! Odwiedź nas w biurze projektu w Radomiu!

Będziemy organizować cykliczne spotkania dotyczące postępów prac nad modelem. Chcesz wziąć udział w spotkaniu? Skontaktuj się z nami!

Serdecznie zapraszamy! Twoja opinia dużo dla nas znaczy!

Fundacja "Fundusz Inicjatyw" zaprasza do udziału w projekcie: "PI - innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO I RODZINNEGO"

OFERUJEMY BEZPŁATNIE: ZAPEWNIAMY: (dokumenty zgłoszeniowe na stronie www.ffi.org.pl, podstrona dot. projektu)

Kontakt:

Fundacja "Fundusz Inicjatyw"
ul. ŻEROMSKIEGO 94/115
26-600 RADOM
TEL./FAKS 48 370 36 71
TEL. KOM. 519 144 716
e-mail: ffi@ffi.org.pl

Projekt "PI - Innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO I RODZINNEGO" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 

Z ostatniej chwili - archiwum aktualnościwybierz projekt:podkarpackie
2013-01-04 | Aktywne obywatelstwo

Efekty działalności BPPiO w grudniu 2012 r.

Kolejny już raz prezentujemy Państwu efekty działalności Biur Porad Prawnych i Obywatelskich prowadzonych przez Fundację „Fundusz Inicjatyw” i tym samym informujemy, że w grudniu 2012 r. w BPPiO w Nisku, Stalowej Woli i Tarnobrzegu udzielono 266 porad prawnych i obywatelskich 174 osobom. Ogółem od początku funkcjonowania BPPiO udzielono 6883 porady 4543 osobom.

Zapraszamy do zapoznania się z zamieszczonym zestawieniem prezentującym ilość udzielonych porad oraz ocenę świadczonych usług.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


mazowieckie
2013-01-03 | Badania dla Rozwoju Mazowsza

Barometr Ofert Pracy w grudniu 2012 r.

W grudniu 2012 r. liczba opublikowanych ofert pracy w Internecie zmniejszyła się we wszystkich województwach i wyniosła 81,7 tys. ofert, wynika z najnowszych danych Barometru Ofert Pracy. Barometr zanotował w analizowanym miesiącu największy spadek od kilku lat – wartość wskaźnika wyniosła 106,1 pkt., podczas gdy w listopadzie 156,6 pkt. Na tej podstawie można wnioskować, że w 2013 roku to pracodawcy będą dyktować warunki na rynku pracy, a o zatrudnienie będzie trudniej niż w minionym roku. Zjawisko tak drastycznego zmniejszania się ofert pracy jest konsekwencją postępującej w gospodarce dekoniunktury, potęgowanej dodatkowo sezonowym przestojem w wielu branżach.
Barometr Ofert Pracy powstaje na podstawie analiz zmian liczby ogłaszanych w Internecie ofert pracy prowadzonych przez Instytut Gospodarki Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie przy współpracy z Biurem Inwestycji i Cykli Ekonomicznych. Dane na temat ofert zbierane są 20. każdego miesiąca. Następnie pozbawiane są czynnika sezonowego, co zapewnia ich porównywalność pomiędzy poszczególnymi porami roku. Barometr podawany jest w formie indeksu w punktach procentowych. Wskazuje na zmiany zapotrzebowania na nowych pracowników. W zestawieniu ze zmianami bezrobocia mówi o tym, w jakiej fazie znajduje się rynek ofert pracy. Zazwyczaj posiada właściwości wyprzedzające w stosunku do zmian zatrudnienia i bezrobocia.
Jak wynika z danych Barometru, w grudniu 2012 r. szczególnie narażone na wzrost stopy bezrobocia były województwa wschodniej Polski. Najmniejszy spadek liczby ogłoszeń o zatrudnieniu wystąpił w województwie dolnośląskim, łódzkim, wielkopolskim i mazowieckim. Biorąc pod uwagę poziom kwalifikacji poszukujących pracy wyraźną tendencję spadkową, kontynuowaną już od kilku miesięcy, zauważa się w przypadku ofert zatrudnienia dla osób z wykształceniem wyższym. Jest to szczególnie widoczne w przypadku stanowisk wymagających wykształcenia wyższego technicznego oraz ukierunkowanego na usługi i handel. Spośród ogłoszeń dla osób z wykształceniem innym niż wyższe wyraźny jest konsekwentny od początku roku spadek liczby ofert dla pracowników fizycznych w produkcji i budownictwie.

Więcej informacji na temat Barometru Ofert Pracy, z aktualnymi raportami z analiz rynku pracy, można znaleźć na stronie Instytutu Gospodarki Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie:

http://ig.wsiz.pl/pl/badania/barometr-ofert-pracy/wprowadzenie

 

Projekt „Badania dla Rozwoju Mazowsza” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


mazowieckie
2013-01-02 | Badania dla Rozwoju Mazowsza

Rozwój społeczno-gospodarczy podregionów województwa mazowieckiego

W Polsce, oprócz administracyjno-terytorialnego, trójstopniowego podziału na województwa, powiaty i gminy, wyodrębniono dodatkowo dwa poziomy terytorialne: regiony i podregiony. Podstawą takiego podziału terytorialnego jest Nomenklatura Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych (NTS), wprowadzona Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 listopada 2007 r. Zgodnie z definicją GUS, NTS to uporządkowany wykaz nazw jednostek terytorialnych i przypisanych im symboli terytorialnych występujących na poszczególnych poziomach podziału terytorialnego kraju, wykorzystywany w procesie zbierania danych statystycznych, gromadzenia, przechowywania i opracowywania zebranych danych oraz ogłaszania, udostępniania i rozpowszechniania wyników badań statystycznych w przekrojach terytorialnych.
Poszczególne jednostki terytorialne w hierarchii podziału proponowanej w ramach NTS przypisywane są do jednej z dwóch kategorii – tzw. poziomy regionalne i lokalne. Poziomy regionalne obejmują: regiony (NTS-1), województwa (NTS-2), podregiony (NTS-3). Poziomy lokalne to: powiaty i miasta na prawach powiatu (NTS-4) oraz gminy, w tym gminy miejskie, będące miastami na prawach powiatu (NTS-5).
Województwo mazowieckie, zarówno pod względem powierzchni, jak i liczby ludności (5,3 mln mieszkańców wg danych na koniec 2011 r.), jest największą jednostką wyodrębnioną na poziome NTS-2 w Polsce. W ramach podziału terytorialnego województwa wyodrębniono pięć podregionów (NTS 3): miasto stołeczne Warszawa, warszawski zachodni, warszawski wschodni, ciechanowsko-płocki, ostrołęcko-siedlecki i radomski. W obrębie podregionów występują duże dysproporcje w rozwoju społeczno-gospodarczym. Około 1/3 ogółu ludności województwa zamieszkuje w podregionie miasta stołecznego Warszawa. Jak pokazują realizowane badania - najszybciej rozwija się właśnie Warszawa oraz podregion warszawski zachodni, najsłabiej podregiony peryferyjne: ostrołęcko-siedlecki i radomski. Widać to w średnim poziomie PKB na mieszkańca województwa mazowieckiego, który w przypadku miasta stołecznego Warszawa jest dwukrotnie wyższy od średniego w województwie i ponad czterokrotnie wyższy niż w najuboższym podregionie radomskim. Podobnie sytuacja kształtuje się w przypadku pozostałych wskaźników: Warszawa ma najniższą stopę bezrobocia, wysokie przeciętne wynagrodzenie brutto i najwyższy udział ludności z wykształceniem wyższym. Najgorszą sytuację w województwie mazowieckim obserwuje się w podregionie radomskim.

Po bardziej szczegółowe informacje na temat podziału terytorialnego województwa mazowieckiego i sytuacji społeczno-gospodarczej poszczególnych podregionów odsyłamy do opracowania Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie pt. „Analiza zróżnicowań rozwoju społeczno-gospodarczego istniejących i postulowanych podregionów województwa mazowieckiego”

 

Projekt „Badania dla Rozwoju Mazowsza” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


lubelskie
2013-01-02 | Mikroprzedsiębiorstwo - makromożliwości

Nowa inicjatywa FFI: Mikroprzedsiębiorstwo – Makromożliwości

Z przyjemnością informujemy, iż z dniem 1 stycznia 2013 roku rozpoczęliśmy realizację projektu skierowanego do mikroprzedsiębiorstw z terenu woj. lubelskiego.

W projekcie oferujemy bezpłatne szkolenia dla 140 osób.
 
Szkolenia 140-godzinne:
1.International Trade with business english (jęz. wykładowy – angielski)
2.Turystyka z językiem angielskim 
3.Logistyka, spedycja, transport z językiem angielskim 
4.Zarządzanie zasobami ludzkimi z językiem angielskim 
5.Marketing z językiem angielskim 
6.Aranżacja wnętrz z językiem angielskim
7.Wizaż, stylizacja z językiem angielskim 
 
Szkolenia 90-godzinne:
1.Photoshop 
2.IPMA (certyfikacja poziom A, B, lub C)
3.Rachunkowość 
4.Kadry i Płace 
5.Sprzedaż z Excelem 
6.Księgowość komputerowa
 
Szkolenia 40-godzinne:
1.Zarządzanie mikroprzedsiębiorstwem
2.Marketing
3.Transport i Logistyka
4.Finanse mikroprzedsiębiorstwa
 
Szczegółowe informacje na temat projektu oraz procesu rekrutacyjnego już wkrótce na naszej stronie internetowej. 
 
 
 
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

podkarpackie
2013-01-02 | Aktywne obywatelstwo

Rok 2013 Europejskim Rokiem Obywateli

Rozpoczynający się rok 2013 będzie Europejskim Rokiem Obywateli.
W ten sposób Komisja Europejska chce uczcić 20. rocznicę ustanowienia obywatelstwa Unii Europejskiej w Traktacie z Maastricht, który wszedł w życie 1 listopada 1993 r.
Uzasadniając pomysł wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej, a zarazem unijna komisarz ds. sprawiedliwości i obywatelstwa Viviane Reding powiedziała: „Europejczycy, którzy nie znają swoich praw, nie mogą z nich w pełni korzystać. Tymczasem obecnie aż 48 % Europejczyków czuje się niedoinformowanych. Europejski Rok Obywateli pomoże to zmienić.

W ciągu 20 lat od wprowadzenia obywatelstwa UE, stanowiącego uzupełnienie obywatelstw poszczególnych krajów, udało się poczynić ogromne postępy dotyczące bezpośrednio milionów ludzi. Z obywatelstwa europejskiego wynikają np. korzyści związane z podróżowaniem poza UE i niższymi kosztami wyjazdów, bezproblemowym pokonywaniem granic oraz dostępem do systemów opieki zdrowotnej innych państw i tańszymi opłatami za roaming.

Głównym celem Europejskiego Roku Obywateli ma być ułatwienie korzystania przez obywateli Unii z ich praw do poruszania się i swobodnego wyboru miejsca zamieszkania w UE, poprzez zagwarantowanie łatwego dostępu do informacji na ten temat.

Im lepiej obywatele Europy rozumieją swoje prawa jako obywateli UE tym bardziej świadome będą ich decyzje.
Poinformowani obywatele rozumieją, że mają swój udział w życiu Europy dlatego chcą angażować się w życie demokratyczne na wszystkich szczeblach. To jest wizja Europejskiego Roku Obywateli 2013.

Rok będzie okazją dla osób z całej Europy, aby:

 • dowiedzieć się o prawach i możliwościach jakie daje im obywatelstwo UE - w szczególności ich prawo do życia i pracy w dowolnym kraju UE,
 • wziąć udział w debatach na temat przeszkód do korzystania z tych praw oraz wygenerować konkretne propozycje ich rozwiązania,
 • uczestniczyć w forach obywatelskich na temat polityki i problemów UE,
 • przygotować się do głosowania w wyborach europejskich 2014 i zaangażować się w życie demokratyczne Unii.

By uczcić Europejski Rok Obywateli 2013 w całej Unii zorganizowanych zostanie wiele konferencji, seminariów i innych spotkań na szczeblu unijnym, narodowym, regionalnym i lokalnym.

Komisja planuje również zadbać o zwiększenie popularności internetowych portali Europe Direct oraz Your Europe jako kluczowych elementów systemu informowania o prawach obywateli Unii, określanego mianem „one-stop-shop”. Zwiększona będzie również rola narzędzi służących rozwiązywaniu problemów, takich jak SOLVIT – wszystko po to, by umożliwić Europejczykom szersze korzystanie i obronę ich praw.

Więcej informacji: ec.europa.eu/citizenship/
Oficjalna strona internetowa Europejskiego Roku Obywateli europa.eu/citizens-2013/


mazowieckie
2012-12-31 | Badania dla Rozwoju Mazowsza

Handel internetowy szansą dla polskich firm na zdobycie nowych rynków zbytu za granicą

Z analiz Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową (IBnGR), opublikowanych w ramach raportu Działalność transgraniczna polskich sklepów internetowych, wynika, że w 2010 roku jedna trzecia polskich firm oferujących dobra lub usługi przez Internet sprzedawała je za granicę. Rosnąca popularność zakupów w Internecie sprawia, że polski handel elektroniczny rozwija się dynamicznie, choć uczestnictwo w nim polskich firm jest jak na razie niższe niż przeciętnie w krajach Unii Europejskiej.
Firmy prowadzące handel internetowy opierają swój rozwój głównie na rynku krajowym z uwagi na jego małe nasycenie. Biorąc pod uwagę odsetek przedsiębiorstw, które otrzymały zamówienia online od klientów z innych krajów UE w 2010 r., Polska znajduje się niemal na końcu stawki, wyprzedzając jedynie Bułgarię i Rumunię i osiągając wynik 2,6%. W badaniu przoduje Malta, gdzie aż 12% zamówień pochodzi z zagranicy, średnia dla UE wynosi 4,9%.
W Polsce 68% przedsiębiorstw sprzedających za granicę przez Internet to małe firmy, średnie stanowią 26%, a duże obsługują jedynie 6% zamówień zagranicznych. Największy udział w obsłudze zamówień internetowych z zagranicy (dwie trzecie ogółu) mają przedsiębiorstwa przemysłu przetwórczego i sektora handlowego. W tym względzie dobre osiągnięcia odnotowuje również sektor hotelarski, dla którego strona internetowa stanowi bardzo ważne narzędzie sprzedaży usług dla klientów zagranicznych.
Badania przeprowadzone przez IBnGR pozwalają na postawienie tezy, że bariery rozwojowe dla handlu internetowego w Polsce, w tym także do ekspansji ma rynki zagraniczne, mają w większej mierze charakter świadomościowy i praktyczny niż regulacyjny. Najistotniejszą przeszkodą jest to, że przedsiębiorcy nie są nadal świadomi korzyści, jakie daje profesjonalne wykorzystanie Internetu w działalności handlowej. Ponadto uważają, że ich firmy są zbyt małe, by podbijać zagraniczne rynki, a konkurencja za granicą jest zbyt duża; nie mają kontaktów za granicą i boją się problemów językowych.
Ekspansja przez Internet to niższe bariery wejścia, łatwiejsze dotarcie do konsumentów i mniejsze ryzyko finansowe. Przedsiębiorstwa sprzedające dobra i usługi przez Internet są bardziej odporne na niekorzystne zmiany koniunktury od tych, które z tego kanału sprzedaży nie korzystają. Stale rosnąca popularność zakupów przez strony internetowe sprawia, że przedsiębiorstwa te są w stanie tworzyć nowe miejsca pracy i odnotowywać wzrost nawet w okresie kryzysu gospodarczego. W dodatku Internet zmienia wiele modeli biznesowych, pojawiają się nowe nisze, które można zapełnić.
Aby pomóc zaistnieć przedsiębiorcom na zagranicznych rynkach, 12 grudnia rozpoczęto akcję pt. Internetowa Rewolucja bez Granic. Dzięki niej każda mała i średnia firma może bezpłatnie przetłumaczyć kampanię reklamową na jeden z 26 języków, otrzymać darmowe wsparcie ekspertów przez 3 miesiące i za darmo założyć stronę w domenie .eu. Patronat nad akcją objęło Ministerstwo Gospodarki.

Zapraszamy do zapoznania się z raportem IBnGR:

http://ibngr.pl/index.php/pl/content/download/7538/32998/file/IBnGR_e-handel.pdf

oraz ze stroną akcji Internetowa Rewolucja bez Granic:

http://www.internetowarewolucja.pl/

 

Projekt „Badania dla Rozwoju Mazowsza” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


mazowieckie
2012-12-28 | Badania dla Rozwoju Mazowsza

Pierwsze badania kwestionariuszowe

W dniu 18 grudnia 2012 r. miało miejsce pierwsze spotkanie z ankieterami/ankieterkami, w którym wziął udział zespół projektu „Badania dla Rozwoju Mazowsza”.
W trakcie spotkania zostały szczegółowo omówione m.in. wytyczne realizacji projektu, instrukcja ankieterska oraz kwestionariusz ankiety. Pierwsze badania kwestionariuszowe mazowieckich przedsiębiorstw prowadzone przez ankieterów/ankieterki odbędą się jeszcze w grudniu b.r. Natomiast intensyfikacja badań nastąpi w pierwszym kwartale 2013 roku.

W galerii zostało zamieszczonych kilka zdjęć ze spotkania.

 

Projekt "Badania dla Rozwoju Mazowsza" jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


lubelskie
2012-12-28 |

FFI poleca: Kulturalny weekend kończący rok 2012

 W ostatnie dni roku polecamy udział w kulturalnych wydarzeniach w Lublinie:

 • Wystawa prac absolwentów Lubelskiej Szkoły Sztuki i Projektowania
  Kawiarnia & Księgarnia "Między Słowami",
  ul. Rybna 4/5 Lublin, wystawa jest dostępna do 4 stycznia.
 • Wystawa Bruna Larka "Podróż, eksperyment i zabawa"
  Galeria Biała, ul. Narutowicza 32 Lublin, Wystawa jest pierwszą prezentacją zachowanych prac Bruna Larka w Polsce, będzie dostepna do 20 stycznia.
   
 • Wystawa fotografii pt. "Podziemne galerie Francji"
  Filia nr 29 Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego, ul. Kiepury 5a Lublin
  Wystawa czynna do 20 stycznia.
   
 • Sylwester Miejski 2012/2013
  Program Sylwestra na Placu Litewskim:
  22.00 - Występ zespołu Teksasy
  22.45 - Występ zespołu Bracia
  23.55 - Wspólne odliczanie do Nowego Roku, życzenia, pokaz fajerwerków
  00.05 - Występ zespołu Budka Suflera
  Wspólna zabawa zakończy się około godziny 2:00 nad ranem.
   

 


mazowieckie
2012-12-27 | Badania dla Rozwoju Mazowsza

Podmioty gospodarcze wg rodzaju i miejsca prowadzenia działalności – aktualne dane GUS

Główny Urząd Statystyczny opublikował wstępne wyniki badania działalności przedsiębiorstw zatrudniających powyżej 9 osób. Badania były realizowane na podstawie rocznej ankiety przedsiębiorstwa (w tym przypadku za rok 2011) i objęto nimi 74 870 podmiotów.
Według klas wielkości określonych liczbą pracujących, największy odsetek (75,7% wobec 75,2% w roku 2010) stanowiły podmioty małe o liczbie pracujących poniżej 50 osób. Do grupy podmiotów średnich, zatrudniających od 50 do 249 osób, należało 20,1% przedsiębiorstw (w 2010 r. – 20,6%), do grupy dużych – o zatrudnieniu przekraczającym 249 osób – 4,2% (podobnie jak w roku 2010). Największy odsetek przedsiębiorstw w ogólnej liczbie badanych funkcjonował w sekcjach związanych z przetwórstwem przemysłowym (29,7%) oraz handlem (26,8%).
W badanym okresie działalność rozpoczęły 1 462 nowe przedsiębiorstwa. Blisko 80% z nich to firmy małe, w których pracowało nie więcej niż 49 osób. Wśród nowych przedsiębiorstw najwięcej (24,6%) powstało w sekcjach związanych z handlem i naprawą pojazdów samochodowych.
W 74 870 przedsiębiorstwach pracowało 5 382 687 osób (w 2010 r. w 73 084 przedsiębiorstwach pracowało 5 321 433 osoby). W podmiotach małych (do 49 pracujących) pracowało 21,7% ogólnej liczby pracujących, w firmach średnich (50 – 249 osób pracujących) – 29,2%, w dużych (powyżej 250 osób pracujących) – 49,1%. Blisko 60% ogółu stanowili pracujący w przetwórstwie przemysłowym oraz handlu (odpowiednio 36,4% i 19,9%).
Badane przedsiębiorstwa osiągnęły 2 732 800 mln zł przychodów ze sprzedaży produktów i towarów, co oznacza 11,4 % wzrostu w skali roku. Ponad połowę (54,8%) stanowiły przychody przedsiębiorstw dużych (powyżej 250 pracujących), a blisko 1/5 – przedsiębiorstw małych.
Najwięcej podmiotów (według siedziby zarządu) prowadziło działalność na terenie województwa: mazowieckiego – 11 931 jednostek (tj. 15,9% ogółu), śląskiego – 9 923 jednostek (tj. 13,2% ogółu) i wielkopolskiego – 7 775 jednostek (tj. 10,4% ogółu). Były to głównie przedsiębiorstwa małe o liczbie pracujących do 49 osób. Firmy małe stanowiły od 72,6% do 76,5% podmiotów we wspomnianych wyżej województwach, przedsiębiorstwa duże zaś od 4,1% do 6,0%. Podmioty mające swą siedzibę na terenie wymienionych województw osiągnęły łącznie 55,4% (w roku 2010 – 55,6%) przychodów ze sprzedaży produktów i towarów uzyskanych przez ogół badanych przedsiębiorstw, z czego jednostki z województwa mazowieckiego – 31,8%. Zatrudnienie w województwach: mazowieckim, śląskim i wielkopolskim kształtowało się na poziomie 48,2% ogólnej liczby zatrudnionych (podobnie jak w roku 2010) i wyniosło odpowiednio 24,1%, 13,8%, 10,3%.

Bardziej szczegółowe informacje można znaleźć w Informacji GUS.

 

Projekt „Badania dla Rozwoju Mazowsza” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


ponadregionalne
2012-12-27 | Kompetentni 2.1.1

Zapraszamy do udziału w szkoleniu „Komunikacja i negocjacje” w Lublinie

Szanowni Państwo,

W terminie 18-20 stycznia 2013 r. w Lublinie odbędzie się szkolenie „Komunikacja i negocjacje” prowadzone przez wykwalifikowaną trenerkę doświadczoną w prowadzeniu szkoleń z umiejętności miękkich, z zakresu NLP oraz szerokorozumianych szkoleń sprzedażowych.
W nadchodzącym Nowym Roku serdecznie zachęcamy do podwyższenia swoich kompetencji i umiejętności interpersonalnych oraz do wzięcia udziału w szkoleniu!
 
Uczestnikami szkolenia mogą być przedsiębiorcy oraz ich wydelegowani pracownicy zatrudnieni na umowę o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę, posiadający wykształcenie średnie techniczne lub wyższe techniczne. Szkolenie skierowane jest do osób w wieku 45+.
 
Poniżej przedstawiamy ramowy PROGRAM SZKOLENIA. Zainteresowanych serdecznie zapraszamy!
1. Proces komunikacji i jego specyfika: natura komunikacji, typy i style komunikacji.
2. Komunikacja interpersonalna: modele komunikacji, trudności i bariery komunikacyjne, zasady skutecznej komunikacji interpersonalnej, znaczenie informacji zwrotnej.
3. Narzędzia usprawniające efektywną komunikację: zastosowanie pytań, aktywne słuchanie, asertywne zachowania w komunikacji, umiejętności przekonywania, argumentacji i perswazji, emocje w komunikacji i ich rola.
4. Przekaz bez słów, czyli komunikacja niewerbalna: komunikaty niewerbalne i zasady ich interpretacji, mowa ciała, kontakt wzrokowy, komunikacja jawna i ukryta.
5. Konflikt jako efekt trudności komunikacyjnych: radzenie sobie w sytuacjach trudnych i konfliktowych.
6. Negocjacje: charakterystyka sytuacji negocjacyjnej, modele i style negocjacji, umiejętności negocjacyjne.
7. Proces negocjacyjny: etapy negocjacji (techniki otwarcia, podtrzymywania
i zamykania), przygotowanie i prowadzenie negocjacji, dynamika negocjacji.
8. Strategie i techniki skutecznego negocjatora: metody planowania, budowanie strategii negocjacyjnych, psychologiczne uwarunkowania negocjacji, typy zachowań
w negocjacjach: manipulacja, agresja, uległość, asertywność.
9. Komunikacja podczas negocjacji.
10. Trening negocjacji.
 
CZAS TRWANIA ZAJĘĆ: 24 godz. dyd.
18 stycznia - piątek
13:00-20:00 (8 godz. dyd.)
19 stycznia - sobota
9:00-16:00 (8 godz. dyd.)
20 stycznia - niedziela
9:00-16:00 (8 godz. dyd.)
 
Harmonogram zajęć jest również dostępny na stronie: http://www.ffi.org.pl/kompetentni211/szkolenia

Zapraszamy do wypełnienia Formularza Zgłoszeniowego: http://ffi.org.pl/kompetentni211/wstepny_formularz_zgloszeniowy

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
strony: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 | 281 | 282 | 283 | 284 | 285 |

+ poprzednia strona | następna strona +

 • start
 • oferta
 • dzialania
 • praca
 • polecamy
 • kontakt
2009 © Fundacja "Fundusz Inicjatyw" ul. Seweryna Sierpińskiego 24/5, 20-448 Lublin, NIP: 9462553005, REGON: 060368615, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000306907,
Biuro Fundacji ul. Narutowicza 57/4, 20-016 Lublin, tel/fax: 081 532 10 30
e-mail: ffi@ffi.org.pl | mapa serwisu | Polityka dot. plików cookie


Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej +