Podziel się książką

Fundacja "Fundusz Inicjatyw" w ramach swojej działalności statutowej prowadzi bibliotekę FFI, która dysponuje atrakcyjnym, ale wciąż skromnym zbiorem książek. Wspólnymi siłami i z Waszą pomocą chcemy wzbogacić zasoby naszej biblioteki. Jeżeli posiadasz niepotrzebne książki w dobrym stanie i chcesz podzielić się nimi z innymi osobami, zachęcamy do oddania ich na rzecz Biblioteki FFI.

a) Możesz oddać nam swoją książkę na zawsze,
b) Możesz pożyczyć nam książkę na okres 1 roku, a potem ją odebrać.

Ze względu na przekazaną nam w ostatnim czasie dużą ilość książek z kategorii beletrystki (powieści, opowiadania, nowele itp., przede wszystkim o charakterze rozrywkowym) od dnia 20 marca 2013 r. przyjmujemy wyłącznie książki branżowe, związane z rozwojem zawodowym np. z zakresu ekonomii, funduszy europejskich.

Biblioteka bezpłatnie udostępnia swoje zbiory każdej zainteresowanej osobie fizycznej i organizacjom pozarządowym. Powierzone nam książki będą służyły osobistemu i zawodowemu rozwojowi wielu osób. Książki i publikacje można oddawać osobiście w bibliotece w godzinach jej otwarcia lub przesyłać pocztą na adres biblioteki FFI:

Fundacja "Fundusz Inicjatyw", ul. Narutowicza 57/6, 20-016 Lublin.

Biblioteka zastrzega sobie prawo do nie przyjęcia książek, które są zniszczone, nieaktualne (np. z nieaktualnym stanem prawnym), propagują określone ideologie. Wówczas osoba dostarczająca książki zobowiązana jest do ich odebrania.

Przekazując książki poinformuj nas czy wyrażasz zgodę na upowszechnienie swoich danych (imię i nazwisko oraz miasto zamieszkania), które zostaną umieszczone na liście darczyńców. Lista darczyńców biblioteki zostanie umieszczona na naszej stronie internetowej.

Zapraszamy również do korzystania ze zbiorów biblioteki. Aktualny wykaz książek i publikacji znajduje się na stronie internetowej Fundacji: www.ffi.org.pl w zakładce "Wypożycz książkę".

Biblioteka jest otwarta od poniedziałku do piątku w godz. 09:00-18:00. W razie pytań i wątpliwości prosimy o kontakt z osobą odpowiedzialną za bibliotekę - Małgorzatą Jończyk pod numerem tel. 81 532 10 30.
Nic o nas bez nas = empowerment

Termin "empowerment" oznacza zaangażowanie grup napotykających problemy społeczne oraz ich przedstawicieli w prace projektowe. W odniesieniu do projektów innowacyjnych empowerment to zaangażowanie w proces wypracowywania innowacyjnych rozwiązań przedstawicieli grup docelowych.

Interesuje Cię sytuacja kobiet na rynku pracy? Korzystasz z elastycznych form zatrudnienia? Masz pomysły jak godzić życie zawodowe z rodzinnym? Chcesz w swoim zakładzie pracy przetestować lub wdrożyć model godzenia życia zawodowego i rodzinnego z korzyścią dla osób, które zatrudniasz oraz z korzyścią dla zakładu pracy i efektywności działań? Chcesz podzielić się swoimi refleksjami? Masz konkretne propozycje rozwiązań organizacyjnych/prawnych? Podziel się nimi. Mogą one stać się częścią innowacyjnego modelu, który zostanie bezpłatnie udostępniony szerokim grupom odbiorców. Twoje zdanie może mieć realny wpływ na działania projektowe.

Wypowiedz się na forum! Weź udział w sondzie! Napisz do nas na ffi@ffi.org.pl! Odwiedź nas w biurze projektu w Radomiu!

Będziemy organizować cykliczne spotkania dotyczące postępów prac nad modelem. Chcesz wziąć udział w spotkaniu? Skontaktuj się z nami!

Serdecznie zapraszamy! Twoja opinia dużo dla nas znaczy!

Fundacja "Fundusz Inicjatyw" zaprasza do udziału w projekcie: "PI - innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO I RODZINNEGO"

OFERUJEMY BEZPŁATNIE: ZAPEWNIAMY: (dokumenty zgłoszeniowe na stronie www.ffi.org.pl, podstrona dot. projektu)

Kontakt:

Fundacja "Fundusz Inicjatyw"
ul. ŻEROMSKIEGO 94/115
26-600 RADOM
TEL./FAKS 48 370 36 71
TEL. KOM. 519 144 716
e-mail: ffi@ffi.org.pl

Projekt "PI - Innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO I RODZINNEGO" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 

Z ostatniej chwili - archiwum aktualnościwybierz projekt:podkarpackie
2013-12-19 | Aktywne obywatelstwo

BPPiO w Stalowej Woli w dniu 20.12.2013 będzie nieczynne

Informujemy, że w dniu 20 grudnia 2013 BPPiO w Stalowej Woli będzie nieczynne.

Zapraszamy do BPPiO w Stalowej Woli w inne dni robocze w godz. 8:00-16:00 oraz w godzinach dyżurów doradców prawnych i obywatelskich zgodnie z harmonogramem dyżurów.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


podkarpackie
2013-12-19 | Aktywne obywatelstwo

Aktualizacja harmonogramu dyżurów w BPPiO w Tarnobrzegu na grudzień 2013

Informujemy, iż zmianie uległ harmonogram dyżurów doradców prawnych i obywatelskich na miesiąc grudzień 2013 r. w Biurze Bezpłatnych Porad Prawnych i Obywatelskich w Tarnobrzegu.

Zapraszamy do zapoznania z aktualnym harmonogramem dyżurów w BPPiO w Tarnobrzegu. 

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


lubelskie
2013-12-18 | PWP Rynek pracy dla mam

Pierwsze spotkanie partnerskie już w lutym 2014 r.

W lutym 2014 r. odbędzie się pierwsze spotkanie z partnerem litewskim, podczas którego przedstawiciele IMOTEC zaprezentują swoje doświadczenia w zakresie pracy z kobietami, poszukującymi zatrudnienia. Partner będzie aktywnie uczestniczył w ustalaniu zasad współpracy i realizacji projektu. Kluczowym punktem spotkania będzie prezentacja doświadczeń partnera litewskiego oraz przekazanie „know-how” w zakresie włączenia problematyki równości płci do działalności edukacyjnej.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


mazowieckie
2013-12-18 | PI - Innowacyjny model godzenie przez kobiety życia zawodowego i rodzinnego

Bezrobocie na Mazowszu w październiku 2013 r.

Październikowe dane dotyczące mazowieckiego rynku pracy wskazują na poprawę sytuacji. W ujęciu miesiąc do miesiąca stopa bezrobocia spadła, a wynagrodzenie i zatrudnienie wzrosło.

Województwo mazowieckie wyróżnia się najwyższą w Polsce liczbą zarejestrowanych bezrobotnych. Na koniec października 2013 roku na Mazowszu było zarejestrowanych 278 357 osób (wzrost o 7,3% w skali roku).

Według danych GUS stopa bezrobocia na koniec października br. wyniosła na Mazowszu 10,9% (wobec 11,0% przed miesiącem). W Polsce wartość wskaźnika utrzymała się trzeci miesiąc z rzędu na poziomie 13%. Jednakże porównując dane z analogicznym okresem ub.r., zarówno w regionie, jak i w skali kraju odnotowano wzrost bezrobocia (na Mazowszu - o 0,6 p.proc., w Polsce – 0,5 p.proc.).

Analiza dotycząca udziału poszczególnych grup w ogóle zarejestrowanych bezrobotnych na Mazowszu pokazuje, że w korzystniejszej sytuacji pod tym względem znajdują się kobiety. W październiku b.r. stanowiły one 48,0% wszystkich osób, które zarejestrowały się w powiatowych urzędach pracy. W analogicznym okresie ub.r. było ich więcej o 0,9%. W skali Polski proporcje są odwrotne - to mężczyźni stanowią mniejszość w ogóle bezrobotnych - 48,0%. Jednakże, podobnie jak w woj. mazowieckim, ich udział wzrasta.

Województwo mazowieckie jest największym i zarazem jednym z najbardziej zróżnicowanych regionalnych rynków pracy. Bardzo dobrze pokazują to dane dotyczące poszczególnych podregionów Mazowsza. Na koniec października 2013 r. między podregionem z najniższą stopą bezrobocia - m.st. Warszawa (4,8%), a podregionem, w którym sytuacja była niezmiennie najgorsza - radomskim (23,8%) odnotowano prawie 20% różnicę. Wartość wskaźnika poniżej średniej wojewódzkiej charakteryzowała również podregion warszawski zachodni – 9,0%. W gorszej sytuacji były warszawski wschodni (14,1%), ostrołęcko-siedlecki (16,0%) i ciechanowsko-płocki (17,8%).

Mimo zakończenia prac sezonowych w ujęciu miesiąc do miesiąca odnotowano spadek stopy bezrobocia w 34 mazowieckich powiatach (najwyższy: w mławskim, płońskim, w ciechanowskim i wyszkowskim). Odwrotną sytuację zaobserwowano w 9 powiatach ( m.in. płocki, sierpecki, białobrzeski, lipski, szydłowiecki i zwoleński). W 6 powiatach natężenie bezrobocia pozostało bez zmian.

Źródło: http://obserwatorium.mazowsze.pl/

 

 

Projekt „PI – innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO 
I RODZINNEGO” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


podkarpackie
2013-12-17 | Aktywne obywatelstwo

Radio Leliwa patronem medialnym projektu „Aktywne obywatelstwo”

Z przyjemnością informujemy, że projekt „Aktywne obywatelstwo” został objęty patronatem medialnym Radia Leliwa.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


mazowieckie
2013-12-17 | PI - Innowacyjny model godzenie przez kobiety życia zawodowego i rodzinnego

Z cyklu Formy opieki nad dzieckiem: Niania

Niania zatrudniana jest przez rodziców dziecka na podstawie umowy uaktywniającej, zawieranej w formie pisemnej. Umowa ta powinna określać m. in. strony umowy, jej cel i przedmiot, czas i miejsce sprawowania opieki, liczbę dzieci powierzonych opiece, obowiązki niani, wysokość wynagrodzenia oraz sposób i termin jego wypłaty, czas, na jaki umowa została zawarta, a także warunki, sposób zmiany oraz rozwiązania umowy.

Zawarcie umowy uaktywniającej i zgłoszenie jej do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oznacza opłacanie za nianię przez ZUS, składek na ubezpieczenia społeczne (ubezpieczenie emerytalne, rentowe i wypadkowe) oraz ubezpieczenie zdrowotne. Wysokość składki naliczana jest od kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę. Oznacza to, że ZUS będzie opłacał składki za nianię od kwoty wynagrodzenia nie większej niż wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę, zaś od nadwyżki tej kwoty, składki będzie płacił rodzic dziecka.

Umowa z nianią może zostać podpisana na dowolny okres czasu, np. na czas nieokreślony z 3 miesięcznym okresem wypowiedzenia warunków pracy lub na 2 lata, a następnie przedłużona na kolejny okres.
O każdej istotnej zmianie (mającej wpływ na opłacanie składek) należy poinformować Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Źródło: http://rodzina.gov.pl/

 

 

Projekt „PI – innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO 
I RODZINNEGO” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


mazowieckie
2013-12-16 | PI - Innowacyjny model godzenie przez kobiety życia zawodowego i rodzinnego

19 grudnia – Kongres Ojców

19 grudnia na Stadionie Narodowym w Warszawie odbędzie się Kongres Ojców.

Zmiany legislacyjne wprowadzone w ostatnich miesiącach dały ojcom możliwość spędzenia z dzieckiem pierwszych tygodni i miesięcy jego życia. Obecnie, oboje rodzice mogą dokonać podziału obowiązków na zasadach, jakie uważają za najbardziej korzystne dla swojej rodziny.

Inicjatorom spotkania przyświeca cel zainteresowania ojców tematyką urlopów i możliwością angażowania się mężczyzn w opiekę nad własnymi dziećmi.
Program Kongresu zakłada m.in. ukazanie lokalnych i regionalnych aspektów aktywizacji zawodowej kobiet, która możliwa jest jedynie przy zwiększeniu udziału ojców w opiece nad dziećmi oraz godzeniu ról rodzinnych i zawodowych.

Źródło: http://kongresojcow.pl/

 

 

Projekt „PI – innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO 
I RODZINNEGO” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


podkarpackie
2013-12-16 | Aktywne obywatelstwo

Aktualizacja harmonogramu dyżurów w BPPiO w Stalowej Woli na grudzień 2013 r.

Informujemy, iż zmianie uległ harmonogram dyżurów doradców prawnych i obywatelskich na miesiąc grudzień 2013 r. w BPPiO w Stakowej Woli. Aktualny harmonogram dyżurów jest dostępny w podzakładce Harmonogramy dyżurów w BPPiO.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


lubelskie
2013-12-13 | Mikroprzedsiębiorstwo - makromożliwości

Zakończenie szkolenia "Wizaż, stylizacja z jęz. angielskim"

 Szanowni Państwo,

 
informujemy, że we wtorek 10 grudnia 2013 r. w Lublinie zakończyło się szkolenie "Wizaż, stylizacja z jęz. angielskim"
 
Wszystkie uczestniczki zdały egzamin z wynikiem pozytywnym. Gratulujemy!
 
Zapraszamy do zapoznania się z fotogalerią z tego wydarzenia.
 
 
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

mazowieckie
2013-12-13 | PI - Innowacyjny model godzenie przez kobiety życia zawodowego i rodzinnego

Praca w weekendy nie zawsze jest zgodna z prawem

Czy przełożony może nakazać podjęcie pracy w weekendy swojemu pracownikowi?
Odpowiedź na powyższe pytanie jest uzależniona od wielu czynników. Przede wszystkim należy rozróżnić pracę w "weekendy" na pracę w soboty oraz niedziele. Istotne jest także czy praca w weekendy, o której mowa stanowi pracę w godzinach nadliczbowych, czy mieści się w normach czasu pracy. Należy także ustalić w jakim systemie czasu pracy pracuje pracownik.

Istnieje bowiem tzw. „system pracy weekendowej”, w którym praca jest świadczona wyłącznie w piątki, soboty, niedziele i święta. W takim systemie niewątpliwie pracodawca może wymagać od pracownika pracy w weekendy, jednak taki system czasu pracy może być zastosowany tylko na pisemny wniosek pracownika. Poza ww. wypadkami kodeks pracy dopuszcza pracę w niedzielę jeszcze w kilku wskazanych przypadkach. Bowiem niedziela jest dniem ustawowo wolnym od pracy, a praca w tym dniu jest dozwolona tylko w przypadkach wyjątkowych. Wśród tych przypadków art. 151 [10] kodeksu pracy wymienia m.in. konieczność prowadzenia akcji ratowniczej w celu ochrony życia lub zdrowia ludzkiego, ochrony mienia lub środowiska albo usunięcia awarii, pracę przy niezbędnych remontach, w transporcie i w komunikacji, w zakładowych strażach pożarnych i w zakładowych służbach ratowniczych, przy pilnowaniu mienia lub ochronie osób, w rolnictwie i hodowli, przy wykonywaniu prac koniecznych ze względu na ich użyteczność społeczną i codzienne potrzeby ludności.
Natomiast w stosunku do soboty ustawodawca nie przewidział żadnych szczególnych uregulowań, dlatego jest ona dniem pracy takim jak każdy inny. Nic nie stoi zatem na przeszkodzie, aby rozkład czasu pracy ustalony był w ten sposób, że pracownik świadczy pracę np. z od wtorku do soboty.

Jeśli jednak pracownik, zgodnie z ustalonym rozkładem czasu pracy, pracuje od poniedziałku do piątku, a dodatkowo pracodawca wymaga od niego pracy w sobotę, która jest jego dniem wolnym, przysługuje mu w zamian, na podstawie art. 151 [3] k.p., inny dzień wolny od pracy. Musi być on udzielony do końca okresu rozliczeniowego w terminie uzgodnionym z pracownikiem. Zgodnie z nowymi przepisami kodeksu pracy, obowiązującymi od 23 sierpnia 2013 roku, okres rozliczeniowy może być przedłużony maksymalnie do 12 miesięcy. Oznacza to, że przez pewien okres pracodawca może polecić pracownikowi pracę w nadgodzinach – np. w soboty, a wolne dni w zamian będzie mógł „oddać” w ciągu 12 miesięcy.

Źródło: http://praca.wp.pl/

 

 

Projekt „PI – innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO 
I RODZINNEGO” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
strony: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 | 281 | 282 | 283 | 284 | 285 |

+ poprzednia strona | następna strona +

  • start
  • oferta
  • dzialania
  • praca
  • polecamy
  • kontakt
2009 © Fundacja "Fundusz Inicjatyw" ul. Seweryna Sierpińskiego 24/5, 20-448 Lublin, NIP: 9462553005, REGON: 060368615, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000306907,
Biuro Fundacji ul. Narutowicza 57/4, 20-016 Lublin, tel/fax: 081 532 10 30
e-mail: ffi@ffi.org.pl | mapa serwisu | Polityka dot. plików cookie


Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej +