Podziel się książką

Fundacja "Fundusz Inicjatyw" w ramach swojej działalności statutowej prowadzi bibliotekę FFI, która dysponuje atrakcyjnym, ale wciąż skromnym zbiorem książek. Wspólnymi siłami i z Waszą pomocą chcemy wzbogacić zasoby naszej biblioteki. Jeżeli posiadasz niepotrzebne książki w dobrym stanie i chcesz podzielić się nimi z innymi osobami, zachęcamy do oddania ich na rzecz Biblioteki FFI.

a) Możesz oddać nam swoją książkę na zawsze,
b) Możesz pożyczyć nam książkę na okres 1 roku, a potem ją odebrać.

Ze względu na przekazaną nam w ostatnim czasie dużą ilość książek z kategorii beletrystki (powieści, opowiadania, nowele itp., przede wszystkim o charakterze rozrywkowym) od dnia 20 marca 2013 r. przyjmujemy wyłącznie książki branżowe, związane z rozwojem zawodowym np. z zakresu ekonomii, funduszy europejskich.

Biblioteka bezpłatnie udostępnia swoje zbiory każdej zainteresowanej osobie fizycznej i organizacjom pozarządowym. Powierzone nam książki będą służyły osobistemu i zawodowemu rozwojowi wielu osób. Książki i publikacje można oddawać osobiście w bibliotece w godzinach jej otwarcia lub przesyłać pocztą na adres biblioteki FFI:

Fundacja "Fundusz Inicjatyw", ul. Narutowicza 57/6, 20-016 Lublin.

Biblioteka zastrzega sobie prawo do nie przyjęcia książek, które są zniszczone, nieaktualne (np. z nieaktualnym stanem prawnym), propagują określone ideologie. Wówczas osoba dostarczająca książki zobowiązana jest do ich odebrania.

Przekazując książki poinformuj nas czy wyrażasz zgodę na upowszechnienie swoich danych (imię i nazwisko oraz miasto zamieszkania), które zostaną umieszczone na liście darczyńców. Lista darczyńców biblioteki zostanie umieszczona na naszej stronie internetowej.

Zapraszamy również do korzystania ze zbiorów biblioteki. Aktualny wykaz książek i publikacji znajduje się na stronie internetowej Fundacji: www.ffi.org.pl w zakładce "Wypożycz książkę".

Biblioteka jest otwarta od poniedziałku do piątku w godz. 09:00-18:00. W razie pytań i wątpliwości prosimy o kontakt z osobą odpowiedzialną za bibliotekę - Małgorzatą Jończyk pod numerem tel. 81 532 10 30.
Nic o nas bez nas = empowerment

Termin "empowerment" oznacza zaangażowanie grup napotykających problemy społeczne oraz ich przedstawicieli w prace projektowe. W odniesieniu do projektów innowacyjnych empowerment to zaangażowanie w proces wypracowywania innowacyjnych rozwiązań przedstawicieli grup docelowych.

Interesuje Cię sytuacja kobiet na rynku pracy? Korzystasz z elastycznych form zatrudnienia? Masz pomysły jak godzić życie zawodowe z rodzinnym? Chcesz w swoim zakładzie pracy przetestować lub wdrożyć model godzenia życia zawodowego i rodzinnego z korzyścią dla osób, które zatrudniasz oraz z korzyścią dla zakładu pracy i efektywności działań? Chcesz podzielić się swoimi refleksjami? Masz konkretne propozycje rozwiązań organizacyjnych/prawnych? Podziel się nimi. Mogą one stać się częścią innowacyjnego modelu, który zostanie bezpłatnie udostępniony szerokim grupom odbiorców. Twoje zdanie może mieć realny wpływ na działania projektowe.

Wypowiedz się na forum! Weź udział w sondzie! Napisz do nas na ffi@ffi.org.pl! Odwiedź nas w biurze projektu w Radomiu!

Będziemy organizować cykliczne spotkania dotyczące postępów prac nad modelem. Chcesz wziąć udział w spotkaniu? Skontaktuj się z nami!

Serdecznie zapraszamy! Twoja opinia dużo dla nas znaczy!

Fundacja "Fundusz Inicjatyw" zaprasza do udziału w projekcie: "PI - innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO I RODZINNEGO"

OFERUJEMY BEZPŁATNIE: ZAPEWNIAMY: (dokumenty zgłoszeniowe na stronie www.ffi.org.pl, podstrona dot. projektu)

Kontakt:

Fundacja "Fundusz Inicjatyw"
ul. ŻEROMSKIEGO 94/115
26-600 RADOM
TEL./FAKS 48 370 36 71
TEL. KOM. 519 144 716
e-mail: ffi@ffi.org.pl

Projekt "PI - Innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO I RODZINNEGO" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 

Z ostatniej chwili - archiwum aktualnościwybierz projekt:mazowieckie
2012-10-22 | Badania dla Rozwoju Mazowsza

Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprezentowała kolejny raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce (za rok 2011). Raport przedstawia dane makroekonomiczne o stanie gospodarki, przede wszystkim o stanie przedsiębiorstw małych, średnich oraz mikroprzedsiębiorstw, w podziale na sekcje i regiony, typ własności i wielkość firm.

Struktura branżowa polskich przedsiębiorstw jest nieco inna niż w przypadku UE. W porównaniu do średniej dla krajów UE, Polska charakteryzuje się znacznie większą liczbą przedsiębiorstw handlowych i niższą usługowych, również w sektorze przemysłowym i budowlanym Polska ma nieznaczną przewagę. Według danych Eurostatu trzy czwarte MSP w Polsce prowadzi działalność gospodarczą w handlu (37,7%; 30,6% w UE) i usługach (35,4%; 44,3% w UE), co siódme – w budownictwie (15,3%; 14,5% w UE), a co dziesiąte – w przemyśle (11,6%; 10,6% w UE).

Według aktualnych danych GUS w Polsce działa 1,67 mln przedsiębiorstw, z czego większość (99,8%) to małe i średnie przedsiębiorstwa. Sektor MSP w Polsce w większym stopniu niż w UE jest zdominowany przez mikrofirmy, których udział w całkowitej liczbie przedsiębiorstw (96%) przewyższa średnią europejską (91,8%). Odsetek małych firm w liczbie MSP w Polsce (2,8%) jest o ponad połowę mniejszy od średniej dla UE (6,9%). Mimo to średnioterminowe trendy pokazują, że struktura firm w Polsce zmierza w kierunku podobnej do UE – spada udział mikrofirm, a wzrasta udział pozostałych grup przedsiębiorstw.

Wkład MSP w tworzenie wartości dodanej brutto wynosi około 48,4%, zaś liczba pracujących w sektorze stanowi 2/3 ogółu pracujących.

Źródło: Raport o stanie sektora MŚP w Polsce - PARP

 

Projekt „Badania dla Rozwoju Mazowsza” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


świętokrzyskie
2012-10-19 | Przedsiębiorczość akademicka – innowacyjny region

Portal Inwestuj w Innowacje

 „Wynalazek to jeden procent inspiracji i dziewięćdziesiąt dziewięć procent wytrwałości”

Thomas Edison, przedsiębiorca, jeden z najbardziej znanych wynalazców na świecie.

Inwestycje w Innowacje.pl jest prestiżowym portalem finansowym. Naszym głównym celem jest promocja szeroko pojętej Przedsiębiorczości, innowacyjności oraz kreatywności. Jesteśmy platformą łączącą inwestorów z podmiotami (osobami fizycznymi oraz firmami) poszukującymi kapitału. Pragniemy przedstawić szerokiej publiczności kulturę innowacyjności oraz wszelkie źródła finansowania innowacji tj. dotacje, granty, kredyty, pożyczki, finansowanie z sektora Venture Capital/ Private Equity, fundusze pożyczkowe, inwestycyjne itp.

Zakres tematyczny portalu:

 • promocja innowacji: prezentacja definicji, rodzajów oraz źródeł finansowania innowacyjnych przedsięwzięć
 • prezentacja ogłoszeń podmiotów gospodarczych oraz osób fizycznych poszukujących kapitału
 • katalog instytucji finansowych oraz inwestorów
 • prezentacja literatury biznesowej
 • forum poświęcone tematyce innowacji oraz biznesu

Projekt polegający na utworzeniu oraz funkcjonowaniu portalu we wczesnej fazie rozwoju uzyskał dofinansowanie w ramach Działania 8.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Administratorem i właścicielem portalu jest EUROPG INVESTMENTS Sp. z o.o., spółka należąca do grupy kapitałowej European Projects Group Sp. z o.o.

Źródło: http://www.inwestycjewinnowacje.pl/


ogólnopolskie
2012-10-19 |

FFI poleca: kulturalny weekend w Lublinie

Jak co tydzień zapraszamy do zapoznania się oraz do aktywnego udziału w wydarzeniach kulturalnych w nadchodzący weekend.

Przegląd wydarzeń kulturalnych w weekend 19-21.10.2012


mazowieckie
2012-10-19 | Badania dla Rozwoju Mazowsza

Poszukujemy ankieterów

W ramach projektu „Badania dla Rozwoju Mazowsza” ogłaszamy nabór współpracowników na stanowisko "Ankieter / ankieterka".

Szczegóły w zakładce „Praca”.

 

Projekt „Badania dla Rozwoju Mazowsza” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


świętokrzyskie
2012-10-18 | Przedsiębiorczość akademicka – innowacyjny region

Publiczno-prywatne wsparcie komercjalizacji wyników prac badawczo-rozwojowych z udziałem funduszy kapitałowych

Jedną z form realizacji zdań ustawowych Narodowego Centrum Badań i Rozwoju jest realizacja (wdrażanie i finansowanie) przedsięwzięć z zakresu wspierania komercjalizacji wyników badań naukowych lub prac rozwojowych. W dniu 19 września 2012 r. Rada NCBiR zatwierdziła do realizacji przedsięwzięcie pilotażowe "Publiczno-prywatne wsparcie komercjalizacji wyników prac badawczo-rozwojowych z udziałem funduszy kapitałowych".

Celem głównym niniejszego Przedsięwzięcia pilotażowego jest wsparcie komercjalizacji wyników prac badawczo-rozwojowych we  współdziałaniu z funduszami kapitałowymi oraz zwiększenie skali inwestycji prywatnych, zwłaszcza  funduszy wysokiego ryzyka, w działalność badawczo-rozwojową prowadzoną w Polsce.

Założenia przedsięwzięcia dostępne są tutaj.

Ogłoszenie w sprawie naboru wniosków oraz inne dokumenty dotyczące przedsięwzięcia opublikowane zostaną w pierwszej połowie listopada 2012 r.

Źródło: http://www.ncbir.pl/


mazowieckie
2012-10-18 | Badania dla Rozwoju Mazowsza

Czym są procesy adaptacyjne i modernizacyjne?

Procesy adaptacyjne – to przystosowanie się grupy, instytucji lub jednostki ludzkiej do zupełnie nowych warunków – kulturowych bądź społecznych.

W przypadku instytucji adaptacja będzie polegała na dostosowaniu formy organizacyjnej lub treści prowadzonych działań do zmieniającego się otoczenia gospodarczego. Minimalnym celem jest przetrwanie, optymalnym – przetrwanie oraz rozwój.

Procesy modernizacyjne
– służą unowocześnianiu działań jednostki, organizacji bądź grupy.

Przedsiębiorstwa poddające się temu procesowi stawiają sobie za cel unowocześnienie swoich metod zarządzania/funkcjonowania bądź/i prowadzonych działań. Docelowym skutkiem będzie próba sprostania zmieniającemu się otoczeniu, które często samo wymusza na organizacji zmianę (brak zmian może oznaczać stopniowe wypadnięcie z rynku), lub też zmianę samego przedsiębiorstwa, które chce wyjść z nowym towarem, usługą, działalnością i w tym celu wymienia np. park maszynowy czy podejmuje aktywność w nowym obszarze.

Więcej na ten temat:

 

Projekt „Badania dla Rozwoju Mazowsza” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


ponadregionalne
2012-10-18 | Kompetentni 2.1.1

Rekrutacja na szkolenie z asertywności nadal otwarta.

Informujemy, iż rekrutacja na szkolenie „Asertywność/argumentowanie i obrona własnego zdania” jest nadal otwarta, prosimy wypełnić formularz wstępny on-line, a skontaktujemy się z Państwem i pomożemy wypełnić dokumenty zgłoszeniowe dla firmy.

Szkolenie odbędzie się w dniach 26 -28 października 2012r. w Hotelu Gromada – Dom Chłopa w Warszawie.

Uczestnikami projektu są: przedsiębiorcy oraz ich wydelegowani pracownicy zatrudnieni na umowę o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę, posiadający wykształcenie średnie techniczne lub wyższe techniczne.

Miejsca na szkoleniach tylko dla osób 45+.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
 


mazowieckie
2012-10-17 | Badania dla Rozwoju Mazowsza

Czym są badania socjologiczne?

Badania socjologiczne służą poznaniu otaczającej nas rzeczywistości. Badacz usiłuje dociec, dlaczego świat wokół nas wygląda tak a nie inaczej; posługuje się rozmaitymi narzędziami badawczymi (wywiady, obserwacje, desk research – praca nad literaturą, kontakt z innymi badaczami). Jego podstawową rolą jest opis, zrozumienie oraz – niekiedy – przewidywanie. 

W projekcie „Badania dla Rozwoju Mazowsza” będziemy mieć do czynienia z próbą opisu rzeczywistości gospodarczej, dotyczącej Mazowsza. Za pomocą nauk: ekonomii, socjologii i statystyki, będziemy diagnozować rzeczywistość rynkową. Zechcemy zdiagnozować, które z branż tego regionu wymagają adaptacji oraz modernizacji, aby wesprzeć region mazowiecki w podejmowaniu trafnych, służących rozwojowi decyzji ekonomicznych.

Na ten temat polecamy również: Rola metod ilościowych w badaniach społecznych.

 

Projekt „Badania dla Rozwoju Mazowsza” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
 


świętokrzyskie
2012-10-17 | Przedsiębiorczość akademicka – innowacyjny region

Parki technologiczne – otoczenie innowacyjnego biznesu

- Parki technologiczne to nie tylko nowoczesne budynki czy atrakcyjne tereny. To przede wszystkim miejsca dynamicznego rozwoju innowacyjnych firm, które tworzą nowe miejsca pracy – powiedział wiceminister gospodarki Dariusz Bogdan podczas konferencji „Parki dziś i jutro. Co wynika z benchamarkingu parków technologicznych w Polsce?”. Dyskusja odbyła się 4 października 2012 r. w Warszawie.

- Dzięki lokalnym inicjatywom oraz znacznym funduszom europejskim parki technologiczne oferują przedsiębiorcom korzystne warunki do prowadzenia działalności gospodarczej – powiedział wiceminister Bogdan.

Przypomniał, że w MG powstaje „Program Rozwoju Przedsiębiorstw”, który będzie podstawą do opracowywania programów operacyjnych na lata 2014 – 2020 w obszarze przedsiębiorczości i innowacyjności. – Chcemy wzmocnić instytucje otoczenia biznesu i stworzyć efektywną sieć ośrodków wspierających innowacyjne przedsiębiorstwa – wyjaśnił.

Inicjatywa „Benchmarking parków technologicznych - edycja 2012” jest elementem projektu systemowego Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości „Rozwój zasobów ludzkich poprzez promowanie wiedzy, transfer i upowszechnianie innowacji”. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Źródło: http://www.mg.gov.pl/node/16924


świętokrzyskie
2012-10-16 | Przedsiębiorczość akademicka – innowacyjny region

Warsztaty na temat venture capital

3 października 2012 roku, z inicjatywy Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości i Krajowego Punktu Kontaktowego Competitiveness and Innovation framework Programme (CIP) dla polskiego rynku finansowego, pod Honorowym Patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego, odbył się drugi z serii warsztatów poświęconych perspektywom rozwoju funduszy venture capital w Polsce.

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego, Krajowego Funduszu Kapitałowego, Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Polskiego Stowarzyszenia Inwestorów Kapitałowych, US-Polish Trade Council oraz inwestorów, przedsiębiorców, a także doradców prawnych i podatkowych.

Spotkanie otworzył Pan Olgierd Dziekoński, sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta. Minister Dziekoński zaproponował zebranym dyskusję na temat tego na ile władza publiczna – poprzez alokację środków publicznych, a na ile kapitał prywatny powinien uczestniczyć w venture capital.

W programie tym uczestniczy już 19 państw, a większość MŚP wspartych przez pośredników CIP uzyskuje wstęp na rynki światowe. CIP może być również szansą dla naszego rynku venture capital w zakresie nabycia nowych kontaktów i kompetencji przed bardziej wymagającymi programami po 2013 roku.

Uczestnicy zidentyfikowali szereg barier prawno-regulacyjnych dla funkcjonowania i rozwoju rynku venture capital. Ich podstawowym zarzutem dla systemu prawno-podatkowego w Polsce jest jego awersja do ryzyka i nieelastyczność. Te dwie cechy, zdaniem biorących udział w warsztatach, generują koszty transakcyjne zwłaszcza po stronie przedsiębiorców i funduszy venture capital. Konsekwencje tych kosztów ponoszą wszyscy uczestnicy rynku – również państwo.

Warsztaty zakończy seminarium, które odbędzie się 26 listopada w centrum kongresowym na Stadionie Narodowym.

Źródło: http://www.inwestycjewinnowacje.pl/czytaj,901,warsztaty-na-temat-venture-capital.html

 
strony: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 | 281 | 282 | 283 | 284 | 285 |

+ poprzednia strona | następna strona +

 • start
 • oferta
 • dzialania
 • praca
 • polecamy
 • kontakt
2009 © Fundacja "Fundusz Inicjatyw" ul. Seweryna Sierpińskiego 24/5, 20-448 Lublin, NIP: 9462553005, REGON: 060368615, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000306907,
Biuro Fundacji ul. Narutowicza 57/4, 20-016 Lublin, tel/fax: 081 532 10 30
e-mail: ffi@ffi.org.pl | mapa serwisu | Polityka dot. plików cookie


Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej +