Podziel się książką

Fundacja "Fundusz Inicjatyw" w ramach swojej działalności statutowej prowadzi bibliotekę FFI, która dysponuje atrakcyjnym, ale wciąż skromnym zbiorem książek. Wspólnymi siłami i z Waszą pomocą chcemy wzbogacić zasoby naszej biblioteki. Jeżeli posiadasz niepotrzebne książki w dobrym stanie i chcesz podzielić się nimi z innymi osobami, zachęcamy do oddania ich na rzecz Biblioteki FFI.

a) Możesz oddać nam swoją książkę na zawsze,
b) Możesz pożyczyć nam książkę na okres 1 roku, a potem ją odebrać.

Ze względu na przekazaną nam w ostatnim czasie dużą ilość książek z kategorii beletrystki (powieści, opowiadania, nowele itp., przede wszystkim o charakterze rozrywkowym) od dnia 20 marca 2013 r. przyjmujemy wyłącznie książki branżowe, związane z rozwojem zawodowym np. z zakresu ekonomii, funduszy europejskich.

Biblioteka bezpłatnie udostępnia swoje zbiory każdej zainteresowanej osobie fizycznej i organizacjom pozarządowym. Powierzone nam książki będą służyły osobistemu i zawodowemu rozwojowi wielu osób. Książki i publikacje można oddawać osobiście w bibliotece w godzinach jej otwarcia lub przesyłać pocztą na adres biblioteki FFI:

Fundacja "Fundusz Inicjatyw", ul. Narutowicza 57/6, 20-016 Lublin.

Biblioteka zastrzega sobie prawo do nie przyjęcia książek, które są zniszczone, nieaktualne (np. z nieaktualnym stanem prawnym), propagują określone ideologie. Wówczas osoba dostarczająca książki zobowiązana jest do ich odebrania.

Przekazując książki poinformuj nas czy wyrażasz zgodę na upowszechnienie swoich danych (imię i nazwisko oraz miasto zamieszkania), które zostaną umieszczone na liście darczyńców. Lista darczyńców biblioteki zostanie umieszczona na naszej stronie internetowej.

Zapraszamy również do korzystania ze zbiorów biblioteki. Aktualny wykaz książek i publikacji znajduje się na stronie internetowej Fundacji: www.ffi.org.pl w zakładce "Wypożycz książkę".

Biblioteka jest otwarta od poniedziałku do piątku w godz. 09:00-18:00. W razie pytań i wątpliwości prosimy o kontakt z osobą odpowiedzialną za bibliotekę - Małgorzatą Jończyk pod numerem tel. 81 532 10 30.
Nic o nas bez nas = empowerment

Termin "empowerment" oznacza zaangażowanie grup napotykających problemy społeczne oraz ich przedstawicieli w prace projektowe. W odniesieniu do projektów innowacyjnych empowerment to zaangażowanie w proces wypracowywania innowacyjnych rozwiązań przedstawicieli grup docelowych.

Interesuje Cię sytuacja kobiet na rynku pracy? Korzystasz z elastycznych form zatrudnienia? Masz pomysły jak godzić życie zawodowe z rodzinnym? Chcesz w swoim zakładzie pracy przetestować lub wdrożyć model godzenia życia zawodowego i rodzinnego z korzyścią dla osób, które zatrudniasz oraz z korzyścią dla zakładu pracy i efektywności działań? Chcesz podzielić się swoimi refleksjami? Masz konkretne propozycje rozwiązań organizacyjnych/prawnych? Podziel się nimi. Mogą one stać się częścią innowacyjnego modelu, który zostanie bezpłatnie udostępniony szerokim grupom odbiorców. Twoje zdanie może mieć realny wpływ na działania projektowe.

Wypowiedz się na forum! Weź udział w sondzie! Napisz do nas na ffi@ffi.org.pl! Odwiedź nas w biurze projektu w Radomiu!

Będziemy organizować cykliczne spotkania dotyczące postępów prac nad modelem. Chcesz wziąć udział w spotkaniu? Skontaktuj się z nami!

Serdecznie zapraszamy! Twoja opinia dużo dla nas znaczy!

Fundacja "Fundusz Inicjatyw" zaprasza do udziału w projekcie: "PI - innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO I RODZINNEGO"

OFERUJEMY BEZPŁATNIE: ZAPEWNIAMY: (dokumenty zgłoszeniowe na stronie www.ffi.org.pl, podstrona dot. projektu)

Kontakt:

Fundacja "Fundusz Inicjatyw"
ul. ŻEROMSKIEGO 94/115
26-600 RADOM
TEL./FAKS 48 370 36 71
TEL. KOM. 519 144 716
e-mail: ffi@ffi.org.pl

Projekt "PI - Innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO I RODZINNEGO" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 

Z ostatniej chwili - archiwum aktualnościwybierz projekt:lubelskie
2017-04-07 | Szansa na aktywizację

Rozeznanie rynku na realizację usługi przeprowadzenia egzaminu zewnętrznego

Dotyczy projektu „Szansa na aktywizację" ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 9: Rynek pracy, Działanie: 9.1 Aktywizacja zawodowa, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego przez Fundację „Fundusz Inicjatyw” z siedzibą rejestracyjną przy ul. Sierpińskiego 24/5 w Lublinie.

Zgodnie z procedurą ROZEZNANIA RYNKU zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na usługę zorganizowania i przeprowadzenia egzaminu zewnętrznego po szkoleniach zawodowych dla 10 kobiet, uczestniczek projektu „Szansa na aktywizacje” na terenie miasta LUBLIN.

Rozeznanie dostępne jest tutaj.


ogólnopolskie
2017-04-06 |

Oferta pracy dla pośrednika pracy

W związku z zaplanowaną realizacją projektów, Fundacja „Fundusz Inicjatyw” wpisana do Rejestru Agencji Zatrudnienia pod numerem 10677, poszukuje osoby na stanowisko: Pośrednik pracy. Szczegóły oferty w zakładce praca.

 


ogólnopolskie
2017-04-06 |

Pośrednik pracy - rozeznanie rynku

W związku z zaplanowaną realizacją projektu „Aktywni na rynku pracy” Fundacja „Fundusz Inicjatyw” prowadząca Agencję Zatrudnienia wpisaną do Rejestru pod numerem 10677, zaprasza do przesyłania ofert cenowych dotyczących osobistego pełnienia funkcji Pośrednika pracy. Prosimy o wskazanie ceny rynkowej, tj. oczekiwanego wynagrodzenia za pracę w charakterze Pośrednika pracy. Można wskazać kwotę miesięczną lub za cały okres współpracy (8 m-cy). Uprzejmie informujemy, że niniejsze rozeznanie cenowe nie jest procedurą wyboru Pośrednika pracy. Celem rozeznania jest pozyskanie informacji nt. cen rynkowych wynagrodzeń pośredników pracy w Lublinie w roku 2017, realizujących zadania opisane w niniejszym zapytaniu. Wybór Pośrednika pracy nastąpi w okresie późniejszym (w oparciu o rozmowy rekrutacyjne które odbędą się w ostatnim tygodniu kwietnia), a proponowane wynagrodzenie będzie wynikiem niniejszego rozeznania cenowego. Szczegółowe informacje: Forma zatrudnienia: umowa o pracę (pełny etat, tj. średnio w m-cu 8 godzin/dzień) System czasu pracy: równoważny (tj. możliwość pracy do max 12 godz./dzień przy zachowaniu miesięcznego limitu godzin odnoszącego się danego m-ca, grafik pracy ustala pracodawca) Miejsce pracy: Lublin (+ mogą wystąpić wyjazdy związane z organizowaniem miejsc stażowych na terenie woj. lubelskiego) Okres zatrudnienia: V 2017-XII 2017 Informacje nt. grupy docelowej projektu: Uczestnikami projektu będą osoby pozostające bez zatrudnienia zagrożone wykluczeniem społecznym, w tym osoby niepełnosprawne, po 50 r.ż., długotrwale bezrobotne, o niskich kwalifikacjach, etc. Zakres obowiązków: - przeprowadzenie min. 150 godzin zegarowych indywidualnego pośrednictwa pracy w okresie IV-XII 2017, zakres poradnictwa: przedstawienie uczestniczkom miejsc stażowych/miejsc pracy, informowanie o rynku o pracy, prawach i obowiązkach pracowniczych, przygotowywanie do rozmów rekrutacyjnych, - prowadzenie dodatkowych spotkań indywidualnych dla osób mających trudności z pozyskaniem stażu/pracy, - pozyskanie miejsc stażowych (na 3 m-ce) z gwarancją późniejszego zatrudnienia stażystów na min 3-mce na ½ etatu (tzw. efektywność zatrudnieniowa), - pozyskiwanie pracodawców oraz utrzymywanie z nimi bieżących kontaktów, w tym umawianie rozmów rekrutacyjnych z uczestniczkami oraz zawieranie trójstronnych umów stażowych, - w trakcie trwania staży utrzymywanie kontaktów z uczestniczkami i pracodawcami w celu monitorowania szans na zatrudnienie w miejscu odbywania stażu oraz poszukiwanie miejsc pracy dla osób, które nie będą miały możliwości podjęcia zatrudnienia u pracodawcy, u którego odbywają staż; Do złożenia ofert cenowych zapraszamy osoby, które spełniają poniższe wymagania: - posiadają wykształcenie wyższe; - posiadają minimum 2 letnie doświadczenie w prowadzeniu pośrednictwa pracy rozumianego jako: praca w urzędzie pracy/agencji zatrudnienia/instytucji szkoleniowej przy rekrutacji pracowników/pracodawców/organizacji staży, etc. Biorąc pod uwagę powyższe informacje, prosimy o przesyłanie informacji nt. oczekiwanego miesięcznego wynagrodzenia do dn. 26.04.2017 na adres ffi@ffi.org.pl. Prosimy o wskazanie jednej z niżej wybranych opcji: - kwoty brutto/m-c lub za 8 m-cy (tj. kwoty wpisywanej w umowie o pracę) lub - kwoty netto/m-c lub za 8 m-cy (tj. kwoty wypłacanej, tzw. wynagrodzenia „na rękę”) wraz z jednoznacznym wskazaniem czy wskazana kwota jest kwotą brutto czy netto. Zwracamy uwagę, że pośrednik pracy pozostaje w dyspozycji pracodawcy w wymiarze pełnego etatu, w tym przez 8 m-cy świadczy min 150 godzin indywidualnych spotkań z uczestnikami. Pozostały czas pracy dotyczy pozyskiwania miejsc stażowych/miejsc pracy, umawianie uczestników na rozmowy, działania na rzecz osiągnięcia wymaganej efektywności zatrudnieniowej, tj. podjęcia zatrudnienia przez uczestników. Należy mieć również na uwadze, że liczba godzin indywidualnych spotkań z uczestnikami może być większa niż 150 ogółem (celem spotkań jest m.in. skierowanie uczestnika na optymalny staż/miejsce pracy).
lubelskie
2017-04-05 | Szansa na aktywizację

Rekrutacja uzupełniająca dla kobiet bezrobotnych powyżej 12-tu m-cy, rolniczek/domowniczek rolników oraz kobiet biernych zawodowo

Do dn. 12 kwietnia br. przyjmujemy zgłoszenia do gr. IV obejmującej szkolenie "Kosmetyka, wizaż i stylizacja".

Zgłoszenia mogą składać wyłącznie kobiety po 30 roku życia spełniające jedno z kryteriów; osoby bezrobotne powyżej 12-tu m-cy, osoby bierne zawodowo (tj. osoby niezrejestrowane w urzędzie pracy, które aktualnie nie poszukują aktywnie pracy) oraz rolniczki/domowniczki rolników zarejestrowane w urzędzie pracy.

 


lubelskie
2017-03-28 | Szansa na aktywizację

Przyjmowanie zgłoszeń do gr. IV do 31 marca

Uprzejmie przypominamy, że przyjmowanie zgłoszeń do gr. IV obejmującej szkolenie "Kosmetyka, wizaż i stylizacja" trwa do piątku – 31 marca.


lubelskie
2017-03-24 | Szansa na aktywizację

Wyniki rekrutacji do gr. III

Uprzejmie informujemy, że zakończono postepowanie kwalifikacyjne do grupy trzeciej obejmującej szkolenie „Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami”. Lista podstawowa i rezerwowa dostępna jest w zakładce Uczestnictwo w projekcie.


lubelskie
2017-03-21 | Nowy start

Zakończenie szkolenia "Sprzedaż i obsługa klienta z obsługą komputera i kasy fiskalnej"

Informujemy, że w dniu 16.03.2017 r. zajęcia zakończyła grupa V obejmująca szkolenie "Sprzedaż i obsługa klienta z obsługą komputera i kasy fiskalnej".

Wszyscy uczestnicy zdali egzamin wewnętrzny i przystąpili do egzaminu VCC.


lubelskie
2017-03-21 | Nowy start

Zajęcia praktyczne w gr IV "Pracownik ogólnobudowlany"

Informujemy, że uczestnicy szkolenia "Pracownik ogólnobudowalny" rozpoczeli zajęcia praktyczne.

Poniżej krótka fotorelacja.lubelskie
2017-03-20 | Szansa na aktywizację

Przyjmowanie zgłoszeń do gr. VI "Usługi gastronomiczne i obsługa klienta w gastronomii"

Informujemy, że w dniach 20.03-25.04.2017 r. przyjmowane będą zgłoszenia do projektu „Szansa na aktywizację” na szkolenie z zakresu „Usługi gastronomiczne i obsługa klienta w gastronomii”.

Przypominamy, że projekt skierowany jest do KOBIET pozostających bez zatrudnienia z terenu woj. lubelskiego.

Dokumenty rekrutacyjne wraz z Regulaminem dostępne są w zakładce „Uczestnictwo w projekcie”.

Zgłoszenia przyjmujemy w biurze projektu przy ul. Narutowicza 57/4 od poniedziałku do piątku w godzinach 8-16.


lubelskie
2017-03-20 | Szansa na aktywizację

Dostępny jest ramowy program szkolenia

Informujemy, że w zakładce „Do pobrania” umieszczony został ramowy program szkolenia dla gr. VI. „Usługi gastronomiczne i obsługa klienta w gastronomii”.

Zapraszamy do zapoznania się z programem szkolenia oraz do składania dokumentów zgłoszeniowych.
strony: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 | 281 | 282 | 283 | 284 | 285 | 286 |

+ poprzednia strona | następna strona +

  • start
  • oferta
  • dzialania
  • praca
  • polecamy
  • kontakt
2009 © Fundacja "Fundusz Inicjatyw" ul. Seweryna Sierpińskiego 24/5, 20-448 Lublin, NIP: 9462553005, REGON: 060368615, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000306907,
Biuro Fundacji ul. Narutowicza 57/4, 20-016 Lublin, tel/fax: 081 532 10 30
e-mail: ffi@ffi.org.pl | mapa serwisu | Polityka dot. plików cookie


Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej +