Podziel się książką

Fundacja "Fundusz Inicjatyw" w ramach swojej działalności statutowej prowadzi bibliotekę FFI, która dysponuje atrakcyjnym, ale wciąż skromnym zbiorem książek. Wspólnymi siłami i z Waszą pomocą chcemy wzbogacić zasoby naszej biblioteki. Jeżeli posiadasz niepotrzebne książki w dobrym stanie i chcesz podzielić się nimi z innymi osobami, zachęcamy do oddania ich na rzecz Biblioteki FFI.

a) Możesz oddać nam swoją książkę na zawsze,
b) Możesz pożyczyć nam książkę na okres 1 roku, a potem ją odebrać.

Ze względu na przekazaną nam w ostatnim czasie dużą ilość książek z kategorii beletrystki (powieści, opowiadania, nowele itp., przede wszystkim o charakterze rozrywkowym) od dnia 20 marca 2013 r. przyjmujemy wyłącznie książki branżowe, związane z rozwojem zawodowym np. z zakresu ekonomii, funduszy europejskich.

Biblioteka bezpłatnie udostępnia swoje zbiory każdej zainteresowanej osobie fizycznej i organizacjom pozarządowym. Powierzone nam książki będą służyły osobistemu i zawodowemu rozwojowi wielu osób. Książki i publikacje można oddawać osobiście w bibliotece w godzinach jej otwarcia lub przesyłać pocztą na adres biblioteki FFI:

Fundacja "Fundusz Inicjatyw", ul. Narutowicza 57/6, 20-016 Lublin.

Biblioteka zastrzega sobie prawo do nie przyjęcia książek, które są zniszczone, nieaktualne (np. z nieaktualnym stanem prawnym), propagują określone ideologie. Wówczas osoba dostarczająca książki zobowiązana jest do ich odebrania.

Przekazując książki poinformuj nas czy wyrażasz zgodę na upowszechnienie swoich danych (imię i nazwisko oraz miasto zamieszkania), które zostaną umieszczone na liście darczyńców. Lista darczyńców biblioteki zostanie umieszczona na naszej stronie internetowej.

Zapraszamy również do korzystania ze zbiorów biblioteki. Aktualny wykaz książek i publikacji znajduje się na stronie internetowej Fundacji: www.ffi.org.pl w zakładce "Wypożycz książkę".

Biblioteka jest otwarta od poniedziałku do piątku w godz. 09:00-18:00. W razie pytań i wątpliwości prosimy o kontakt z osobą odpowiedzialną za bibliotekę - Małgorzatą Jończyk pod numerem tel. 81 532 10 30.
Nic o nas bez nas = empowerment

Termin "empowerment" oznacza zaangażowanie grup napotykających problemy społeczne oraz ich przedstawicieli w prace projektowe. W odniesieniu do projektów innowacyjnych empowerment to zaangażowanie w proces wypracowywania innowacyjnych rozwiązań przedstawicieli grup docelowych.

Interesuje Cię sytuacja kobiet na rynku pracy? Korzystasz z elastycznych form zatrudnienia? Masz pomysły jak godzić życie zawodowe z rodzinnym? Chcesz w swoim zakładzie pracy przetestować lub wdrożyć model godzenia życia zawodowego i rodzinnego z korzyścią dla osób, które zatrudniasz oraz z korzyścią dla zakładu pracy i efektywności działań? Chcesz podzielić się swoimi refleksjami? Masz konkretne propozycje rozwiązań organizacyjnych/prawnych? Podziel się nimi. Mogą one stać się częścią innowacyjnego modelu, który zostanie bezpłatnie udostępniony szerokim grupom odbiorców. Twoje zdanie może mieć realny wpływ na działania projektowe.

Wypowiedz się na forum! Weź udział w sondzie! Napisz do nas na ffi@ffi.org.pl! Odwiedź nas w biurze projektu w Radomiu!

Będziemy organizować cykliczne spotkania dotyczące postępów prac nad modelem. Chcesz wziąć udział w spotkaniu? Skontaktuj się z nami!

Serdecznie zapraszamy! Twoja opinia dużo dla nas znaczy!

Fundacja "Fundusz Inicjatyw" zaprasza do udziału w projekcie: "PI - innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO I RODZINNEGO"

OFERUJEMY BEZPŁATNIE: ZAPEWNIAMY: (dokumenty zgłoszeniowe na stronie www.ffi.org.pl, podstrona dot. projektu)

Kontakt:

Fundacja "Fundusz Inicjatyw"
ul. ŻEROMSKIEGO 94/115
26-600 RADOM
TEL./FAKS 48 370 36 71
TEL. KOM. 519 144 716
e-mail: ffi@ffi.org.pl

Projekt "PI - Innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO I RODZINNEGO" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 

Z ostatniej chwili - archiwum aktualnościwybierz projekt:ogólnopolskie
2011-12-30 |

Rok Wolontariatu dobiega końca działalność wolontariacka trwa

"Wolontariat jest jednym z najważniejszych narzędzi służących budowaniu kapitału społecznego. Widać wyraźną potrzebę podnoszenia jakości w zarządzaniu wolontariuszami i budowie zaufanej infrastruktury. Niezwykle istotne jest także uświadamianie młodym ludziom, jak cenna jest ich praca i ile daje im samym" – mówili podczas konferencji podsumowującej Europejski Rok Wolontariatu paneliści z całej Unii Europejskiej.

Wśród najważniejszych wydarzeń Europejskiego Roku Wolontariatu w Polsce i na Lubelszczyźnie możemy wymienić:

EYV 2011 Tour - PAWILON ERW
Pawilon Europejskiego Roku Wolontariatu 2011 we wrześniu gościł w Warszawie.EYV Tour 2011 stanowi jedno z kluczowych wydarzeń w ramach obchodów ERW 2011 na poziomie Unii Europejskiej (UE). Każdy kraj członkowski UE gości Tour promujący idee ERW 2011 – albo w postaci wyposażenia dostosowanego do zaproponowanej przez dany kraj lokalizacji, lub też w postaci pawilonu (namiotu), usytuowanego w ciekawej i atrakcyjnej przestrzeni miejskiej.
Więcej informacji na stronie internetowej

Program Wolontariatu w MRR na okres Prezydencji RP w Radzie UE
Zaangażowanie wolontariuszy w działania resortu rozwoju regionalnego, związane ze sprawowaniem przez Rzeczpospolitą Polską Prezydencji w Radzie Unii Europejskiej (stworzenie wspierającego centrum informacyjnego i organizacyjnego Prezydencji, obsługiwanego przez wolontariuszy) w celu popularyzowania idei wolontariatu w administracji państwowej.
Program Wolontariatu w MRR

Wolontariusz Roku Lubelszczyzny 2011

Wolontariusze kultury otrzymali tytuł WOLONTARIUSZ ROKU LUBELSZCZYZNY 2011
Wyróżnienie przyznano 5 grudnia czasie uroczystej Gali Wolontariatu organizowanej z okazji Światowego Dnia Wolontariusza. Tradycją Gali Wolontariatu odbywającej się co roku na początku grudnia z okazji Światowego Dnia Wolontariusza jest wyróżnianie osoby, której działania są szczególnie warte pokazania. Przyznając tytuł Wolontariuszom Kultury, wyróżniono ponad 400 osób aktywnie włączających się w inicjatywy kulturalne w naszym mieście i regionie.
Więcej informacji na stronie internetowej Warsztatów Kultury

ANKIETA

Zachęcamy do wypełnienia ankiety  prowadzonej przez Fundację Pracownia Badań i Innowacji Społecznych "Stocznia" na zlecenie Departamentu Pożytku Publicznego Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, która jest częścią badania ewaluacyjnego Europejskiego Roku Wolontariatu 2011 i odpowiedzi będą miały wpływ na podejmowanie podobnych inicjatyw w przyszłości.

W 2011 r. Fundacja "Fundusz Inicjatyw" również zaczęła intensywniej współpracować z wolontariuszami. Wszystkim włączającym się wolontarystycznie w działania Fundacji serdecznie dziękujemy.

Więcej informacji: www.ngo.pl


lubelskie
2011-12-29 |

Prezydent Miasta Lublin ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury i sztuki w roku 2012

Prezydent Miasta Lublin ogłosił otwarty konkurs na realizację zadań publicznych z zakresu kultury i sztuki w 2012 roku.

Podmiotami uprawnionymi do złożenia oferty są prowadzące działalność w zakresie
kultury i sztuki:
1) organizacje pozarządowe,
2) osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku
Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa
do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności
sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności
pożytku publicznego,
3) stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego,
4) spółdzielnie socjalne,
5) spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące
spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o
sporcie (Dz.U. Nr 127, poz. 857 z późn zm.), które nie działają w celu osiągnięcia
zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie
przeznaczają zysku do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy i
pracowników
Uwaga!
1) Wszystkie ww. podmioty muszą prowadzić działalność statutową w dziedzinie
objętej konkursem.
2) Wszystkie ww. podmioty muszą realizować zadania na rzecz mieszkańców miasta
Lublin.

Oferty należy składać osobiście lub pocztą do Wydziału Kultury Urzędu Miasta Lublin, ul. Złota 2, 20-112 Lublin: w terminie do dnia 13 stycznia 2012 r. do godz. 15.30

Oferty mogą dotyczyć następujących zadań:

Miasto kultury
Tworzenie kolekcji sztuki współczesnej
Kultura w dzielnicach
Pomysł na kulturę
 

Więcej informacji na stronie internetowej:

www.bip.lublin.eu

 


lubelskie
2011-12-29 |

Harmonogram doradztwa w ramach CES na styczeń 2012

 W ramach działalności statutowej Fundacja „Fundusz Inicjatyw” prowadzi działania na rzecz podmiotów ekonomii społecznej. Oferujemy bezpłatne doradztwo w zakresie projektów realizowanych w ramach POKL, projektów międzynarodowych oraz zakładania i prowadzenia działalności w sektorze ekonomii społecznej.

Oferta skierowana jest do osób zainteresowanych założeniem i prowadzeniem działalności w zakresie ekonomii społecznej oraz do nowo powstałych podmiotów ES.

W zakładce Oferta w podzakładce Bezpłatne doradztwo w ramach CES zamieściliśmy zakres doradztwa oraz harmonogram usług doradczych na styczeń 2012 r.

 Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółową tematyką porad.


podkarpackie
2011-12-29 | Aktywne obywatelstwo

Napisz do FFI na temat przejawów aktywności obywatelskiej w Twoim otoczeniu

Fundacja „Fundusz Inicjatyw” zaprasza osoby z terenu powiatów niżańskiego, stalowowolskiego, tarnobrzeskiego i miasta Tarnobrzeg do podzielenia się przykładami aktywności obywatelskiej ze swojego otoczenia, a także przemyśleniami na temat aktywnej postawy obywatelskiej.

Najciekawsze opinie zostaną opublikowane na naszej stronie internetowej. Maile prosimy przesyłać do końca stycznia 2012 r. na adres: e.szafraniec@ffi.org.pl

Projekt "Aktywne obywatelstwo" jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


lubelskie
2011-12-28 | Kompetentni

Wyniki Komisji Rekrutacyjnej dla przedsiębiorstw z dnia 22 grudnia.

Informujemy, iż w dniu 22 grudnia 2011 r. w biurze projektu "Kompetentni" odbyła się Komisja Rekrutacyjna dla przedsiębiorstw.

W podzakładce Rekrutacja została zamieszczona Lista podstawowa i rezerwowa.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w Ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


podkarpackie
2011-12-23 | Aktywne obywatelstwo

Inne godziny pracy BPPiO w dniach 27, 28 i 30 grudnia 2011 r.

Informujemy, iż w dniach 27, 28 i 30 grudnia 2011 r. Biura Porad Prawnych i Obywatelskich Fundacji „Fundusz Inicjatyw” w Nisku i Tarnobrzegu oraz 30 grudnia 2011 r. w Stalowej Woli będą czynne wyłącznie w godzinach dyżurów doradców prawnych i obywatelskich. Zapraszamy do zapoznania się z harmonogramami dyżurów, które znajdują się w zakładce Harmonogramy dyżurów w BPPiO.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

lubelskie
2011-12-21 | Kompetentni

Rezultaty projektu dla wsparcia szkoleniowo-doradczego z zakresu „Księgowości i finansów”

Przedstawiamy Państwu dotychczas osiągnięte rezultaty projektu „Kompetentni” dotyczące uczestniczek wsparcia szkoleniowo - doradczego z zakresu "Księgowości i finansów".

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


lubelskie
2011-12-21 | Kompetentni

Aktualizacja harmonogramu zajęć w ramach bloku B

Zapraszamy ponownie do zapoznania się ze wstępnymi harmonogramami usług realizowanych w ramach bloku B. Informujemy, że zmianie uległy terminy szkolenia  "Obsługa programu Corel" prosimy na nie zwrócić szczególną uwagę.

 

Projekt "Kompetentni" jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 


podkarpackie
2011-12-20 | Aktywne obywatelstwo

Harmonogramy dyżurów doradców prawnych i obywatelskich na miesiąc styczeń 2012 r. w BPPiO w Nisku, Stalowej Woli i Tarnobrzegu

Informujemy, że na stronie projektu „Aktywne obywatelstwo” są już dostępne harmonogramy dyżurów doradców prawnych i obywatelskich w Biurach Porad Prawnych i Obywatelskich w Nisku, Stalowej Woli oraz Tarnobrzegu na miesiąc styczeń 2012 r. Harmonogramy są dostępne w podzakładce Harmonogramy dyżurów w BPPiO.

Serdecznie zapraszamy OSOBY FIZYCZNE do zapoznania się z harmonogramami dyżurów oraz korzystania z bezpłatnych porad prawnych i obywatelskich. Prosimy o kontakt z Kierownikami biur (doradcami obywatelskimi) celem umówienia spotkania doradczego. Przypominamy, iż oprócz dyżurów wykazanych w harmonogramie BPPiO są czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00.

lubelskie
2011-12-19 |

Projekt "O-Twórz Lublin" nominowany do wydarzenia kulturalnego roku radiowej Trójki

Projekt "O-Twórz Lublin" realizowany przez Stowarzyszenie Grupa Projekt został nominowany w plebiscycie Radiowego Domu Kultury na najważniejsze wydarzenie kulturalne 2011 roku i  walczy o tytuł wydarzenia kulturalego roku 2011 razem z dziesięcioma innymi wydarzeniami takiej rangi jak Kongres Kultury, Festiwal Malta czy Off Festiwal.

O-Twórz Lublin! to interaktywny projekt fotograficzny opierający się na fotografii otworkowej.

Jest to wielkie wyróżnienie dla Lublina. Organizatorzy przedsięwzięcia napisali na swojej stronie internetowej "Czujemy, że Lublin został doceniony za kreatywność i autentyczność działań w obszarze kultury, że dzięki determinacji twórców i managerów kultury, tych poza głównym, instytucjonalnym obiegiem, stajemy się forpocztą nowego rozumienia roli kultury w życiu nowoczesnych społeczeństw. Dla nas kultura się liczy, ale tylko wtedy jeśli liczy się ze swoimi odbiorcami, taki też cel przyświecał nam, pomysłodawcom i organizatorom projektu O-Twórz Lublin!
Cieszymy się również, że dzięki zaangażowaniu wszystkich uczestników projektu, lublinian, sympatyków fotografii z całej Polski i nie tylko, którzy spotykali się z nami w niedzielne popołudnia, wspólnie otworzyliśmy i stworzyliśmy nasze miasto, przestrzenią do życia. To tylko potwierdza, że warto robić coś z przekonania, no i oczywiście mieć dobre pomysły. A w Lublinie dobrych pomysłów nie brakuje, tak jak nie brakuje wolnych idei i postaw obywatelskich. Kultura wysoka zawsze znajdzie sobie miejsce i mecenasów, ale ilością wielkoformatowych wydarzeń nie zmierzymy prawdziwej absorpcji kultury w społeczeństwie. Dzięki takim inicjatywom jak O-twórz Lublin! wierzymy, że kultura czyni dobro." (źródło: www.grupaprojekt.org)

O tym, która z nominacji zostanie wybrana wydarzeniem kulturalnym roku 2011 zdecydują internauci. Zachęcamy do głosowania na stronie internetowej.
Głosowanie potrwa do końca roku - można wygrać karnety na Open'er Festival 2012.

Więcej informacji o projekcie na stronie www.openlublin.eu
strony: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 | 281 | 282 | 283 | 284 | 285 | 286 |

+ poprzednia strona | następna strona +

  • start
  • oferta
  • dzialania
  • praca
  • polecamy
  • kontakt
2009 © Fundacja "Fundusz Inicjatyw" ul. Seweryna Sierpińskiego 24/5, 20-448 Lublin, NIP: 9462553005, REGON: 060368615, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000306907,
Biuro Fundacji ul. Narutowicza 57/4, 20-016 Lublin, tel/fax: 081 532 10 30
e-mail: ffi@ffi.org.pl | mapa serwisu | Polityka dot. plików cookie


Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej +