Podziel się książką

Fundacja "Fundusz Inicjatyw" w ramach swojej działalności statutowej prowadzi bibliotekę FFI, która dysponuje atrakcyjnym, ale wciąż skromnym zbiorem książek. Wspólnymi siłami i z Waszą pomocą chcemy wzbogacić zasoby naszej biblioteki. Jeżeli posiadasz niepotrzebne książki w dobrym stanie i chcesz podzielić się nimi z innymi osobami, zachęcamy do oddania ich na rzecz Biblioteki FFI.

a) Możesz oddać nam swoją książkę na zawsze,
b) Możesz pożyczyć nam książkę na okres 1 roku, a potem ją odebrać.

Ze względu na przekazaną nam w ostatnim czasie dużą ilość książek z kategorii beletrystki (powieści, opowiadania, nowele itp., przede wszystkim o charakterze rozrywkowym) od dnia 20 marca 2013 r. przyjmujemy wyłącznie książki branżowe, związane z rozwojem zawodowym np. z zakresu ekonomii, funduszy europejskich.

Biblioteka bezpłatnie udostępnia swoje zbiory każdej zainteresowanej osobie fizycznej i organizacjom pozarządowym. Powierzone nam książki będą służyły osobistemu i zawodowemu rozwojowi wielu osób. Książki i publikacje można oddawać osobiście w bibliotece w godzinach jej otwarcia lub przesyłać pocztą na adres biblioteki FFI:

Fundacja "Fundusz Inicjatyw", ul. Narutowicza 57/6, 20-016 Lublin.

Biblioteka zastrzega sobie prawo do nie przyjęcia książek, które są zniszczone, nieaktualne (np. z nieaktualnym stanem prawnym), propagują określone ideologie. Wówczas osoba dostarczająca książki zobowiązana jest do ich odebrania.

Przekazując książki poinformuj nas czy wyrażasz zgodę na upowszechnienie swoich danych (imię i nazwisko oraz miasto zamieszkania), które zostaną umieszczone na liście darczyńców. Lista darczyńców biblioteki zostanie umieszczona na naszej stronie internetowej.

Zapraszamy również do korzystania ze zbiorów biblioteki. Aktualny wykaz książek i publikacji znajduje się na stronie internetowej Fundacji: www.ffi.org.pl w zakładce "Wypożycz książkę".

Biblioteka jest otwarta od poniedziałku do piątku w godz. 09:00-18:00. W razie pytań i wątpliwości prosimy o kontakt z osobą odpowiedzialną za bibliotekę - Małgorzatą Jończyk pod numerem tel. 81 532 10 30.
Nic o nas bez nas = empowerment

Termin "empowerment" oznacza zaangażowanie grup napotykających problemy społeczne oraz ich przedstawicieli w prace projektowe. W odniesieniu do projektów innowacyjnych empowerment to zaangażowanie w proces wypracowywania innowacyjnych rozwiązań przedstawicieli grup docelowych.

Interesuje Cię sytuacja kobiet na rynku pracy? Korzystasz z elastycznych form zatrudnienia? Masz pomysły jak godzić życie zawodowe z rodzinnym? Chcesz w swoim zakładzie pracy przetestować lub wdrożyć model godzenia życia zawodowego i rodzinnego z korzyścią dla osób, które zatrudniasz oraz z korzyścią dla zakładu pracy i efektywności działań? Chcesz podzielić się swoimi refleksjami? Masz konkretne propozycje rozwiązań organizacyjnych/prawnych? Podziel się nimi. Mogą one stać się częścią innowacyjnego modelu, który zostanie bezpłatnie udostępniony szerokim grupom odbiorców. Twoje zdanie może mieć realny wpływ na działania projektowe.

Wypowiedz się na forum! Weź udział w sondzie! Napisz do nas na ffi@ffi.org.pl! Odwiedź nas w biurze projektu w Radomiu!

Będziemy organizować cykliczne spotkania dotyczące postępów prac nad modelem. Chcesz wziąć udział w spotkaniu? Skontaktuj się z nami!

Serdecznie zapraszamy! Twoja opinia dużo dla nas znaczy!

Fundacja "Fundusz Inicjatyw" zaprasza do udziału w projekcie: "PI - innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO I RODZINNEGO"

OFERUJEMY BEZPŁATNIE: ZAPEWNIAMY: (dokumenty zgłoszeniowe na stronie www.ffi.org.pl, podstrona dot. projektu)

Kontakt:

Fundacja "Fundusz Inicjatyw"
ul. ŻEROMSKIEGO 94/115
26-600 RADOM
TEL./FAKS 48 370 36 71
TEL. KOM. 519 144 716
e-mail: ffi@ffi.org.pl

Projekt "PI - Innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO I RODZINNEGO" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 

Z ostatniej chwili - archiwum aktualnościwybierz projekt:lubelskie
2017-02-06 | Szansa na aktywizację

Rozeznanie cenowe na Pośrednika pracy

 W związku z realizacją projektu „Szansa na aktywizację” Fundacja „Fundusz Inicjatyw” prowadząca Agencję Zatrudnienia wpisaną do Rejestru pod numerem 10677, zaprasza do przesyłania ofert cenowych dotyczących osobistego pełnienia funkcji Pośrednika pracy.

Prosimy o wskazanie ceny rynkowej, tj. oczekiwanego wynagrodzenia za m-c pracy w charakterze Pośrednika pracy.  

Uprzejmie informujemy, że niniejsze rozeznanie cenowe nie jest procedurą wyboru Pośrednika pracy. Celem rozeznania jest pozyskanie informacji nt. cen rynkowych wynagrodzeń pośredników pracy w Lublinie w roku 2017, realizujących zadania opisane w niniejszym zapytaniu. Wybór Pośrednika pracy nastąpi w okresie późniejszym (w oparciu o rozmowy rekrutacyjne), a proponowane wynagrodzenie będzie wynikiem niniejszego rozeznania cenowego.

Szczegółowe informacje:

Forma zatrudnienia: umowa o pracę (pełny etat, tj. średnio w m-cu 8 godzin/dzień)

System czasu pracy: równoważny (tj. możliwość pracy do max 12 godz./dzień przy zachowaniu miesięcznego limitu godzin odnoszącego się danego m-ca, grafik pracy ustala pracodawca)

Miejsce pracy: Lublin (+ mogą wystąpić wyjazdy związane z organizowaniem miejsc stażowych na terenie woj. lubelskiego)

Okres zatrudnienia: III 2017-IX 2017

Informacje nt. grupy docelowej projektu: Uczestniczkami projektu jest 60 kobiet  w wieku 30 lat i więcej, bezrobotnych lub biernych zawodowo z terenu woj. lubelskiego, w tym osoby długotrwale bezrobotne (min 29), osoby odchodzące z rolnictwa (min 9) i osoby niepełnosprawne (min 2).

Zakres obowiązków:

- przeprowadzenie min. 360 godzin zegarowych indywidualnego pośrednictwa pracy w okresie III-IX 2016, tj. ok. 52 godziny/m-c (przy czym liczba godzin w poszczególnych m-cach może być mniejsza lub większa), w systemie: 60 uczestniczek * 3 spotkania * 2 godziny; zakres poradnictwa: przedstawienie uczestniczkom miejsc stażowych/miejsc pracy, informowanie o rynku o pracy, prawach i obowiązkach pracowniczych, przygotowywanie do rozmów rekrutacyjnych,

- prowadzenie dodatkowych spotkań dla osób mających trudności z pozyskaniem stażu/pracy,

- pozyskanie miejsc stażowych (na 3 m-ce) z gwarancją późniejszego zatrudnienia stażystów na min 3-mce na ½ etatu (tzw. efektywność zatrudnieniowa),

- pozyskiwanie pracodawców oraz utrzymywanie z nimi bieżących kontaktów, w tym umawianie rozmów rekrutacyjnych z uczestniczkami oraz zawieranie trójstronnych umów stażowych,

- w trakcie trwania staży utrzymywanie kontaktów z uczestniczkami i pracodawcami w celu monitorowania szans na zatrudnienie w miejscu odbywania stażu oraz poszukiwanie miejsc pracy dla osób, które nie będą miały możliwości podjęcia zatrudnienia u pracodawcy, u którego odbywają staż;

 

Ponieważ został już opracowany wstępny harmonogram usług, informuje się potencjalnych wykonawców, że tygodnie, w których nie zaplanowano usług pośrednictwa pracy, tj. okresy potencjalnego dłuższego urlopu pośrednika pracy to: 1-15 lipca 2017 oraz 25-30 września 2017. W pozostałym okresie, usługi indywidualnego pośrednictwa pracy planowane są w każdym tygodniu, w wymiarze od 1 do 5 dni.

 

Do złożenia ofert cenowych zapraszamy osoby, które spełniają poniższe wymagania:

 

- posiadają wykształcenie wyższe;

- posiadają minimum 2 letnie doświadczenie w prowadzeniu pośrednictwa pracy rozumianego jako: praca w urzędzie pracy/agencji zatrudnienia/instytucji szkoleniowej przy rekrutacji pracowników/pracodawców/organizacji staży, etc. i/lub posiadają min 200 godzin przeprowadzonego indywidualnego pośrednictwa pracy;

- w okresie III-IX 2017 nie przekroczą 276 godzin miesięcznie, łącznego zaangażowania w realizację projektów współfinansowanych z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz działań finansowanych z innych źródeł, w tym środków własnych beneficjenta i innych podmiotów

- wykluczają wystąpienie podwójnego finansowania i konfliktu interesów.

 

Biorąc pod uwagę powyższe informacje, prosimy o przesyłanie informacji nt. oczekiwanego miesięcznego wynagrodzenia do dn. 09.02.2017 na adres ffi@ffi.org.pl.

Prosimy o wskazanie jednej z niżej wybranych opcji:

-  kwoty brutto/m-c (tj. kwoty wpisywanej w umowie o pracę) lub

- kwoty netto/m-c (tj. kwoty wypłacanej, tzw. wynagrodzenia „na rękę”)

 wraz z jednoznacznym wskazaniem czy wskazana kwota jest  kwotą brutto czy netto.  

 


lubelskie
2017-02-03 | Szansa na aktywizację

Rozeznanie cenowe na sale szkoleniowe

 W związku z realizacją projektu „Szansa na aktywizację” uprzejmie prosimy o przesyłanie ofert cenowych dotyczących wynajmu sal na terenie Lublina:

- sali wykładowej (w tym sali na doradztwo indywidualne i indywidualne pośrednictwo pracy),

- pracowni komputerowej,

- sali wyposażonej w kasy fiskalne.

Poniżej szczegóły zapytania:

Uprzejmie informujemy, że niniejsze zapytanie nie jest formalną procedurą wyboru wykonawcy a jego celem jest pozyskanie informacji nt. cen rynkowych najmu sal w Lublinie w 2017 r. Wybór sal nastąpi w okresie późniejszym, a stawka najmu będzie wynikiem rozeznania cenowego.

Wskazując cenę proszę mieć na uwadze, że:

-  godzina najmu sali na zajęcia grupowe obejmuje godzinę dydaktyczną (45 minut) + przerwy (max 10 minut do każdej godziny); czas przerw jest wliczany do ceny najmu w ramach godziny dydaktycznej i nie podlega odrębnej opłacie.

- godzina najmu Sali na zajęcia indywidualne obejmuje godz. zegarową (60 minut) + przerwy (max 10 minut do każdej godziny) czas przerw jest wliczany do ceny najmu w ramach godziny dydaktycznej i nie podlega odrębnej opłacie.

- cena obejmuje wszystkie koszty, w tym koszty sprzątania, ogrzewania, energii elektrycznej, dostaw wody i odprowadzania ścieków, śmieci, inne jeśli dotyczy (np. ochrony), koszty instalowania wymaganego oprogramowania, koszty materiałów zużywalnych i eksploatacyjnych (np. papier i mazaki do tablicy, materiały zużywalne w toalecie, etc.) inne (jeśli dotyczy).

Wymagania:

- sale mieszczące 11 osób (sala na doradztwo indywidualne i indywidualne pośrednictwo pracy może być mniejsza: tj. dla min. 2 osób, przy czym zakłada się że usłudze może brać udział większa liczba osób, np. pracodawcy), wyposażone w stoliki, krzesła, tablicę (flipchart lub suchościeralną), papier/mazaki, projektor multimedialny, komputer/laptop dla prowadzącego z dostępem do Internetu oraz oprogramowaniem obejmującym edytor tekstów, edytor arkuszy kalkulacyjnych, edytor prezentacji, edytor poczty internetowej,

- w przypadku pracowni komputerowej: 10 zestawów komputerowych, zestaw składa się ze stacji roboczej, kolorowego monitora LCD, klawiatury i myszki lub laptopa, klawiatury i myszki. Każdy zestaw komputerowy (lub laptop) posiada min. 4 GB RAM, matrycę min. 17”, Procesor Pentium i3 lub lepszy; oprogramowanie Windows 10; oprogramowanie Office 2013 lub nowsze.

Na określone dni zajęć, wynajmujący jest w stanie zainstalować programy: Subiekt lub inny wskazany przez Zamawiającego; (oprogramowanie musi być legalne przy czym mogą to być wersje edukacyjne lub inne wersje nieodpłatne jeśli ich wykorzystanie jest legalne),

- sale posiadają zaplecze socjalne (toaleta, wieszak na ubrania oraz pokój socjalny ,w którym może być zorganizowana przerwa kawowa, miejsce na przerwę kawową może być również w Sali jeśli jej wielkość jest wystarczająca dla wstawienia stolika z poczęstunkiem i swobodnego korzystania z niego przez uczestników).

Prosimy o informację czy sala posiada odrębne zaplecze socjalne, z którego można korzystać w ramach ceny najmu.

- sale zlokalizowana są w budynku, w okolicach którego (do max 500 metrów) są dostępne miejsca parkingowe. Prosimy o informację czy parking jest płatny czy bezpłatny.

- sale zlokalizowane są w budynku, w okolicach którego (do max 800 metrów) jest/są zlokalizowane przystanek/ki MPK.

- sale są ogrzewane i zgodne z BHP, PPOŻ.

Jeśli sale nie spełniają jakiegoś wymagania, uprzejmie prosimy przesłać informacje, którego elementu nie spełnia sala. Warunki dot. lokalizacji parkingu i czy przystanków MPK mają charakter szacunkowy, więc jeśli sale są zlokalizowane dalej od takich punktów, nie jest to kryterium jednoznacznie dyskwalifikacyjne.

Informacje nt. cen poszczególnych sal, tj. sali wykładowej na zajęcia grupowe, sali wykładowej na zajęcia indywidualne (pośrednictwo pracy i poradnictwo), pracowni komputerowej, sali wyposażonej w kasy fiskalne, prosimy przesyłać do dn. 10.02.2017 na adres ffi@ffi.org.pl.


lubelskie
2017-02-03 | Szansa na aktywizację

Rozeznanie cenowe na poradnictwo zawodowe

 W związku z realizacją projektu „Szansa na aktywizację” Fundacja „Fundusz Inicjatyw” prowadząca Agencję Zatrudnienia wpisaną do Rejestru pod numerem 10677, zaprasza do przesyłania ofert cenowych dotyczących osobistego przygotowania i przeprowadzenia poradnictwa zawodowego na terenie m. Lublin dla uczestniczek projektu.

Prosimy o wskazanie cen rynkowych za godzinę zegarową poradnictwa zawodowego indywidualnego, godzinę dydaktyczną poradnictwa grupowego  oraz godzinę zegarową poradnictwa związanego z prowadzeniem rozmów kwalifikacyjnych.

Uprzejmie informujemy, że niniejsze rozeznanie cenowe nie jest procedurą wyboru wykonawcy. Celem rozeznania jest pozyskanie informacji nt. cen rynkowych poradnictwa zawodowego w Lublinie w roku 2017. Wybór wykonawców nastąpi w okresie późniejszym, a proponowana stawka godzinowa będzie wynikiem niniejszego rozeznania cenowego. Ponieważ część usług pokrywa się terminowo, przewiduje się nawiązanie współpracy z kilkoma osobami.

Szczegółowe informacje:

Uczestniczkami projektu są kobiety w wieku 30 lat i więcej, bezrobotne lub bierne zawodowo z terenu woj. lubelskiego, w tym osoby długotrwale bezrobotne, osoby odchodzące z rolnictwa i osoby niepełnosprawne.

Każda uczestniczka, w ramach poradnictwa zawodowego, zostanie objęta:

- rozmową kwalifikacyjną (0,5 godz. osobę), w rozmowach będzie brał udział również personel projektu. Podczas rozmowy sprawdzona zostanie zgodność profilu kandydatki ze wsparciem oferowanym w projekcie. Na podstawie rozmowy doradca zawodowy przyzna każdej kandydatce punktową ocenę zgodności profilu wsparcia w ramach projektu z profilem kandydatki. Ocena ta stanowić będzie kryterium pierwszeństwa podczas kwalifikacji do projektu;

- indywidualnym poradnictwem zawodowym (IPZ) (2 spotkania * 2 godziny zegarowe, tj. ogółem 4 godziny zegarowe). IPZ obejmuje: identyfikację potrzeb kobiet pozostających bez zatrudnienia oraz diagnozowanie możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego, w tym identyfikacja stopnia oddalenia od rynku pracy; opracowanie Indywidualnego Planu Działania IPD dla każdej uczestniczki; poznanie preferencji uczestniczki oraz określenie predyspozycji pod kątem miejsca odbywania stażu; sprecyzowanie celów zawodowych, opracowanie CV;

- grupowym poradnictwem zawodowym GPZ (3 dni * 8 godz. dydaktycznych, tj. ogółem 24 godz. dydaktyczne). GPZ obejmuje: przygotowywanie do skutecznego wejścia na rynek pracy; nabycie umiejętności sporządzania dokumentów aplikacyjnych; diagnozowanie i ocena własnych możliwości, przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej.

 

Rozmowy kwalifikacyjne mogą być prowadzone przez różnych doradców, natomiast poradnictwo grupowe i indywidualne dla danej grupy prowadzone jest przez jedną osobę (jest to usług merytorycznie zintegrowana), w systemie:

¾      2 dni poradnictwa grupowego (16 godz. dydaktycznych),

¾      indywidualne poradnictwo zawodowe - opracowanie IPD – część I (2 godz. zegarowe/osobę * 10 osób)

¾      1 dzień poradnictwa grupowego (8 godz. dydaktycznych),

¾      indywidualne poradnictwo zawodowe - opracowanie IPD – część II (2 godz. zegarowe/osobę * 10 osób),

 

 

 

Należy mieć na uwadze, że terminy rozmów rekrutacyjnych oraz poradnictwa indywidualnego będą dostosowywane do możliwości i potrzeb uczestniczek, co oznacza, że danego dnia może być świadczona usługa dla 4-ech osób lub tylko dla jednej.

 

 

W ramach realizacji usługi doradca będzie zobowiązany m.in. do: Przygotowania konspektu zajęć grupowych oraz materiałów szkoleniowych (skryptu) i prezentacji ppt/innej dla uczestników oraz przekazania ww. dokumentów w wersji elektronicznej. Opracowania dla każdej uczestniczki CV w formie Europass oraz Indywidualnego Planu Działania zgodnie z wytycznymi i/lub wzorami przekazanymi przez Wykonawcę. Prowadzenia dzienników zajęć, list obecności, kart usług doradczych oraz innych dokumentów potwierdzających rzetelne wykonanie usługi w tym dokumentów wymaganych w projekcie (np. ewidencji godzin i zadań, protokołu odbioru usługi).

 

Do złożenia ofert cenowych zapraszamy osoby, które spełniają poniższe wymagania:

 

- posiadają wykształcenie wyższe z zakresu doradztwa zawodowego lub wykształcenie wyższe z innego zakresu oraz uprawnienia doradcy zawodowego;

- posiadają minimum 2 letnie doświadczenie w regularnym/stałym prowadzeniu poradnictwa zawodowego grupowego i indywidualnego lub udziału w procesach rekrutacyjnych (dot., rozmów kwalifikacyjnych) i/lub min 200 godzin przeprowadzonych poradnictwa indywidualnego i grupowego;

- w okresie III-VI 2017 nie przekroczą 276 godzin miesięcznie, łącznego zaangażowania w realizację projektów współfinansowanych z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz działań finansowanych z innych źródeł, w tym środków własnych beneficjenta i innych podmiotów

- wykluczają wystąpienie podwójnego finansowania i konfliktu interesów.

Płatności na rzecz Wykonawcy będą dokonywane po realizacji usługi lub części usługi zgodnie z terminem określonym w umowie, tj. do 60 dni (pod warunkiem dostępności środków na koncie projektu). Wykonawca zostanie zatrudniony na podstawie umowy zlecenia.

 

Należy pamiętać, że Zamawiający nie zwraca kosztów przejazdu Wykonawcom ani nie zapewnia innych udogodnień (typu noclegi, wyżywienie, etc.). Zatem przedstawiona cena obejmuje całkowity koszt usługi, obejmujący dojazdy oraz przygotowanie przez  Wykonawcę konspektu i materiałów szkoleniowych. W ramach przedstawionej kalkulacji należy wskazać cenę jednostkową za godzinę (dydaktyczną w przypadku Grupowego Poradnictwa Zawodowego  lub zegarową w przypadku Indywidulanego Poradnictwa Zawodowego i rozmów kwalifikacyjnych) stanowiącą KOSZT CAŁKOWITY, tj.

·       w przypadku osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej w przedmiocie zamówienia cena jednostkowa obejmuje wszystkie obciążenia z tytułu składek ZUS i podatku dochodowego płacone od wynagrodzenia przez Wykonawcę (Zleceniobiorcę) i Zamawiającego (Zleceniodawcę) – czyli jest tzw. duże brutto (brutto + pochodne płacone przez Zamawiającego, jeśli w przypadku danego Wykonawcy pochodne będą wymagane).

·       w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą cena jednostkowa musi obejmować podatek od towarów i usług. Przy czym należy mieć na uwadze, że powyższe zamówienie nie jest zleceniem usługi z zakresu poradnictwa zawodowego podmiotowi zewnętrznemu. Wybrany Wykonawca podczas świadczenia usług, będzie stanowił personel Agencji Zatrudnienia prowadzonej przez Zamawiającego, gdyż usługi świadczone w projekcie realizowane są przez Agencję Zatrudnienia prowadzoną przez Fundację „Fundusz Inicjatyw” (nr 10677). Zatem świadczenie usług przez osobę prowadzącą działalność gospodarczą oznacza osobiste wykonywanie przez tę osobę usług w ramach AZ Fundacji „Fundusz Inicjatyw” (tj. jeśli doradca zawodowy prowadzący działalność gospodarczą posiada wpis do Rejestru Agencji Zatrudnienia to w rocznych sprawozdaniach nie może wykazywać uczestników/czek projektu "Szansa na aktywizację" jako osób, którym udzielał poradnictwa w ramach prowadzonej przez siebie Agencji Zatrudnienia).

 

Kalkulując cenę prosimy zwrócić uwagę, że zajęcia co do zasady obejmują przerwy, za które prowadzącemu nie jest należne wynagrodzenie (podczas zajęć 8-godzinnych przerwy mogą sumować się do max 1,5 godziny).

 

Biorąc pod uwagę powyższe informacje, prosimy o przesyłanie informacji nt. ceny za godzinę zegarową poradnictwa zawodowego indywidualnego, godzinę dydaktyczną poradnictwa grupowego  oraz godzinę zegarową poradnictwa związanego z prowadzeniem rozmów kwalifikacyjnych do dn. 10.02.2017 na adres ffi@ffi.org.pl.

 Jeśli ceny poszczególnych usług są różne prosimy o zaznaczenie tego w ofercie cenowej. 


lubelskie
2017-02-02 | Szansa na aktywizację

Dostępne są ramowe programy szkoleń

Informujemy, że w zakładce „Do pobrania” dostępne są ramowe programy szkoleń, które będą realizowane w najbliższym czasie, tj. „Administracja biurowa” oraz „Sprzedaż i obsługa klienta z obsługą kasy fiskalnej”.

 


lubelskie
2017-02-02 | Nowy start

Termin przyjmowania zgłoszeń do gr. IV obejmującej szkolenie „Pracownik ogólnobudowlany”

Uprzejmie informujemy, że do dn. 6 lutego 2017 przyjmowane są zgłoszenia do gr. IV, obejmującej szkolenie „Pracownik ogólnobudowlany”.

Rozpoczęcie zajęć dla gr. IV z grupowego poradnictwa zawodowego planowane jest na 7 lutego 2017.

Osoby zainteresowane zapraszamy do kontaktu z biurem projektu, tel. 81 532 10 30.

 


lubelskie
2017-02-01 | Szansa na aktywizację

Rozpoczęcie realizacji projektu

Szanowni Państwo,

Z dniem dzisiejszym, tj. 01.02.2017 r. Fundacja „Fundusz Inicjatyw” rozpoczyna realizację projektu „Szansa na aktywizację”. Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami projektu.

 


lubelskie
2017-02-01 | Szansa na aktywizację

Przyjmowanie zgłoszeń do projektu „Szansa na aktywizację”

FFI informuje, że w dniach 01.02-24.02.2017 r. przyjmowane będą zgłoszenia do projektu „Szansa na aktywizację” na szkolenia z zakresu:

  1. Administracja biurowa
  2. Sprzedaż i obsługa klienta z obsługą kasy fiskalnej.

Przypominamy, ze projekt skierowany jest do KOBIET pozostających bez zatrudnienia z terenu woj. lubelskiego.

Dokumenty rekrutacyjne wraz z Regulaminem dostępne są w zakładce „Uczestnictwo w projekcie”.

Zgłoszenia przyjmujemy w biurze projektu przy ul. Narutowicza 57/4 od poniedziałku do piątku w godzinach 8-16.

 


lubelskie
2017-01-23 | Nowy start

Termin składania zgłoszeń do grupy szkoleniowej „Pracownik ogólnobudowlany”

Uprzejmie informujemy, że dokumenty zgłoszeniowe do grupy obejmującej: poradnictwo zawodowe, pośrednictwo pracy, szkolenie „Pracownik ogólnobudowlany” oraz 3 miesięczne staże, można składać do 2 lutego br.

 


lubelskie
2017-01-19 | Nowy start

Informujemy o wynikach rekrutacji

Informujemy o wynikach posiedzenia Komisji Rekrutacyjnej w ramach projektu "Nowy start".

Aktualna lista osób zakwalifikowanych do gr. V szkolenia „Sprzedaż i obsługa klienta z obsługą komputera i kasy fiskalnej” znajduje się w zakładce Uczestnictwo w projekcie.


lubelskie
2017-01-19 | Nowy start

Informujemy o prowadzeniu rekrutacji na listę rezerwową

Infromujemy, że do dnia 24.01.2017 r. (wtorek) prowadzona będzie rerutacja na listę rezerwową do  grupy V obejmującej szkolenie "Sprzedaż i obsługa klienta z obsługą komputera i kasy fiskalnej".

 
strony: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 | 281 | 282 | 283 | 284 | 285 | 286 |

+ poprzednia strona | następna strona +

  • start
  • oferta
  • dzialania
  • praca
  • polecamy
  • kontakt
2009 © Fundacja "Fundusz Inicjatyw" ul. Seweryna Sierpińskiego 24/5, 20-448 Lublin, NIP: 9462553005, REGON: 060368615, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000306907,
Biuro Fundacji ul. Narutowicza 57/4, 20-016 Lublin, tel/fax: 081 532 10 30
e-mail: ffi@ffi.org.pl | mapa serwisu | Polityka dot. plików cookie


Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej +