Podziel się książką

Fundacja "Fundusz Inicjatyw" w ramach swojej działalności statutowej prowadzi bibliotekę FFI, która dysponuje atrakcyjnym, ale wciąż skromnym zbiorem książek. Wspólnymi siłami i z Waszą pomocą chcemy wzbogacić zasoby naszej biblioteki. Jeżeli posiadasz niepotrzebne książki w dobrym stanie i chcesz podzielić się nimi z innymi osobami, zachęcamy do oddania ich na rzecz Biblioteki FFI.

a) Możesz oddać nam swoją książkę na zawsze,
b) Możesz pożyczyć nam książkę na okres 1 roku, a potem ją odebrać.

Ze względu na przekazaną nam w ostatnim czasie dużą ilość książek z kategorii beletrystki (powieści, opowiadania, nowele itp., przede wszystkim o charakterze rozrywkowym) od dnia 20 marca 2013 r. przyjmujemy wyłącznie książki branżowe, związane z rozwojem zawodowym np. z zakresu ekonomii, funduszy europejskich.

Biblioteka bezpłatnie udostępnia swoje zbiory każdej zainteresowanej osobie fizycznej i organizacjom pozarządowym. Powierzone nam książki będą służyły osobistemu i zawodowemu rozwojowi wielu osób. Książki i publikacje można oddawać osobiście w bibliotece w godzinach jej otwarcia lub przesyłać pocztą na adres biblioteki FFI:

Fundacja "Fundusz Inicjatyw", ul. Narutowicza 57/6, 20-016 Lublin.

Biblioteka zastrzega sobie prawo do nie przyjęcia książek, które są zniszczone, nieaktualne (np. z nieaktualnym stanem prawnym), propagują określone ideologie. Wówczas osoba dostarczająca książki zobowiązana jest do ich odebrania.

Przekazując książki poinformuj nas czy wyrażasz zgodę na upowszechnienie swoich danych (imię i nazwisko oraz miasto zamieszkania), które zostaną umieszczone na liście darczyńców. Lista darczyńców biblioteki zostanie umieszczona na naszej stronie internetowej.

Zapraszamy również do korzystania ze zbiorów biblioteki. Aktualny wykaz książek i publikacji znajduje się na stronie internetowej Fundacji: www.ffi.org.pl w zakładce "Wypożycz książkę".

Biblioteka jest otwarta od poniedziałku do piątku w godz. 09:00-18:00. W razie pytań i wątpliwości prosimy o kontakt z osobą odpowiedzialną za bibliotekę - Małgorzatą Jończyk pod numerem tel. 81 532 10 30.
Nic o nas bez nas = empowerment

Termin "empowerment" oznacza zaangażowanie grup napotykających problemy społeczne oraz ich przedstawicieli w prace projektowe. W odniesieniu do projektów innowacyjnych empowerment to zaangażowanie w proces wypracowywania innowacyjnych rozwiązań przedstawicieli grup docelowych.

Interesuje Cię sytuacja kobiet na rynku pracy? Korzystasz z elastycznych form zatrudnienia? Masz pomysły jak godzić życie zawodowe z rodzinnym? Chcesz w swoim zakładzie pracy przetestować lub wdrożyć model godzenia życia zawodowego i rodzinnego z korzyścią dla osób, które zatrudniasz oraz z korzyścią dla zakładu pracy i efektywności działań? Chcesz podzielić się swoimi refleksjami? Masz konkretne propozycje rozwiązań organizacyjnych/prawnych? Podziel się nimi. Mogą one stać się częścią innowacyjnego modelu, który zostanie bezpłatnie udostępniony szerokim grupom odbiorców. Twoje zdanie może mieć realny wpływ na działania projektowe.

Wypowiedz się na forum! Weź udział w sondzie! Napisz do nas na ffi@ffi.org.pl! Odwiedź nas w biurze projektu w Radomiu!

Będziemy organizować cykliczne spotkania dotyczące postępów prac nad modelem. Chcesz wziąć udział w spotkaniu? Skontaktuj się z nami!

Serdecznie zapraszamy! Twoja opinia dużo dla nas znaczy!

Fundacja "Fundusz Inicjatyw" zaprasza do udziału w projekcie: "PI - innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO I RODZINNEGO"

OFERUJEMY BEZPŁATNIE: ZAPEWNIAMY: (dokumenty zgłoszeniowe na stronie www.ffi.org.pl, podstrona dot. projektu)

Kontakt:

Fundacja "Fundusz Inicjatyw"
ul. ŻEROMSKIEGO 94/115
26-600 RADOM
TEL./FAKS 48 370 36 71
TEL. KOM. 519 144 716
e-mail: ffi@ffi.org.pl

Projekt "PI - Innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO I RODZINNEGO" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 

Z ostatniej chwili - archiwum aktualnościwybierz projekt:lubelskie
2011-04-01 | Aktywnie na rynku pracy

Rozpoczęcie staży/praktyk zawodowych.

Informujemy, iż z dniem 1 kwietnia 2011 r. uczestnicy/czki kursu „Grafika komputerowa” oraz „Kadry i płace z obsługą Symfonii” rozpoczęli/ły odbywanie 3-miesięcznego stażu/praktyki zawodowej u pracodawców.
Firmy, w których uczestnicy/czki projektu odbywają staż/praktykę zawodową to.:

Abacus s.c., ul. Namysłowskiego 2, 22-400 Zamość;
Agencja Fotografii Artystycznej i Reklamowej Fotoemocje, kol. Świdnik Mały 53c, 20-258 Lublin;
Attyla s.j., ul. Partyzantów 61; 22-400 Zamość;
Akademia Wychowania Fizycznego w Białej Podlasce, ul. Akademicka 2, 21-500 Biała Podlaska;
Biuro Rachunkowe „Teresa Kućmińska”, ul. Rynek II 12, 21-100 Lubartów;
Biuro Rachunkowe „Cecylia Szpura”, ul. Racławicka 16, 21-040 Świdnik;
Biuro Biegłego Rewidenta Sp. z o.o, ul. Konopnicka 5/2A, 20-022 Lublin;
E – Studio Software s.j., ul. Mełgiewska 2, 20-209 Lublin;
Fundacja Współpracy Regionalnej "Europrogres", ul. Sądowa 2/3, 20-027 Lublin;
II Liceum Ogólnokształcące w Lublinie, ul. Ogrodowa 16, 20-075 Lublin;
Intergraf s. c, ul. Przemysłowa 10, 21-100 Lubartów;
JS Studio – Agencja Reklamy, ul. Matysiaka 2, 22-300 Krasnystaw;
Lubelski Oddział Regionalny ARiMR , 21-003 Ciecierzyn, Elizówka 65 A;
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubartowie, ul. 3-go Maja 24A, 21-100 Lubartów;
Neptun Sp. z o.o, ul. Metalurgiczna 1c, 20- 234 Lublin;
Propaganda.Fm Studio Reklamy, ul. Piłsudskiego 23, 24-100 Puławy;
Przedsiębiorstwem Drogowo Mostowym S. A. w Kraśniku, ul. Kolejowa 6, 23-200 Kraśnik;
System Graf, Zemborzyce Tereszyńskie 73B, 20-151 Lublin;
Urząd Skarbowy w Białej Podlaskiej, ul. Prosta 19, 21-500 Biała Podlaska;
Zespół Szkół Techniki Rolniczej, Piotrowice 183, 23-107 Strzyżewice;


Projekt „Aktywnie na rynku pracy” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
 


lubelskie
2011-03-31 |

FFI poleca inicjatywę

Kawiar­nio — Księ­gar­nia “Spół­dziel­nia“ to inno­wa­cyjny model fran­czyzy spo­łecz­nej stwo­rzony dla pod­mio­tów eko­no­mii społecznej.  

Księgarnio-kawiarnia „Spół­dziel­nia” jest wyni­kiem trój­stron­nego part­ner­stwa na rzecz ekono­mii spo­łecz­nej w Lubli­nie, zawar­tego pomię­dzy Pro­gra­mem  Naro­dów Zjednoczonych ds. Roz­woju (UNDP), Miej­skim Ośrod­kiem Pomocy Rodzi­nie repre­zen­to­wa­nym przez Cen­trum Aktyw­no­ści Środo­wi­sko­wej oraz Wie­lo­bran­żo­wej Spół­dzielni Socjal­nej „Cztery Pory Roku”. Misją księgarnio-kawiarni „Spół­dziel­nia” jest gene­ro­wa­nie inspirujących i nie­kon­wen­cjo­nal­nych przed­się­wzięć z dzie­dziny eko­no­mii spo­łecz­nej, praw człowieka, rów­no­ści płci, pro­mo­wa­nia dia­logu wielokulturowego.

 
Zachęcamy do odwiedzenia strony internetowej księgarnio-kawiarni „Spółdzielnia” www.spoldzielniacafe.pl.

 


lubelskie
2011-03-31 | Aktywnie na rynku pracy

Ostatnia szansa na udział w kursie!

Informujemy, że dziś (31.03.2011 r.) do godz. 18.00 można składać Formularze zgłoszeniowe na kurs „Przygotowywanie i zarządzanie projektami unijnymi”.

Oprócz kursu, uczestnicy zostaną objęci wsparciem w postaci poradnictwa zawodowego oraz odbędą 3-miesięczne staże/praktyki zawodowe u pracodawców.


Osoby, które utraciły zatrudnienie w ciągu ostatnich 6-miesięcy z przyczyn niedotyczących pracownika przyjmowane są do projektu poza kolejnością.


Komisja Rekrutacyjna na w/w kurs odbędzie się 5 kwietnia 2011 r.


Szczegółowe informacje o projekcie dostępne są w zakładce Usługi. Formularz zgłoszeniowy do pobrania znajduje się w zakładce Rekrutacja.


Projekt "Aktywnie na rynku pracy" współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
 


lubelskie
2011-03-30 | Aktywnie na rynku pracy

Wolne miejsca na kurs dla osób, które utraciły zatrudnienie!

Szanowni Państwo
 

Informujemy, że jutro (31.03.2011 r. godz. 18.00) mija termin przyjmowania zgłoszeń na kurs „Przygotowywanie i zarządzanie projektami unijnymi”.


Osoby, które utraciły zatrudnienie w ciągu ostatnich 6-miesięcy z przyczyn niedotyczących pracownika przyjmowane są do projektu poza kolejnością.


Szczegółowe informacje o projekcie dostępne są w zakładce Usługi. Formularz zgłoszeniowy do pobrania znajduje się w zakładce Rekrutacja.


Projekt "Aktywnie na rynku pracy" współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
 


łódzkie
2011-03-30 | Spin - Centrum II

Rezultaty projektu "Spin-Centrum II

Przedstawiamy Państwu dotychczas osiągnięte rezultaty projektu „Spin – Centrum II” dotyczące  V edycji szkolenia "Zakładanie i prowadzenie działalności gospodarczej typu spin off i spin out"

Projekt "Spin - Centrum II" jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


lubelskie
2011-03-30 |

Harmonogram doradztwa na kwiecień w ramach CES

Fundacja „Fundusz Inicjatyw” w ramach swej działalności statutowej kontynuuje działania na rzecz podmiotów ekonomii społecznej. Oferujemy bezpłatne doradztwo w zakresie projektów realizowanych w ramach POKL, projektów międzynarodowych oraz zakładania i prowadzenia działalności w sektorze ekonomii społecznej.

Oferta skierowana jest do osób zainteresowanych założeniem i prowadzeniem działalności w zakresie ekonomii społecznej oraz do nowopowstałych podmiotów ES. W zakładce Oferta w podzakładce Bezpłatne doradztwo w ramach CES zamieściliśmy zakres doradztwa oraz harmonogram usług doradczych na kwiecień 2011 r.

Zachęcamy do korzystania z porad.

 


lubelskie
2011-03-29 | Warto uczyć się całe życie

O kształceniu ustawicznym w prasie regionalnej

Informujemy, iż dnia 25 marca 2011 r. w ramach kampanii prasowej w projekcie „Warto uczyć się całe życie” opublikowano ostatnie ogłoszenie merytoryczne. Ogłoszenie ukazało się w Gazecie Wyborczej. Znalazły się w nim m.in.: informacje o wpływie zmian społecznych, innowacji oraz nowoczesnych technologii na rozwój idei uczenia się przez całe życie, korzyści jakie płyną z formalnego kształcenia ustawicznego oraz odrobinę humoru.

Jeśli nie mieli państwo możliwości zobaczenia ogłoszenia w piątkowym wydaniu Gazety Wyborczej, zostało ono zamieszczone na naszej stronie internetowej. Zachęcamy do zapoznania się z publikacją.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 


łódzkie
2011-03-29 | Spin - Centrum II

Zakończenie zajęć "Zakładanie i prowadzenie działalności gospodarczej typu spin off i spin out"

Informujemy, że w dniu 26.03.2011 (sobota) grupa V szkolenia "Zakładanie i prowadzenie działalności gospodarczej typu spin off i spin out", realizowanego w ramach projektu „Spin-Centrum II” zakończyła zajęcia. Wszyscy uczestnicy V edycji szkolenia zdali egzamin końcowy z wynikiem pozytywnym.

Na stronach projektu dodaliśmy galerię, która przedstawia uczestników V grupy szkolenia w ostatnim dniu zajęć.

Projekt „Spin-Centrum II” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


lubelskie
2011-03-29 | Aktywnie na rynku pracy

Wyniki rekrutacji na kurs „Organizacja usług kateringowych"

Szanowni Państwo
Uprzejmie informujemy, że dostępne są już wyniki rekrutacji na kurs „Organizacja usług kateringowych” w ramach projektu „Aktywnie na rynku pracy”.


Jednocześnie przypominamy, iż oprócz w/w szkolenia, uczestnicy projektu zostaną objęci wsparciem w postaci indywidualnego i grupowego poradnictwa zawodowego oraz 3-miesięcznego stażu/praktyki zawodowej.


Lista Podstawowa i Lista Rezerwowa
III grupy uczestników projektu znajduje się w podzakładce Rekrutacja.


Przypominamy również, iż do dnia 31 marca 2011 r. można składać dokumenty zgłoszeniowe na kurs „Przygotowywanie i zarządzanie projektami unijnymi”. Serdecznie zapraszamy osoby, które utraciły zatrudnienie z przyczyn niedotyczących pracownika w ciągu ostatnich 6-miesięcy.


Projekt "Aktywnie na rynku pracy" współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
 


lubelskie
2011-03-28 | Aktywnie na rynku pracy

Dziś mija termin przyjmowania zgłoszeń na kurs „Organizacja usług kateringowych”

Szanowni Państwo,

Informujemy, iż w dniu dzisiejszym, tj. 28 marca 2011 r. mija termin przyjmowania zgłoszeń na poradnictwo zawodowe, kurs „Organizacja usług kateringowych” oraz 3-miesięczny staż/praktykę zawodową. Dokumenty zgłoszeniowe dostępne w zakładce Rekrutacja, wraz z wymaganymi dokumentami, można składać do godziny 18:00.
 
Komisja Rekrutacyjna dla III grupy uczestników i uczestniczek projektu odbędzie się we wtorek 29 marca 2011 r. Lista Podstawowa, składająca się z 10 zakwalifikowanych osób, oraz Lista Rezerwowa  zostaną umieszczone na naszej stronie internetowej w zakładce Rekrutacja.
 
Osoby, które utraciły zatrudnienie w ciągu ostatnich 6 miesięcy z przyczyn niedotyczących pracownika posiadają pierwszeństwo udziału w projekcie.
 
Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznegostrony: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 | 281 | 282 | 283 | 284 | 285 | 286 |

+ poprzednia strona | następna strona +

  • start
  • oferta
  • dzialania
  • praca
  • polecamy
  • kontakt
2009 © Fundacja "Fundusz Inicjatyw" ul. Seweryna Sierpińskiego 24/5, 20-448 Lublin, NIP: 9462553005, REGON: 060368615, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000306907,
Biuro Fundacji ul. Narutowicza 57/4, 20-016 Lublin, tel/fax: 081 532 10 30
e-mail: ffi@ffi.org.pl | mapa serwisu | Polityka dot. plików cookie


Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej +