Podziel się książką

Fundacja "Fundusz Inicjatyw" w ramach swojej działalności statutowej prowadzi bibliotekę FFI, która dysponuje atrakcyjnym, ale wciąż skromnym zbiorem książek. Wspólnymi siłami i z Waszą pomocą chcemy wzbogacić zasoby naszej biblioteki. Jeżeli posiadasz niepotrzebne książki w dobrym stanie i chcesz podzielić się nimi z innymi osobami, zachęcamy do oddania ich na rzecz Biblioteki FFI.

a) Możesz oddać nam swoją książkę na zawsze,
b) Możesz pożyczyć nam książkę na okres 1 roku, a potem ją odebrać.

Ze względu na przekazaną nam w ostatnim czasie dużą ilość książek z kategorii beletrystki (powieści, opowiadania, nowele itp., przede wszystkim o charakterze rozrywkowym) od dnia 20 marca 2013 r. przyjmujemy wyłącznie książki branżowe, związane z rozwojem zawodowym np. z zakresu ekonomii, funduszy europejskich.

Biblioteka bezpłatnie udostępnia swoje zbiory każdej zainteresowanej osobie fizycznej i organizacjom pozarządowym. Powierzone nam książki będą służyły osobistemu i zawodowemu rozwojowi wielu osób. Książki i publikacje można oddawać osobiście w bibliotece w godzinach jej otwarcia lub przesyłać pocztą na adres biblioteki FFI:

Fundacja "Fundusz Inicjatyw", ul. Narutowicza 57/6, 20-016 Lublin.

Biblioteka zastrzega sobie prawo do nie przyjęcia książek, które są zniszczone, nieaktualne (np. z nieaktualnym stanem prawnym), propagują określone ideologie. Wówczas osoba dostarczająca książki zobowiązana jest do ich odebrania.

Przekazując książki poinformuj nas czy wyrażasz zgodę na upowszechnienie swoich danych (imię i nazwisko oraz miasto zamieszkania), które zostaną umieszczone na liście darczyńców. Lista darczyńców biblioteki zostanie umieszczona na naszej stronie internetowej.

Zapraszamy również do korzystania ze zbiorów biblioteki. Aktualny wykaz książek i publikacji znajduje się na stronie internetowej Fundacji: www.ffi.org.pl w zakładce "Wypożycz książkę".

Biblioteka jest otwarta od poniedziałku do piątku w godz. 09:00-18:00. W razie pytań i wątpliwości prosimy o kontakt z osobą odpowiedzialną za bibliotekę - Małgorzatą Jończyk pod numerem tel. 81 532 10 30.
Nic o nas bez nas = empowerment

Termin "empowerment" oznacza zaangażowanie grup napotykających problemy społeczne oraz ich przedstawicieli w prace projektowe. W odniesieniu do projektów innowacyjnych empowerment to zaangażowanie w proces wypracowywania innowacyjnych rozwiązań przedstawicieli grup docelowych.

Interesuje Cię sytuacja kobiet na rynku pracy? Korzystasz z elastycznych form zatrudnienia? Masz pomysły jak godzić życie zawodowe z rodzinnym? Chcesz w swoim zakładzie pracy przetestować lub wdrożyć model godzenia życia zawodowego i rodzinnego z korzyścią dla osób, które zatrudniasz oraz z korzyścią dla zakładu pracy i efektywności działań? Chcesz podzielić się swoimi refleksjami? Masz konkretne propozycje rozwiązań organizacyjnych/prawnych? Podziel się nimi. Mogą one stać się częścią innowacyjnego modelu, który zostanie bezpłatnie udostępniony szerokim grupom odbiorców. Twoje zdanie może mieć realny wpływ na działania projektowe.

Wypowiedz się na forum! Weź udział w sondzie! Napisz do nas na ffi@ffi.org.pl! Odwiedź nas w biurze projektu w Radomiu!

Będziemy organizować cykliczne spotkania dotyczące postępów prac nad modelem. Chcesz wziąć udział w spotkaniu? Skontaktuj się z nami!

Serdecznie zapraszamy! Twoja opinia dużo dla nas znaczy!

Fundacja "Fundusz Inicjatyw" zaprasza do udziału w projekcie: "PI - innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO I RODZINNEGO"

OFERUJEMY BEZPŁATNIE: ZAPEWNIAMY: (dokumenty zgłoszeniowe na stronie www.ffi.org.pl, podstrona dot. projektu)

Kontakt:

Fundacja "Fundusz Inicjatyw"
ul. ŻEROMSKIEGO 94/115
26-600 RADOM
TEL./FAKS 48 370 36 71
TEL. KOM. 519 144 716
e-mail: ffi@ffi.org.pl

Projekt "PI - Innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO I RODZINNEGO" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 

Z ostatniej chwili - archiwum aktualnościwybierz projekt:international
2013-11-22 | Local Actions. Global View / Step Forward

Spotkanie Equality Academy już w poniedziałek

Zapraszamy na  drugie spotkanie Equality Academy, organizowane przez dwójkę wolontariuszy, których gościmy w ramach Wolontariatu Europejskiego, Program Młodzież w Działaniu.

Spotkanie odbędzie się w najbliższy poniedziałek 25 listopada w Lublinie, w Kawiarnio-Księgarni "Spółdzielnia", przy ul. Peowiaków 11, o godz. 17:30.

Językiem roboczym spotkania będzie angielski. Dla osób, które nie znają angielskiego zapewniamy tłumaczenie.

Więcej informacji znajdą Państwo w ulotce oraz na facebooku

Wydarzenie jest częścią cyklu „Nie biję, więc jestem!”
Więcej informacji: tutaj

 


lubelskie
2013-11-22 | PWP Rynek pracy dla mam

Przyjmowanie zgłoszeń do udziału we wsparciu ze szkoleniem „Kadry i płace z obsługą programu Symfonia”.

Informujemy, że w dalszym ciągu przyjmujemy zgłoszenia na wsparcie obejmujące szkolenie „Kadry i płace z obsługą programu Symfonia”. Oprócz szkolenia oferujemy doradztwo indywidulane, coaching psychologiczny, warsztat równych szans, a także płatny staż. Mamy jeszcze wolne miejsca dlatego zachęcamy wszystkie mamy do składania dokumentów, które znajdują się w zakładce Rekrutacja.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


mazowieckie
2013-11-21 | PI - Innowacyjny model godzenie przez kobiety życia zawodowego i rodzinnego

Rządowa pomoc dla kobiet wracających po macierzyńskim do pracy

Od 2014 r. będą obowiązywały nowe rozwiązania, które mają wesprzeć kobiety w powrocie na rynek pracy. Jednym z nich będzie grant na telepracę – instrument zachęcający pracodawcę albo przedsiębiorcę do zatrudnienia w formie telepracy bezrobotnych rodziców powracających na rynek pracy. 

Rodzice ci muszą wychowywać co najmniej jedno dziecko w wieku do 6 lat. Grant będzie można też otrzymać za zatrudnienie bezrobotnych, którzy zrezygnowali z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej z uwagi na konieczność sprawowania opieki nad osobą zależną. Na podstawie umowy zawartej ze starostą pracodawca albo przedsiębiorca otrzyma z Funduszu Pracy grant do wysokości 6-krotności minimalnego wynagrodzenia za pracę brutto na utworzenie stanowiska pracy dla bezrobotnego rodzica lub bezrobotnego sprawującego opiekę nad osobą zależną. Pracodawca w umowie zagwarantuje utrzymanie zatrudnienia przez 12 miesięcy w pełnym wymiarze czasu pracy lub przez 18 miesięcy w wymiarze połowy etatu – w przypadku niewywiązania się z tego warunku, będzie musiał zwrócić grant z odsetkami ustawowymi liczonymi od dnia jego otrzymania.

Pracodawcy otrzymają także świadczenie aktywizacyjne z Funduszu Pracy za zatrudnienie skierowanych przez powiatowy urząd pracy bezrobotnych, powracających na rynek pracy po przerwie związanej z wychowywaniem dziecka (np. po urlopie wychowawczym) oraz za bezrobotnych, którzy zrezygnowali z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej z powodu konieczności sprawowania opieki nad osobą zależną.

Źródło: http://www.wirtualnemedia.pl/

 

 

Projekt „PI – innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO 
I RODZINNEGO” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


international
2013-11-21 | Local Actions. Global View / Step Forward

Intercultural news of the week: Lublin Blues Session

Lublin Blues Session

The “Lublin Blues Session 2013” comprises 4 concerts which are taking place from the 21th June until the 23rd November 2013 in Lublin.

In June and July concerts were performed outdoors, and took form of so called “Ogródki Bluesowe” (Blues Tea Gardens); in September, the LSM Culture Centre hosted a concert commemorating the International Blues Music Day and finally in November a club concert and a jam session will be performed.

Performers of the Lublin Blues Session 2013: “LASZUK & ŻUREK”; “ŁUKASZ JEMIOŁA”; “BRUSH YOUR SHOES”; “COŚ TAK O”; “ADAM BLUES BAND” and “MAREK MAKARON BAND”.

The “Lublin Blues Session” is simultaneously the larger music project that has been carried out since 2011 and which includes numerous concerts and music workshops. Releasing an album entitled "LUBLIN BLUES SESSION 2011” with original compositions by local artists was a starting point.

The project is organized by Obszar Działań Artystycznych (ODA) Foundation in co-operation with LSM Culture Centre and a Rock Bar Club. The project is co-financed by the City of Lublin.

23 November, at 20:00 Concert of “Coś tak o" and “Brush your shoes” Rock Bar
You can find more information at: www.scenabluesowa.lublin.pl

Lublin Blues Session

El "Lublin Blues Session 2013" consta de 4 conciertos que están teniendo lugar desde el 21 de junio hasta el 23 de noviembre de 2013 en Lublin.

En junio y julio se llevaron a cabo conciertos al aire libre, y tomó la forma del llamado "Ogródki Bluesowe" (Blues infantil); en septiembre, el Centro de Cultura LSM organizó un concierto en conmemoración del Día Internacional de la Música Blues y finalmente en noviembre se realizará un concierto de club y un jam session.

Artistas del Lublin Blues Session 2013: "LASZUK y Zurek", " ŁUKASZ Jemioła", "BRUSH YOUR SHOES", " Cos TAK O", " ADAM BLUES BAND" y " MAREK Makaron BAND" .

El "Lublin Blues Session" es al mismo tiempo el mayor proyecto musical que se ha llevado a cabo desde 2011 y que incluye numerosos conciertos y talleres de música. Lanzar un álbum titulado "LUBLIN BLUES SESSION 2011" con composiciones originales de artistas locales fue un punto de partida.

El proyecto está organizado por la Fundación Obszar Działań Artystycznych (AOD) en cooperación con el Centro de Cultura LSM y el Bar Club Rock. El proyecto está cofinanciado por el Ayuntamiento de Lublin.


23 de noviembre, 20:00
Concierto de "cos tak o" y "Cepille sus zapatos", Rock Bar

Puede encontrar más información en: www.scenabluesowa.lublin.pl

Lublin Session Blues

Le "Blues Session Lublin 2013» se compose de 4 concerts qui auront lieu du 21 Juin au 23 Novembre 2013, à Lublin.

En Juin et Juillet ont donné des concerts en plein air, en prennant la forme du "Ogródki Bluesowe" (Blues pour des enfants); en Septembre, le Centre culturel de LSM a organisé un concert en commémoration de la Journée internationale de la musique Blues et enfin, en Novembre, il y aura un concert et un club de jam session.

Les artistes de la session Lublin Blues 2013: « Laszuk et Zurek », « ŁUKASZ Jemiola », « BRUSH YOUR SHOES », « Cos TAK O », « ADAM BLUES BAND » et « MAREK Makaron BAND ».

La « Blues Session Lublin » est à la fois le plus grand projet musical qui a été réalisé depuis 2011 et comprend de nombreux concerts et des ateliers de musique. Sortir un album intitulé « LUBLIN BLUES SESSION 2011 » avec des compositions originales d'artistes locaux a été un point de départ.

Le projet a été organisé par la Fondation Działań Obszar Artystycznych (APD) en collaboration avec le Barreau du Centre Culturel du Club LSM et Rock. Le projet est co-financé par la ville de Lublin.

23 novembre, 20:00, Concert « Cos tak o » et « Brush your shoes », Rock Bar

Vous pouvez trouver plus d'informations à l'adresse: www.scenabluesowa.lublin.pl

 

 


mazowieckie
2013-11-20 | PI - Innowacyjny model godzenie przez kobiety życia zawodowego i rodzinnego

Z cyklu słowniczek: gamelearning

Gamelearning są to działania związane z optymalizacją procesów dotyczących zasobów ludzkich, by organizacja mogła w pełni korzystać z potencjału swoich pracowników. Ludzie są najważniejszym zasobem każdej organizacji, a ponieważ ten obszar jest zmienny, wpływa to nie tylko na stabilność, ale również koszty zarządzania nim oraz jego rozwoju. By optymalizować procesy zachodzące w tym obszarze, organizacje poświęcają coraz więcej uwagi i czasu szukając rozwiązań, które wesprą je w tym zakresie. Gamelearning jest odpowiedzią na tę potrzebę, odpowiedzią by w innowacyjny sposób zarządzać zasobami ludzkimi.

Źródło: http://www.gamelearning.pl/index.php/idea

 

 

Projekt „PI – innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO 
I RODZINNEGO” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


mazowieckie
2013-11-19 | PI - Innowacyjny model godzenie przez kobiety życia zawodowego i rodzinnego

Polki cieszą się z niższych zarobków?

Według Diagnozy Społecznej kobiety w Polsce zarabiają mniej od mężczyzn, ale nie czują się dyskryminowane. Prof. Janusz Czapiński tłumaczy to przywiązaniem do tradycyjnego podziału ról, minister Agnieszka Kozłowska-Rajewicz - dystansem do słowa dyskryminacja.

Jak pokazała tegoroczna Diagnoza Społeczna, kobiety w Polsce są dyskryminowane np. w zakresie zarobków - przeciętny dochód deklarowany przez nie jest o 1/4 niższy od dochodu mężczyzn (podobnie było w 2009 i 2011 r.). Nie wynika to ze statusu społeczno-zawodowego - we wszystkich grupach, z wyjątkiem rencistów, różnica jest taka sama lub zbliżona. Również w grupach zawodowych o względnie wyrównanych kompetencjach, obowiązkach i stanowiskach różnica w dochodach między kobietami i mężczyznami nie znika, choć spada do 19-20 proc.

Zdaniem prof. Czapińskiego, jednego z autorów Diagnozy, wyniki świadczą o tym, że nadal Polacy mają tradycyjne wyobrażenie o podziale ról. Wprawdzie rośnie grupa Polek dobrze wykształconych, które mają dość stereotypów i nie widzą powodu, dla którego piastując to samo stanowisko, mając to samo przygotowanie i kompetencje, co mężczyźni, dostają mniej pieniędzy. Ale ogromna większość kobiet wciąż przyjmuje za naturalne, że osobą w rodzinie, która ma zapewnić byt, jest mężczyzna - powiedział.

Innego zdania jest pełnomocniczka rządu ds. równego traktowania Agnieszka Kozłowska-Rajewicz. Nie wydaje mi się, by powodem tego, że kobiety nie czują się dyskryminowane, mimo że za tę samą pracę dostają mniej pieniędzy, jest przywiązanie do tradycyjnego podziału ról. Raczej bym to wiązała z kwestią językową – powiedziała.

- Jeśli chodzi o lukę płacową, czyli różnicę w zarobkach kobiet i mężczyzn, jest ona często przedstawiana przez kobiety jako dowód niesprawiedliwości społecznej i nierównego traktowania nie tyle w konkretnym zakładzie pracy, co generalnie przez system. Ale zdarzają się przypadki, kiedy kobiety zarabiają mniej za pracę tej samej wartości, i wiele z nich zdaje sobie sprawę, że to jest niezgodne z prawem i nie powinno mieć miejsca - dodała.

Źródło: http://tech.money.pl/medycyna/artykul/polki-ciesza-sie-z-nizszych-zarobkow,120,0,1413752.html

 

Projekt „PI – innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO 
I RODZINNEGO” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


świętokrzyskie
2013-11-19 | Staż krokiem do pracy

Już ponad 40 zgłoszeń do grupy II w ramach projektu „Staż krokiem do pracy”!

Szanowni Państwo,

ze względu na bardzo duże zainteresowanie udziałem w projekcie oraz dużą liczbę zgłoszeń, które już wpłynęły do biura projektu, informujemy, iż osoby, które będą składać dokumenty od dnia 19.11.2013 w przypadku grupy II (obejmującej m. in. szkolenie „Kadry i Płace z obsługą Symfonii”), znajdą się dopiero na 31 miejscu (i kolejnych miejscach) Listy Rezerwowej, co w praktyce oznacza brak szans zakwalifikowania do projektu.

Natomiast cały czas zachęcamy do składania zgłoszeń do grupy I (obejmującej m. in. szkolenie „Grafika komputerowa”).

Jednocześnie przypominamy, iż w okresie kwiecień – maj 2014 r. będą przyjmowane zgłoszenia do kolejnych grup (grupy III obejmującej m. in. szkolenie „Organizacja usług kateringowych” oraz do grupy IV (obejmującej m.in. szkolenie „Handel i obsługa klienta z językiem angielskim”. Serdecznie zapraszamy do składania dokumentów w okresie kwiecień-maj 2014 r.!

Więcej informacji o projekcie znajduje się w zakładce Rekrutacja.

 

Projekt "Staż krokiem do pracy" jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 


mazowieckie
2013-11-18 | PI - Innowacyjny model godzenie przez kobiety życia zawodowego i rodzinnego

Tu rządzi płeć piękna

Aż 59 proc. szefów działów personalnych na całym świecie to kobiety. Polska jest pod tym względem druga na świecie.

Najwięcej kobiet szefów HR pracuje w Australii i Nowej Zelandii (69 proc.), na drugim miejscu jest Ameryka Północna (66 proc.), a na trzecim Azja (60 proc.). W Europie i Ameryce Południowej na stanowiskach szefów HR więcej jest mężczyzn (54 proc.) — pokazują badania „Globalny Barometr HR 2013” firmy Michael Page. Gdy się przyjrzeć poszczególnym krajom, okaże się, że najwięcej kobiet szefów HR pracuje w Rosji — aż 84 proc. Natomiast na drugim miejscu jest Polska — 73 proc., która nieco wyprzedza Chiny — 71 proc.

Źródło: http://hrstandard.pl/2013/10/30/tu-rzadzi-plec-piekna/

 

Projekt „PI – innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO 
I RODZINNEGO” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


podkarpackie
2013-11-18 | Aktywne obywatelstwo

Kampania radiowa promująca poradnictwo prawne i obywatelskie

Z przyjemnością informujemy, iż 16 listopada 2013 r. rozpoczęła się kampania radiowa promująca bezpłatne poradnictwo prawne i obywatelskie na antenie Radia Leliwa 93,5 i 104,7 FM. Kampania będzie trwała do 29 listopada 2013 r. włącznie. W Radiu Leliwa można usłyszeć 2 rodzaje spotów.

Spoty mają za zadanie zwrócenie uwagi na poradnictwo prawne i obywatelskie oraz tematykę związaną z aktywną postawą obywatelską.

Zapraszamy do podzakładki Upowszechnianie poradnictwa prawnego i obywatelskiego, gdzie również można odsłuchać spotów a mieszkańców powiatów niżańskiego, stalowowolskiego, tarnobrzeskiego i miasta Tarnobrzeg zapraszamy do korzystania z usług Biur Porad Prawnych i Obywatelskich.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


ogólnopolskie
2013-11-18 | Mikroprzedsiębiorstwo - makromożliwości

Rozpoczęcie szkolenia "Księgowość komputerowa"

Szanowni Państwo,
 
informujemy, że w czwartek 14 listopada br. w Lublinie rozpoczęło się szkolenie "Księgowość komputerowa"
 
Zapraszamy do zapoznania się z fotogalerią z tego wydarzenia.
 
 
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznegostrony: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 | 281 | 282 | 283 | 284 | 285 | 286 |

+ poprzednia strona | następna strona +

  • start
  • oferta
  • dzialania
  • praca
  • polecamy
  • kontakt
2009 © Fundacja "Fundusz Inicjatyw" ul. Seweryna Sierpińskiego 24/5, 20-448 Lublin, NIP: 9462553005, REGON: 060368615, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000306907,
Biuro Fundacji ul. Narutowicza 57/4, 20-016 Lublin, tel/fax: 081 532 10 30
e-mail: ffi@ffi.org.pl | mapa serwisu | Polityka dot. plików cookie


Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej +