Podziel się książką

Fundacja "Fundusz Inicjatyw" w ramach swojej działalności statutowej prowadzi bibliotekę FFI, która dysponuje atrakcyjnym, ale wciąż skromnym zbiorem książek. Wspólnymi siłami i z Waszą pomocą chcemy wzbogacić zasoby naszej biblioteki. Jeżeli posiadasz niepotrzebne książki w dobrym stanie i chcesz podzielić się nimi z innymi osobami, zachęcamy do oddania ich na rzecz Biblioteki FFI.

a) Możesz oddać nam swoją książkę na zawsze,
b) Możesz pożyczyć nam książkę na okres 1 roku, a potem ją odebrać.

Ze względu na przekazaną nam w ostatnim czasie dużą ilość książek z kategorii beletrystki (powieści, opowiadania, nowele itp., przede wszystkim o charakterze rozrywkowym) od dnia 20 marca 2013 r. przyjmujemy wyłącznie książki branżowe, związane z rozwojem zawodowym np. z zakresu ekonomii, funduszy europejskich.

Biblioteka bezpłatnie udostępnia swoje zbiory każdej zainteresowanej osobie fizycznej i organizacjom pozarządowym. Powierzone nam książki będą służyły osobistemu i zawodowemu rozwojowi wielu osób. Książki i publikacje można oddawać osobiście w bibliotece w godzinach jej otwarcia lub przesyłać pocztą na adres biblioteki FFI:

Fundacja "Fundusz Inicjatyw", ul. Narutowicza 57/6, 20-016 Lublin.

Biblioteka zastrzega sobie prawo do nie przyjęcia książek, które są zniszczone, nieaktualne (np. z nieaktualnym stanem prawnym), propagują określone ideologie. Wówczas osoba dostarczająca książki zobowiązana jest do ich odebrania.

Przekazując książki poinformuj nas czy wyrażasz zgodę na upowszechnienie swoich danych (imię i nazwisko oraz miasto zamieszkania), które zostaną umieszczone na liście darczyńców. Lista darczyńców biblioteki zostanie umieszczona na naszej stronie internetowej.

Zapraszamy również do korzystania ze zbiorów biblioteki. Aktualny wykaz książek i publikacji znajduje się na stronie internetowej Fundacji: www.ffi.org.pl w zakładce "Wypożycz książkę".

Biblioteka jest otwarta od poniedziałku do piątku w godz. 09:00-18:00. W razie pytań i wątpliwości prosimy o kontakt z osobą odpowiedzialną za bibliotekę - Małgorzatą Jończyk pod numerem tel. 81 532 10 30.
Nic o nas bez nas = empowerment

Termin "empowerment" oznacza zaangażowanie grup napotykających problemy społeczne oraz ich przedstawicieli w prace projektowe. W odniesieniu do projektów innowacyjnych empowerment to zaangażowanie w proces wypracowywania innowacyjnych rozwiązań przedstawicieli grup docelowych.

Interesuje Cię sytuacja kobiet na rynku pracy? Korzystasz z elastycznych form zatrudnienia? Masz pomysły jak godzić życie zawodowe z rodzinnym? Chcesz w swoim zakładzie pracy przetestować lub wdrożyć model godzenia życia zawodowego i rodzinnego z korzyścią dla osób, które zatrudniasz oraz z korzyścią dla zakładu pracy i efektywności działań? Chcesz podzielić się swoimi refleksjami? Masz konkretne propozycje rozwiązań organizacyjnych/prawnych? Podziel się nimi. Mogą one stać się częścią innowacyjnego modelu, który zostanie bezpłatnie udostępniony szerokim grupom odbiorców. Twoje zdanie może mieć realny wpływ na działania projektowe.

Wypowiedz się na forum! Weź udział w sondzie! Napisz do nas na ffi@ffi.org.pl! Odwiedź nas w biurze projektu w Radomiu!

Będziemy organizować cykliczne spotkania dotyczące postępów prac nad modelem. Chcesz wziąć udział w spotkaniu? Skontaktuj się z nami!

Serdecznie zapraszamy! Twoja opinia dużo dla nas znaczy!

Fundacja "Fundusz Inicjatyw" zaprasza do udziału w projekcie: "PI - innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO I RODZINNEGO"

OFERUJEMY BEZPŁATNIE: ZAPEWNIAMY: (dokumenty zgłoszeniowe na stronie www.ffi.org.pl, podstrona dot. projektu)

Kontakt:

Fundacja "Fundusz Inicjatyw"
ul. ŻEROMSKIEGO 94/115
26-600 RADOM
TEL./FAKS 48 370 36 71
TEL. KOM. 519 144 716
e-mail: ffi@ffi.org.pl

Projekt "PI - Innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO I RODZINNEGO" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 

Z ostatniej chwili - archiwum aktualnościwybierz projekt:mazowieckie
2012-12-19 | Badania dla Rozwoju Mazowsza

Organizacje pracodawców

W Polsce działanie organizacji pracodawców jest regulowane ustawą z dnia 23 maja 1991 roku o organizacjach pracodawców. Na jej podstawie pracodawcy mają prawo zarówno tworzyć, bez uzyskania wcześniejszego zezwolenia, związki, jak też przystępować do tych organizacji.
Prawo tworzenia organizacji pracodawców mają osoby fizyczne lub jednostki organizacyjne prowadzące działalność gospodarczą. Związek pracodawców powstaje z mocy uchwały o jego założeniu, podjętej na zgromadzeniu założycielskim przez co najmniej 10 pracodawców.
Związki pracodawców mogą tworzyć federacje i konfederacje, jak również mogą do nich przystępować. Każdy związek, federacja i konfederacja ma również prawo wstępowania do międzynarodowych organizacji pracodawców.
Głównym zadaniem związków pracodawców, ich federacji i konfederacji, jest ochrona praw  i reprezentowanie interesów, w tym gospodarczych, zrzeszonych członków wobec związków zawodowych, organów władzy i administracji rządowej oraz organów samorządu terytorialnego. Reprezentatywne organizacje pracodawców, w rozumieniu ustawy o Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych z dnia 6 lipca 2001 r., mają prawo opiniowania założeń i projektów aktów prawnych w zakresie praw i interesów związków pracodawców, występowania z wnioskami o wydanie lub zmianę ustawy albo innego aktu prawnego w zakresie spraw objętych zadaniami organizacji pracodawców. Ponadto mają możliwość opiniowania dokumentów konsultacyjnych Unii Europejskiej, w szczególności białych ksiąg, zielonych ksiąg i komunikatów, oraz projektów aktów prawnych Unii Europejskiej w zakresie objętym zadaniami związków pracodawców. Związki pracodawców działające na poziomie ogólnokrajowym mają również prawo do uczestniczenia w sporach zbiorowych i podpisywania zbiorowych układów pracy.
Znaczenie związków pracodawców zależy do szczebla organizacyjnego. Na poziomie ogólnokrajowym mamy do czynienia z silną reprezentacją. W trójstronnym dialogu społecznym uczestniczą cztery ogólnokrajowe organizacje pracodawców: Pracodawcy RP, Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych „Lewiatan” (PKPP Lewiatan), Związek Rzemiosła Polskiego (ZRP), Business Centre Club-Związek Pracodawców (BCC–ZP). Najbardziej widocznym efektem ich działalności są korzystne dla pracodawców zmiany w kodeksie pracy.
O wiele mniejsze znaczenie ma branżowa i regionalna reprezentacja pracodawców – ich skuteczność widać jedynie w relacjach z administracją lokalną, natomiast dwustronny dialog społeczny z branżowymi strukturami praktycznie nie istnieje. Świadczy o tym znikoma liczba zawartych ponadzakładowych układów zbiorowych pracy. W województwie mazowieckim istnieją dwa regionalne związki pracodawców: Mazowieckie Zrzeszenie Handlu, Przemysłu
i Usług oraz Związek Pracodawców Warszawy i Mazowsza.
Szacuje się, że jedynie 20% wszystkich pracodawców jest zrzeszonych w organizacjach pracodawców.

Więcej na temat organizacji pracodawców:

http://www.dialog.gov.pl/partnerzy/organizacje_pracodawcow

 

Projekt „Badania dla Rozwoju Mazowsza” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


mazowieckie
2012-12-18 | Badania dla Rozwoju Mazowsza

Polska klasyfikacja działalności – PKD

W rejestrze REGON działalność wykonywana przez podmioty gospodarki narodowej jest klasyfikowana według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD). Według definicji GUS PKD to umownie przyjęty, hierarchicznie usystematyzowany podział zbioru rodzajów działalności społeczno-gospodarczej, realizowanej przez jednostki (podmioty gospodarcze).
PKD ustala symbole (kody PKD), nazwy i zakres poszczególnych grupowań klasyfikacyjnych na pięciu różnych poziomach, tj. sekcji, działów, grup, klas i podklas (PKD 2007). Klasyfikacja działalności, oprócz klasyfikowania podmiotów gospodarczych dla potrzeb REGON, jest stosowana m.in. do:
• przedstawiania struktury gospodarki narodowej z punktu widzenia społecznego podziału pracy;
• zestawiania dynamicznych szeregów dla potrzeb ekonomicznej analizy rozwoju gospodarczego;
• opracowywania bilansów gospodarki narodowej, w tym zintegrowanych rachunków narodowych;
• sporządzania porównań międzynarodowych;
• zestawiania informacji statystycznych, odpowiednio porównywalnych z innymi krajami.
Wymóg stosowania PKD do opisu podmiotów gospodarczych został wprowadzony ustawą o statystyce publicznej z 29 czerwca 1995 r. Pierwsza wersja PKD została opracowana na podstawie Statystycznej Klasyfikacji Działalności Gospodarczej Unii Europejskiej – NACE. Kolejne wersje klasyfikacji powstawały w rezultacie dostosowywania się statystyki polskiej do zmian w statystyce europejskiej. Obecnie obowiązujące - PKD 2007, zostało uregulowane rozporządzeniem Rady Ministrów z 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności i zostało przygotowane na bazie klasyfikacji NACE v2 z dnia 20 grudnia 2006 r.

Szerzej na temat PKD i innych klasyfikacji gospodarczych:

http://www.stat.gov.pl/Klasyfikacje/

 

Projekt „Badania dla Rozwoju Mazowsza” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
 


ponadregionalne
2012-12-17 | Kompetentni 2.1.1

Zakończenie szkolenia „Motywowanie pracowników"

 Informujemy, iż w dniach 14 - 16 grudnia 2012 r. w Lublinie odbywało się szkolenie: „Motywowanie pracowników". Wszyscy uczestnicy i uczestniczki zdali egzamin z wynikiem pozytywnym i otrzymali zaświadczenia o ukończeniu szkolenia.

Dziękujemy za zaangażowanie i aktywne uczestnictwo w zajęciach oraz życzymy wielu sukcesów i satysfakcji z pracy zawodowej.

Zapraszamy do zapoznania się z galerią zdjęć z tego wydarzenia.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


mazowieckie
2012-12-17 | Badania dla Rozwoju Mazowsza

Badania jakościowe

Jeśli chcemy odpowiedzieć na pytania "jak?", "dlaczego?", np. dlaczego zachodzi dane zjawisko?, dlaczego ludzie kupują dany produkt?, wówczas stosujemy badania jakościowe. Polegają one na dokonywaniu analizy badanych zjawisk, na wyróżnianiu w nich elementarnych części składowych, na wykrywaniu zachodzących między nimi związków i zależności. Mają one zastosowanie wszędzie tam, gdzie konieczne jest dotarcie do sedna problemu, pogłębienie wiedzy na jakiś temat. Umożliwiają dotarcie do dużej liczby szczegółów często bardzo złożonych i nieznanych zjawisk, ukrytych motywów działania i wyborów, np. konsumenckich.
Badania jakościowe interpretują i opisują zjawiska społeczne z perspektywy wewnętrznych przeżyć podmiotów badania, identyfikują określone zachowania, pokazują wzory myślenia, postępowania, przyzwyczajenia i reguły działania.
W badaniach jakościowych dużą wagę przywiązuje się do kontekstu i konkretnych przypadków; typowe jest dążenie do uchwycenia zjawisk w ich naturalnym kontekście. Badania jakościowe są szczególnie przydatne, kiedy nie mamy wiedzy na temat obiektu badań – na ich podstawie możemy opracować definicje lub sformułować hipotezy.
Ze względu na koszty i czas badania jakościowe przeprowadza się na mniejszej ilości przypadków niż ilościowe. Dlatego nie są reprezentatywne w rozumieniu statystycznym i nie mogą być podstawą do generalizacji zachowań w całej populacji. Można jednak w ich przypadku mówić o „reprezentatywności” w rozumieniu potocznym. Polega ona na takim doborze uczestników badania, aby prezentowali jak najbardziej zróżnicowane stanowiska, należąc przy tym do względnie homogenicznej grupy.
Badania jakościowe mogą być prowadzone z zastosowaniem różnych metod:
• Indywidualny wywiad pogłębiony (ang. Indvidual depth interview – IDI) - polega na uzyskaniu interesujących nas danych w trakcie indywidualnej i bezpośredniej rozmowy z respondentem. Jest to rodzaj wywiadu, w trakcie którego ankieter zadaje określony rodzaj pytań, by uzyskać interesujące go informacje. Metoda ta pozwala na pewną swobodę wypowiedzi. Celem jest poznanie postaw, wrażeń, motywów kierujących działaniami respondenta. Ma znacznie dłuższy czas trwania niż wywiady ankietowe, jednak pozwala na uzyskanie bardziej szczegółowych odpowiedzi.
• Zogniskowany wywiad grupowy, tzw. fokus (ang. Focus Group Interview – FGI) –stanowi formę wywiadu, który odbywa się według określonego scenariusza, z większą liczbą osób, na ogół od 6 do 12, choć wyróżnia się również zogniskowane wywiady z mniejszymi grupami - m.in. diady, wywiady rodzinne, triady. W wywiadach zogniskowanych stosuje się szeroko pojęte techniki projekcyjne, których wykorzystanie ma pomóc w pełniejszym zebraniu interesujących danych. Podczas badania respondenci wygłaszają swoje opinie, motywy, wrażenia.
• Eksperyment – zainscenizowanie sytuacji badawczej zgodnie z konkretnymi wyznacznikami w celu uzyskania danych.
• Obserwacja - obserwowanie występowania danego zjawiska.
• Desk Research - analiza materiałów zastanych, dokumentów, materiałów archiwalnych. Metoda stosowana m.in. do analizy potencjału rynku i analizy konkurencji.

Po bardziej szczegółowe informacje na temat badań jakościowych i stosowanych w nich metod odsyłamy do poniższej strony:

http://www.cem.pl/?a=pages&id=51

 

Projekt „Badania dla Rozwoju Mazowsza” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
 


ponadregionalne
2012-12-14 | Kompetentni 2.1.1

Rezultaty szkolenia „Organizacja pracy własnej….” w Lublinie

Przedstawiamy Państwu dotychczas osiągnięte rezultaty projektu "Kompetentni" dotyczące uczestników i uczestniczki szkolenia, które odbyło na przełomie listopada i grudnia w Lublinie pt.: „Organizacja pracy własnej, projektowanie działań i przyjmowanie odpowiedzialności za wyniki ”.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


lubelskie
2012-12-14 | Zdobądź kwalifikacje zawodowe

Rozpoczęcie kursu „Gimnastyka korekcyjna z językiem angielskim”

Informujemy, że w dniu 13 grudnia 2012 r. w Lublinie rozpoczął się kurs „Gimnastyka korekcyjna z językiem angielskim”. W zajęciach bierze udział dziewięć uczestniczek oraz jeden uczestnik z przedsiębiorstw z naszego regionu.

 

Zapraszamy do zapoznania się z fotogalerią z tego wydarzenia.

 

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 


lubelskie
2012-12-14 | Zdobądź kwalifikacje zawodowe

Zakończenie II edycji kursu „Masaż z językiem angielskim"

Informujemy, że dnia 13 grudnia 2012 r. uczestnik i uczestniczki II edycji zajęć szkoleniowo - doradczych z zakresu „Masażu z językiem angielskim” przystąpili do egzaminu podsumowującego kurs.

 

Wszystkie osoby zdały go z wynikiem pozytywnym.

 

Gratulujemy!

 

Zapraszamy do zapoznania się z fotogalerią z tego wydarzenia.

 

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 


international
2012-12-14 |

Wspomnienia z warszatu „Creative Christmas” / Memories from Grundtvig Workshop „Creative Christmas”

W minionym tygodniu w dniach 3-9 grudnia gościliśmy w Lublinie grupę 15 seniorów z Holandii, Hiszpanii, Irlandii, Norwegii, Portugalii, Słowenii i  Wielkiej Brytanii. W zajęciach wzięły również udział 2 uczestniczki z Polski oraz 2 wolontariuszki w części zajęć dotyczących rękodzieła.

Warsztat dotyczył kreatywności – podczas praktycznych ćwiczeń uczestnicy mieli możliwość poznania kreatywnych metod rozwiązywania problemów oraz wyjścia poza swoją sferę komfortu, a na zajęciach z rękodzieła prezentowali tradycje świąteczne swoich krajów oraz uczyli się m.in. jak zrobić choinkę przy użyciu makulatury, wykonywać kartki świąteczne oraz ozdoby z masy solnej.
 
Był to bardzo intensywny tydzień, oprócz zajęć uczestnicy zwiedzali Stare Miasto w Lublinie, lubelski Skansen oraz obejrzeli występ Herodów Lubelskich.
Część zajęć odbyła się w Klasztorze Dominikanów, co dodało zajęciom wyjątkowego klimatu.
Jesteśmy pod ogromnym wrażeniem energii i wewnętrznej siły osób o wiele starszych od nas, którzy pomimo swojego wieku patrzą na życie i siebie w pozytywny sposób, są uśmiechnięte i mają wiele energii do poznawania nowych umiejętności i osób a także do zabawy.
Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom i uczestniczkom. Będziemy Was bardzo ciepło wspominać!
 
Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z warsztatu, które znajdują się w galerii (część zdjęć została wykonana przez uczestnika warsztatu - Andrieja Ivanusa).
 
---
 
Last week, on 3rd -9th  December we hosted in Lublin a group of 15 senior citizens from the Netherlands, Spain, Ireland, Norway, Portugal, Slovenia and the UK.
Two Polish participants took also part in the workshop, as well as two volunteers in the part of handicrafts. 
 
Workshop was devoted to the creativity – during the practical exercises participants had the opportunity to learn creative problem-solving and ways how to go beyond their comfort zone; Christmas traditions of their countries were presented and on the modules of handicrafts participants learned among others how to make a Christmas tree using wastepaper, how to prepare handmade Christmas cards and ornaments from salt dough.
 
It was a very intense week, in addition to activities the participants visited the Old City of Lublin, Lublin Open Air Museum and saw Herods Lublin performance.
Part of meetings took place in the Dominican Monastery, which added special atmosphere.
We are impressed by the energy and inner strength of persons older than us, who despite their age look at life and themselves in a positive way, they are smiling and have a lot of energy to learn new skills and people who know to have fun.
We would like to thank all the participants. We will remember you very warmly!
 
We invite you to see photos from the workshop, which can be found in the gallery (some of the photos are taken by workshop’s participant Andriej Ivanutsa)

lubelskie
2012-12-14 |

FFI poleca: Kulturalny weekend w Lublinie

Zapraszamy do zapoznania się z propozycjami ciekawych wydarzeń kulturalnych w rozpoczynający się weekend w Lublinie oraz do wzięcia udziału w nich.

Kulturalny weekend 14-16 grudnia 2012 w Lublinie


mazowieckie
2012-12-14 | Badania dla Rozwoju Mazowsza

Parki przemysłowo-technologiczne

Na bazie restrukturyzowanych lub likwidowanych przedsiębiorstw, z wykorzystaniem pozostających po nich nieruchomości oraz związanej z nimi infrastruktury, władze samorządowe często decydują się na utworzenie parków przemysłowo-technologicznych. Parki tego rodzaju udostępniają na swoim terenie komercyjną powierzchnię na prowadzenie działalności gospodarczej, na ogół na bardzo preferencyjnych warunkach, i jednocześnie zapewniają przestrzeń do łatwego przepływu wiedzy i technologii między placówkami naukowo-badawczymi a przedsiębiorcami. Tworzenie tego rodzaju podmiotów pozwala nie tylko przyciągnąć inwestorów, zagospodarować przestrzeń po dawnych zakładach, ale przede wszystkim zapewnia miejsca pracy.
Przykładem takiego parku jest działający na terenie Mazowsza i jedyny w tym regionie Płocki Park Przemysłowo-Technologiczny (PPPT). Park został zlokalizowany w północno-zachodniej części województwa mazowieckiego w granicach miasta Płock, w pobliżu zakładu rafineryjno-petrochemicznego PKN ORLEN S.A. Początkowy profil PPPT został zdefiniowany w oparciu
o podstawową działalność PKN ORLEN S.A. oraz innych firm działających w szeroko rozumianej branży chemicznej i dziedzin z nią powiązanych: ochrony środowiska, gospodarki odpadami, recyklingu. Z czasem z oferty PPPT zaczęły korzystać firmy związane z logistyką, usługami finansowymi i naukowymi, informatyką i telekomunikacją. Obecnie, w ramach programu rozwoju, PPPT stara się pozyskać inwestorów z sektora nowoczesnych usług dla biznesu, przede wszystkim zajmujących się outsourcingiem procesów biznesowych. W ramach parku stworzono również odpowiednie warunki dla podmiotów sektora B+R, jednak ze względu na lokalne uwarunkowania naukowo-gospodarcze, głównie o profilu chemicznym.

Więcej na temat parków przemysłowo-technologicznych:

http://www.paiz.gov.pl/strefa_inwestora/parki_przemyslowe_i_technologiczne

oraz Płockiego Parku Przemysłowo-Technologicznego:

http://www.pppt.pl/PL/OFirmie/Strony/default.aspx

 

Projekt „Badania dla Rozwoju Mazowsza” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
 
strony: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 | 281 | 282 | 283 | 284 | 285 | 286 |

+ poprzednia strona | następna strona +

  • start
  • oferta
  • dzialania
  • praca
  • polecamy
  • kontakt
2009 © Fundacja "Fundusz Inicjatyw" ul. Seweryna Sierpińskiego 24/5, 20-448 Lublin, NIP: 9462553005, REGON: 060368615, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000306907,
Biuro Fundacji ul. Narutowicza 57/4, 20-016 Lublin, tel/fax: 081 532 10 30
e-mail: ffi@ffi.org.pl | mapa serwisu | Polityka dot. plików cookie


Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej +