Podziel się książką

Fundacja "Fundusz Inicjatyw" w ramach swojej działalności statutowej prowadzi bibliotekę FFI, która dysponuje atrakcyjnym, ale wciąż skromnym zbiorem książek. Wspólnymi siłami i z Waszą pomocą chcemy wzbogacić zasoby naszej biblioteki. Jeżeli posiadasz niepotrzebne książki w dobrym stanie i chcesz podzielić się nimi z innymi osobami, zachęcamy do oddania ich na rzecz Biblioteki FFI.

a) Możesz oddać nam swoją książkę na zawsze,
b) Możesz pożyczyć nam książkę na okres 1 roku, a potem ją odebrać.

Ze względu na przekazaną nam w ostatnim czasie dużą ilość książek z kategorii beletrystki (powieści, opowiadania, nowele itp., przede wszystkim o charakterze rozrywkowym) od dnia 20 marca 2013 r. przyjmujemy wyłącznie książki branżowe, związane z rozwojem zawodowym np. z zakresu ekonomii, funduszy europejskich.

Biblioteka bezpłatnie udostępnia swoje zbiory każdej zainteresowanej osobie fizycznej i organizacjom pozarządowym. Powierzone nam książki będą służyły osobistemu i zawodowemu rozwojowi wielu osób. Książki i publikacje można oddawać osobiście w bibliotece w godzinach jej otwarcia lub przesyłać pocztą na adres biblioteki FFI:

Fundacja "Fundusz Inicjatyw", ul. Narutowicza 57/6, 20-016 Lublin.

Biblioteka zastrzega sobie prawo do nie przyjęcia książek, które są zniszczone, nieaktualne (np. z nieaktualnym stanem prawnym), propagują określone ideologie. Wówczas osoba dostarczająca książki zobowiązana jest do ich odebrania.

Przekazując książki poinformuj nas czy wyrażasz zgodę na upowszechnienie swoich danych (imię i nazwisko oraz miasto zamieszkania), które zostaną umieszczone na liście darczyńców. Lista darczyńców biblioteki zostanie umieszczona na naszej stronie internetowej.

Zapraszamy również do korzystania ze zbiorów biblioteki. Aktualny wykaz książek i publikacji znajduje się na stronie internetowej Fundacji: www.ffi.org.pl w zakładce "Wypożycz książkę".

Biblioteka jest otwarta od poniedziałku do piątku w godz. 09:00-18:00. W razie pytań i wątpliwości prosimy o kontakt z osobą odpowiedzialną za bibliotekę - Małgorzatą Jończyk pod numerem tel. 81 532 10 30.
Nic o nas bez nas = empowerment

Termin "empowerment" oznacza zaangażowanie grup napotykających problemy społeczne oraz ich przedstawicieli w prace projektowe. W odniesieniu do projektów innowacyjnych empowerment to zaangażowanie w proces wypracowywania innowacyjnych rozwiązań przedstawicieli grup docelowych.

Interesuje Cię sytuacja kobiet na rynku pracy? Korzystasz z elastycznych form zatrudnienia? Masz pomysły jak godzić życie zawodowe z rodzinnym? Chcesz w swoim zakładzie pracy przetestować lub wdrożyć model godzenia życia zawodowego i rodzinnego z korzyścią dla osób, które zatrudniasz oraz z korzyścią dla zakładu pracy i efektywności działań? Chcesz podzielić się swoimi refleksjami? Masz konkretne propozycje rozwiązań organizacyjnych/prawnych? Podziel się nimi. Mogą one stać się częścią innowacyjnego modelu, który zostanie bezpłatnie udostępniony szerokim grupom odbiorców. Twoje zdanie może mieć realny wpływ na działania projektowe.

Wypowiedz się na forum! Weź udział w sondzie! Napisz do nas na ffi@ffi.org.pl! Odwiedź nas w biurze projektu w Radomiu!

Będziemy organizować cykliczne spotkania dotyczące postępów prac nad modelem. Chcesz wziąć udział w spotkaniu? Skontaktuj się z nami!

Serdecznie zapraszamy! Twoja opinia dużo dla nas znaczy!

Fundacja "Fundusz Inicjatyw" zaprasza do udziału w projekcie: "PI - innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO I RODZINNEGO"

OFERUJEMY BEZPŁATNIE: ZAPEWNIAMY: (dokumenty zgłoszeniowe na stronie www.ffi.org.pl, podstrona dot. projektu)

Kontakt:

Fundacja "Fundusz Inicjatyw"
ul. ŻEROMSKIEGO 94/115
26-600 RADOM
TEL./FAKS 48 370 36 71
TEL. KOM. 519 144 716
e-mail: ffi@ffi.org.pl

Projekt "PI - Innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO I RODZINNEGO" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 

Z ostatniej chwili - archiwum aktualnościwybierz projekt:mazowieckie
2012-11-12 | Badania dla Rozwoju Mazowsza

Elektroniczna administracja

W dniu 5 listopada 2012 r. odbyła się w Warszawie konferencja zorganizowana w ramach projektu „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa (EA)”, podczas której przedstawiono wnioski odnośnie stanu wdrażania projektu.
Podstawowym celem projektu jest umożliwienie przedsiębiorcom oraz mieszkańcom Mazowsza załatwianie spraw drogą internetową, usprawnienie pracy poszczególnych urzędów, a także wymiana informacji pomiędzy poszczególnymi samorządami. Mieszkańcy i przedsiębiorcy uzyskają dostęp do elektronicznych skrzynek podawczych, elektronicznych formularzy oraz bazy gromadzącej opisy usług publicznych świadczonych przez samorządy. Powiaty i gminy będą mogły korzystać z modułów usprawniających pracę urzędów, jak chociażby z systemu obsługi prac rady, ewidencji zezwoleń na sprzedaż alkoholu czy zamówień publicznych.
Specjalistyczny sprzęt oraz narzędzia informatyczne, służące budowaniu elektronicznej administracji, otrzyma trzydzieści sześć powiatów oraz dwieście siedemdziesiąt osiem gmin Mazowsza. Projekt będzie realizowany do końca 2014 roku. Jego budżet to 60 mln zł, z czego Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego wyasygnował 51 mln zł.

Źródło:

http://www.mazovia.pl/aktualnosci/art,3727,zalatw-sprawe-przez-internet.html

 

Projekt „Badania dla Rozwoju Mazowsza” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


mazowieckie
2012-11-09 | Badania dla Rozwoju Mazowsza

Czym są badania statystyczne?

Urzędy publiczne w wyniku swojej działalności gromadzą rozmaite informacje na podstawie różnych przepisów, zobowiązujących je do tego. Na podstawie ustawy o statystyce publicznej informacje gromadzi m.in. Główny Urząd Statystyczny, wykorzystując istniejące w niej standardy klasyfikacyjne oraz udostępniając rezultaty służbom statystyki publicznej (jeśli zbiera je instytucja inna niż GUS) oraz organizacjom międzynarodowym.
Drugim typem informacji, uzyskiwanych w wyniku gromadzenia danych, są dane informacyjne systemów administracyjnych uzyskiwane na podstawie przepisów innych niż ustawa o statystyce publicznej – gromadzą je organy administracji rządowej, samorządu terytorialnego, instytucje rządowe, organy prowadzące rejestry i Narodowy Bank Polski.
Informacje zgromadzone w ramach badań statystycznych statystyki publicznej podlegają szczególnej ochronie i są poufne. Dzielą się one na dane osobowe (o osobach fizycznych, ich życia i sytuacji) oraz indywidualne (na temat podmiotów gospodarczych, innych osobach prawnych i jednostkach organizacyjnych niemających osobowości prawnej i ich działalności). Jak czytamy na stronie GUS, dane te „(…) mogą być wykorzystywane wyłącznie do opracowań, zestawień i analiz statystycznych oraz do tworzenia przez służby statystyki publicznej operatu do badań statystycznych prowadzonych przez te służby.” Informacji tych nie można wykorzystywać do podejmowania decyzji dotyczących zainteresowanych podmiotów, porównywania z dokumentacją podatkową, w procesach sądowych, działaniach policji bądź prokuratury. Zakres i postać udostępnianych informacji statystycznych określa Program badań statystycznych, każdego roku zatwierdzany przez Radę Ministrów.
Dane zebrane w wyniku badań mogą być gromadzone w większe zespoły (tzw. agregowane) na specjalne zamówienie i za odpłatnością.

Źródło:

http://www.stat.gov.pl/gus/5548_PLK_HTML.htm

 

Projekt „Badania dla Rozwoju Mazowsza” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
 


świętokrzyskie
2012-11-09 | Przedsiębiorczość akademicka – innowacyjny region

MNiSW będzie wspierać innowacyjność i współpracę nauki z biznesem

Otwarty dostęp do wyników badań naukowych finansowanych ze środków publicznych, ponad 10 mld zł na inwestycję w naukę w latach 2012-2015, 1% CIT dla instytucji naukowych, umiędzynarodowienie nauki czy utworzenie specjalnej spółki Innowacje Polskie S.A., wspierającej rozwój innowacyjności i współpracy nauki z gospodarką w Polsce – to priorytety, jakie Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego zamierza realizować w najbliższym czasie.

Jednym z najważniejszych zadań, jakie stawia przed sobą MNiSW, jest otwarcie dostępu do wyników badań finansowanych ze środków publicznych – „Zależy nam na tym, by na przełomie 2015/2016 r. 60% tych badań było już dostępnych” – mówiła prof. Kudrycka. Priorytet ten wiąże się z dyrektywami Komisji Europejskiej, która podejmuje działania na rzecz poprawy dostępu do europejskich informacji naukowych w celu ich lepszego wykorzystywania przez sektor gospodarczy. Wolny dostęp do publikacji naukowych ma stać się ogólną zasadą inicjatywy „Horyzont 2020”- począwszy od 2014 r. wszystkie artykuły opracowywane przy wykorzystaniu środków unijnych będą udostępniane albo on-line przez wydawcę, albo przez naukowców w otwartym archiwum nie później niż 6 miesięcy po publikacji. Komisja zamierza także ustanowić ramy pilotażowe dla programu „Horyzont 2020” z uwzględnieniem obaw dotyczących prywatności, interesów handlowych i kwestii związanych z dużymi ilościami danych, rozwijać e-infrastruktury, służące przechowywaniu i wymianie informacji naukowych (publikacji i danych) oraz ułatwiać naukowcom przestrzeganie zobowiązań związanych z otwartym dostępem. Celem podejmowanych przez KE działań jest zapewnienie do 2016 roku wolnego dostępu do 60% artykułów dotyczących europejskich badań naukowych finansowanych ze środków publicznych - obecnie tylko 20% literatury naukowej jest ogólnodostępne.

Resort nauki przeznaczy także kolejne środki finansowe na infrastrukturę naukową i badawczą polskich uczelni – w latach 2012-2015 kwota ta wyniesie ponad 10 mld zł, z czego 7 mld pochodzić będzie z funduszy strukturalnych, a 3 mld zł z budżetu państwa. Dotychczas na infrastrukturę przeznaczono już 12 mld zł, wydatki te nie pochodzą jedynie z MNiSW oraz agencji podległych ministerstwu, ale także z funduszy regionalnych oraz z sektora prywatnego.

Na tym jednak nie kończą się działania resortu zmierzające do stymulowania zwiększania nakładów na naukę – obecnie prowadzone są prace nad wprowadzeniem zmian podatkowych, sprzyjających rozwojowi innowacyjności. Od 2014 roku przedsiębiorcy będą mogli przekazać 1% podatku CIT na wybraną przez siebie instytucję naukową. Ponadto planowana jest także zmiana opodatkowania naukowców – nie będą oni musieli płacić podatku od praw autorskich do czasu, kiedy nie uzyskają zysków z komercjalizacji ich innowacyjnego rozwiązania. Kadra akademicka może się również spodziewać podniesienia wynagrodzeń – w przyszłorocznym budżecie zapisane zostało na ten cel 907 mln zł. Celem MNiSW jest podwyższenie w 2013 roku płac o ponad 9%.

Ministerstwo chce także powołać nową spółkę, której zadaniem będzie wspieranie rozwoju innowacyjności i współpracy środowiska naukowego z otoczeniem biznesowym. Innowacje Polskie S.A. miałaby być wzorowana na spółce Inwestycje Polskie, a do jej zadań należałoby kapitałowe wspieranie prywatnych inwestorów zainteresowanych komercjalizowaniem nowych technologii powstałych na uczelniach i finansowanych ze środków publicznych. Ma to zwiększyć dynamikę inwestowania w innowacje w Polsce poprzez ograniczanie ryzyka inwestorów związanego z wdrażaniem nowatorskich rozwiązań do praktyki gospodarczej.

W planach jest także powołanie Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej, której działalność miałaby wspierać internacjonalizację polskiej nauki. Instytucja ma zajmować się międzynarodową wymianą studentów i pracowników naukowych oraz pomaganiem w zdobywaniu międzynarodowych grantów i promowaniem polskiej nauki w świecie. Agencja ma powstać przy wykorzystaniu doświadczeń Fundacji Rozwoju Systemów Edukacji oraz Biura Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej. Niemiecka Centrala Wymiany Akademickiej (Deutscher Akademischer Austauschdienst e.V.) jest największą na świecie organizacją wspierającą międzynarodową wymianę studentów i naukowców. To stowarzyszenie niemieckich szkół wyższych, które wspiera ich internacjonalizację oraz rozwój germanistyki i nauczanie języka niemieckiego za granicą. Jest także organizacją pośredniczącą w zagranicznej polityce kulturalnej i oświatowej Niemiec.

Źródło: http://www.pi.gov.pl/PARP/CHAPTER_86197.asp?soid=CBC0D1A817FB45828FF1E01A12617BD2


lubelskie
2012-11-09 | Zdobądź kwalifikacje zawodowe

Rozpoczęcie II edycji kursu „Rekrutacja i selekcja pracowników z zaawansowanym Wordem”

Informujemy, że w dniu 8 listopada 2012 r. w Lublinie rozpoczęła się II edycja kursu „Rekrutacja i selekcja pracowników z zaawansowanym Wordem”. W zajęciach bierze udział pięć uczestniczek oraz dwóch uczestników z przedsiębiorstw z naszego regionu.

 

Zapraszamy do zapoznania się z fotogalerią z tego wydarzenia.

 

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 


podkarpackie
2012-11-09 | Aktywne obywatelstwo

Inne godziny funkcjonowania BPPiO w Stalowej Woli w dniu 12 listopada 2012 r.

Informujemy, iż w dniu 12 listopada 2012 r. Biuro Porad Prawnych i Obywatelskich w Stalowej Woli będzie czynne wyłącznie w godzinach dyżuru doradcy obywatelskiego tj. w godzinach 10:00 - 18:00.

Harmonogram dyżurów jest dostępny w zakładce Harmonogramy dyżurów w BPPiO.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

lubelskie
2012-11-09 |

FFI poleca: Kulturalny weekend w Lublinie

Jak co tydzień zapraszamy do zapoznania się oraz do aktywnego udziału w wydarzeniach kulturalnych w rozpoczynający się weekend.

Przegląd wydarzeń kulturalnych w weekend 09-11.11.2012


świętokrzyskie
2012-11-09 | Przedsiębiorczość akademicka – innowacyjny region

Szósty artykuł promujący przedsiębiorczość akademicką

Informujemy, że na stronie internetowej projektu „Przedsiębiorczość akademicka – innowacyjny region” w zakładce Kampania medialna zamieściliśmy szósty i zarazem ostatni, artykuł dotyczący przedsiębiorczości akademickiej oraz finansowania sfery badawczo-rozwojowej. Artykuł ukazał się w piątkowym wydaniu gazety Anonse, region kielecki. Zachęcamy do lektury.

Projekt „Przedsiębiorczość akademicka – innowacyjny region” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 


świętokrzyskie
2012-11-08 | Przedsiębiorczość akademicka – innowacyjny region

Nowe laboratoria za 5 mln zł w Politechnice Świętokrzyskiej

Dwa laboratoria: niekonwencjonalnych technologii wytwarzania i inżynierii odwrotnej, wyposażone w sprzęt za 5 mln zł, zostały otwarte we wtorek 30 października  na Politechnice Świętokrzyskiej. Będą one wykorzystywane m.in. w projekcie realizowanym z miejscowymi firmami.

Jak podkreślił rektor politechniki prof. Stanisław Adamczak, stworzenie i wyposażenie laboratoriów było możliwe dzięki dofinansowaniu ze środków Unii Europejskiej – z programów operacyjnych Rozwój Polski Wschodniej oraz Innowacyjna Gospodarka – na łączną kwotę ponad 5 mln zł.

Laboratoria znajdujące się na Wydziale Mechatroniki i Budowy Maszyn będą wykorzystane w pracach badawczych, a także w realizacji projektów wspierających gospodarkę.

30 października we wtorek podpisane zostały umowy między Politechniką Świętokrzyską i krakowską Akademią Górniczo–Hutniczą oraz Zakładami Precyzyjnymi „Iskra” Kielcach i sędziszowską Fabryką Kotłów „Sefako”. Powstało w ten sposób konsorcjum, które przez trzy lata będzie realizować wspólny projekt „Technologie laserowego spawania dla energetyki i ochrony środowiska”. Rezultatem prac konsorcjum mają być wytrzymalsze kotły grzewcze oraz świece zapłonowe do silników na biogaz.

„Politechnika Świętokrzyska jest uczelnią, która realizuje ponad 20 projektów dofinansowanych przez UE, wartych łącznie blisko pół miliarda złotych. Te inwestycje są ważne nie tylko dla rozwoju dydaktycznego uczelni. Cieszy to, że kielecka politechnika podejmuje działania, dzięki którym korzyści z takich inwestycji ma też nasza gospodarka” - powiedziała goszcząca na politechnice we wtorek wiceminister rozwoju regionalnego Iwona Wendel.

Laboratorium niekonwencjonalnych technologii wytwarzania umożliwi tworzenie prototypów nowych urządzeń na podstawie wprowadzonych do systemu danych cyfrowych. Laboratorium zostało wyposażone w sprzęt o wartości prawie 3,4 mln zł, niezbędny do wytwarzania i precyzyjnych pomiarów prototypów.

W laboratorium inżynierii odwrotnej można zmierzyć i zanalizować każdy wynalazek już na etapie jego dokumentacji technicznej. Trójwymiarowy skaner optyczny, system wirtualnego projektowania oraz maszyna współrzędnościowa kosztowały około 1,6 mln zł.

Źródło: http://www.naukawpolsce.pap.pl/aktualnosci/news,392651,nowe-laboratoria-za-5-mln-zl-w-politechnice-swietokrzyskiej.html


mazowieckie
2012-11-08 | Badania dla Rozwoju Mazowsza

Czym jest Główny Urząd Statystyczny?

Główny Urząd Statystyczny (GUS) jest centralnym organem administracji państwowej, powstałym w 1918 roku. Podlega Prezesowi Rady Ministrów, zajmując się gromadzeniem oraz udostępnianiem informacji statystycznych. Zbierane informacje dotyczą wielu dziedzin życia publicznego oraz niektórych związanych z życiem prywatnym. Dane te przekazywane są do GUS na podstawie przepisów prawnych – ustawy o statystyce publicznej bądź Programu Badań Statystycznych. Zgromadzone dane są ogłaszane tylko w takiej formie, która nie daje możliwości identyfikacji respondentów.
Prezes GUS sprawuje swe funkcje w trakcie pięcioletniej kadencji. Jest to urzędnik w randze ministra, podlegający Prezesowi Rady Ministrów i będący przez niego powoływanym oraz odwoływanym (spośród osób kandydujących na drodze otwartego i konkurencyjnego naboru). Prowadzi centralne rejestry, min. Krajowy Rejestr Urzędowy Podmiotów Gospodarki Narodowej (REGON) oraz Krajowy Rejestr Urzędowy Podziału Terytorialnego Kraju (TERYT).
GUS w swojej strukturze terytorialnej ma szesnaście wojewódzkich urzędów statystycznych. Nie prowadzi badań opinii publicznej, ogłasza jedynie komunikaty i informacje o najważniejszych wskaźnikach charakteryzujących sytuację społeczno-ekonomiczną kraju.
Ważnym polem działań Urzędu jest udostępnianie zgormadzonych danych, które mogą być wykorzystywane w badaniach.

Szerzej na temat działalności GUS:

www.stat.gov.pl

 

Projekt „Badania dla Rozwoju Mazowsza” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


świętokrzyskie
2012-11-07 | Przedsiębiorczość akademicka – innowacyjny region

Rusza II edycja US-Poland Innovation HUB!

W Palo Alto, sercu Doliny Krzemowej, już po raz drugi uruchomiono program Innovation Hub. Inicjatywa ta to akcelerator dla polskich innowacyjnych przedsiębiorstw w zdobywaniu światowych rynków. Pomysłodawcą i twórcą przedsięwzięcia jest US-Polish Trade Council (USPTC, Polsko-Amerykańska Rada Współpracy, www.usptc.org), a współorganizatorem stypendyści prestiżowego programu Top 500 Innovators (http://www.top500innovators.org/).

Celem US-Poland Innovation Hub jest przygotowanie polskich innowacyjnych przedsiębiorstw do wejścia na rynek globalny (Go Global Poland!). Kadra zarządzająca tych przedsiębiorstw podczas sesji treningowych zostanie przygotowana do rozmów i pozyskania partnerów i inwestorów z Doliny Krzemowej. Najlepsi przedstawią swoje innowacyjne projekty potencjalnym inwestorom podczas spotkań biznesowych w Stanach Zjednoczonych.

Aby wziąć udział w inicjatywie należy wypełnić wymagany Formularz Zgłoszeniowy oraz przesłać go w terminie od 29 października do 5 grudnia 2012 r. na adres: hubinfo@usptc.org. Szczegółowe informacje związane z wymaganiami aplikacyjnymi, harmonogram konkursu oraz niezbędne dokumenty dostępne są na stronie: innovationhub.usptc.org

Przedstawiciele przedsiębiorstw, które pomyślnie przejdą pierwszy etap rekrutacji, zostaną zaproszeni na rozmowy kwalifikacyjne, które odbędą się w grudniu 2012 i styczniu 2013 roku.

Dzięki ogłoszonemu przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w dniu 22 października 2012 r. programowi GO_GLOBAL.PL mają Państwo możliwość sfinansowania swojego uczestnictwa w inicjatywie US-Poland Innovation Hub. Szczegółowe informacje dostępne są na oficjalnej stronie NCBiR.

Żródło: http://www.pi.gov.pl/PARP/CHAPTER_86197.asp?soid=1E82607B67AD4819886829B7521A667A

 
strony: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 | 281 | 282 | 283 | 284 | 285 |

+ poprzednia strona | następna strona +

  • start
  • oferta
  • dzialania
  • praca
  • polecamy
  • kontakt
2009 © Fundacja "Fundusz Inicjatyw" ul. Seweryna Sierpińskiego 24/5, 20-448 Lublin, NIP: 9462553005, REGON: 060368615, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000306907,
Biuro Fundacji ul. Narutowicza 57/4, 20-016 Lublin, tel/fax: 081 532 10 30
e-mail: ffi@ffi.org.pl | mapa serwisu | Polityka dot. plików cookie


Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej +