Podziel się książką

Fundacja "Fundusz Inicjatyw" w ramach swojej działalności statutowej prowadzi bibliotekę FFI, która dysponuje atrakcyjnym, ale wciąż skromnym zbiorem książek. Wspólnymi siłami i z Waszą pomocą chcemy wzbogacić zasoby naszej biblioteki. Jeżeli posiadasz niepotrzebne książki w dobrym stanie i chcesz podzielić się nimi z innymi osobami, zachęcamy do oddania ich na rzecz Biblioteki FFI.

a) Możesz oddać nam swoją książkę na zawsze,
b) Możesz pożyczyć nam książkę na okres 1 roku, a potem ją odebrać.

Ze względu na przekazaną nam w ostatnim czasie dużą ilość książek z kategorii beletrystki (powieści, opowiadania, nowele itp., przede wszystkim o charakterze rozrywkowym) od dnia 20 marca 2013 r. przyjmujemy wyłącznie książki branżowe, związane z rozwojem zawodowym np. z zakresu ekonomii, funduszy europejskich.

Biblioteka bezpłatnie udostępnia swoje zbiory każdej zainteresowanej osobie fizycznej i organizacjom pozarządowym. Powierzone nam książki będą służyły osobistemu i zawodowemu rozwojowi wielu osób. Książki i publikacje można oddawać osobiście w bibliotece w godzinach jej otwarcia lub przesyłać pocztą na adres biblioteki FFI:

Fundacja "Fundusz Inicjatyw", ul. Narutowicza 57/6, 20-016 Lublin.

Biblioteka zastrzega sobie prawo do nie przyjęcia książek, które są zniszczone, nieaktualne (np. z nieaktualnym stanem prawnym), propagują określone ideologie. Wówczas osoba dostarczająca książki zobowiązana jest do ich odebrania.

Przekazując książki poinformuj nas czy wyrażasz zgodę na upowszechnienie swoich danych (imię i nazwisko oraz miasto zamieszkania), które zostaną umieszczone na liście darczyńców. Lista darczyńców biblioteki zostanie umieszczona na naszej stronie internetowej.

Zapraszamy również do korzystania ze zbiorów biblioteki. Aktualny wykaz książek i publikacji znajduje się na stronie internetowej Fundacji: www.ffi.org.pl w zakładce "Wypożycz książkę".

Biblioteka jest otwarta od poniedziałku do piątku w godz. 09:00-18:00. W razie pytań i wątpliwości prosimy o kontakt z osobą odpowiedzialną za bibliotekę - Małgorzatą Jończyk pod numerem tel. 81 532 10 30.
Nic o nas bez nas = empowerment

Termin "empowerment" oznacza zaangażowanie grup napotykających problemy społeczne oraz ich przedstawicieli w prace projektowe. W odniesieniu do projektów innowacyjnych empowerment to zaangażowanie w proces wypracowywania innowacyjnych rozwiązań przedstawicieli grup docelowych.

Interesuje Cię sytuacja kobiet na rynku pracy? Korzystasz z elastycznych form zatrudnienia? Masz pomysły jak godzić życie zawodowe z rodzinnym? Chcesz w swoim zakładzie pracy przetestować lub wdrożyć model godzenia życia zawodowego i rodzinnego z korzyścią dla osób, które zatrudniasz oraz z korzyścią dla zakładu pracy i efektywności działań? Chcesz podzielić się swoimi refleksjami? Masz konkretne propozycje rozwiązań organizacyjnych/prawnych? Podziel się nimi. Mogą one stać się częścią innowacyjnego modelu, który zostanie bezpłatnie udostępniony szerokim grupom odbiorców. Twoje zdanie może mieć realny wpływ na działania projektowe.

Wypowiedz się na forum! Weź udział w sondzie! Napisz do nas na ffi@ffi.org.pl! Odwiedź nas w biurze projektu w Radomiu!

Będziemy organizować cykliczne spotkania dotyczące postępów prac nad modelem. Chcesz wziąć udział w spotkaniu? Skontaktuj się z nami!

Serdecznie zapraszamy! Twoja opinia dużo dla nas znaczy!

Fundacja "Fundusz Inicjatyw" zaprasza do udziału w projekcie: "PI - innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO I RODZINNEGO"

OFERUJEMY BEZPŁATNIE: ZAPEWNIAMY: (dokumenty zgłoszeniowe na stronie www.ffi.org.pl, podstrona dot. projektu)

Kontakt:

Fundacja "Fundusz Inicjatyw"
ul. ŻEROMSKIEGO 94/115
26-600 RADOM
TEL./FAKS 48 370 36 71
TEL. KOM. 519 144 716
e-mail: ffi@ffi.org.pl

Projekt "PI - Innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO I RODZINNEGO" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 

Z ostatniej chwili - archiwum aktualnościwybierz projekt:mazowieckie
2013-01-07 | Badania dla Rozwoju Mazowsza

Innowacyjność mazowieckich przedsiębiorstw

Z badań efektywności współpracy biznesu z nauką zrealizowanych na zlecenie Związku Pracodawców Warszawy i Mazowsza wynika, że 62,5 % mazowieckich przedsiębiorstw w latach 2009-2011 poniosło nakłady na działalność innowacyjną. W większości przypadków kwoty wydatkowe w tym zakresie nie przekraczały 50 tys. zł i były związane z zakupem maszyn i urządzeń technicznych, oprogramowania oraz doskonaleniem zawodowym pracowników.
Nieco gorzej przedstawia się współpraca firm z ośrodkami naukowo-badawczymi – jedynie 32,1 % przedsiębiorstw objętych badaniem kooperowało z sektorem naukowo-badawczym, przy czym dominuje tu współpraca ze szkołami wyższymi i instytutami badawczymi. Jako bariery utrudniające współpracę przedsiębiorcy wymieniali m.in. brak wiedzy, ofert i środków finansowych.
Na ogół celem podejmowanej współpracy było opracowanie nowego/ulepszonego produktu, procesu, zlecanie prac badawczych, ekspertyz, doradztwa w zakresie różnych obszarów działalności firmy, doskonalenia zawodowego pracowników przedsiębiorstw (staże, praktyki) oraz standardów zarządzania jakością. Działalność tego rodzaju była finansowana zarówno ze środków własnych, krajowych, jak i publicznych.
Wśród korzyści współpracy przedsiębiorstwa wymieniają m.in. zwiększenie asortymentu produktów lub usług, możliwość wejścia na nowe rynki, dostęp do specjalistycznej wiedzy oraz w efekcie wzrost przychodów (nawet do 10 %).
W kontaktach ze światem nauki przedsiębiorstwa preferują bezpośrednie kanały komunikacyjne (formalne i nieformalne spotkania, konferencje, seminaria, targi, wystawy), w drugiej kolejności wskazują na informacje elektroniczne, a na trzecim i czwartym miejscu szkolenia, staże, praktyki oraz materiały drukowane.
Jak wynika z badań Związku Pracodawców Warszawy i Mazowsza, przedsiębiorcy od środowiska naukowego oczekują przede wszystkim informacji na temat możliwych dróg dalszego rozwoju, analiz rynku konkurencji, możliwości wsparcia środkami publicznymi oraz wdrożenia innowacji: nowych lub udoskonalonych technologii, nowych i udoskonalonych produktów lub usług, nowych lub udoskonalonych maszyn i urządzeń.

Zapraszamy do zapoznania się z prezentacją podsumowującą wyniki badania „Ocena efektywności współpracy z ośrodkami naukowo-badawczymi. Rola informacji tworzonej w otoczeniu naukowym przedsiębiorstw”:

http://pkpplewiatan.pl/opinie/gospodarka/1/_files/2012_09/9_20121.ppt

 

Projekt „Badania dla Rozwoju Mazowsza” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


mazowieckie
2013-01-04 | Badania dla Rozwoju Mazowsza

Wzrost wskaźnika wyprzedzającego koniunktury w grudniu 2012 r.

Jak wynika z informacji Biura Inwestycji i Cykli Ekonomicznych, Wskaźnik Wyprzedzający Koniunktury (WWK) w grudniu 2012 r. wzrósł o 2,7 punktu w stosunku do notowań z listopada.
Na wzrost wskaźnika najsilniejszy wpływ miało zwiększenie nowych zamówień napływających do przedsiębiorstw. Od ponad roku tempo napływu zamówień spadało, w listopadzie spadek ten uległ znacznemu pogłębieniu i objął zdecydowaną większość branż. Ostatni miesiąc był jednak niezwykle korzystny dla producentów mebli, środków transportu innych niż samochody osobowe, oraz dla branży farmaceutycznej. Wzrost zamówień w tych branżach związany był głównie z eksportem. Również producenci żywności oraz tekstyliów odnotowali niewielki wzrost zamówień. Najgorzej sytuacja wygląda w przemyśle ciężkim i maszynowym, gdzie odnotowuje się stały spadek zamówień. Branże te związane są z inwestycjami, które po okresach załamań aktywności gospodarczej, odbudowują się najpóźniej.
Nieco poprawiły się oceny przedsiębiorców na temat ogólnej sytuacji gospodarczej w kraju. W dalszym ciągu przeważa odsetek firm, których przedstawiciele uważają, że sytuacja w gospodarce pogarsza się nad tymi, którzy dostrzegają poprawę. Jednak przewaga pesymistów nad optymistami skurczyła się w ciągu ostatniego miesiąca o połowę.
Wskaźniki wyprzedzające mają za zadanie przewidywanie stanu koniunktury gospodarczej danego kraju lub regionu w nieodległej przyszłości (najczęściej w horyzoncie czasowym od 3 do 6 miesięcy). Wykorzystywane są do prognozowania zmian danych makroekonomicznych takich jak wielkość produkcji przemysłowej, sprzedaży detalicznej czy PKB danego kraju. Można je podzielić na trzy grupy. Najbardziej popularne są te, które na podstawie ankiet, oceniają nastroje lub oczekiwania przedsiębiorców, konsumentów lub analityków, oraz badają zaobserwowane tendencje w aktywności przedsiębiorstw. Drugą grupę stanowią niektóre wielkości makroekonomiczne, które także zaliczane są do prognostyków perspektyw gospodarki. Na przykład wielkość podaży pieniądza, która pokazuje tendencje zmian w polityce monetarnej danego państwa. Wreszcie trzecia grupa to kursy kształtujące się na rynkach finansowych. Powszechnie używanym przez analityków wskaźnikiem wyprzedzającym jest na przykład różnica pomiędzy krótko- a długoterminowymi stopami procentowymi. Również indeksy giełd akcji zaliczane są do wskaźników wyprzedzających.
Na ogół wskaźniki wyprzedzające, dotyczy to przede wszystkim opracowanych na podstawie ankiet, posiadają punkt graniczny, który oddziela wartości świadczące o wzroście od wartości sygnalizujących zmniejszanie się aktywności gospodarki. Porównanie bieżącego odczytu do wartości granicznej jest jednym ze sposobów analizy tych danych. Inne sposoby to badanie trendu, czyli głównego kierunku w którym poruszają się wykresy wskaźników oraz momentów, kiedy zbliżają one się do historycznych wartości skrajnych. Jeżeli wskaźnik wyprzedzający pozostaje w wyraźnym trendzie wzrostowym, to można domniemywać, że kierunek ten zostanie zachowany także w najbliższej przyszłości.

Więcej na temat aktualnych danych Wskaźnika Wyprzedzającego Koniunktury można znaleźć w informacji Biura Inwestycji i Cykli Ekonomicznych:

http://www.obserwatorfinansowy.pl/forma/analizy/grudzien-byl-korzystny-dla-producentow-mebli-srodkow-transportu-i-branzy-farmaceutycznej/

 

Projekt „Badania dla Rozwoju Mazowsza” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


podkarpackie
2013-01-04 | Aktywne obywatelstwo

Efekty działalności BPPiO w grudniu 2012 r.

Kolejny już raz prezentujemy Państwu efekty działalności Biur Porad Prawnych i Obywatelskich prowadzonych przez Fundację „Fundusz Inicjatyw” i tym samym informujemy, że w grudniu 2012 r. w BPPiO w Nisku, Stalowej Woli i Tarnobrzegu udzielono 266 porad prawnych i obywatelskich 174 osobom. Ogółem od początku funkcjonowania BPPiO udzielono 6883 porady 4543 osobom.

Zapraszamy do zapoznania się z zamieszczonym zestawieniem prezentującym ilość udzielonych porad oraz ocenę świadczonych usług.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


mazowieckie
2013-01-03 | Badania dla Rozwoju Mazowsza

Barometr Ofert Pracy w grudniu 2012 r.

W grudniu 2012 r. liczba opublikowanych ofert pracy w Internecie zmniejszyła się we wszystkich województwach i wyniosła 81,7 tys. ofert, wynika z najnowszych danych Barometru Ofert Pracy. Barometr zanotował w analizowanym miesiącu największy spadek od kilku lat – wartość wskaźnika wyniosła 106,1 pkt., podczas gdy w listopadzie 156,6 pkt. Na tej podstawie można wnioskować, że w 2013 roku to pracodawcy będą dyktować warunki na rynku pracy, a o zatrudnienie będzie trudniej niż w minionym roku. Zjawisko tak drastycznego zmniejszania się ofert pracy jest konsekwencją postępującej w gospodarce dekoniunktury, potęgowanej dodatkowo sezonowym przestojem w wielu branżach.
Barometr Ofert Pracy powstaje na podstawie analiz zmian liczby ogłaszanych w Internecie ofert pracy prowadzonych przez Instytut Gospodarki Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie przy współpracy z Biurem Inwestycji i Cykli Ekonomicznych. Dane na temat ofert zbierane są 20. każdego miesiąca. Następnie pozbawiane są czynnika sezonowego, co zapewnia ich porównywalność pomiędzy poszczególnymi porami roku. Barometr podawany jest w formie indeksu w punktach procentowych. Wskazuje na zmiany zapotrzebowania na nowych pracowników. W zestawieniu ze zmianami bezrobocia mówi o tym, w jakiej fazie znajduje się rynek ofert pracy. Zazwyczaj posiada właściwości wyprzedzające w stosunku do zmian zatrudnienia i bezrobocia.
Jak wynika z danych Barometru, w grudniu 2012 r. szczególnie narażone na wzrost stopy bezrobocia były województwa wschodniej Polski. Najmniejszy spadek liczby ogłoszeń o zatrudnieniu wystąpił w województwie dolnośląskim, łódzkim, wielkopolskim i mazowieckim. Biorąc pod uwagę poziom kwalifikacji poszukujących pracy wyraźną tendencję spadkową, kontynuowaną już od kilku miesięcy, zauważa się w przypadku ofert zatrudnienia dla osób z wykształceniem wyższym. Jest to szczególnie widoczne w przypadku stanowisk wymagających wykształcenia wyższego technicznego oraz ukierunkowanego na usługi i handel. Spośród ogłoszeń dla osób z wykształceniem innym niż wyższe wyraźny jest konsekwentny od początku roku spadek liczby ofert dla pracowników fizycznych w produkcji i budownictwie.

Więcej informacji na temat Barometru Ofert Pracy, z aktualnymi raportami z analiz rynku pracy, można znaleźć na stronie Instytutu Gospodarki Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie:

http://ig.wsiz.pl/pl/badania/barometr-ofert-pracy/wprowadzenie

 

Projekt „Badania dla Rozwoju Mazowsza” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


mazowieckie
2013-01-02 | Badania dla Rozwoju Mazowsza

Rozwój społeczno-gospodarczy podregionów województwa mazowieckiego

W Polsce, oprócz administracyjno-terytorialnego, trójstopniowego podziału na województwa, powiaty i gminy, wyodrębniono dodatkowo dwa poziomy terytorialne: regiony i podregiony. Podstawą takiego podziału terytorialnego jest Nomenklatura Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych (NTS), wprowadzona Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 listopada 2007 r. Zgodnie z definicją GUS, NTS to uporządkowany wykaz nazw jednostek terytorialnych i przypisanych im symboli terytorialnych występujących na poszczególnych poziomach podziału terytorialnego kraju, wykorzystywany w procesie zbierania danych statystycznych, gromadzenia, przechowywania i opracowywania zebranych danych oraz ogłaszania, udostępniania i rozpowszechniania wyników badań statystycznych w przekrojach terytorialnych.
Poszczególne jednostki terytorialne w hierarchii podziału proponowanej w ramach NTS przypisywane są do jednej z dwóch kategorii – tzw. poziomy regionalne i lokalne. Poziomy regionalne obejmują: regiony (NTS-1), województwa (NTS-2), podregiony (NTS-3). Poziomy lokalne to: powiaty i miasta na prawach powiatu (NTS-4) oraz gminy, w tym gminy miejskie, będące miastami na prawach powiatu (NTS-5).
Województwo mazowieckie, zarówno pod względem powierzchni, jak i liczby ludności (5,3 mln mieszkańców wg danych na koniec 2011 r.), jest największą jednostką wyodrębnioną na poziome NTS-2 w Polsce. W ramach podziału terytorialnego województwa wyodrębniono pięć podregionów (NTS 3): miasto stołeczne Warszawa, warszawski zachodni, warszawski wschodni, ciechanowsko-płocki, ostrołęcko-siedlecki i radomski. W obrębie podregionów występują duże dysproporcje w rozwoju społeczno-gospodarczym. Około 1/3 ogółu ludności województwa zamieszkuje w podregionie miasta stołecznego Warszawa. Jak pokazują realizowane badania - najszybciej rozwija się właśnie Warszawa oraz podregion warszawski zachodni, najsłabiej podregiony peryferyjne: ostrołęcko-siedlecki i radomski. Widać to w średnim poziomie PKB na mieszkańca województwa mazowieckiego, który w przypadku miasta stołecznego Warszawa jest dwukrotnie wyższy od średniego w województwie i ponad czterokrotnie wyższy niż w najuboższym podregionie radomskim. Podobnie sytuacja kształtuje się w przypadku pozostałych wskaźników: Warszawa ma najniższą stopę bezrobocia, wysokie przeciętne wynagrodzenie brutto i najwyższy udział ludności z wykształceniem wyższym. Najgorszą sytuację w województwie mazowieckim obserwuje się w podregionie radomskim.

Po bardziej szczegółowe informacje na temat podziału terytorialnego województwa mazowieckiego i sytuacji społeczno-gospodarczej poszczególnych podregionów odsyłamy do opracowania Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie pt. „Analiza zróżnicowań rozwoju społeczno-gospodarczego istniejących i postulowanych podregionów województwa mazowieckiego”

 

Projekt „Badania dla Rozwoju Mazowsza” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


lubelskie
2013-01-02 | Mikroprzedsiębiorstwo - makromożliwości

Nowa inicjatywa FFI: Mikroprzedsiębiorstwo – Makromożliwości

Z przyjemnością informujemy, iż z dniem 1 stycznia 2013 roku rozpoczęliśmy realizację projektu skierowanego do mikroprzedsiębiorstw z terenu woj. lubelskiego.

W projekcie oferujemy bezpłatne szkolenia dla 140 osób.
 
Szkolenia 140-godzinne:
1.International Trade with business english (jęz. wykładowy – angielski)
2.Turystyka z językiem angielskim 
3.Logistyka, spedycja, transport z językiem angielskim 
4.Zarządzanie zasobami ludzkimi z językiem angielskim 
5.Marketing z językiem angielskim 
6.Aranżacja wnętrz z językiem angielskim
7.Wizaż, stylizacja z językiem angielskim 
 
Szkolenia 90-godzinne:
1.Photoshop 
2.IPMA (certyfikacja poziom A, B, lub C)
3.Rachunkowość 
4.Kadry i Płace 
5.Sprzedaż z Excelem 
6.Księgowość komputerowa
 
Szkolenia 40-godzinne:
1.Zarządzanie mikroprzedsiębiorstwem
2.Marketing
3.Transport i Logistyka
4.Finanse mikroprzedsiębiorstwa
 
Szczegółowe informacje na temat projektu oraz procesu rekrutacyjnego już wkrótce na naszej stronie internetowej. 
 
 
 
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

podkarpackie
2013-01-02 | Aktywne obywatelstwo

Rok 2013 Europejskim Rokiem Obywateli

Rozpoczynający się rok 2013 będzie Europejskim Rokiem Obywateli.
W ten sposób Komisja Europejska chce uczcić 20. rocznicę ustanowienia obywatelstwa Unii Europejskiej w Traktacie z Maastricht, który wszedł w życie 1 listopada 1993 r.
Uzasadniając pomysł wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej, a zarazem unijna komisarz ds. sprawiedliwości i obywatelstwa Viviane Reding powiedziała: „Europejczycy, którzy nie znają swoich praw, nie mogą z nich w pełni korzystać. Tymczasem obecnie aż 48 % Europejczyków czuje się niedoinformowanych. Europejski Rok Obywateli pomoże to zmienić.

W ciągu 20 lat od wprowadzenia obywatelstwa UE, stanowiącego uzupełnienie obywatelstw poszczególnych krajów, udało się poczynić ogromne postępy dotyczące bezpośrednio milionów ludzi. Z obywatelstwa europejskiego wynikają np. korzyści związane z podróżowaniem poza UE i niższymi kosztami wyjazdów, bezproblemowym pokonywaniem granic oraz dostępem do systemów opieki zdrowotnej innych państw i tańszymi opłatami za roaming.

Głównym celem Europejskiego Roku Obywateli ma być ułatwienie korzystania przez obywateli Unii z ich praw do poruszania się i swobodnego wyboru miejsca zamieszkania w UE, poprzez zagwarantowanie łatwego dostępu do informacji na ten temat.

Im lepiej obywatele Europy rozumieją swoje prawa jako obywateli UE tym bardziej świadome będą ich decyzje.
Poinformowani obywatele rozumieją, że mają swój udział w życiu Europy dlatego chcą angażować się w życie demokratyczne na wszystkich szczeblach. To jest wizja Europejskiego Roku Obywateli 2013.

Rok będzie okazją dla osób z całej Europy, aby:

 • dowiedzieć się o prawach i możliwościach jakie daje im obywatelstwo UE - w szczególności ich prawo do życia i pracy w dowolnym kraju UE,
 • wziąć udział w debatach na temat przeszkód do korzystania z tych praw oraz wygenerować konkretne propozycje ich rozwiązania,
 • uczestniczyć w forach obywatelskich na temat polityki i problemów UE,
 • przygotować się do głosowania w wyborach europejskich 2014 i zaangażować się w życie demokratyczne Unii.

By uczcić Europejski Rok Obywateli 2013 w całej Unii zorganizowanych zostanie wiele konferencji, seminariów i innych spotkań na szczeblu unijnym, narodowym, regionalnym i lokalnym.

Komisja planuje również zadbać o zwiększenie popularności internetowych portali Europe Direct oraz Your Europe jako kluczowych elementów systemu informowania o prawach obywateli Unii, określanego mianem „one-stop-shop”. Zwiększona będzie również rola narzędzi służących rozwiązywaniu problemów, takich jak SOLVIT – wszystko po to, by umożliwić Europejczykom szersze korzystanie i obronę ich praw.

Więcej informacji: ec.europa.eu/citizenship/
Oficjalna strona internetowa Europejskiego Roku Obywateli europa.eu/citizens-2013/


mazowieckie
2012-12-31 | Badania dla Rozwoju Mazowsza

Handel internetowy szansą dla polskich firm na zdobycie nowych rynków zbytu za granicą

Z analiz Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową (IBnGR), opublikowanych w ramach raportu Działalność transgraniczna polskich sklepów internetowych, wynika, że w 2010 roku jedna trzecia polskich firm oferujących dobra lub usługi przez Internet sprzedawała je za granicę. Rosnąca popularność zakupów w Internecie sprawia, że polski handel elektroniczny rozwija się dynamicznie, choć uczestnictwo w nim polskich firm jest jak na razie niższe niż przeciętnie w krajach Unii Europejskiej.
Firmy prowadzące handel internetowy opierają swój rozwój głównie na rynku krajowym z uwagi na jego małe nasycenie. Biorąc pod uwagę odsetek przedsiębiorstw, które otrzymały zamówienia online od klientów z innych krajów UE w 2010 r., Polska znajduje się niemal na końcu stawki, wyprzedzając jedynie Bułgarię i Rumunię i osiągając wynik 2,6%. W badaniu przoduje Malta, gdzie aż 12% zamówień pochodzi z zagranicy, średnia dla UE wynosi 4,9%.
W Polsce 68% przedsiębiorstw sprzedających za granicę przez Internet to małe firmy, średnie stanowią 26%, a duże obsługują jedynie 6% zamówień zagranicznych. Największy udział w obsłudze zamówień internetowych z zagranicy (dwie trzecie ogółu) mają przedsiębiorstwa przemysłu przetwórczego i sektora handlowego. W tym względzie dobre osiągnięcia odnotowuje również sektor hotelarski, dla którego strona internetowa stanowi bardzo ważne narzędzie sprzedaży usług dla klientów zagranicznych.
Badania przeprowadzone przez IBnGR pozwalają na postawienie tezy, że bariery rozwojowe dla handlu internetowego w Polsce, w tym także do ekspansji ma rynki zagraniczne, mają w większej mierze charakter świadomościowy i praktyczny niż regulacyjny. Najistotniejszą przeszkodą jest to, że przedsiębiorcy nie są nadal świadomi korzyści, jakie daje profesjonalne wykorzystanie Internetu w działalności handlowej. Ponadto uważają, że ich firmy są zbyt małe, by podbijać zagraniczne rynki, a konkurencja za granicą jest zbyt duża; nie mają kontaktów za granicą i boją się problemów językowych.
Ekspansja przez Internet to niższe bariery wejścia, łatwiejsze dotarcie do konsumentów i mniejsze ryzyko finansowe. Przedsiębiorstwa sprzedające dobra i usługi przez Internet są bardziej odporne na niekorzystne zmiany koniunktury od tych, które z tego kanału sprzedaży nie korzystają. Stale rosnąca popularność zakupów przez strony internetowe sprawia, że przedsiębiorstwa te są w stanie tworzyć nowe miejsca pracy i odnotowywać wzrost nawet w okresie kryzysu gospodarczego. W dodatku Internet zmienia wiele modeli biznesowych, pojawiają się nowe nisze, które można zapełnić.
Aby pomóc zaistnieć przedsiębiorcom na zagranicznych rynkach, 12 grudnia rozpoczęto akcję pt. Internetowa Rewolucja bez Granic. Dzięki niej każda mała i średnia firma może bezpłatnie przetłumaczyć kampanię reklamową na jeden z 26 języków, otrzymać darmowe wsparcie ekspertów przez 3 miesiące i za darmo założyć stronę w domenie .eu. Patronat nad akcją objęło Ministerstwo Gospodarki.

Zapraszamy do zapoznania się z raportem IBnGR:

http://ibngr.pl/index.php/pl/content/download/7538/32998/file/IBnGR_e-handel.pdf

oraz ze stroną akcji Internetowa Rewolucja bez Granic:

http://www.internetowarewolucja.pl/

 

Projekt „Badania dla Rozwoju Mazowsza” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


mazowieckie
2012-12-28 | Badania dla Rozwoju Mazowsza

Pierwsze badania kwestionariuszowe

W dniu 18 grudnia 2012 r. miało miejsce pierwsze spotkanie z ankieterami/ankieterkami, w którym wziął udział zespół projektu „Badania dla Rozwoju Mazowsza”.
W trakcie spotkania zostały szczegółowo omówione m.in. wytyczne realizacji projektu, instrukcja ankieterska oraz kwestionariusz ankiety. Pierwsze badania kwestionariuszowe mazowieckich przedsiębiorstw prowadzone przez ankieterów/ankieterki odbędą się jeszcze w grudniu b.r. Natomiast intensyfikacja badań nastąpi w pierwszym kwartale 2013 roku.

W galerii zostało zamieszczonych kilka zdjęć ze spotkania.

 

Projekt "Badania dla Rozwoju Mazowsza" jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


lubelskie
2012-12-28 |

FFI poleca: Kulturalny weekend kończący rok 2012

 W ostatnie dni roku polecamy udział w kulturalnych wydarzeniach w Lublinie:

 • Wystawa prac absolwentów Lubelskiej Szkoły Sztuki i Projektowania
  Kawiarnia & Księgarnia "Między Słowami",
  ul. Rybna 4/5 Lublin, wystawa jest dostępna do 4 stycznia.
 • Wystawa Bruna Larka "Podróż, eksperyment i zabawa"
  Galeria Biała, ul. Narutowicza 32 Lublin, Wystawa jest pierwszą prezentacją zachowanych prac Bruna Larka w Polsce, będzie dostepna do 20 stycznia.
   
 • Wystawa fotografii pt. "Podziemne galerie Francji"
  Filia nr 29 Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego, ul. Kiepury 5a Lublin
  Wystawa czynna do 20 stycznia.
   
 • Sylwester Miejski 2012/2013
  Program Sylwestra na Placu Litewskim:
  22.00 - Występ zespołu Teksasy
  22.45 - Występ zespołu Bracia
  23.55 - Wspólne odliczanie do Nowego Roku, życzenia, pokaz fajerwerków
  00.05 - Występ zespołu Budka Suflera
  Wspólna zabawa zakończy się około godziny 2:00 nad ranem.
   

 
strony: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 | 281 | 282 | 283 | 284 | 285 | 286 |

+ poprzednia strona | następna strona +

 • start
 • oferta
 • dzialania
 • praca
 • polecamy
 • kontakt
2009 © Fundacja "Fundusz Inicjatyw" ul. Seweryna Sierpińskiego 24/5, 20-448 Lublin, NIP: 9462553005, REGON: 060368615, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000306907,
Biuro Fundacji ul. Narutowicza 57/4, 20-016 Lublin, tel/fax: 081 532 10 30
e-mail: ffi@ffi.org.pl | mapa serwisu | Polityka dot. plików cookie


Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej +