Podziel się książką

Fundacja "Fundusz Inicjatyw" w ramach swojej działalności statutowej prowadzi bibliotekę FFI, która dysponuje atrakcyjnym, ale wciąż skromnym zbiorem książek. Wspólnymi siłami i z Waszą pomocą chcemy wzbogacić zasoby naszej biblioteki. Jeżeli posiadasz niepotrzebne książki w dobrym stanie i chcesz podzielić się nimi z innymi osobami, zachęcamy do oddania ich na rzecz Biblioteki FFI.

a) Możesz oddać nam swoją książkę na zawsze,
b) Możesz pożyczyć nam książkę na okres 1 roku, a potem ją odebrać.

Ze względu na przekazaną nam w ostatnim czasie dużą ilość książek z kategorii beletrystki (powieści, opowiadania, nowele itp., przede wszystkim o charakterze rozrywkowym) od dnia 20 marca 2013 r. przyjmujemy wyłącznie książki branżowe, związane z rozwojem zawodowym np. z zakresu ekonomii, funduszy europejskich.

Biblioteka bezpłatnie udostępnia swoje zbiory każdej zainteresowanej osobie fizycznej i organizacjom pozarządowym. Powierzone nam książki będą służyły osobistemu i zawodowemu rozwojowi wielu osób. Książki i publikacje można oddawać osobiście w bibliotece w godzinach jej otwarcia lub przesyłać pocztą na adres biblioteki FFI:

Fundacja "Fundusz Inicjatyw", ul. Narutowicza 57/6, 20-016 Lublin.

Biblioteka zastrzega sobie prawo do nie przyjęcia książek, które są zniszczone, nieaktualne (np. z nieaktualnym stanem prawnym), propagują określone ideologie. Wówczas osoba dostarczająca książki zobowiązana jest do ich odebrania.

Przekazując książki poinformuj nas czy wyrażasz zgodę na upowszechnienie swoich danych (imię i nazwisko oraz miasto zamieszkania), które zostaną umieszczone na liście darczyńców. Lista darczyńców biblioteki zostanie umieszczona na naszej stronie internetowej.

Zapraszamy również do korzystania ze zbiorów biblioteki. Aktualny wykaz książek i publikacji znajduje się na stronie internetowej Fundacji: www.ffi.org.pl w zakładce "Wypożycz książkę".

Biblioteka jest otwarta od poniedziałku do piątku w godz. 09:00-18:00. W razie pytań i wątpliwości prosimy o kontakt z osobą odpowiedzialną za bibliotekę - Małgorzatą Jończyk pod numerem tel. 81 532 10 30.
Nic o nas bez nas = empowerment

Termin "empowerment" oznacza zaangażowanie grup napotykających problemy społeczne oraz ich przedstawicieli w prace projektowe. W odniesieniu do projektów innowacyjnych empowerment to zaangażowanie w proces wypracowywania innowacyjnych rozwiązań przedstawicieli grup docelowych.

Interesuje Cię sytuacja kobiet na rynku pracy? Korzystasz z elastycznych form zatrudnienia? Masz pomysły jak godzić życie zawodowe z rodzinnym? Chcesz w swoim zakładzie pracy przetestować lub wdrożyć model godzenia życia zawodowego i rodzinnego z korzyścią dla osób, które zatrudniasz oraz z korzyścią dla zakładu pracy i efektywności działań? Chcesz podzielić się swoimi refleksjami? Masz konkretne propozycje rozwiązań organizacyjnych/prawnych? Podziel się nimi. Mogą one stać się częścią innowacyjnego modelu, który zostanie bezpłatnie udostępniony szerokim grupom odbiorców. Twoje zdanie może mieć realny wpływ na działania projektowe.

Wypowiedz się na forum! Weź udział w sondzie! Napisz do nas na ffi@ffi.org.pl! Odwiedź nas w biurze projektu w Radomiu!

Będziemy organizować cykliczne spotkania dotyczące postępów prac nad modelem. Chcesz wziąć udział w spotkaniu? Skontaktuj się z nami!

Serdecznie zapraszamy! Twoja opinia dużo dla nas znaczy!

Fundacja "Fundusz Inicjatyw" zaprasza do udziału w projekcie: "PI - innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO I RODZINNEGO"

OFERUJEMY BEZPŁATNIE: ZAPEWNIAMY: (dokumenty zgłoszeniowe na stronie www.ffi.org.pl, podstrona dot. projektu)

Kontakt:

Fundacja "Fundusz Inicjatyw"
ul. ŻEROMSKIEGO 94/115
26-600 RADOM
TEL./FAKS 48 370 36 71
TEL. KOM. 519 144 716
e-mail: ffi@ffi.org.pl

Projekt "PI - Innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO I RODZINNEGO" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 

Z ostatniej chwili - archiwum aktualnościwybierz projekt:mazowieckie
2013-10-18 | PI - Innowacyjny model godzenie przez kobiety życia zawodowego i rodzinnego

Urlop szkoleniowy – czyli jak pogodzić pracę z nauką

Kodeks pracy mówi, iż pracodawca powinien ułatwić pracownikowi podnoszenie kwalifikacji zawodowych, przez co rozumie się zdobywanie lub uzupełnianie wiedzy i umiejętności z inicjatywy pracodawcy albo za jego zgodą. W związku z tym pracownikowi, który zdecyduje się na podnoszenie kwalifikacji, przysługuje urlop szkoleniowy lub zwolnienie z całości lub części dnia pracy, na czas niezbędny, by punktualnie przybyć na obowiązkowe zajęcia oraz na czas ich trwania. Wymiar urlopu szkoleniowego uzależniony jest od okoliczności, w związku z którą zostaje on udzielony. Dla pracownika, który przystępuje do egzaminu eksternistycznego, maturalnego lub egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe wymiar urlopu to 6 dni. Na przygotowanie pracy dyplomowej, przygotowanie się i przystąpienie do egzaminu dyplomowego w ostatnim roku studiów pracownik otrzyma 21 dni. Urlopu szkoleniowego udziela się w dni, które dla pracownika są dniami pracy. Kodeks pracy nie określa w sposób jednoznaczny czy urlop szkoleniowy musi być wykorzystany jednorazowo w całości, czy też może on być dzielony na części. W praktyce, to strony umowy o tym decydują. Biorąc jednak pod uwagę różne okoliczności takiego urlopu, zasadne wydaje się przyjęcie stanowiska popierającego dzielenie wymiaru urlopu szkoleniowego. Za ten okres pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia. Pracodawca może przyznać pracownikowi podnoszącemu kwalifikacje zawodowe również dodatkowe świadczenia, takie jak: opłaty za kształcenie, przejazdy, podręczniki i zakwaterowanie.

Należy pamiętać, iż każdy pracownik, który nie wywiąże się z obowiązków zawartych w umowie szkoleniowej, którą zawiera w celu określenia praw i obowiązków stron, zobowiązany jest do zwrotu kosztów poniesionych przez pracodawcę, w wysokości proporcjonalnej do okresu zatrudniania po ukończeniu podnoszenia kwalifikacji zawodowych lub okresu zatrudnienia w czasie ich podnoszenia.

Pracodawca może domagać się zwrotu świadczeń w sytuacji, gdy pracownik bez uzasadnionej przyczyny nie podejmie podnoszenia kwalifikacji zawodowych lub je przerwie albo rozwiąże umowę za wypowiedzeniem, z wyjątkiem, gdy przyczyną wypowiedzenia jest mobbing lub bez wypowiedzenia, mimo braku przyczyn uzasadniających. O zwrot kosztów może ubiegać się również pracodawca, który rozwiąże stosunek pracy bez wypowiedzenia z winy pracownika, w trakcie podnoszenia kwalifikacji zawodowych lub po ich ukończeniu w terminie nie dłuższym niż trzy lata.

Pracownik, który zdobywa lub uzupełnia wiedzę oraz umiejętności na innych zasadach może wystąpić o zwolnienie z całości lub części dnia pracy bez zachowania prawa do wynagrodzenia lub o urlop bezpłatny.

Źródło: http://zielonalinia.pl/

 

 

Projekt „PI – innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO 
I RODZINNEGO” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


lubelskie
2013-10-18 |

Spotkanie konsultacyjne Programu współpracy na rok 2014

Na wniosek organizacji zajmujących się pomocą społeczną oraz Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Lublin zmianie ulega październikowy termin konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz Radą Działalności Pożytku Publicznego Miasta Lublin projektu Programu współpracy Gminy Lublin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2014.

Konsultacje zostają przedłużone do dn. 30 października 2013 r.  

Harmonogram konsultacji wygląda w sposób następujący:
1. Czas trwania konsultacji:
Od 4 do 30 października 2013 r. można zgłaszać swoje uwagi do projektu na adres e-mail: ngo@lublin.eu

2. Spotkania konsultacyjne:
W ramach konsultacji projektu odbędą się dwa spotkania:

24 października 2013 r., godz. 16:00, sala nr 2, Ratusz – spotkanie poświęcone wszystkim obszarom współpracy poza pomocą społeczną;
29 października 2013 r., godz. 16:00, sala nr 2, Ratusz – spotkanie tematyczne poświęcone współpracy w dziedzinie pomocy społecznej prowadzących działalność w dziedzinie pomocy społecznej.

Źródło oraz więcej informacji: www.ffi.org.pl


podkarpackie
2013-10-18 | Aktywne obywatelstwo

Konkurs o Nagrodę Obywatelską Prezydenta

Kancelaria Prezydenta RP zachęca do przesyłania wniosków, dotyczących dobrych praktyk, do 31 stycznia 2014 r. w celu umieszczenia ich na Witrynie Obywatelskiej.
Za najwybitniejsze osiągnięcia wybrane wśród działań zamieszczonych na Witrynie zostanie przyznana Nagroda Obywatelska Prezydenta RP.

Wnioski mogą składać np. samorządy, stowarzyszenia, jednostki pomocnicze, mieszkańcy oraz organizacje pozarządowe.
Witryna Obywatelska Prezydenta RP gromadzi i rozpowszechnia dobre praktyki w trzech kategoriach:
- Wspólnota Obywatelska,
- Partnerstwo Samorządowe,
- Obywatelska Inicjatywa Lokalna.
Wręczenie nagród odbędzie się podczas obchodów Dni Samorządu Terytorialnego.

Źródło: www.wiadomosci.ngo.pl

Więcej informacji:
www.prezydent.pl


ogólnopolskie
2013-10-18 |

FFI poleca: Kulturalny weekend w Lublinie

Zapraszamy do zapoznania z przeglądem najciekawszych wydarzeń kulturalnych na najbliższy weekend w Lublinie.

Warto zwrócić uwagę na ostatnie dni Konfrontacji Teatralnych

Przegląd kulturalny FFI: weekend 18-20 października 2013 


international
2013-10-18 | Local Actions. Global View / Step Forward

Zapraszamy na spotkanie dotyczące równości szans kobiet i mężczyzn

Serdecznie zapraszamy do udziału w pierwszym spotkaniu z cyklu Equality Academy, dotyczącym równości szans kobiet i mężczyzn.

Wydarzenie jest organizowane przez dwójkę sympatycznych wolontariuszy z Hiszpanii: Marię i Davida, których Fundacja "Fundusz Inicjatyw" gości w ramach Wolontariatu Europejskiego, Programu Młodzież w Działaniu.

Głównym celem spotkania jest wzrost świadomości i wiedzy na ten temat.

Spotkanie odbędzie się w poniedziałek 21 października 2013 w Lublinie, w Kawiarni Kawka przy ul. Okopowej 9, o godz. 18:00.

Zajęcia będą odbywały się w j. angielskim.
Dla osób, które chciałyby wziąć udział a nie znają angielskiego zapewniamy tłumaczenie.

Więcej informacji na temat spotkania: 
www.facebook.com/womenequalityacademy 

 


mazowieckie
2013-10-17 | PI - Innowacyjny model godzenie przez kobiety życia zawodowego i rodzinnego

„Jak wprowadzić Kartę Dużej Rodziny?”

Czym jest karta dużej rodziny? Jak wprowadzić ją w samorządzie? Jakie korzyści wynikają z jej wprowadzenia? Odpowiedzi na te pytania zawiera informator dla samorządów opracowany przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Związek Dużych Rodzin „Trzy Plus” oraz samorząd Grodziska Mazowieckiego, Żabiej Woli (mazowieckie) i Lublina.

Karta Dużych Rodzin zawiera zbiór przywilejów dla rodzin posiadających troje i więcej dzieci. Do jej uzyskania nie jest wymagane kryterium dochodowe. Karta może upoważniać do zniżek np. przy zakupie biletów na komunikację miejską, przy wejściu na miejską pływalnię lub inne obiekty sportowe, do kina lub teatru, a także do ulg w opłatach za przedszkole.

Każdy z samorządów może wspierać rodziny 3+, oferując im m.in. karty dużych rodzin. Do września br. kartę dużej rodziny wprowadziło prawie sto samorządów (94). Najwięcej jest ich w województwie mazowieckim (32), śląskim (12) oraz łódzkim (8). Wskaźniki demograficzne pokazują, że już w 2035 r. będzie nas cztery razy mniej. Musimy temu przeciwdziałać i wspierać wszelkie działania na rzecz rodzin wielodzietnych – podkreśla Grzegorz Benedykciński – burmistrz Grodziska Mazowieckiego, który jako jeden z pierwszych wprowadził kartę.

Ministerstwo wspólnie z samorządami: Grodziska Mazowieckiego, Żabiej Woli i Lublina oraz Związkiem Dużych Rodzin 3+ przygotowało poradnik dla samorządów „Jak wprowadzić Kartę Dużej Rodziny?”. Znajdują się w nim m.in. wskazówki, jak - krok po kroku - wprowadzić kartę w samorządach, a także sprawdzone pomysły, jak najlepiej ją zastosować. Opisano w nim również doświadczenia samorządów, które już od dłuższego czasu skutecznie wspierają wielodzietne rodziny, m.in. Lublina, Krakowa, Grodziska Mazowieckiego, powiatu wołomińskiego oraz tarnowskiego. Poradnik trafi do wszystkich samorządów. Można go również pobrać w formie elektronicznej ze strony Ministerstwa.

Wprowadzenie Karty może przynieść szereg korzyści takich, jak obniżanie kosztów comiesięcznych rachunków rodzin oraz umożliwienie aktywnego spędzania czasu dla całej wielodzietnej rodziny.

Źródło: http://www.mpips.gov.pl/

 

 

Projekt „PI – innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO 
I RODZINNEGO” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


mazowieckie
2013-10-16 | PI - Innowacyjny model godzenie przez kobiety życia zawodowego i rodzinnego

Stopa bezrobocia nie wzrosła od 7 miesięcy

Stopa bezrobocia była we wrześniu dokładnie taka sama, jak w sierpniu - wynosiła 13 proc. Na koniec września w urzędach pracy zarejestrowanych było 2,08 mln osób bezrobotnych. To o 0,9 tys. osób mniej, niż w sierpniu - podało 7 października Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.
W ubiegłym roku o tej porze bezrobocie rosło.

Zarejestrowanych bezrobotnych było o 14,3 tys. więcej niż teraz. Liczba zarejestrowanych osób bezrobotnych zmniejszyła się w dziewięciu województwach. Najsilniejszy spadek bezrobocia był w województwie małopolskim (o 1,4 tys. osób), łódzkim (1,3 tys. osób) oraz lubuskim (o 0,3 tys. osób). Bezrobocie spadało także w województwie dolnośląskim, lubelskim, mazowieckim, podkarpackim, podlaskim i wielkopolskim.

Pracodawcy zgłosili we wrześniu do urzędów pracy 72,9 tys. wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej. Wzrost liczby wakatów nastąpił w czterech województwach: lubuskim, mazowieckim, śląskim i zachodniopomorskim. Najwięcej ofert pracy przybyło w województwie lubuskim, gdzie liczba ofert zwiększyła się o 0,4 tys., czyli o 13 proc. w stosunku do sierpnia.

Źródło: http://gazetapraca.pl/

 

 

Projekt „PI – innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO 
I RODZINNEGO” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


podkarpackie
2013-10-16 | Aktywne obywatelstwo

Aktualizacja harmonogramu dyżurów w BPPiO w Nisku na październik 2013 r.

Informujemy, iż zmianie uległ harmonogram dyżurów doradców prawnych i obywatelskich na miesiąc październik 2013 r. w BPPiO w Nisku. Aktualny harmonogram dyżurów jest dostępny w podzakładce Harmonogramy dyżurów w BPPiO.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


podkarpackie
2013-10-15 | Aktywne obywatelstwo

Aktualizacja harmonogramu dyżurów w BPPiO w Nisku na październik 2013 r.

Informujemy, iż zmianie uległ harmonogram dyżurów doradców prawnych i obywatelskich na miesiąc październik 2013 r. w BPPiO w Nisku. Aktualny harmonogram dyżurów jest dostępny w podzakładce Harmonogramy dyżurów w BPPiO.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


mazowieckie
2013-10-15 | PI - Innowacyjny model godzenie przez kobiety życia zawodowego i rodzinnego

Polki cenią lekarzy i przedsiębiorców

Ranking zawodów. Poprawił się wizerunek biznesmenów. Przynajmniej wśród Polek, dla których to druga najbardziej pożyteczna grupa społeczna. Zdecydowanymi liderami wizerunkowego rankingu ośmiu grup zawodowych są lekarze. To oni zdobyli najwyższą ogólną ocenę w badaniu, które przeprowadziły na przełomie września i października Dom Badawczy Maison i Ogólnopolski Panel Badawczy Ariadna na zlecenie Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej oraz Związku Przedsiębiorców i Pracodawców.

 

Prawie dziewięć na dziesięć z 535 ankietowanych Polek uznało zawód lekarza za bardzo pożyteczny. Zaraz za nimi uplasowali się przedsiębiorcy, których przydatność docenia ponad ¾ pań. Biznesmeni wyprzedzili nauczycieli, żołnierzy, prawników, urzędników, nie wspominając o związkowcach (za pożytecznych uważa ich co czwarta z Polek) oraz zamykających ranking i najgorzej ocenianych politykach.

Tylko 14% uczestniczek internetowej ankiety docenia ich przydatność. Jeszcze mniej (niespełna 9%) uważa, że politycy zasługują na szacunek. Nieco lepiej wypadli tu związkowcy (22,5%). Za najbardziej godnych szacunku Polki uważają lekarzy, choć niewiele ustępują im żołnierze i nauczyciele.

Dobre oceny zebrali też przedsiębiorcy – ponad 56% kobiet twierdzi, że przedstawiciele tej grupy zawodowej zasługują na szacunek. Biznesmeni zajmują za to zdecydowanie pierwsze miejsce jako kandydaci na męża. Ponad 27% uczestniczek ankiety właśnie ich wybrałoby na partnerów życiowych. Co ciekawe nieco inne aspiracje kobiety mają dla swych córek – w tym przypadku za najbardziej pożądanych kandydatów na zięcia uznały lekarza i prawnika. Żadna z pań nie wybrałaby na zięcia albo męża związkowca. Politycy też nie mają dobrych notowań na małżeńskim rynku – tylko jedna na sto pań zaakceptowałaby ich w najbliższej rodzinie.

Źródło: http://www.ekonomia.rp.pl/

 

 

Projekt „PI – innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO 
I RODZINNEGO” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
strony: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 | 281 | 282 | 283 | 284 | 285 | 286 |

+ poprzednia strona | następna strona +

  • start
  • oferta
  • dzialania
  • praca
  • polecamy
  • kontakt
2009 © Fundacja "Fundusz Inicjatyw" ul. Seweryna Sierpińskiego 24/5, 20-448 Lublin, NIP: 9462553005, REGON: 060368615, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000306907,
Biuro Fundacji ul. Narutowicza 57/4, 20-016 Lublin, tel/fax: 081 532 10 30
e-mail: ffi@ffi.org.pl | mapa serwisu | Polityka dot. plików cookie


Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej +