Podziel się książką

Fundacja "Fundusz Inicjatyw" w ramach swojej działalności statutowej prowadzi bibliotekę FFI, która dysponuje atrakcyjnym, ale wciąż skromnym zbiorem książek. Wspólnymi siłami i z Waszą pomocą chcemy wzbogacić zasoby naszej biblioteki. Jeżeli posiadasz niepotrzebne książki w dobrym stanie i chcesz podzielić się nimi z innymi osobami, zachęcamy do oddania ich na rzecz Biblioteki FFI.

a) Możesz oddać nam swoją książkę na zawsze,
b) Możesz pożyczyć nam książkę na okres 1 roku, a potem ją odebrać.

Ze względu na przekazaną nam w ostatnim czasie dużą ilość książek z kategorii beletrystki (powieści, opowiadania, nowele itp., przede wszystkim o charakterze rozrywkowym) od dnia 20 marca 2013 r. przyjmujemy wyłącznie książki branżowe, związane z rozwojem zawodowym np. z zakresu ekonomii, funduszy europejskich.

Biblioteka bezpłatnie udostępnia swoje zbiory każdej zainteresowanej osobie fizycznej i organizacjom pozarządowym. Powierzone nam książki będą służyły osobistemu i zawodowemu rozwojowi wielu osób. Książki i publikacje można oddawać osobiście w bibliotece w godzinach jej otwarcia lub przesyłać pocztą na adres biblioteki FFI:

Fundacja "Fundusz Inicjatyw", ul. Narutowicza 57/6, 20-016 Lublin.

Biblioteka zastrzega sobie prawo do nie przyjęcia książek, które są zniszczone, nieaktualne (np. z nieaktualnym stanem prawnym), propagują określone ideologie. Wówczas osoba dostarczająca książki zobowiązana jest do ich odebrania.

Przekazując książki poinformuj nas czy wyrażasz zgodę na upowszechnienie swoich danych (imię i nazwisko oraz miasto zamieszkania), które zostaną umieszczone na liście darczyńców. Lista darczyńców biblioteki zostanie umieszczona na naszej stronie internetowej.

Zapraszamy również do korzystania ze zbiorów biblioteki. Aktualny wykaz książek i publikacji znajduje się na stronie internetowej Fundacji: www.ffi.org.pl w zakładce "Wypożycz książkę".

Biblioteka jest otwarta od poniedziałku do piątku w godz. 09:00-18:00. W razie pytań i wątpliwości prosimy o kontakt z osobą odpowiedzialną za bibliotekę - Małgorzatą Jończyk pod numerem tel. 81 532 10 30.
Nic o nas bez nas = empowerment

Termin "empowerment" oznacza zaangażowanie grup napotykających problemy społeczne oraz ich przedstawicieli w prace projektowe. W odniesieniu do projektów innowacyjnych empowerment to zaangażowanie w proces wypracowywania innowacyjnych rozwiązań przedstawicieli grup docelowych.

Interesuje Cię sytuacja kobiet na rynku pracy? Korzystasz z elastycznych form zatrudnienia? Masz pomysły jak godzić życie zawodowe z rodzinnym? Chcesz w swoim zakładzie pracy przetestować lub wdrożyć model godzenia życia zawodowego i rodzinnego z korzyścią dla osób, które zatrudniasz oraz z korzyścią dla zakładu pracy i efektywności działań? Chcesz podzielić się swoimi refleksjami? Masz konkretne propozycje rozwiązań organizacyjnych/prawnych? Podziel się nimi. Mogą one stać się częścią innowacyjnego modelu, który zostanie bezpłatnie udostępniony szerokim grupom odbiorców. Twoje zdanie może mieć realny wpływ na działania projektowe.

Wypowiedz się na forum! Weź udział w sondzie! Napisz do nas na ffi@ffi.org.pl! Odwiedź nas w biurze projektu w Radomiu!

Będziemy organizować cykliczne spotkania dotyczące postępów prac nad modelem. Chcesz wziąć udział w spotkaniu? Skontaktuj się z nami!

Serdecznie zapraszamy! Twoja opinia dużo dla nas znaczy!

Fundacja "Fundusz Inicjatyw" zaprasza do udziału w projekcie: "PI - innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO I RODZINNEGO"

OFERUJEMY BEZPŁATNIE: ZAPEWNIAMY: (dokumenty zgłoszeniowe na stronie www.ffi.org.pl, podstrona dot. projektu)

Kontakt:

Fundacja "Fundusz Inicjatyw"
ul. ŻEROMSKIEGO 94/115
26-600 RADOM
TEL./FAKS 48 370 36 71
TEL. KOM. 519 144 716
e-mail: ffi@ffi.org.pl

Projekt "PI - Innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO I RODZINNEGO" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 

Z ostatniej chwili - archiwum aktualnościwybierz projekt:mazowieckie
2012-12-27 | Badania dla Rozwoju Mazowsza

Podmioty gospodarcze wg rodzaju i miejsca prowadzenia działalności – aktualne dane GUS

Główny Urząd Statystyczny opublikował wstępne wyniki badania działalności przedsiębiorstw zatrudniających powyżej 9 osób. Badania były realizowane na podstawie rocznej ankiety przedsiębiorstwa (w tym przypadku za rok 2011) i objęto nimi 74 870 podmiotów.
Według klas wielkości określonych liczbą pracujących, największy odsetek (75,7% wobec 75,2% w roku 2010) stanowiły podmioty małe o liczbie pracujących poniżej 50 osób. Do grupy podmiotów średnich, zatrudniających od 50 do 249 osób, należało 20,1% przedsiębiorstw (w 2010 r. – 20,6%), do grupy dużych – o zatrudnieniu przekraczającym 249 osób – 4,2% (podobnie jak w roku 2010). Największy odsetek przedsiębiorstw w ogólnej liczbie badanych funkcjonował w sekcjach związanych z przetwórstwem przemysłowym (29,7%) oraz handlem (26,8%).
W badanym okresie działalność rozpoczęły 1 462 nowe przedsiębiorstwa. Blisko 80% z nich to firmy małe, w których pracowało nie więcej niż 49 osób. Wśród nowych przedsiębiorstw najwięcej (24,6%) powstało w sekcjach związanych z handlem i naprawą pojazdów samochodowych.
W 74 870 przedsiębiorstwach pracowało 5 382 687 osób (w 2010 r. w 73 084 przedsiębiorstwach pracowało 5 321 433 osoby). W podmiotach małych (do 49 pracujących) pracowało 21,7% ogólnej liczby pracujących, w firmach średnich (50 – 249 osób pracujących) – 29,2%, w dużych (powyżej 250 osób pracujących) – 49,1%. Blisko 60% ogółu stanowili pracujący w przetwórstwie przemysłowym oraz handlu (odpowiednio 36,4% i 19,9%).
Badane przedsiębiorstwa osiągnęły 2 732 800 mln zł przychodów ze sprzedaży produktów i towarów, co oznacza 11,4 % wzrostu w skali roku. Ponad połowę (54,8%) stanowiły przychody przedsiębiorstw dużych (powyżej 250 pracujących), a blisko 1/5 – przedsiębiorstw małych.
Najwięcej podmiotów (według siedziby zarządu) prowadziło działalność na terenie województwa: mazowieckiego – 11 931 jednostek (tj. 15,9% ogółu), śląskiego – 9 923 jednostek (tj. 13,2% ogółu) i wielkopolskiego – 7 775 jednostek (tj. 10,4% ogółu). Były to głównie przedsiębiorstwa małe o liczbie pracujących do 49 osób. Firmy małe stanowiły od 72,6% do 76,5% podmiotów we wspomnianych wyżej województwach, przedsiębiorstwa duże zaś od 4,1% do 6,0%. Podmioty mające swą siedzibę na terenie wymienionych województw osiągnęły łącznie 55,4% (w roku 2010 – 55,6%) przychodów ze sprzedaży produktów i towarów uzyskanych przez ogół badanych przedsiębiorstw, z czego jednostki z województwa mazowieckiego – 31,8%. Zatrudnienie w województwach: mazowieckim, śląskim i wielkopolskim kształtowało się na poziomie 48,2% ogólnej liczby zatrudnionych (podobnie jak w roku 2010) i wyniosło odpowiednio 24,1%, 13,8%, 10,3%.

Bardziej szczegółowe informacje można znaleźć w Informacji GUS.

 

Projekt „Badania dla Rozwoju Mazowsza” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


ponadregionalne
2012-12-27 | Kompetentni 2.1.1

Zapraszamy do udziału w szkoleniu „Komunikacja i negocjacje” w Lublinie

Szanowni Państwo,

W terminie 18-20 stycznia 2013 r. w Lublinie odbędzie się szkolenie „Komunikacja i negocjacje” prowadzone przez wykwalifikowaną trenerkę doświadczoną w prowadzeniu szkoleń z umiejętności miękkich, z zakresu NLP oraz szerokorozumianych szkoleń sprzedażowych.
W nadchodzącym Nowym Roku serdecznie zachęcamy do podwyższenia swoich kompetencji i umiejętności interpersonalnych oraz do wzięcia udziału w szkoleniu!
 
Uczestnikami szkolenia mogą być przedsiębiorcy oraz ich wydelegowani pracownicy zatrudnieni na umowę o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę, posiadający wykształcenie średnie techniczne lub wyższe techniczne. Szkolenie skierowane jest do osób w wieku 45+.
 
Poniżej przedstawiamy ramowy PROGRAM SZKOLENIA. Zainteresowanych serdecznie zapraszamy!
1. Proces komunikacji i jego specyfika: natura komunikacji, typy i style komunikacji.
2. Komunikacja interpersonalna: modele komunikacji, trudności i bariery komunikacyjne, zasady skutecznej komunikacji interpersonalnej, znaczenie informacji zwrotnej.
3. Narzędzia usprawniające efektywną komunikację: zastosowanie pytań, aktywne słuchanie, asertywne zachowania w komunikacji, umiejętności przekonywania, argumentacji i perswazji, emocje w komunikacji i ich rola.
4. Przekaz bez słów, czyli komunikacja niewerbalna: komunikaty niewerbalne i zasady ich interpretacji, mowa ciała, kontakt wzrokowy, komunikacja jawna i ukryta.
5. Konflikt jako efekt trudności komunikacyjnych: radzenie sobie w sytuacjach trudnych i konfliktowych.
6. Negocjacje: charakterystyka sytuacji negocjacyjnej, modele i style negocjacji, umiejętności negocjacyjne.
7. Proces negocjacyjny: etapy negocjacji (techniki otwarcia, podtrzymywania
i zamykania), przygotowanie i prowadzenie negocjacji, dynamika negocjacji.
8. Strategie i techniki skutecznego negocjatora: metody planowania, budowanie strategii negocjacyjnych, psychologiczne uwarunkowania negocjacji, typy zachowań
w negocjacjach: manipulacja, agresja, uległość, asertywność.
9. Komunikacja podczas negocjacji.
10. Trening negocjacji.
 
CZAS TRWANIA ZAJĘĆ: 24 godz. dyd.
18 stycznia - piątek
13:00-20:00 (8 godz. dyd.)
19 stycznia - sobota
9:00-16:00 (8 godz. dyd.)
20 stycznia - niedziela
9:00-16:00 (8 godz. dyd.)
 
Harmonogram zajęć jest również dostępny na stronie: http://www.ffi.org.pl/kompetentni211/szkolenia

Zapraszamy do wypełnienia Formularza Zgłoszeniowego: http://ffi.org.pl/kompetentni211/wstepny_formularz_zgloszeniowy

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


mazowieckie
2012-12-24 | Badania dla Rozwoju Mazowsza

Spadek płac i zmniejszenie zatrudnienia w listopadzie br.

Jak wynika z informacji opublikowanych przez Główny Urząd Statystyczny, w listopadzie wzrost płac liczony rok do roku był niższy od inflacji w tym samym okresie, co oznacza realny spadek płac. Przeciętne wynagrodzenie w listopadzie 2012 roku wyniosło 3.780 złotych, o 2,7 procent więcej niż w analogicznym miesiącu roku ubiegłego i o 1,7 procent więcej względem miesiąca poprzedniego (października 2012). Jednak inflacja względem listopada 2011 roku wyniosła 2,8 procent, co oznacza realny spadek płac.
 Spadkowi płac towarzyszy zmniejszające się zatrudnienie. W listopadzie w przedsiębiorstwach zatrudniających powyżej 9 pracowników pracowało 5 mln 497,4 tys. osób, podczas gdy jeszcze miesiąc wcześniej (w październiku 2012) było to 5 mln 510,4. Oznacza to, że w ciągu zaledwie jednego miesiąca w firmach ubyło 13 tysięcy miejsc pracy, przy czym należy zaznaczyć, że statystyka ta nie obejmuje mikroprzedsiębiorstw, zatrudniających do 9 pracowników. W rezultacie zatrudnienie osiągnęło najniższy poziom od stycznia 2011 r. Większą stratę zatrudnienia obserwowano ostatnio w 2003 roku.
Dane z rynku pracy w ostatnich miesiącach wpisują się w trend pogarszającej się sytuacji w krajowej gospodarce. Niestety skala tych zjawisk będzie się pogłębiała w związku z planowanymi zwolnieniami, m.in. w wyniku ograniczania inwestycji infrastrukturalnych oraz złej sytuacji branży motoryzacyjnej (zwolnienia w fabryce Fiata w Tychach).
Brak realnego wzrostu wynagrodzeń oraz zła sytuacja na rynku pracy będą miały negatywny wpływ na inne wskaźniki gospodarcze - m.in. sprzedaż detaliczną. W efekcie, jak uważają ekonomiści, można spodziewać się w najbliższym okresie spadku konsumpcji, zwłaszcza biorąc pod uwagę ograniczoną możliwość jej finansowania przez oszczędności lub kredyt. Trudno więc liczyć, aby konsumpcja ponownie stała się głównym czynnikiem wzrostu gospodarczego.

Informacja GUS na temat przeciętnego zatrudnienia i wynagrodzenia w listopadzie 2012 r.:

http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/pw_przecietne_zatrud_wynagrodz_sektor_przeds_11m_2012.pdf 

 

Projekt „Badania dla Rozwoju Mazowsza” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


mazowieckie
2012-12-21 | Badania dla Rozwoju Mazowsza

Makroekonomiczne skutki wzrostu udziału sektora finansowego w gospodarce wybranych krajów

W najnowszym, listopadowym numerze Wiadomości Statystycznych GUS opublikowano wyniki badania wpływu sektora finansowego na gospodarki krajów. Analizie poddano kraje najbardziej rozwinięte o największym potencjale wzrostu dochodu narodowego, ale w analizie uwzględniono również Polskę i kilka innych państw o zbliżonym do polskiej gospodarki potencjale ekonomicznym.
Jak wskazują wyniki badania, w okresie od 2000 do 2010 roku, mimo kryzysu finansowego w latach 2007-2010, znacząco powiększył się udział sektora finansów w dochodzie narodowym, dotyczy to zarówno Stanów Zjednoczonych, jak i państw Unii Europejskiej.
Ekonomiści wskazują, że coraz wyższy udział sektora finansów w gospodarce jest tendencją nieuniknioną w rozwoju gospodarczym świata i specyficzną przede wszystkim dla tzw. państw rozwiniętych. Duży udział finansów w gospodarce wywołuje wiele niekorzystnych zjawisk: coraz mniejsze tempo wzrostu, coraz większe problemy z zatrudnieniem i deficytem budżetów państwowych oraz utrzymaniem ogólnej równowagi gospodarczej.
Wszelkie zaburzenia funkcjonowania sektora finansowego mogą mieć skutki globalne, pokazał to dobitnie ostatni kryzys finansowy – wystąpienie takiego zjawiska w znaczącym ekonomicznie, rozwiniętym kraju, jakim są Stany Zjednoczone, wywołuje reakcję łańcuchową i w rezultacie dochodzi do kryzysu globalnego. Kraje, w których udział finansów w dochodzie narodowym jest mniejszy, lepiej radzą sobie ze skutkami kryzysu. Dotyczy to przede wszystkim krajów rozwijających się, w tym także Polski, która, pomimo ciągle rosnącego udziału finansów w dochodzie narodowym, zachowała względnie dużą odporność na skutki kryzysu.

Zapraszamy do zapoznania się z najnowszym numerem Wiadomości Statystycznych GUS.

 

Projekt „Badania dla Rozwoju Mazowsza” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


podkarpackie
2012-12-21 | Aktywne obywatelstwo

Harmonogramy dyżurów doradców prawnych i obywatelskich na miesiąc styczeń 2013 r. w BPPiO w Nisku, Stalowej Woli i Tarnobrzegu

Informujemy, że na stronie projektu „Aktywne obywatelstwo” są już dostępne harmonogramy dyżurów doradców prawnych i obywatelskich w Biurach Porad Prawnych i Obywatelskich w Nisku, Stalowej Woli oraz Tarnobrzegu na miesiąc styczeń 2013 r. Harmonogramy są dostępne w podzakładce Harmonogramy dyżurów w BPPiO.

Serdecznie zapraszamy OSOBY FIZYCZNE do zapoznania się z harmonogramami dyżurów oraz korzystania z bezpłatnych porad prawnych i obywatelskich. Prosimy o kontakt z Kierownikami biur (doradcami obywatelskimi) celem umówienia spotkania doradczego. Przypominamy, iż oprócz dyżurów wykazanych w harmonogramie BPPiO są czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00.
 
 
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

podkarpackie
2012-12-21 | Aktywne obywatelstwo

Inne godziny funkcjonowania BPPiO.

Informujemy, że w okresie od 21 do 31 grudnia 2012 r. Biuro Porad Prawnych i Obywatelskich w Tarnobrzegu będzie nieczynne. BPPiO w Nisku w tym okresie będzie czynne wyłącznie w godzinach dyżurów doradców prawnych i obywatelskich. BPPiO w Stalowej Woli będzie czynne wyłącznie w godzinach dyżurów doradców prawnych i obywatelskich w okresie od 24 grudnia 2012 r. do 2 stycznia 2013 r.

Harmonogramy dyżurów są dostępne w zakładce Harmonogramy dyżurów w BPPiO.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

lubelskie
2012-12-21 |

Godziny pracy biura w Lublinie w dniach 24 i 31 grudnia

 Informujemy, iż w dniach 24 i 31 grudnia biuro Fundacji "Fundusz Inicjatyw"  w Lublinie pracuje do godziny 16-tej.


ogólnopolskie
2012-12-21 |

FFI poleca: Kulturalny weekend w Lublinie

Wszystkich, którzy wśród przedświątecznych przygotowań znajdą odrobinę czasu, zapraszamy do zapoznania się z propozycjami ciekawych wydarzeń kulturalnych w rozpoczynający się weekend w Lublinie oraz do wzięcia udziału w nich.

Kulturalny weekend 21- 23 grudnia 2012 w Lublinie


mazowieckie
2012-12-20 | Badania dla Rozwoju Mazowsza

Spowolnienie gospodarcze w Polsce

Od 2008 roku słowo „kryzys” zagościło już na stałe w słowniku osób zajmujących się sprawami publicznymi. Również w Polsce jest chętnie używane, chociaż jak podkreślają autorzy raportu Kryzys gospodarczy i dialog społeczny w Polsce, wydanego w listopadzie br. w ramach projektu „The economic crisis impact on industrial relations national systems: Policy responses as key recovery tools”, w przypadku naszego kraju trudno mówić o kryzysie gospodarczym. Bardziej odpowiednim terminem opisu obecnej sytuacji ekonomicznej w naszym kraju jest spowolnienie gospodarcze.
O tym, że w Polsce mamy do czynienia ze spowolnieniem, a nie kryzysem, zdaniem autorów raportu, świadczy choćby to, że nie odnotowano ujemnej zmiany PKB, nie wystąpiła również wyraźna recesja w żadnym z sektorów gospodarki. Pewne negatywne zjawiska można jedynie zaobserwować w branży budowlanej. Nie są to jednak zmiany na skalę porównywalną z innymi państwami Unii Europejskiej. Pewne niebezpieczeństwo dla stanu polskiej gospodarki może za to stanowić zwiększający się dług publiczny i zbyt wysoki deficyt budżetowy.
Skutki spowolnienia ze znacznie większą siłą, niż ma to miejsce w przypadku przedsiębiorstw, uderzyły w polskich pracowników i konsumentów. Wyraża się to w zauważalnym wzroście bezrobocia w tym okresie i w ograniczonym wzroście wynagrodzeń, których wartość nabywcza jest tłumiona przez rosnącą inflację. Dodatkowo pracodawcy coraz częściej preferują elastyczne formy zatrudniania pracowników, znacznie częściej niż ma to miejsce w innych państwach Unii Europejskiej, co nie sprzyja stabilności zatrudnienia.
Autorzy raportu przedstawiają również czynniki, które ich zdaniem powodują, że omijają nas głębsze skutki międzynarodowego kryzysu:
• duża mobilność polskich przedsiębiorców (z których ponad 95% stanowią małe i średnie firmy), którzy doświadczeni czasem transformacji gospodarczej, płynnością rynku
i zmieniającymi się uwarunkowaniami prawnymi, bardzo dobrze radzą sobie także z wystudzeniem rynków zachodnich. Sporą rolę odgrywa również duży rynek wewnętrzny na polskie produkty i usługi. Nie bez znaczenia jest przyjęcie konsekwencji spowolnienia gospodarczego przez samo społeczeństwo (duży udział elastycznych form zatrudnienia i spadek wzrostu płac);
• istotny strumień wydatków z funduszy europejskich, które w dużym stopniu stymulują polską gospodarkę i utrzymują poziom zatrudnienia;
• stabilna sytuacja banków i instytucji finansowych w Polsce, co jest związane z niewprowadzaniem na polski rynek produktów finansowych o nieoznaczonym ryzyku.
• ponadto centrale banków w innych krajach do tej pory nie zdecydowały się na wycofanie kapitału z rynku polskiego;
• w zakresie finansów publicznych kluczowym czynnikiem jest przestrzegany do tej pory zapis konstytucyjny o zakazie przekraczania długu publicznego wyższego niż 55% PKB.

Po więcej szczegółów odsyłamy do raportu Kryzys gospodarczy i dialog społeczny w Polsce.

 

Projekt „Badania dla Rozwoju Mazowsza” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
 


lubelskie
2012-12-19 | Zdobądź kwalifikacje zawodowe

Rezultaty projektu dla II edycji kursu „Masaż z językiem angielskim”

Przedstawiamy Państwu dotychczas osiągnięte rezultaty projektu „Zdobądź kwalifikacje zawodowe” dotyczące II edycji kursu „Masaż z językiem angielskim”

 

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
strony: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 | 281 | 282 | 283 | 284 | 285 | 286 |

+ poprzednia strona | następna strona +

  • start
  • oferta
  • dzialania
  • praca
  • polecamy
  • kontakt
2009 © Fundacja "Fundusz Inicjatyw" ul. Seweryna Sierpińskiego 24/5, 20-448 Lublin, NIP: 9462553005, REGON: 060368615, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000306907,
Biuro Fundacji ul. Narutowicza 57/4, 20-016 Lublin, tel/fax: 081 532 10 30
e-mail: ffi@ffi.org.pl | mapa serwisu | Polityka dot. plików cookie


Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej +