Podziel się książką

Fundacja "Fundusz Inicjatyw" w ramach swojej działalności statutowej prowadzi bibliotekę FFI, która dysponuje atrakcyjnym, ale wciąż skromnym zbiorem książek. Wspólnymi siłami i z Waszą pomocą chcemy wzbogacić zasoby naszej biblioteki. Jeżeli posiadasz niepotrzebne książki w dobrym stanie i chcesz podzielić się nimi z innymi osobami, zachęcamy do oddania ich na rzecz Biblioteki FFI.

a) Możesz oddać nam swoją książkę na zawsze,
b) Możesz pożyczyć nam książkę na okres 1 roku, a potem ją odebrać.

Ze względu na przekazaną nam w ostatnim czasie dużą ilość książek z kategorii beletrystki (powieści, opowiadania, nowele itp., przede wszystkim o charakterze rozrywkowym) od dnia 20 marca 2013 r. przyjmujemy wyłącznie książki branżowe, związane z rozwojem zawodowym np. z zakresu ekonomii, funduszy europejskich.

Biblioteka bezpłatnie udostępnia swoje zbiory każdej zainteresowanej osobie fizycznej i organizacjom pozarządowym. Powierzone nam książki będą służyły osobistemu i zawodowemu rozwojowi wielu osób. Książki i publikacje można oddawać osobiście w bibliotece w godzinach jej otwarcia lub przesyłać pocztą na adres biblioteki FFI:

Fundacja "Fundusz Inicjatyw", ul. Narutowicza 57/6, 20-016 Lublin.

Biblioteka zastrzega sobie prawo do nie przyjęcia książek, które są zniszczone, nieaktualne (np. z nieaktualnym stanem prawnym), propagują określone ideologie. Wówczas osoba dostarczająca książki zobowiązana jest do ich odebrania.

Przekazując książki poinformuj nas czy wyrażasz zgodę na upowszechnienie swoich danych (imię i nazwisko oraz miasto zamieszkania), które zostaną umieszczone na liście darczyńców. Lista darczyńców biblioteki zostanie umieszczona na naszej stronie internetowej.

Zapraszamy również do korzystania ze zbiorów biblioteki. Aktualny wykaz książek i publikacji znajduje się na stronie internetowej Fundacji: www.ffi.org.pl w zakładce "Wypożycz książkę".

Biblioteka jest otwarta od poniedziałku do piątku w godz. 09:00-18:00. W razie pytań i wątpliwości prosimy o kontakt z osobą odpowiedzialną za bibliotekę - Małgorzatą Jończyk pod numerem tel. 81 532 10 30.
Nic o nas bez nas = empowerment

Termin "empowerment" oznacza zaangażowanie grup napotykających problemy społeczne oraz ich przedstawicieli w prace projektowe. W odniesieniu do projektów innowacyjnych empowerment to zaangażowanie w proces wypracowywania innowacyjnych rozwiązań przedstawicieli grup docelowych.

Interesuje Cię sytuacja kobiet na rynku pracy? Korzystasz z elastycznych form zatrudnienia? Masz pomysły jak godzić życie zawodowe z rodzinnym? Chcesz w swoim zakładzie pracy przetestować lub wdrożyć model godzenia życia zawodowego i rodzinnego z korzyścią dla osób, które zatrudniasz oraz z korzyścią dla zakładu pracy i efektywności działań? Chcesz podzielić się swoimi refleksjami? Masz konkretne propozycje rozwiązań organizacyjnych/prawnych? Podziel się nimi. Mogą one stać się częścią innowacyjnego modelu, który zostanie bezpłatnie udostępniony szerokim grupom odbiorców. Twoje zdanie może mieć realny wpływ na działania projektowe.

Wypowiedz się na forum! Weź udział w sondzie! Napisz do nas na ffi@ffi.org.pl! Odwiedź nas w biurze projektu w Radomiu!

Będziemy organizować cykliczne spotkania dotyczące postępów prac nad modelem. Chcesz wziąć udział w spotkaniu? Skontaktuj się z nami!

Serdecznie zapraszamy! Twoja opinia dużo dla nas znaczy!

Fundacja "Fundusz Inicjatyw" zaprasza do udziału w projekcie: "PI - innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO I RODZINNEGO"

OFERUJEMY BEZPŁATNIE: ZAPEWNIAMY: (dokumenty zgłoszeniowe na stronie www.ffi.org.pl, podstrona dot. projektu)

Kontakt:

Fundacja "Fundusz Inicjatyw"
ul. ŻEROMSKIEGO 94/115
26-600 RADOM
TEL./FAKS 48 370 36 71
TEL. KOM. 519 144 716
e-mail: ffi@ffi.org.pl

Projekt "PI - Innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO I RODZINNEGO" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 

Z ostatniej chwili - archiwum aktualnościwybierz projekt:mazowieckie
2012-12-13 | Badania dla Rozwoju Mazowsza

Wskaźnik PMI polskiej gospodarki

Jednym ze wskaźników pozwalających określić kondycję gospodarki poszczególnych państw jest Indeks Menedżerów Logistyki - PMI (ang. Purchasing Managers Index). Indeks wskazuje poziom aktywności gospodarczej w sektorze produkcyjnym danego kraju. Mimo że udział tego sektora w PKB jest tylko częściowy, to wszelkie zjawiska w nim zachodzące, takie jak ożywienie czy załamania, są ściśle związane z cyklem koniunktury. Zatem wskazania PMI stanowią odzwierciedlenie stanu całej gospodarki kraju, a nie tylko jej sektora produkcyjnego.
Indeksy PMI są obliczane na podstawie anonimowych ankiet przeprowadzanych wśród kadry kierowniczej przedsiębiorstw z danego kraju, nie są to jednak ankiety badające opinie czy nastroje. Ich celem jest zebranie informacji o zmianach w produkcji, nowych zamówieniach, stanie zapasów, zatrudnieniu, itp. (tzw. mierniki aktywności przedsiębiorstw); mają służyć zobrazowaniu faktycznie zaobserwowanych tendencji w rozwoju przedsiębiorstw. W ankietach wskazuje się, czy mierniki aktywności przedsiębiorstw poprawiły się, pogorszyły, czy pozostały bez zmian.
PMI może kształtować się w przedziale od 0 do 100 punktów, przy czym wartość indeksu na poziomie 50 punktów ma znaczenie graniczne: wskazanie powyżej tej wartości świadczy
o dobrej koniunkturze w gospodarce, natomiast jeżeli indeks PMI spada poniżej oznacza to, że zmiany w gospodarce są negatywne; wskazanie poniżej 40 punktów świadczy już o kryzysie.
Również dla polskiej gospodarki oblicza się indeks PMI. W listopadzie br. wyniósł on 48,2 wobec 47,3 w październiku i 47 punktów we wrześniu, przy czym wynik z września był najgorszy od lipca 2009 roku. Największy wpływ na osłabienie sektora produkcyjnego miał dalszy spadek liczby nowych zamówień, nieco złagodzony mniejszą redukcją etatów w przedsiębiorstwach oraz mniejszym spadkiem wielkości produkcji. Indeks PMI dla Polski znajduje się poniżej 50 punktów już dziewiąty miesiąc z rzędu, wskazując na pogorszenie się sytuacji polskiej gospodarki.

Dodatkowe informacje na temat wskaźnika PMI:

http://www.spolkigieldowe.bdo.pl/biuletyn/61/glos-ekspertow/indeks-pmi.html

http://osprzemyslu.pl/11595/indeks-pmi-dla-polskiego-przemyslu-w-listopadzie-najwyzszy-od-4-miesiecy/#.UMGbA4bcMXU

 

Projekt „Badania dla Rozwoju Mazowsza” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


mazowieckie
2012-12-12 | Badania dla Rozwoju Mazowsza

PKB województwa mazowieckiego

Na początku grudnia br. Główny Urząd Statystyczny (GUS) podał najnowsze dane dotyczące Produktu Krajowego Brutto (PKB) w poszczególnych województwach (dane za 2010 r.). Po raz kolejny na pozycji lidera znalazło się województwo mazowieckie.
Produkt Krajowy Brutto w definicji GUS to końcowy rezultat działalności wszystkich podmiotów gospodarki narodowej. Obliczanie wartości rocznego PKB polega na oszacowaniu trzech równych co do wartości kategorii makroekonomicznych określających PKB poprzez:

 • rozmiary działalności produkcyjnej; PKB równa się sumie wartości dodanej wszystkich sektorów instytucjonalnych lub wszystkich sekcji Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) krajowych jednostek produkcyjnych powiększonej o podatki od produktó i pomniejszonej o dotacje do produktów;
 • końcowy rezultat działalności produkcyjnej; PKB obliczany jest jako suma popytu krajowego, tj. spożycia i akumulacji oraz salda wymiany produktów z zagranicą,
 • suma rozchodów na rachunku tworzenia dochodów gospodarki ogółem (koszty związane z zatrudnieniem, podatki związane z produkcją i importem pomniejszone
  o dotacje, nadwyżka operacyjna brutto oraz dochód mieszany gospodarki ogółem).

W latach 2008-2010 PKB na jednego mieszkańca województwa mazowieckiego wynosiło 56.580 zł (dla samej Warszawy było to 105.320 zł). W tym okresie krajowa średnia to 35.267 zł. Oprócz mazowieckiego przekroczyły ją jeszcze trzy inne województwa w kolejności – dolnośląskie, śląskie i wielkopolskie. Dobry wynik, choć poniżej średniej osiągnęło województwo małopolskie. W 2010 roku jednostki prowadzące działalność w wymienionych województwach, w których pracowało 53,8% ogółu pracujących w gospodarce narodowej, wytworzyły w sumie 60,4% krajowej wartości PKB. Będące na początku tej grupy województwa mazowieckie i śląskie, wytwarzały razem w kolejnych latach omawianego okresu ponad 1/3 krajowej wartości PKB. Najsłabszy wynik osiągnęły województwa lubelskie (24.002 zł) oraz podkarpackie (24.070 zł).

Więcej informacji na temat obliczania PKB:

http://www.nbportal.pl/pl/commonPages/EconomicsEntryDetails?entryId=45&pageId=608

oraz na temat kształtowania się PKB w poszczególnych województwach:

http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/RN_pkb_rachunki_regionalne_2010.pdf

 

Projekt „Badania dla Rozwoju Mazowsza” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


mazowieckie
2012-12-11 | Badania dla Rozwoju Mazowsza

Struktura podmiotów gospodarki narodowej w województwie mazowieckim

W publikacjach Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) często stosowane jest pojęcie podmiotu gospodarki narodowej. Według definicji zawartej w ustawie o statystyce publicznej z 29 czerwca 1995 roku podmiotem gospodarki narodowej jest osoba prawna, jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej oraz osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą. Podmioty gospodarki narodowej podlegają wpisowi do Krajowego Rejestru Urzędowego Podmiotów Gospodarki Narodowej – REGON (akronim od Rejestr Gospodarki Narodowej).
Na koniec grudnia 2011 r. (najnowsze dostępne dane GUS) w województwie mazowieckim do rejestru REGON było wpisanych 675099 podmiotów gospodarki narodowej, co stanowi 17,4% ogółu podmiotów zarejestrowanych w kraju. Ponad połowa z nich ma swoją siedzibę na terenie podregionu miasta stołecznego Warszawa, 27% jednostek było zlokalizowanych
sw podregionach z nim graniczących (warszawskim zachodnim – 102073 oraz warszawskim wschodnim – 81319). Najmniej podmiotów było zarejestrowanych w podregionie ciechanowsko-płockim (44686 - 6,6% ogółu zbioru wojewódzkiego).
Zdecydowana większość podmiotów gospodarki narodowej działa w sektorze prywatnym - 662295, tj. 98,1% ogólnej ich liczby; dominują tu osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (472147). Dalszą pozycję zajmują spółki handlowe (95912), cywilne (54541) oraz spółdzielnie (3115).
Podmioty sektora publicznego w liczbie 12804 stanowiły 1,9% ogółem zarejestrowanych. Należały one głównie do sekcji edukacja oraz obsługa rynku nieruchomości. W rejestrze REGON były również zarejestrowane 74 przedsiębiorstwa państwowe. W stosunku do 2010 roku ich liczba zmniejszyła się o ponad 20%.
95,2% ogółu zarejestrowanych jednostek stanowiły podmioty należące do grupy mikroprzedsiębiorstw, udział podmiotów małych wynosił 3,9%, a podmiotów średnich i dużych odpowiednio 0,7% i 0,2%.

Szerzej na temat struktury podmiotów gospodarki narodowej w województwie mazowieckim:

Podmioty gospodarki narodowej w rejestrze REGON województwa mazowieckiego - stan na koniec 2011 r.

 

Projekt „Badania dla Rozwoju Mazowsza” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
 


ogólnopolskie
2012-12-11 |

Zaproszenie na spotkanie informacyjne w Lublinie

W imieniu Lubelskiej Fundacji Rozwoju realizującej projekt „Sieć Aniołów Biznesu na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu” (Wschodnia Sieć Aniołów Biznesu) zapraszamy do udziału w spotkaniu informacyjnym skierowanym do obecnych oraz potencjalnych przedsiębiorców w ramach realizacji projektu „Sieć Aniołów Biznesu na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu”.

Spotkanie odbędzie się w dniu 17 grudnia 2012 r. w sali szkoleniowej Euro - Forum, ul. Granicza 4/7,8 w Lublinie, w godzinach 10.00 – 14.15

Osoby zainteresowane udziałem w spotkaniu, prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego i przesłanie go do dnia 14 grudnia 2012 r. drogą elektroniczną (skan) na adres: m.jonczyk@ffi.org.pl lub faksem na numer: 81 5321030. Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc, decydować będzie kolejność zgłoszeń.

Serdecznie zapraszamy

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.


ogólnopolskie
2012-12-10 |

YES Europe

Komisja ds. Edukacji i Kultury Parlamentu Europejskiego przyjęła projekt nowego programu na rzecz edukacji, młodzieży i sportu YES Europe zamiast planowanego wcześniej Erasmus dla wszystkich. Inicjatywa ma połączyć dotychczasowe programy UE poświęcone edukacji, szkoleniom i sportowi z programem Erasmus, przeznaczonym dla studentów.

Budżet programu w latach 2014-2020 wynieść ma 18 miliardów euro, dzięki czemu okazję do wyjazdu za granicę w celach edukacyjnych oraz do rozwijania współpracy będzie miało jeszcze więcej osób niż dotychczas. Po raz pierwszy w historii szansę za uzyskanie unijnego dofinansowania otrzymają inicjatywy związane ze sportem. Chodzi zarówno o sporty masowe, jak i przedsięwzięcia związane ze zwalczaniem dopingu, przemocy, dyskryminacji i nietolerancji.

Europarlamentarzyści znowelizowali przedstawioną wcześniej propozycję Komisji Europejskiej, upraszczając procedury przyznawania grantów oraz dodając m.in. nowy instrument gwarantowania kredytów zaciąganych przez studentów studiów magisterskich. Będą oni mogli ubiegać się o pożyczki objęte poręczeniem w ramach programu YES Europe, jeśli okres zagranicznych studiów wynosił będzie od jednego do dwóch lat. Komisja PE jest za tym, by w tym pierwszym przypadku kredyt wynosił do 12 tys. euro, a w tym drugim – do 18 tys. euro. Członkowie Komisji podkreślili jednak, że ta inicjatywa raczej uzupełni aktualne mechanizmy wsparcia finansowego dla studentów niż je zastąpi.

Europosłowie chcą również, by działania skierowane bezpośrednio do młodzieży były finansowane z wydzielonego budżetu. Proponują więc, by struktura YES Europe oparta była na trzech rozdziałach, poświęconych: młodzieży, edukacji i szkoleniom oraz sportowi. 

Członkowie Komisji postulują też, aby w dalszym ciągu wykorzystywaną nazwy dotychczas istniejących programów, i tak: Erasmus ma obejmować działania związane z mobilnością w szkolnictwie wyższym, Grundtvig – z kształceniem dorosłych, Leonardo da Vinci – z edukacją zawodową i szkoleniami zagranicznymi, Comenius – z edukacją szkolną, a Młodzież w działaniu – z z młodzieżą.

Zdaniem Komisji, sposób dysponowania budżetem oraz procedury administracyjne powinny zostać zmodernizowane, by w jeszcze lepszy sposób wykorzystywać środki zaproponowane przez Komisję Europejską na najbliższe siedem lat. Ich suma przekracza 18 miliardów euro, z czego ponad miliard pochodzić będzie z różnego rodzaju zewnętrznych programów współpracy – YES Europe będzie bowiem otwarty na kooperację z krajami trzecimi. Minimalne wydatki na edukację i szkolenia sięgnąć mają 83,4 proc. budżetu, młodzieży – 8 proc., a sportu – 1,8 proc.

Programem administrować będą narodowe agencje w poszczególnych krajach. Członkowie Komisji PE opowiedzieli się za tym, by każdy rząd mógł sam zdecydować, czy zarządzanie programem powierzy jednej agencji czy kilku.

Przyjęty tekst będzie głosowany podczas sesji plenarnej w styczniu 2013 r. Później musi zostać formalnie zaaprobowany przez Komisję.

Więcej informacji:
www.europarl.europa.eu

Źródło aktualności:
www.eurodesk.pl

 


ponadregionalne
2012-12-10 | Kompetentni 2.1.1

Ostatnie wolne miejsca na menedżerskie szkolenie w Lublinie

Informujemy, iż trwa rekrutacja na ostatnie szkolenie "Motywowanie pracowników", które odbędzie się w dniach 14 - 16 grudnia w Lublinie. Można zgłaszać się wypełniając na naszej stronie internetowej Wstępny Formularz Zgłoszeniowy on-line.

Miejsca wyłącznie dla osób 45+.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
 


mazowieckie
2012-12-10 | Badania dla Rozwoju Mazowsza

Techniki stosowane w badaniach ilościowych

Badania ilościowe wywodzą się pierwotnie z nauk przyrodniczych, współcześnie są stosowane w naukach społecznych, m.in. w ekonomii oraz przede wszystkim w marketingu. Tego rodzaju badania ujmują analizowane zjawiska w kategoriach zmiennych ilościowych, pozwalają określić częstość ich występowania, zakres oraz poziom zależności pomiędzy różnymi danymi odnoszącymi się do analizowanych zjawisk. Prowadzi się je przeważnie na dużych próbach (najczęściej reprezentatywnych), w rezultacie możliwe jest wnioskowanie na temat całej populacji. Ze względu na sposób (metodę) gromadzenia danych – za pomocą kwestionariusza ankietowego, badania ilościowe nazywane są badaniami ankietowymi.
W ramach badań ilościowych mają zastosowanie różne techniki badawcze:
• Ankieta audytoryjna – kwestionariusze ankiet są wypełniane samodzielnie przez grupę respondentów zgromadzoną w określonym miejscu.
• Ankieta pocztowa – kwestionariusze są przesyłane do osób objętych badaniem za pośrednictwem poczty i tą samą drogą są odsyłane przez respondentów do podmiotu realizującego badanie.
• PAPI (ang. Paper and Pencil Interview) – wywiad bezpośredni przeprowadzony przez ankietera z respondentem przy wykorzystaniu papierowych kwestionariuszy.
• CAPI (ang. Computer Assigned Personal Interview) – wywiad bezpośredni realizowany przez ankietera, podczas którego uzyskane od badanego odpowiedzi są wprowadzane wprost do komputera bądź innego urządzenia elektronicznego.
• CATI (ang. Computer Assisted Telephone Interview) – wywiad telefoniczny wspomagany komputerowo. Ankieter kontaktuje się z respondentem telefonicznie, odczytuje pytania wyświetlane na ekranie komputera i wprowadza odpowiedzi. Ta technika badawcza wymaga stosowania interaktywnego oprogramowania.
• CAWI (ang. Computer Assisted Web Interviews) – wywiad przeprowadzany przez Internet (online). Osoby badane samodzielnie wypełniają kwestionariusze, korzystając ze strony internetowej lub poczty elektronicznej.
Wybór odpowiedniej techniki badawczej zależy od wielu czynników, np. CATI pozwala zbierać dane szybko oraz stosunkowo tanio, podobnie jest w przypadku badań internetowych CAWI. PAPI oraz CAPI to techniki, w których ankieter pozostaje w bezpośredniej relacji z badanym, co pozwala na lepszą kontrolę jakości udzielanych informacji.

Więcej na temat badań ilościowych:
http://www.wiedzainfo.pl/wyklady/131/rola_metod_ilosciowych_w_badaniach_spolecznych.html

oraz technik badawczych stosowanych w badaniach ilościowych:
http://www.obop.com.pl/technika-badaniailosciowe

 

Projekt „Badania dla Rozwoju Mazowsza” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
 


mazowieckie
2012-12-07 | Badania dla Rozwoju Mazowsza

Czym jest obserwatorium regionalnych rynków pracy?

Obserwatorium Regionalnych Rynków Pracy Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej stanowi instytucję badawczą, która zbiera, analizuje oraz przetwarza informacje statystyczne ze statystyk publicznych oraz własnych badań, dotyczących takich zagadnień jak popyt na pracę, kompetencje pracowników czy też dostosowanie podaży pracy do popytu na nią. Obserwatorium jest inicjatywą Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej (organizacji pracodawców, istniejącej od 1989 r.).
Obserwatorium skupia naukowców Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Jego działanie współfinansowane jest z Europejskiego Funduszu Społecznego.
Obserwatorium monitoruje krajowy rynek pracy pod kątem potrzeb i oczekiwań pracodawców. Diagnozuje czynniki wpływające na popyt i podaż pracy w poszczególnych regionach, bada trendy, tworzy prognozy.
Rolą obserwatorium jest również dostarczanie pracodawcom i pracownikom informacji, dających możliwość prowadzenia działalności gospodarczej w sposób bardziej efektywny. Informacje te dotyczą dostępności siły roboczej i jej kwalifikacji, możliwości współpracy bądź uzyskania pomocy w ramach polityk rynku pracy. Obserwatorium zapewnia dostęp do prognoz wskazujących, jakim przekształceniom ulegnie rynek pracy na określonym obszarze bądź w określonej branży.

Strony Obserwatorium:

Obserwatorium Regionalnych Rynków Pracy Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej

 

Projekt „Badania dla Rozwoju Mazowsza” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


lubelskie
2012-12-07 |

FFI poleca: Kulturalny weekend w Lublinie

Zapraszamy do zapoznania się z propozycjami ciekawych wydarzeń kulturalnych w rozpoczynający się weekend w Lublinie oraz do wzięcia udziału w nich.

Kulturalny weekend 07-09 grudnia 2012 w Lublinie


podkarpackie
2012-12-07 | Aktywne obywatelstwo

Efekty działalności BPPiO w listopadzie 2012 r.

Za nami kolejny miesiąc działalności BPPiO. Zapraszamy do zapoznania się z Zestawieniem prezentującym ilość udzielonych porad oraz ocenę świadczonych usług w Biurach Porad Prawnych i Obywatelskich Fundacji „Fundusz Inicjatyw”. W miesiącu listopadzie doradcy prawni i obywatelscy udzielili w sumie 384 porady 241 osobom. Ogółem od początku funkcjonowania BPPiO udzielono 6617 porad 4369 osobom.
Do Biur Porad Prawnych i Obywatelskich Fundacji „Fundusz Inicjatyw” zapraszamy w szczególności osoby niezamożne, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej w wyniku nieznajomości prawa.
 
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 
strony: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 | 281 | 282 | 283 | 284 | 285 | 286 |

+ poprzednia strona | następna strona +

 • start
 • oferta
 • dzialania
 • praca
 • polecamy
 • kontakt
2009 © Fundacja "Fundusz Inicjatyw" ul. Seweryna Sierpińskiego 24/5, 20-448 Lublin, NIP: 9462553005, REGON: 060368615, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000306907,
Biuro Fundacji ul. Narutowicza 57/4, 20-016 Lublin, tel/fax: 081 532 10 30
e-mail: ffi@ffi.org.pl | mapa serwisu | Polityka dot. plików cookie


Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej +