Podziel się książką

Fundacja "Fundusz Inicjatyw" w ramach swojej działalności statutowej prowadzi bibliotekę FFI, która dysponuje atrakcyjnym, ale wciąż skromnym zbiorem książek. Wspólnymi siłami i z Waszą pomocą chcemy wzbogacić zasoby naszej biblioteki. Jeżeli posiadasz niepotrzebne książki w dobrym stanie i chcesz podzielić się nimi z innymi osobami, zachęcamy do oddania ich na rzecz Biblioteki FFI.

a) Możesz oddać nam swoją książkę na zawsze,
b) Możesz pożyczyć nam książkę na okres 1 roku, a potem ją odebrać.

Ze względu na przekazaną nam w ostatnim czasie dużą ilość książek z kategorii beletrystki (powieści, opowiadania, nowele itp., przede wszystkim o charakterze rozrywkowym) od dnia 20 marca 2013 r. przyjmujemy wyłącznie książki branżowe, związane z rozwojem zawodowym np. z zakresu ekonomii, funduszy europejskich.

Biblioteka bezpłatnie udostępnia swoje zbiory każdej zainteresowanej osobie fizycznej i organizacjom pozarządowym. Powierzone nam książki będą służyły osobistemu i zawodowemu rozwojowi wielu osób. Książki i publikacje można oddawać osobiście w bibliotece w godzinach jej otwarcia lub przesyłać pocztą na adres biblioteki FFI:

Fundacja "Fundusz Inicjatyw", ul. Narutowicza 57/6, 20-016 Lublin.

Biblioteka zastrzega sobie prawo do nie przyjęcia książek, które są zniszczone, nieaktualne (np. z nieaktualnym stanem prawnym), propagują określone ideologie. Wówczas osoba dostarczająca książki zobowiązana jest do ich odebrania.

Przekazując książki poinformuj nas czy wyrażasz zgodę na upowszechnienie swoich danych (imię i nazwisko oraz miasto zamieszkania), które zostaną umieszczone na liście darczyńców. Lista darczyńców biblioteki zostanie umieszczona na naszej stronie internetowej.

Zapraszamy również do korzystania ze zbiorów biblioteki. Aktualny wykaz książek i publikacji znajduje się na stronie internetowej Fundacji: www.ffi.org.pl w zakładce "Wypożycz książkę".

Biblioteka jest otwarta od poniedziałku do piątku w godz. 09:00-18:00. W razie pytań i wątpliwości prosimy o kontakt z osobą odpowiedzialną za bibliotekę - Małgorzatą Jończyk pod numerem tel. 81 532 10 30.
Nic o nas bez nas = empowerment

Termin "empowerment" oznacza zaangażowanie grup napotykających problemy społeczne oraz ich przedstawicieli w prace projektowe. W odniesieniu do projektów innowacyjnych empowerment to zaangażowanie w proces wypracowywania innowacyjnych rozwiązań przedstawicieli grup docelowych.

Interesuje Cię sytuacja kobiet na rynku pracy? Korzystasz z elastycznych form zatrudnienia? Masz pomysły jak godzić życie zawodowe z rodzinnym? Chcesz w swoim zakładzie pracy przetestować lub wdrożyć model godzenia życia zawodowego i rodzinnego z korzyścią dla osób, które zatrudniasz oraz z korzyścią dla zakładu pracy i efektywności działań? Chcesz podzielić się swoimi refleksjami? Masz konkretne propozycje rozwiązań organizacyjnych/prawnych? Podziel się nimi. Mogą one stać się częścią innowacyjnego modelu, który zostanie bezpłatnie udostępniony szerokim grupom odbiorców. Twoje zdanie może mieć realny wpływ na działania projektowe.

Wypowiedz się na forum! Weź udział w sondzie! Napisz do nas na ffi@ffi.org.pl! Odwiedź nas w biurze projektu w Radomiu!

Będziemy organizować cykliczne spotkania dotyczące postępów prac nad modelem. Chcesz wziąć udział w spotkaniu? Skontaktuj się z nami!

Serdecznie zapraszamy! Twoja opinia dużo dla nas znaczy!

Fundacja "Fundusz Inicjatyw" zaprasza do udziału w projekcie: "PI - innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO I RODZINNEGO"

OFERUJEMY BEZPŁATNIE: ZAPEWNIAMY: (dokumenty zgłoszeniowe na stronie www.ffi.org.pl, podstrona dot. projektu)

Kontakt:

Fundacja "Fundusz Inicjatyw"
ul. ŻEROMSKIEGO 94/115
26-600 RADOM
TEL./FAKS 48 370 36 71
TEL. KOM. 519 144 716
e-mail: ffi@ffi.org.pl

Projekt "PI - Innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO I RODZINNEGO" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 

Z ostatniej chwili - archiwum aktualnościwybierz projekt:świętokrzyskie
2012-11-29 | Przedsiębiorczość akademicka – innowacyjny region

Konkurs PRELUDIUM 4

Narodowe Centrum Nauki ogłosiło otwarty konkurs PRELUDIUM 4 na projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową nieposiadające stopnia naukowego doktora.

Konkurs jest adresowany do osób nie posiadających tytułu naukowego doktora, przedsiębiorców a także osób fizycznych. Wystarczy, że masz ciekawy pomysł na prowadzenie badań podstawowych. Zapraszamy do udziału, szczegóły konkursu: http://ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/preludium-15-09-2012.

Nabór trwa do 15 grudnia w konkursie.

Źródło: http://ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/preludium-15-09-2012


świętokrzyskie
2012-11-28 | Przedsiębiorczość akademicka – innowacyjny region

120 mln zł dla spółek naukowo-biznesowych

 Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłasza nowy program wsparcia spółek celowych o nazwie SPIN-TECH, na który przeznaczono 120 milionów zł dla uczelni oraz instytutów badawczych zainteresowanych utworzeniem spółki celowej oraz rozwojem jej działalności.

Głównym celem programu jest intensyfikacja procesów komercjalizacji wyników badań poprzez wsparcie spółek celowych działających jako platforma bezpośredniej współpracy ośrodków naukowych z biznesem. Spółki typu Spin-off, zawierane są celem komercyjnego wykorzystania wyników badań poprzez wprowadzanie na rynek konkretnego produktu lub usługi. Najczęstszym aportem jednostek badawczych są prawa własności intelektualnej i know – how. Spin-off zwane również spółkami odpryskowymi zakładane wspólnie przez naukowców, uczelnie, instytuty badawcze z prywatnym biznesem są najskuteczniejszym i najlepiej sprawdzonym na świecie sposobem na komercjalizację wyników badań.

Strategia Innowacyjności i Efektywności Gospodarki na lata 2011-2020, stanowiąca integralny element średniookresowej Strategii Rozwoju Kraju do 2030 roku, wskazuje na konieczność stałego podnoszenia innowacyjności polskiej gospodarki. Ogromną rolę w tym procesie odgrywa publiczny sektor B+R.

– Polska nauka gotowa jest angażować się w coraz większym stopniu w rozwój gospodarczy kraju, nowe laboratoria, wzrost środków przeznaczonych na granty i usprawniony w wyniku reformy system sprawiają, że coraz więcej efektów badań naukowych przekładać się będzie na konkretne produkty dla nowoczesnej gospodarki – komentuje prof. Barbara Kudrycka, minister nauki i szkolnictwa wyższego. – Mam nadzieję, że spółki celowe, które powstaną dzięki programowi Spin-Tech będą nie tylko powodem do dumy dla ich udziałowców, ale także źródłem sukcesu finansowego uczelni, instytutów badawczych i samych naukowców, Najlepsze uczelnie na świecie, m.in. słynny Stanford swoją innowacyjną potęgę zbudowały w oparciu o spin-offy  – dodaje minister Kudrycka.

Wyniki badań, przeprowadzonych na zlecenie GE InnovationBarometer przez firmę StrategyOne jasno określają potrzebę podniesienia innowacji przez wdrożenia efektywnych mechanizmów komercjalizacji i transferu technologii z nauki do gospodarki  oraz wsparcie dla rozwoju przedsiębiorczości akademickiej i naukowej.

Celem zmian systemowych przeprowadzonych w Polsce od kliku lat, głównie poprzez reformy nauki i szkolnictwa wyższego jest lepsze wykorzystanie potencjału badawczego uczelni oraz instytutów naukowych poprzez integrację z otoczeniem społeczno- gospodarczym (tworzenie regionów wiedzy) na rzecz podnoszenia innowacyjności polskiej gospodarki. Program SPIN-TECH ma za zadanie wspierać działalności spółek celowych tworzonych przez państwowe jednostki badawcze (PJB1)zakładanych przez uczelnie wyższe w celu komercjalizacji wyników badań i prac rozwojowych.

– Na przestrzeni ostatnich 4 lat nakłady na B+R w Polsce wzrosły niemalże dwukrotnie. Oprócz nakładów ważne jest także otwarcie świata akademickiego na nowoczesne formy zarządzania i prowadzenia projektów naukowych – mówi Leszek Grabarczyk z-ca dyrektora NCBR. –  Liczymy , że nasz konkurs sprawi, że uczelnie i instytuty badawcze chętniej i odważniej będą korzystać z możliwości tworzenia spółek celowych oraz pozwoli władzom uczelni na nowocześniejsze i bardziej biznesowe nadzorowanie projektów naukowych wyższego ryzyka. Program SPIN-TECH Narodowego Centrum Badań i Rozwoju znacząco wzmocni szeroko pojętą przedsiębiorczość akademicką przez tworzenie i uruchamianie działalności spółek, której uczelnia będzie aktywnym partnerem– wyjaśnia dyrektor Grabarczyk.

SPIN-TECH jest adresowany do obecnie funkcjonujących spółek celowych oraz do państwowych jednostek badawczych – uczelni wyższych (publicznych), instytutów badawczych i instytutów naukowych PAN, które dopiero zamierzają je utworzyć, jak również do przymierzających się do utworzenia takiej spółki konsorcjów PJB.

Budżet programu wynoszący 120 mln złotych będzie podzielony na 3 konkursy, ogłaszane do 2014 roku. Przewidziana alokacja na każdy konkurs to 40 mln złotych. Maksymalna kwota dofinansowania projektu to 200 tys. euro (ok. 840 tys. zł) do 90% kosztów kwalifikowanych. Pierwszy nabór rozpocznie się jeszcze w listopadzie.

Źródło: http://www.ncbir.pl


ponadregionalne
2012-11-28 | Kompetentni 2.1.1

Rezultaty szkolenia „Komunikacja i negocjacje” w Radomiu

Przedstawiamy Państwu dotychczas osiągnięte rezultaty projektu "Kompetentni" dotyczące uczestników i uczestniczek szkolenia, które odbyło się w Radomiu „Komunikacja i negocjacje”.
Informujemy, iż rekrutacja na szkolenie menedżerskie „Motywowanie pracowników” realizowane w Lublinie nadal trwa.

Wszystkie zainteresowane osoby prosimy o kontakt z Biurem projektu w Lublinie pod nr telefonu 81 532 10 32 lub 502 267 743 lub wypełnienie Wstępnego Formularza Zgłoszeniowego on-line.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


mazowieckie
2012-11-28 | Badania dla Rozwoju Mazowsza

Czym jest dobór próby?

Dobór próby stanowi część badania statystycznego. Polega na wybraniu konkretnych obserwacji indywidualnych, tworzących próbę statystyczną, by na ich podstawie uzyskać pewną wiedzę o badanej populacji. Najczęstszym powodem wyboru próby jest wielkość populacji: dużo szybciej, prościej i ekonomiczniej jest dokonać badania setek czy nawet kilku tysięcy obiektów niż wielu milionów i na podstawie uzyskanych informacji wnioskować o całości populacji.
Obserwacje mogą obejmować jedną lub większą liczbę konkretnych wartości cech statystycznych (które badamy), dotyczących jednego konkretnego obiektu badań lub jednej chwili czasowej (jeśli obserwowane zjawisko rozwija się w czasie).
Błędnie dobrana próba skutkuje brakiem odzwierciedlenia rozkładu cech populacji w próbie – w skrajnym przypadku cecha obecna w populacji nie pojawi się w próbie. Znalezienie błędu w doborze jest trudną czynnością, wymagającą tak prześledzenia metodologii badań jak i znajomości realiów tematu badania.
Dobór próby przebiega w kilku etapach. Przede wszystkim należy zdefiniować populację i wybrać operat losowania (czyli bazę zawierającą dane adresowe jednostek należących do określonej populacji, z której można wylosować próbę reprezentatywną do badania; najprostszy przykład to baza PESEL lub gospodarstw domowych GUS). W kolejnym kroku określa się metodę doboru i wielkość próby. Następnie dochodzi do wdrożenia, czyli dobrania realnej próby oraz zebrania danych (np. za pomocą badań kwestionariuszowych). Końcowym krokiem jest sprawdzenie poprawności doboru.
Istnieje wiele metod doboru próby: metody doboru losowego – probabilistyczne, w których każda jednostka ma równe szanse wzięcia udziału w badaniach (losowy prosty, za pomocą tablicy liczb losowych, systematyczny, warstwowy, grupowy, wielostopniowy, wielofazowy); oraz metody doboru nielosowego – nieprobabilistyczne, oparte na subiektywnych decyzjach (kwotowy, jednostek typowych, przez eliminację, celowy, przypadkowy, wygodny, sieciowy, kuli śniegowej).

Więcej na ten temat:

http://bbm.com.pl/metodologia-badawcza/metody-doboru-proby-badawczej.html

 

Projekt „Badania dla Rozwoju Mazowsza” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


mazowieckie
2012-11-27 | Badania dla Rozwoju Mazowsza

Narodowy Bank Polski o rynku pracy

Na stronie Narodowego Banku Polskiego ukazał się raport dotyczący badań rynku pracy. Wzięli w nich udział zarówno bezrobotni (pytania dotyczyły ich sytuacji w roku 2012), jak i przedsiębiorcy (pytano o ich sytuację w roku 2011).
Jak wskazują wyniki analizy, główną przyczyną zatrudniania nowych pracowników było zjawisko rotacji, a nie powstawanie nowych miejsc pracy. Zmiana pracy w Polsce w większości przypadków nie odbywała się poprzez przejście z firmy do firmy, ale wiązała się z krótszym lub dłuższym okresem bezrobocia.
W okresie poddawanym analizie, wzrastająca produktywność przyczyniała się do spadku popytu na pracę. W sektorze usług widoczny był jednak trend prozatrudnieniowy.
Jak podaje NBP, płace w Polsce wciąż były i są czynnikiem wypychającym z kraju osoby o wyższych oczekiwaniach płacowych (wyższe oczekiwania płacowe mają bezrobotni z epizodem pracy za granicą oraz obecni emigranci). Oczekiwania te są nieznacznie większe niż „rynkowe”, i mniejsze niż „poprzednia płaca”.
W sposobie poszukiwania pracy dominuje samodzielne jej znajdowanie. Również pracodawcy poszukują pracowników samodzielnie, co rzutuje na koszty rekrutacji (zróżnicowane w zależności od regionu kraju).
Zaskakiwać może zjawisko powiązania sytuacji bezrobocia z ilością osób bezrobotnych w gospodarstwie. Gdy są to dwie osoby, spada aktywność poszukiwania zajęcia, przy czym oczekiwania płacowe są niższe.
Z raportu dowiadujemy się także, iż odejście pracowników na emeryturę było dla pracodawców bardziej źródłem problemów niż sposobem na redukcję kosztów pracy. W firmach o dobrej sytuacji stwarzały one dodatkowe koszty w procesie wymiany kadr.

Źródło:

Badania Ankietowe Rynku Pracy - Raport 2012

 

Projekt „Badania dla Rozwoju Mazowsza” jest współfinansowany ze środów Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


świętokrzyskie
2012-11-27 | Przedsiębiorczość akademicka – innowacyjny region

V edycja konkursu Capital Express dla Firm z potencjałem

Małe i średnie firmy, które poszukują pieniędzy na rozwój biznesu, mają szansę na bezpłatne, profesjonalne przygotowanie do pozyskania inwestora. Teaser inwestycyjny, doradztwo kapitałowe oraz możliwość zaprezentowania się wybranemu gronu inwestorów są nagrodami w piątej edycji konkursu Capital Express dla Firm z potencjałem.

Konkurs Capital Express dla Firm z potencjałem skierowany jest do małych i średnich przedsiębiorstw z całej Polski poszukujących finansowania na inwestycje i rozwój. Ma im pomóc w profesjonalnym przygotowaniu się do nawiązania relacji z inwestorem kapitałowego.

- Autorzy dobrych, a nawet bardzo dobrych, perspektywicznych pomysłów biznesowych często mają ogromny problem ze zdobyciem finansowania – zarówno w formie dłużnej, jak i o charakterze udziałowym – mówi Monika Batko, koordynator programu Capital Express. – Przedsiębiorcy wiedzą, jak prowadzić swoje firmy, jak budować ich wartość, ale nie zawsze potrafią swoje pomysły i plany inwestycyjne w sposób atrakcyjny przestawić inwestorom. Chcemy im to ułatwić.

Każdy uczestnik konkursu otrzyma Kartę oceny potencjału wzrostu przedsiębiorstwa. Dla 6 laureatów   firm o najwyższej atrakcyjności z punktu widzenia inwestorów   zostanie zrealizowana nieodpłatnie usługa przygotowania przedsiębiorstwa do pozyskania kapitału. Składa się na nią 10 godzin doradztwa obejmującego aspekty organizacyjne, prawne oraz biznesowe przygotowania kandydata do pozyskania środków finansowych w formie dłużnej lub udziałowej, a także przygotowanie teasera inwestycyjnego i jego prezentacja wybranemu gronu inwestorów. Zwycięzcy otrzymują również tytuł: Firma z potencjałem.

W konkursie mogą wziąć udział zarówno spółki prawa handlowego jak i przedsiębiorstwa prowadzone przez osoby fizyczne. Jest on szansą dla firm w fazie dynamicznego rozwoju, ale również start-upów, które dopiero ruszają na podbój rynku. Zgłoszenia przyjmowane będą do 21 stycznia 2013 r.

Źródło: www.capitalexpress.pl 


ponadregionalne
2012-11-27 | Kompetentni 2.1.1

Zmiana terminu szkolenia „Motywowanie pracowników” w Lublinie

Szanowni Państwo, informujemy że zmianie uległ termin szkolenia oraz miejsce.

Szkolenie odbędzie się w dniach 14-16 grudnia w Hotelu Victoria w Lublinie.

Jednocześnie informujemy że posiadamy jeszcze wolne miejsca dla osób
w wieku 45+.

Poniżej ramowy program szkolenia.  Zainteresowanych serdecznie zapraszamy!
1. Motywacja: podstawowe pojęcia, teorie i rodzaje motywacji, czynniki motywujące (motywatory) i demotywujące pracowników.
2. Indywidualna motywacja pracownika: identyfikacja potrzeb pracownika, osobowość pracownika a motywatory, motywacja wewnętrzna i zewnętrzna, motywacja finansowa i pozafinansowa, metody motywowania a poziom rozwoju zawodowego.
3. Motywowanie zespołu: rola lidera i jego stylu kierowania grupą, współzawodnictwo i duch zespołu, budowanie zaangażowania i współpracy między pracownikami, budowanie lojalności.
4. Automotywacja i jej wpływ na kierowanie ludźmi i ich motywację: analiza własnej motywacji, style kierowania a motywacja.
5. Komunikacja motywująca: rozwojowe i oceniające rozmowy z pracownikami, błędy komunikacyjne w formułowaniu i udzielaniu informacji zwrotnych, istota i rola pochwał i konstruktywnej krytyki, przekazywanie trudnych informacji w motywujący sposób.
6. Narzędzia motywacyjne: tworzenie wspólnych reguł współpracy, motywatory finansowe i pozafinansowe, konstruowanie efektywnych niematerialnych systemów motywacyjnych, podstawowe zasady przyznawania nagród i wymierzania kar.
7. Błędy w motywowaniu pracowników: przykłady demotywatorów, unikanie i eliminowanie błędów.

Czas trwania zajęć: 24 godz. dyd.
14 grudnia
13:00-20:00 (8 godz. dyd.)
15 grudnia
9:00-16:00 (8 godz. dyd.)
16 grudnia
9:00-16:00 (8 godz. dyd.)

 

 

Wszystkie osoby chętne prosimy o wypełnienie Wstępnego Formularza Zgłoszeniowego on-line

Pełne informacje o szkoleniu pod nr telefonu 81 532 10 32 lub 502 267 743

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
 

 


świętokrzyskie
2012-11-26 | Przedsiębiorczość akademicka – innowacyjny region

Perspektywy rozwoju rynku funduszy venture capital - Konferencja MARR

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego zaprasza do udziału w międzynarodowej konferencji „Perspektywy rozwoju rynku funduszy venture capital”, która odbędzie się 29 listopada 2012 roku w Hotelu Sympozjum w Krakowie.

O kierunkach i perspektywach rozwoju rynku venture capital będą dyskutować przedstawiciele funduszy venture i seed capital, aniołowie biznesu, inwestorzy prywatni oraz komentatorzy ekonomiczni.

Konferencja będzie okazją do szerokiej debaty zarówno na temat obecnej sytuacji, jak i przyszłych trendów na rynku venture capital w Polsce i w Europie. Bardzo ważnym elementem konferencji będzie również przedstawienie możliwości zwiększenia podaży kapitału funduszy venture capital.

 Zapraszamy osoby zainteresowane tematyką funduszy podwyższonego ryzyka w tym również osoby planujące nawiązanie współpracy z ww. instytucjami.  

Program konferencji.

 

Źródło: http://www.marr.pl 


ogólnopolskie
2012-11-26 |

Dołącz do naszego zespołu - nowe oferty pracy w biurze FFI w Lublinie

W związku z zaplanowaną realizacją projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Fundacja „Fundusz Inicjatyw” poszukuje osób do zespołów projektowych.

Szczegóły ofert znajdują się w zakładce Praca.

mazowieckie
2012-11-26 | Badania dla Rozwoju Mazowsza

Sytuacja społeczno-gospodarcza województwa mazowieckiego we wrześniu 2012 r.

Główny Urząd Statystyczny w Warszawie podał na swojej stronie internetowej komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa mazowieckiego we wrześniu tego roku.

Raport zawiera dane dotyczące m.in. rynku pracy, wynagrodzeń, przemysłu i budownictwa.
W omawianym okresie zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw utrzymało się na poziomie niewielkiego wzrostu (w skali roku o 0,1%). Przeciętne wynagrodzenia brutto w tym sektorze wzrosło o 1,9% (co stanowi wartość mniejszą niż w poprzednich trzech miesiącach). Odsetek osób bezrobotnych (zarejestrowanych) zwiększył się do poziomu 10,2%.
Zanotowano wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych w drugim kwartale – o 3,9% (wobec wzrostu wynoszącego 4% w pierwszym kwartale). Sprzedaż detaliczna w stosunku do września 2011 r. wzrosła o 4,6%, jednocześnie w skali roku obniżyła się sprzedaż hurtowa (o 1,7%).

Szczegółowy raport dostępny jest pod adresem:

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa mazowieckiego we wrześniu 2012 r.

 

Projekt „Badania dla Rozwoju Mazowsza” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
strony: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 | 281 | 282 | 283 | 284 | 285 |

+ poprzednia strona | następna strona +

  • start
  • oferta
  • dzialania
  • praca
  • polecamy
  • kontakt
2009 © Fundacja "Fundusz Inicjatyw" ul. Seweryna Sierpińskiego 24/5, 20-448 Lublin, NIP: 9462553005, REGON: 060368615, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000306907,
Biuro Fundacji ul. Narutowicza 57/4, 20-016 Lublin, tel/fax: 081 532 10 30
e-mail: ffi@ffi.org.pl | mapa serwisu | Polityka dot. plików cookie


Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej +