Podziel się książką

Fundacja "Fundusz Inicjatyw" w ramach swojej działalności statutowej prowadzi bibliotekę FFI, która dysponuje atrakcyjnym, ale wciąż skromnym zbiorem książek. Wspólnymi siłami i z Waszą pomocą chcemy wzbogacić zasoby naszej biblioteki. Jeżeli posiadasz niepotrzebne książki w dobrym stanie i chcesz podzielić się nimi z innymi osobami, zachęcamy do oddania ich na rzecz Biblioteki FFI.

a) Możesz oddać nam swoją książkę na zawsze,
b) Możesz pożyczyć nam książkę na okres 1 roku, a potem ją odebrać.

Ze względu na przekazaną nam w ostatnim czasie dużą ilość książek z kategorii beletrystki (powieści, opowiadania, nowele itp., przede wszystkim o charakterze rozrywkowym) od dnia 20 marca 2013 r. przyjmujemy wyłącznie książki branżowe, związane z rozwojem zawodowym np. z zakresu ekonomii, funduszy europejskich.

Biblioteka bezpłatnie udostępnia swoje zbiory każdej zainteresowanej osobie fizycznej i organizacjom pozarządowym. Powierzone nam książki będą służyły osobistemu i zawodowemu rozwojowi wielu osób. Książki i publikacje można oddawać osobiście w bibliotece w godzinach jej otwarcia lub przesyłać pocztą na adres biblioteki FFI:

Fundacja "Fundusz Inicjatyw", ul. Narutowicza 57/6, 20-016 Lublin.

Biblioteka zastrzega sobie prawo do nie przyjęcia książek, które są zniszczone, nieaktualne (np. z nieaktualnym stanem prawnym), propagują określone ideologie. Wówczas osoba dostarczająca książki zobowiązana jest do ich odebrania.

Przekazując książki poinformuj nas czy wyrażasz zgodę na upowszechnienie swoich danych (imię i nazwisko oraz miasto zamieszkania), które zostaną umieszczone na liście darczyńców. Lista darczyńców biblioteki zostanie umieszczona na naszej stronie internetowej.

Zapraszamy również do korzystania ze zbiorów biblioteki. Aktualny wykaz książek i publikacji znajduje się na stronie internetowej Fundacji: www.ffi.org.pl w zakładce "Wypożycz książkę".

Biblioteka jest otwarta od poniedziałku do piątku w godz. 09:00-18:00. W razie pytań i wątpliwości prosimy o kontakt z osobą odpowiedzialną za bibliotekę - Małgorzatą Jończyk pod numerem tel. 81 532 10 30.
Nic o nas bez nas = empowerment

Termin "empowerment" oznacza zaangażowanie grup napotykających problemy społeczne oraz ich przedstawicieli w prace projektowe. W odniesieniu do projektów innowacyjnych empowerment to zaangażowanie w proces wypracowywania innowacyjnych rozwiązań przedstawicieli grup docelowych.

Interesuje Cię sytuacja kobiet na rynku pracy? Korzystasz z elastycznych form zatrudnienia? Masz pomysły jak godzić życie zawodowe z rodzinnym? Chcesz w swoim zakładzie pracy przetestować lub wdrożyć model godzenia życia zawodowego i rodzinnego z korzyścią dla osób, które zatrudniasz oraz z korzyścią dla zakładu pracy i efektywności działań? Chcesz podzielić się swoimi refleksjami? Masz konkretne propozycje rozwiązań organizacyjnych/prawnych? Podziel się nimi. Mogą one stać się częścią innowacyjnego modelu, który zostanie bezpłatnie udostępniony szerokim grupom odbiorców. Twoje zdanie może mieć realny wpływ na działania projektowe.

Wypowiedz się na forum! Weź udział w sondzie! Napisz do nas na ffi@ffi.org.pl! Odwiedź nas w biurze projektu w Radomiu!

Będziemy organizować cykliczne spotkania dotyczące postępów prac nad modelem. Chcesz wziąć udział w spotkaniu? Skontaktuj się z nami!

Serdecznie zapraszamy! Twoja opinia dużo dla nas znaczy!

Fundacja "Fundusz Inicjatyw" zaprasza do udziału w projekcie: "PI - innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO I RODZINNEGO"

OFERUJEMY BEZPŁATNIE: ZAPEWNIAMY: (dokumenty zgłoszeniowe na stronie www.ffi.org.pl, podstrona dot. projektu)

Kontakt:

Fundacja "Fundusz Inicjatyw"
ul. ŻEROMSKIEGO 94/115
26-600 RADOM
TEL./FAKS 48 370 36 71
TEL. KOM. 519 144 716
e-mail: ffi@ffi.org.pl

Projekt "PI - Innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO I RODZINNEGO" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 

Z ostatniej chwili - archiwum aktualnościwybierz projekt:lubelskie
2013-09-27 |

FFI poleca: Kulturalny weekend w Lublinie

Zachęcamy do udziału w wydarzeniach kulturalnych w ten weekend

Przegląd kulturalny FFI weekend 27-29 września 2013 


mazowieckie
2013-09-26 | Badania dla Rozwoju Mazowsza

Kondycja branży transportowej

Europejski Fundusz Leasingowy SA (EFL) 17 września br. zaprezentował raport pt. „Transport pod lupą”. W ramach raportu przedstawiono wyniki badań kondycji firm transportowych oraz finansowych aspektów prowadzenia działalności biznesu transportowego w Polsce. Badania na potrzeby raportu przeprowadził Instytut Keralla Research.
W raporcie wskazano, że większość przedsiębiorców prowadzących działalność w branży transportowej przechodzi aktualnie jeden z trudniejszych momentów w prowadzonym biznesie. Dominują negatywne oceny dotyczące kondycji gospodarki. Przedstawiciele branży transportowej zgodnie twierdzą, że ostatnie półrocze nie sprzyjało ich działalności - minione 6 miesięcy negatywnie komentuje 77 proc. ankietowanych. Pesymistycznie oceniana jest przez ankietowanych również druga część 2013 roku. Zdaniem 42 proc. badanych, sytuacja raczej nie będzie sprzyjać branży i zdecydowanie nie będzie sprzyjać w ocenie 16,3 proc. ankietowanych.
Wśród barier, jakie napotykają w swojej działalności firmy transportowe, niemal jednym głosem przedsiębiorcy wskazują: topniejącą marżę za świadczone usługi (82 proc.), wysoką konkurencję wewnątrz kraju (62,2 proc.), która uruchamia mechanizm dumpingu i jeszcze mocniej wpływa na trudności przedsiębiorstw, nękanie kontrolami (25 proc.), zbyt rozbudowany system przepisów (35,8 proc.), przy jednocześnie wysokich kosztach paliwa (44,6 proc.), ubezpieczeń (15,1 proc.) czy obsługi zatrudnienia (70 proc.).
Mimo tych negatywnych ocen, autorzy raportu „Transport pod lupą” wskazują, że blisko jedna trzecia przewoźników rozważa podjęcie inwestycji w samochody. Wśród nich blisko 60 proc. przedsiębiorców zamierza skorzystać z finansowania leasingiem, ponad 43 proc. rozważa gotówkę, więcej niż 12 proc. kredyt i niecałe 4 proc. wynajem długoterminowy. Przewoźnicy uważają, że w nadchodzącym roku będą kupować nowe pojazdy, aby uniknąć wyższych stawek myta dla modeli spełniających starsze normy emisji spalin - tak odpowiedziało ponad 30 proc. badanych. Blisko 29 proc. jest zdania, że firmy transportowe zamiast kupować ciężarówki, zaczną je wynajmować.
Chociaż przewoźnicy kupują w znacznej części używane samochody i posługują się głównie gotówką, to aż 55 proc. z nich uważa, że nie ma kłopotów w dostępie do zewnętrznego finansowania. Na trudności w dostępie do finansowania wskazuje 28,5 proc. Wśród najczęściej wymienianych barier finansowania, 52,6 proc. przedsiębiorców wskazało na zaostrzenie kryteriów. 37,7 proc. respondentów stwierdziło, że brakuje ofert dostosowanych do specyfiki branży transportowej, natomiast co czwarty ankietowany narzekał na wysokie koszty zewnętrznego finansowania. Niepewność gospodarcza i obawa przed pogorszeniem sytuacji firmy była barierą do wykorzystania zewnętrznego finansowania dla 22,8 proc. pytanych.

Pełna treść raportu dostępna pod adresem:
http://www.efl.pl/aktualnosci/Transport_raport.pdf

Projekt „Badania dla Rozwoju Mazowsza” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


mazowieckie
2013-09-26 | PI - Innowacyjny model godzenie przez kobiety życia zawodowego i rodzinnego

Z cyklu słowniczek: Staż dla osób bezrobotnych

Staż dla osób bezrobotnych oznacza nabywanie przez bezrobotnego umiejętności praktycznych, niezbędnych do podjęcia pracy przez wykonywanie zadań w miejscu pracy bez nawiązania stosunku pracy z pracodawcą.

Staż można zorganizować na okres nie krótszy niż 3 miesiące i nie dłuższy niż 6 miesięcy dla osób będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy:

 • bezrobotnych do 25 roku życia
 • bezrobotnych długotrwale albo po zakończeniu realizacji kontraktu socjalnego, o którym mowa w art. 50 ust. 2 pkt 2, albo kobiet, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka
 • bezrobotnych powyżej 50 roku życia
 • bezrobotnych bez kwalifikacji zawodowych, bez doświadczenia zawodowego lub bez wykształcenia średniego
 • bezrobotnych samotnie wychowujących co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia
 • bezrobotnych, którzy po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęli zatrudnienia
 • bezrobotnych niepełnosprawnych

Osoba bezrobotna do 25 roku życia oraz osoba, która w okresie 12 miesięcy od ukończenia szkoły wyższej nie ukończyła 27 roku życia może być skierowana na staż trwający od 3 do 12 miesięcy.

Staż odbywa się na podstawie umowy zawartej przez Starostę (w przypadku Warszawy - Prezydenta) z pracodawcą wg programu dołączonego do złożonego wniosku, określającego nazwę zawodu, zakres zadań, rodzaj uzyskiwanych kwalifikacji i sposób ich potwierdzenia oraz opiekuna osoby objętej programem stażu.

Bezrobotnemu, na okres odbywania stażu, zostaje przyznane stypendium w wysokości 120% kwoty zasiłku dla bezrobotnych, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy."

Bezrobotnemu odbywającemu staż pracodawca zobowiązany jest do udzielania 2 dni wolnych za każde 30 dni kalendarzowe odbywania stażu. Za dni wolne przysługuje stypendium.

Pracodawca po zakończeniu stażu wydaje opinię zawierającą informacje o realizowanych zadaniach oraz umiejętnościach praktycznych pozyskanych w trakcie stażu.

Zainteresowany pracodawca składa wniosek o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu wraz z programem. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku konieczne będzie podpisanie umowy o zorganizowanie stażu dla osób bezrobotnych, w której zostaną określone warunki jego odbywania.

Źródło: http://www.up.warszawa.pl/

 

 

Projekt „PI – innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO 
I RODZINNEGO” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


mazowieckie
2013-09-25 | PI - Innowacyjny model godzenie przez kobiety życia zawodowego i rodzinnego

Platforma elektroniczna świadczeń rodzinnych

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej skierowało do uzgodnień zewnętrznych założenia nowelizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych, których celem jest usprawnienie procesu wnioskowania, ustalania i przyznawania świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz świadczeń przyznawanych na podstawie ustawy o pomocy społecznej przez modyfikacje w zakresie działań wykonywanych przez organy uczestniczące w procesie przyznawania tych świadczeń.

Realizacja tych zadań odbywać się będzie poprzez utworzenie elektronicznej platformy usługowej umożliwiającej m.in. złożenie wniosku, oświadczenia czy zaświadczenia za pośrednictwem Internetu.

Informacje niezbędne do ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego będzie można pozyskać w formie elektronicznej bezpośrednio z właściwego organu. Uprości to formalności związane z samodzielnym pozyskiwaniem zaświadczeń i informacji od różnych organów.

Źródło: http://www.bibliotekakp.pl/

 

 

Projekt „PI – innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO 
I RODZINNEGO” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


mazowieckie
2013-09-25 | Badania dla Rozwoju Mazowsza

Przedsiębiorczość w Polsce

Ministerstwo Gospodarki po raz dziesiąty opublikowało raport „Przedsiębiorczość w Polsce. Celem publikacji jest ukazanie aktualnej sytuacji ekonomiczno–finansowej przedsiębiorstw. Raport opisuje również otoczenie instytucjonalne działalności firm z uwzględnieniem zmian, jakie zaszły od czasu publikacji jego poprzedniej wersji. Zawiera również analizę konkurencyjności polskich przedsiębiorstw oraz propozycje działań zwiększających ich rozwój.
Jak czytamy w tym dokumencie, mimo pogorszenia koniunktury w 2012 r., Polska pozostała jednym z liderów wzrostu w Europie, głównie dzięki rosnącemu eksportowi przedsiębiorstw.
Wbrew trudniejszej niż rok wcześniej sytuacji makroekonomicznej, w analizowanym okresie liczba nowych przedsiębiorstw zwiększyła się o 3,5%. Wśród zarejestrowanych 358 tys. nowych podmiotów, zdecydowanie dominowały osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (80 proc.).
Raport MG przytacza również wyniki opublikowanej przez Komisję Europejską oceny innowacyjności krajów członkowskich UE „Innovation Union Scoreboard” (IUS). W ostatniej edycji IUS Polska spadła z grupy umiarkowanych innowatorów do grona tzw. innowatorów skromnych. Według ekspertów, jest to m.in. efekt niskiego poziomu zaangażowania w działalność innowacyjną firm, zwłaszcza z sektora MSP. Niemniej, wartość nakładów na działalność badawczo-rozwojową w 2011 r. do PKB wzrosła w Polsce z 0,74 proc. do 0,77 proc.
Odpowiedzią Ministerstwa Gospodarki na potrzeby polskich przedsiębiorców w zakresie wdrażania nowoczesnych projektów jest przyjęta przez rząd w styczniu 2013 r. Strategia Innowacyjności i Efektywności Gospodarki „Dynamiczna Polska 2020”. Określa ona kierunki działań, jakie powinny zostać podjęte, aby polska gospodarka, w perspektywie 2020 r., osiągnęła dobre wyniki w tym zakresie.
Ponadto w tegorocznej edycji raportu szczególną uwagę poświęcono opóźnieniom w płatnościach między firmami. W celu rozwiązania problemów z płynnością finansową przedsiębiorstw, ograniczenia zatorów płatniczych oraz redukcji obciążeń administracyjnych, MG przygotowało ustawę o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce. Wprowadzone na początku 2013 r. rozwiązania dotyczą m.in. metody kasowej rozliczania podatku VAT dla małych podatników czy ulgi na „złe długi” w VAT. Obecnie trwają prace nad ustawą o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej.

Zapraszamy do zapoznania się z raportem:
http://www.mg.gov.pl/files/upload/19066/Raport_20130916..pdf

 

Projekt „Badania dla Rozwoju Mazowsza” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
 


mazowieckie
2013-09-25 | Badania dla Rozwoju Mazowsza

Relacja z konferencji upowszechniającej badania przeprowadzone w ramach projektu „Badania dla Rozwoju Mazowsza”

W dniu 24 września 2013 r. w hotelu JM Apart w Warszawie została zorganizowana konferencja upowszechniająca wyniki badań przeprowadzonych w ramach projektu „Badania dla Rozwoju Mazowsza”.

W konferencji wzięli udział przedstawiciele i przedstawicielki przedsiębiorstw, administracji regionalnej i lokalnej oraz regionalnych organizacji publicznych i społecznych, w tym edukacyjnych oraz rynku pracy, działających na obszarze województwa mazowieckiego.

Goście otrzymali ekologiczne materiały pomocnicze, materiały konferencyjne z prelekcjami oraz Raport podsumowujący wyniki badań przeprowadzonych w ramach projektu „Badania dla Rozwoju Mazowsza”.

W zakładce galeria zamieszczona została fotorelacja z przebiegu konferencji – zapraszamy do ich obejrzenia.

Uczestnikom i uczestniczkom serdecznie dziękujemy za przybycie.


Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


mazowieckie
2013-09-24 | PI - Innowacyjny model godzenie przez kobiety życia zawodowego i rodzinnego

Najlepszy pracodawca na świecie

Google jest bezkonkurencyjnym zwycięzcą tegorocznego rankingu najlepszych pracodawców – The World's Most Attractive Employers 2013. Choć zmieniające się preferencje studentów doprowadziły do przetasowań pomiędzy najważniejszymi pracodawcami, firma Google powtórzyła sukces z ubiegłego roku. Universum Global opublikowało listę firm, które posiadają przewagę konkurencyjną pod względem wizerunku jako pracodawcy. Niemal 200 tys. studentów kierunków biznesowych i inżynieryjnych z najlepszych uczelni oceniło, które spośród firm oraz jaka polityka zatrudnienia są najatrakcyjniejsze. Podobnie jak w poprzednich edycjach badania, rankingi zostały stworzone w oparciu o ankiety studentów z 12 największych gospodarek świata: Australii, Brazylii, Kanady, Chin, Francji, Niemiec, Indii, Włoch, Japonii, Rosji, Wielkiej Brytanii czy Stanów Zjednoczonych.

Ranking biznesowy 2013 pokazuje zaciętą walkę pomiędzy sektorami usług doradczych, bankowości inwestycyjnej oraz dóbr szybkozbywalnych. KPMG – numer dwa w ubiegłorocznym rankingu World’s Most Attractive Employers – spadło o sześć pozycji, a na jego miejsce wskoczył Ernst&Young, który awansował o 4 pozycje.

W rankingu inżynieryjnym firmy z pierwszej dziesiątki pozostały raczej stabilne w porównaniu do ubiegłego roku. Firmy z branży Komputery i Oprogramowanie rywalizują o pierwszą pozycję, która od pięciu lat należy do Google. Microsoft (miejsce 2.) zastąpił IBM (pozycja 3.). Pracodawcy w tym sektorze są mocno kojarzeni z innowacyjnością oraz dobrymi produktami i usługami. Są to zarazem cechy, które studenci cenią wysoko. Poniżej pierwsza dziesiątka z pięćdziesięciu Najbardziej Atrakcyjnych Pracodawców według rankingu World’s Most Attractive Employers 2013.

Źródło: http://praca.wp.pl/

 

 

Projekt „PI – innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO 
I RODZINNEGO” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


mazowieckie
2013-09-24 | Badania dla Rozwoju Mazowsza

Mazowieckie Forum Inwestycyjne

W czwartek, 10 października br. w Sochaczewie odbędzie się Mazowieckie Forum Inwestycyjne. Nadrzędnym celem Forum w Sochaczewie jest zachęcenie potencjalnych inwestorów zagranicznych, jak i krajowych do lokowania inwestycji w centrum Polski. Mazowieckie Forum Inwestycyjne ma na celu również szeroko rozumianą gospodarczą promocję regionu, a także przeciwdziałanie bezrobociu i aktywizację regionalnego rynku pracy.
Wśród tradycyjnych już patronów i partnerów w organizacji tej biznesowej konferencji należy wymienić m.in.: Ministra Gospodarki, Marszałka Województwa Mazowieckiego, Polską Agencję Informacji i Inwestycji Zagranicznych, Agencję Rozwoju Mazowsza S.A., Łódzką Specjalną Strefę Ekonomiczną S.A., Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, Alliance Française, Polską Izbę Handlowo-Przemysłową we Francji oraz wiele ambasad i izb gospodarczych.
Idea organizacji Forum Inwestycyjnego w Sochaczewie zrodziła się latem 2011 r., podczas przygotowań do organizowanej przez władze Sochaczewa wspólnie z Agencją Rozwoju Mazowsza S.A. konferencji projektowej „Możliwości inwestycyjne w Sochaczewie”. Równolegle z pracami nad przygotowaniem tej konferencji trwały przygotowania do I Sochaczewskiego Forum Inwestycyjnego. Miało ono miejsce 24 listopada 2011 r. i spotkało się z dużym zainteresowaniem ze strony władz samorządowych powiatu sochaczewskiego, lokalnego biznesu i zaproszonych firm. Sukces I SFI potwierdził założenia, iż dopiero aktywna polityka proinwestycyjna samorządu przynosi pożądane rezultaty.
II Sochaczewskie Forum Inwestycyjne miało miejsce 13 września 2012 r. Wzięło w nim udział w sumie ponad 100 zaproszonych gości, w tym przedstawiciele 61 firm. Na liście gości Forum znaleźli się m.in. przedstawiciele firm z branży nowych technologii, IT, motoryzacji, logistyki i transportu, włókienniczej, medycznej i telekomunikacyjnej. Wśród nich nie zabrakło również gości zagranicznych, reprezentujących firmy francuskie, belgijskie, amerykańskie, indyjskie i tajwańskie.

Po dodatkowe informacje na temat Mazowieckiego Forum Inwestycyjnego odsyłamy na stronę internetową wydarzenia:
http://www.mfi.sochaczew.pl/index.html

 

Projekt „Badania dla Rozwoju Mazowsza” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


podkarpackie
2013-09-23 | Aktywne obywatelstwo

Inne godziny funkcjonowania BPPiO w Stalowej Woli w dniach 23-27.09.2013

 W dniach 23-27.09.2013 r. Biuro Porad Prawnych i Obywatelskich w Stalowej Woli będzie czynne wyłącznie w godzinach dyżurów doradcy prawnego i obywatelskiego.

Harmonogram dyżurów jest dostępny w zakładce Harmonogramy dyżurów w BPPiO.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 


mazowieckie
2013-09-23 | PI - Innowacyjny model godzenie przez kobiety życia zawodowego i rodzinnego

Wzrośnie pensja zasadnicza

Od 1 stycznia 2014 r. najniższe wynagrodzenie wzrośnie o 80 zł. Jego wysokość wpływa także na inne świadczenia dla zatrudnionych. Od nowego roku pracodawcy będą zmuszeni wypłacać wyższe wynagrodzenie zasadnicze (1680 zł brutto).

Wynagrodzenie minimalne od 2007 r. wzrosło o 744 zł, czyli o blisko 80 proc. Polska mimo kryzysu nie zamroziła minimum płacowego, choć na taki krok ze względu na trudną sytuację gospodarczą zdecydowało się 14 unijnych państw spośród 21, które mają ustawowo określoną pensję minimalną. Co ważne, inna kwota minimalnej płacy obowiązuje osoby wchodzące na rynek pracy. Przez 12 miesięcy swojej pierwszej pracy mogą otrzymywać wynagrodzenie odpowiadające 80 proc. najniższego wynagrodzenia, czyli 1344 zł brutto.

Źródło: http://hrstandard.pl/

 

 

Projekt „PI – innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO 
I RODZINNEGO” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
strony: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 | 281 | 282 | 283 | 284 | 285 | 286 |

+ poprzednia strona | następna strona +

 • start
 • oferta
 • dzialania
 • praca
 • polecamy
 • kontakt
2009 © Fundacja "Fundusz Inicjatyw" ul. Seweryna Sierpińskiego 24/5, 20-448 Lublin, NIP: 9462553005, REGON: 060368615, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000306907,
Biuro Fundacji ul. Narutowicza 57/4, 20-016 Lublin, tel/fax: 081 532 10 30
e-mail: ffi@ffi.org.pl | mapa serwisu | Polityka dot. plików cookie


Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej +