Podziel się książką

Fundacja "Fundusz Inicjatyw" w ramach swojej działalności statutowej prowadzi bibliotekę FFI, która dysponuje atrakcyjnym, ale wciąż skromnym zbiorem książek. Wspólnymi siłami i z Waszą pomocą chcemy wzbogacić zasoby naszej biblioteki. Jeżeli posiadasz niepotrzebne książki w dobrym stanie i chcesz podzielić się nimi z innymi osobami, zachęcamy do oddania ich na rzecz Biblioteki FFI.

a) Możesz oddać nam swoją książkę na zawsze,
b) Możesz pożyczyć nam książkę na okres 1 roku, a potem ją odebrać.

Ze względu na przekazaną nam w ostatnim czasie dużą ilość książek z kategorii beletrystki (powieści, opowiadania, nowele itp., przede wszystkim o charakterze rozrywkowym) od dnia 20 marca 2013 r. przyjmujemy wyłącznie książki branżowe, związane z rozwojem zawodowym np. z zakresu ekonomii, funduszy europejskich.

Biblioteka bezpłatnie udostępnia swoje zbiory każdej zainteresowanej osobie fizycznej i organizacjom pozarządowym. Powierzone nam książki będą służyły osobistemu i zawodowemu rozwojowi wielu osób. Książki i publikacje można oddawać osobiście w bibliotece w godzinach jej otwarcia lub przesyłać pocztą na adres biblioteki FFI:

Fundacja "Fundusz Inicjatyw", ul. Narutowicza 57/6, 20-016 Lublin.

Biblioteka zastrzega sobie prawo do nie przyjęcia książek, które są zniszczone, nieaktualne (np. z nieaktualnym stanem prawnym), propagują określone ideologie. Wówczas osoba dostarczająca książki zobowiązana jest do ich odebrania.

Przekazując książki poinformuj nas czy wyrażasz zgodę na upowszechnienie swoich danych (imię i nazwisko oraz miasto zamieszkania), które zostaną umieszczone na liście darczyńców. Lista darczyńców biblioteki zostanie umieszczona na naszej stronie internetowej.

Zapraszamy również do korzystania ze zbiorów biblioteki. Aktualny wykaz książek i publikacji znajduje się na stronie internetowej Fundacji: www.ffi.org.pl w zakładce "Wypożycz książkę".

Biblioteka jest otwarta od poniedziałku do piątku w godz. 09:00-18:00. W razie pytań i wątpliwości prosimy o kontakt z osobą odpowiedzialną za bibliotekę - Małgorzatą Jończyk pod numerem tel. 81 532 10 30.
Nic o nas bez nas = empowerment

Termin "empowerment" oznacza zaangażowanie grup napotykających problemy społeczne oraz ich przedstawicieli w prace projektowe. W odniesieniu do projektów innowacyjnych empowerment to zaangażowanie w proces wypracowywania innowacyjnych rozwiązań przedstawicieli grup docelowych.

Interesuje Cię sytuacja kobiet na rynku pracy? Korzystasz z elastycznych form zatrudnienia? Masz pomysły jak godzić życie zawodowe z rodzinnym? Chcesz w swoim zakładzie pracy przetestować lub wdrożyć model godzenia życia zawodowego i rodzinnego z korzyścią dla osób, które zatrudniasz oraz z korzyścią dla zakładu pracy i efektywności działań? Chcesz podzielić się swoimi refleksjami? Masz konkretne propozycje rozwiązań organizacyjnych/prawnych? Podziel się nimi. Mogą one stać się częścią innowacyjnego modelu, który zostanie bezpłatnie udostępniony szerokim grupom odbiorców. Twoje zdanie może mieć realny wpływ na działania projektowe.

Wypowiedz się na forum! Weź udział w sondzie! Napisz do nas na ffi@ffi.org.pl! Odwiedź nas w biurze projektu w Radomiu!

Będziemy organizować cykliczne spotkania dotyczące postępów prac nad modelem. Chcesz wziąć udział w spotkaniu? Skontaktuj się z nami!

Serdecznie zapraszamy! Twoja opinia dużo dla nas znaczy!

Fundacja "Fundusz Inicjatyw" zaprasza do udziału w projekcie: "PI - innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO I RODZINNEGO"

OFERUJEMY BEZPŁATNIE: ZAPEWNIAMY: (dokumenty zgłoszeniowe na stronie www.ffi.org.pl, podstrona dot. projektu)

Kontakt:

Fundacja "Fundusz Inicjatyw"
ul. ŻEROMSKIEGO 94/115
26-600 RADOM
TEL./FAKS 48 370 36 71
TEL. KOM. 519 144 716
e-mail: ffi@ffi.org.pl

Projekt "PI - Innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO I RODZINNEGO" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 

Z ostatniej chwili - archiwum aktualnościwybierz projekt:mazowieckie
2012-12-06 | Badania dla Rozwoju Mazowsza

Kim jest ankieter?

Ankieter jest osobą, która w sondażowych badaniach ilościowych prowadzi wywiad kwestionariuszowy z osobą badaną (respondent).
Do najważniejszych zadań tej osoby należy rzetelne zebranie informacji w ramach prowadzonego badania.
Przystępując do działania, ankieter powinien zapoznać się z używanym przez siebie narzędziem badawczym (kwestionariuszem i kartami do pytań) oraz sposobem doboru respondenta (zgodnie z założeniami doboru próby). Do jego zadań należy także odpowiednia aranżacja wywiadu - zadawanie pytań w sposób właściwy i notowanie odpowiedzi. W sytuacji gdy praca ankietera jest kontrolowana, powinien ją dokumentować, niekiedy prosząc respondentów o dane kontaktowe.
Wywiady kwestionariuszowe są realizowane z użyciem narzędzia badawczego – kwestionariusza. w postaci papierowej bądź elektronicznej (wywiady telefoniczne lub z wykorzystaniem przenośnego urządzenia gromadzącego dane – np. laptop). Miejscem ich realizacji są domy respondentów, zakłady pracy, biura, miejsca gromadzące wiele osób (centra handlowe, wystawy, targi) albo konkretne zbiorowości (pracownicy danego zakładu, uczniowie wybranej szkoły).
W niektórych badaniach respondenci są przydzielani ankieterom (otrzymują wówczas dane osobowe i adresowe), w innych rolą ankietera jest rekrutacja osób na badania (np. prowadzonych w miejscach publicznych czy na badania jakościowe typu zogniskowanych wywiadów grupowych) - taki ankieter nazywany jest rekruterem. Tajemniczy klient to jeszcze jedna z ról, jaką może spełniać ankieter. W tym przypadku określa się go często mianem audytora.
Ankieterów zatrudniają agencje badawcze i uczelnie wyższe, rzadziej firmy prowadzące badania na swój użytek.

Więcej na temat pracy ankieterów:

http://form.stat.gov.pl/BadaniaAnkietowe/2012/index.htm

 

Projekt „Badania dla Rozwoju Mazowsza” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


mazowieckie
2012-12-05 | Badania dla Rozwoju Mazowsza

Wpływ ankieterski oraz efekt respondencki

Od wywiadu kwestionariuszowego oczekuje się, że dostarczy informacji rzetelnych, będących dokładnym odzwierciedleniem poglądów, postaw oraz przekonań respondenta. W praktyce bywa jednak inaczej. Zakłócenia w trakcie badania mogą pochodzić zarówno od ankietera, jak i respondenta.
Wpływ ankieterski oznacza oddziaływanie osoby prowadzącej wywiad na respondenta. Nie musi on wynikać z celowych działań ankietera, częściej bierze się z nieświadomych sygnałów wysyłanych przez ankietera; za ich pomocą może dawać respondentowi do zrozumienia, która odpowiedź jest pożądana. Na przebieg wywiadu może również wpływać sposób, w jaki ankieter zostanie odebrany przez osobę badaną (cech społecznych takich jak płeć, status materialny itp.). Znaczenie ma także stosunek ankietera do tematyki wywiadu, jego światopogląd, poglądy polityczne; rzutuje to niekiedy na sposób zadawania pytań respondentowi, a w efekcie na udzielane odpowiedzi.
Kompensacja wpływu ankieterskiego dokonywana jest za pomocą porównania odpowiedzi udzielanych różnym ankieterom. Istnieją także ankiety dla ankieterów. Innym sposobem jest zatajenie przed ankieterem bezpośredniego celu badania bądź informacji, kto jest zleceniodawcą sondażu.
Efekt respondencki oznacza nieświadomy wpływ cech respondenta na przebieg wywiadu i jego wyniki. Jest on konsekwencją faktu, że wywiad stanowi interakcję pomiędzy ankieterem a respondentem. Osoba badana uzależnia swoje odpowiedzi od sposobu postrzegania ankietera i własnej roli w wywiadzie. Może stać się źródłem błędu pomiaru. Szczególny wpływ na definicję sytuacji wywiadu (także na sposób udzielania odpowiedzi) mają wartości i normy, jakimi kieruje się osoba badana. Znaczenie mogą mieć stereotypy podzielane przez respondenta; również uznanie jakiejś odpowiedzi za „poprawną”, oczekiwaną, moralnie słuszną, może spowodować podanie jej za własną.
Innym typem tego efektu jest zjawisko uczenia się odpowiedzi przez respondentów, co jest spostrzegane szczególnie w długotrwałych badaniach panelowych. Powtarzalność badania powoduje, że respondent wie o co będzie pytany i w związku z tym wyrabia sobie opinie, zmienia ją lub odpowiada w sposób rutynowy. Ma to zwykle charakter czynności nieświadomej.

Więcej informacji na stronie:

http://www.naukowy.pl/encyklo.php?title=Efekt_respondencki

http://www.naukowy.pl/encyklo.php?title=Wp%C5%82yw_ankieterski

 

Projekt „Badania dla Rozwoju Mazowsza” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


mazowieckie
2012-12-04 | Badania dla Rozwoju Mazowsza

Błędy występujące w kwestionariuszu ankiety

Kwestionariusz jest narzędziem badawczym, który, jeśli zostanie niewłaściwie zbudowany, może utrudniać zebranie pożądanych danych. Tworząc kwestionariusz, łatwo popełnić błędy.
Pierwszym z nich jest fałszywe założenie znawstwa: osoba prowadząca badania zadaje respondentom pytanie o konkretny problem bez wcześniejszego sprawdzenia, czy problem jest w badanej populacji lub u konkretnej osoby uświadomiony, rozpoznany. W kwestionariuszu wywiadu pytania mogą przyjąć postać niezrozumiałą dla respondenta ze względu na wykorzystane pojęcia, które według osoby tworzącej kwestionariusz są powszechnie znane, natomiast niekonieczne muszą być znane osobie badanej.
Drugi rodzaj błędów to pytania sugerujące odpowiedź. Źródłem jest zamierzona (bądź nie) sugestia osoby budującej kwestionariusz. Pytania te zawierają często zwroty o zabarwieniu emocjonalnym, mogące narzucić odpowiedź respondentowi. Typowe pytanie tego rodzaju zawiera konkretną wskazówkę odnośnie odpowiedzi, np.: „Większość Polaków opowiada się przeciw brakowi wolności słowa w Polsce - czy Pan/Pani jest również przeciw brakowi wolności słowa?”
Oprócz błędów wyżej wymienionych, można spotkać się z pytaniami: wzajemnie sprzecznymi, niejednoznacznymi (niesprecyzowanymi znaczeniowo) oraz niedostosowanymi (np. w kwestionariuszach wykorzystywanych do porównawczych badań międzynarodowych, gdzie niektóre zjawiska pojawiające się w jednej kulturze, w innej mogą nie istnieć – nie ma wówczas racji bytu odnoszące się do nich pytanie).
Niekiedy wadą kwestionariusza jest zbyt duża liczba pytań, skomplikowana składnia bądź brak odniesienia czasowego w pytaniach o fakty.

Więcej o błędach popełnianych przy tworzeniu kwestionariusza:

http://lapa.uni.lodz.pl/wp_super_faq/jakie-sa-najczestsze-bledy-przy-formulowaniu-kwestionariusza-ankietowego

 

Projekt „Badania dla Rozwoju Mazowsza” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


lubelskie
2012-12-04 | Zdobądź kwalifikacje zawodowe

Rozpoczęcie III edycji kursu „Płace z zaawansowanym Excelem”

Informujemy, że w dniu 3 grudnia 2012 r. w Lublinie rozpoczęła się III edycja kursu „Płace z zaawansowanym Excelem”. W zajęciach bierze udział osiem uczestniczek z przedsiębiorstw z naszego regionu.

 

Zapraszamy do zapoznania się z fotogalerią z tego wydarzenia.

 

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


mazowieckie
2012-12-03 |

Nowy projekt

Z przyjemnością informujemy, iż 1 grudnia rozpoczęliśmy na terenie woj. mazowieckiego realizację projektu pn. „PI - Innowacyjny model godzenia przez kobiety życia zawodowego i rodzinnego”. Szczegółowe informacje dotyczące projektu, już niebawem na naszej stronie www. 


ponadregionalne
2012-12-03 | Kompetentni 2.1.1

„Organizacja pracy własnej….” szkolenie w Lublinie

Informujemy, iż w dniach 30 listopada – 2 grudnia 2012 r. w Lublinie odbywało się szkolenie: „Organizacja pracy własnej, projektowanie działań i przyjmowanie odpowiedzialności za wyniki". Wszyscy uczestnicy i uczestniczka zdali egzamin z wynikiem pozytywnym i otrzymali zaświadczenia o ukończeniu szkolenia.

Dziękujemy za duże zaangażowanie i aktywne uczestnictwo w zajęciach oraz życzymy wielu sukcesów i satysfakcji z pracy zawodowej.

Zapraszamy do zapoznania się z galerią zdjęć z tego wydarzenia.

Na ostatnie szkolenie "Motywowanie pracowników" można zgłaszać się wypełniając na naszej stronie internetowej Wstępny Formularz Zgłoszeniowy on-line.

Wolne miejsca wyłącznie dla osób 45+.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


mazowieckie
2012-12-03 | Badania dla Rozwoju Mazowsza

Atrakcyjność inwestycyjna województw - raport PAIIZ

Centrum Analiz Regionalnych i Lokalnych ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie przygotowało na zlecenie Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych (PAIIZ) raport dotyczący atrakcyjności inwestycyjnej województw. Analizy dokonano nie tylko na poziomie województw, ale także gmin i powiatów, dokonując rozróżnienia atrakcyjności potencjalnej i rzeczywistej. Raport przygotowano we współpracy m.in. z Centrami Obsługi Inwestora i specjalnymi strefami ekonomicznymi.
Ocenie poddano zasoby kapitału ludzkiego, infrastrukturę społeczną oraz techniczną, mikroklimat rynkowy i administracyjny, a także pomoc dla inwestorów.
Województwo mazowieckie zostało po raz kolejny uznane za najbardziej atrakcyjny region w Polsce – otrzymało najwyższe oceny we wszystkich najważniejszych sekcjach gospodarki narodowej. Także pod względem wartości nakładów na inwestycje dokonywane przez przedsiębiorstwa zajmuje ono pierwsze miejsce. W dalszej kolejności, ale również wysoko oceniono województwa: dolnośląskie, śląskie oraz małopolskie.
W badaniu dokonano także porównania polskich województw z europejskimi regionami. Na tle europejskich odpowiedników polskie regiony wyróżniają się dobrym dostępem do zasobów pracowniczych i stosunkowo młodym społeczeństwem. W tym zestawieniu ponownie na czoło wychodzi Mazowsze, za nim znajduje się Dolny Śląsk, Śląsk oraz Małopolska.
Na stronie PAIIZ znajduje się sprawozdanie z konferencji, na której raport został zaprezentowany, a także odnośniki do tekstu opracowania.

Zapraszamy do lektury:

http://www.paiz.gov.pl/20121121/Raport_o_atrakcyjnosci_inwestycyjnej_wojewodztw_2012?lang_id=11

 

Projekt „Badania dla Rozwoju Mazowsza” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


lubelskie
2012-11-30 |

Warsztat „Creative Christmas” już wkrótce!/Workshop Creative Christmas is coming soon!

W dniach 3-9 grudnia Fundacja „Fundusz Inicjatyw” będzie gościć 15 seniorów z siedmiu krajów Unii Europejskiej: Hiszpanii, Holandii, Norwegii, Wielkiej Brytanii, Irlandii, Słowenii i Portugalii oraz dwie uczestniczki z Polski, którzy wezmą udział w międzynarodowym warsztacie Grundtviga „Kreatywne Święta Bożego Narodzenia”.

Podczas warsztatu uczestnicy będą mieli okazję:
- poznać rówieśników z różnych zakątków Europy;
- podzielić się informacjami i doświadczeniami związanymi z tradycjami Świąt Bożego Narodzenia;
- opanować sztukę tworzenia ozdób świątecznych przy wykorzystaniu różnych technik rękodzielniczych;
- rozwinąć zdolność kreatywnego myślenia.

W ramach warsztatu oprócz 40 godzin dydaktycznych zajęć z zakresu kreatywności oraz rękodzieła, uczestnicy wspólnie zwiedzą Stare Miasto oraz Muzeum Wsi Lubelskiej a także zobaczą występy „Herodów Lubelskich”.

Dzięki warsztatowi spojrzymy na Święta Bożego Narodzenia z szerszej, europejskiej perspektywy, poznamy świąteczne tradycje innych krajów a uczestnicy z Polski podzielą się polskimi tradycjami.
Zapowiada się tydzień pełen niezapomnianych wspomnień.

 ---

From 3rd to 9th December „Initiative Fund” Foundation will host 15 seniors from seven countries: Spain, the Netherlands, Norway, Great Britan, Ireland, Slovenia and Portugal. They all together with two persons from Poland will take part in the international Grundtvig workshop “Creative Christmas”.

During the workshop our participants will have the opportunity to:
- get to know persons of the same age from different parts of Europe,
- share information and experience connected with Christmas traditions,
- become familiar with the art of creating Christmas decorations using a variety of handicraft techniques;
- develop their creativity and creative thinking skills.

Within the workshop, in addition to 40 didactic hours devoted to creativity and handicrafts, the participants will visit Lublin and Open Air Village Museum where they will see folk Christmas play called “Herody Lubelskie”.

Thanks to the workshop we will look at Christmas from a broader, European perspective, we will get to know Christmas traditions of other countries and participants from Poland will share our Polish traditions.
It promises to be a week full of unforgettable memories.


lubelskie
2012-11-30 |

FFI poleca: Kulturalny weekend w Lublinie

Zachęcamy do zapoznania się oraz aktywnego uczestnictwa w wydarzeniach kulturalnych w rozpoczynający się weekend. 

Przewodnik kulturalny 30 listopada -02 grudnia


świętokrzyskie
2012-11-30 | Przedsiębiorczość akademicka – innowacyjny region

Podziękowania

Uprzejmie informujemy, że w dniu dzisiejszym 30 listopada 2012 r. dobiega końca realizacja projektu „Przedsiębiorczość akademicka – innowacyjny region”.
Informacje o przedsiębiorczości akademickiej oraz współpracy sektora B+R z przedsiębiorstwami dotarły m.in. do ok. 70 000 czytelników prasy regionalnej, 800 000 widzów Telewizji Kielc. Stworzoną w ramach projektu stronę internetową odwiedziło około 1500 unikalnych użytkowników a w platformie współpracy i wymiany informacji 51 podmiotów zamieściło swoje ogłoszenia o nawiązaniu współpracy w zakresie innowacji.
Zespół Fundacji „Fundusz Inicjatyw” składa serdeczne podziękowania podmiotom i osobom zaangażowanym w realizację projektu.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
strony: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 | 281 | 282 | 283 | 284 | 285 | 286 |

+ poprzednia strona | następna strona +

  • start
  • oferta
  • dzialania
  • praca
  • polecamy
  • kontakt
2009 © Fundacja "Fundusz Inicjatyw" ul. Seweryna Sierpińskiego 24/5, 20-448 Lublin, NIP: 9462553005, REGON: 060368615, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000306907,
Biuro Fundacji ul. Narutowicza 57/4, 20-016 Lublin, tel/fax: 081 532 10 30
e-mail: ffi@ffi.org.pl | mapa serwisu | Polityka dot. plików cookie


Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej +