Podziel się książką

Fundacja "Fundusz Inicjatyw" w ramach swojej działalności statutowej prowadzi bibliotekę FFI, która dysponuje atrakcyjnym, ale wciąż skromnym zbiorem książek. Wspólnymi siłami i z Waszą pomocą chcemy wzbogacić zasoby naszej biblioteki. Jeżeli posiadasz niepotrzebne książki w dobrym stanie i chcesz podzielić się nimi z innymi osobami, zachęcamy do oddania ich na rzecz Biblioteki FFI.

a) Możesz oddać nam swoją książkę na zawsze,
b) Możesz pożyczyć nam książkę na okres 1 roku, a potem ją odebrać.

Ze względu na przekazaną nam w ostatnim czasie dużą ilość książek z kategorii beletrystki (powieści, opowiadania, nowele itp., przede wszystkim o charakterze rozrywkowym) od dnia 20 marca 2013 r. przyjmujemy wyłącznie książki branżowe, związane z rozwojem zawodowym np. z zakresu ekonomii, funduszy europejskich.

Biblioteka bezpłatnie udostępnia swoje zbiory każdej zainteresowanej osobie fizycznej i organizacjom pozarządowym. Powierzone nam książki będą służyły osobistemu i zawodowemu rozwojowi wielu osób. Książki i publikacje można oddawać osobiście w bibliotece w godzinach jej otwarcia lub przesyłać pocztą na adres biblioteki FFI:

Fundacja "Fundusz Inicjatyw", ul. Narutowicza 57/6, 20-016 Lublin.

Biblioteka zastrzega sobie prawo do nie przyjęcia książek, które są zniszczone, nieaktualne (np. z nieaktualnym stanem prawnym), propagują określone ideologie. Wówczas osoba dostarczająca książki zobowiązana jest do ich odebrania.

Przekazując książki poinformuj nas czy wyrażasz zgodę na upowszechnienie swoich danych (imię i nazwisko oraz miasto zamieszkania), które zostaną umieszczone na liście darczyńców. Lista darczyńców biblioteki zostanie umieszczona na naszej stronie internetowej.

Zapraszamy również do korzystania ze zbiorów biblioteki. Aktualny wykaz książek i publikacji znajduje się na stronie internetowej Fundacji: www.ffi.org.pl w zakładce "Wypożycz książkę".

Biblioteka jest otwarta od poniedziałku do piątku w godz. 09:00-18:00. W razie pytań i wątpliwości prosimy o kontakt z osobą odpowiedzialną za bibliotekę - Małgorzatą Jończyk pod numerem tel. 81 532 10 30.
Nic o nas bez nas = empowerment

Termin "empowerment" oznacza zaangażowanie grup napotykających problemy społeczne oraz ich przedstawicieli w prace projektowe. W odniesieniu do projektów innowacyjnych empowerment to zaangażowanie w proces wypracowywania innowacyjnych rozwiązań przedstawicieli grup docelowych.

Interesuje Cię sytuacja kobiet na rynku pracy? Korzystasz z elastycznych form zatrudnienia? Masz pomysły jak godzić życie zawodowe z rodzinnym? Chcesz w swoim zakładzie pracy przetestować lub wdrożyć model godzenia życia zawodowego i rodzinnego z korzyścią dla osób, które zatrudniasz oraz z korzyścią dla zakładu pracy i efektywności działań? Chcesz podzielić się swoimi refleksjami? Masz konkretne propozycje rozwiązań organizacyjnych/prawnych? Podziel się nimi. Mogą one stać się częścią innowacyjnego modelu, który zostanie bezpłatnie udostępniony szerokim grupom odbiorców. Twoje zdanie może mieć realny wpływ na działania projektowe.

Wypowiedz się na forum! Weź udział w sondzie! Napisz do nas na ffi@ffi.org.pl! Odwiedź nas w biurze projektu w Radomiu!

Będziemy organizować cykliczne spotkania dotyczące postępów prac nad modelem. Chcesz wziąć udział w spotkaniu? Skontaktuj się z nami!

Serdecznie zapraszamy! Twoja opinia dużo dla nas znaczy!

Fundacja "Fundusz Inicjatyw" zaprasza do udziału w projekcie: "PI - innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO I RODZINNEGO"

OFERUJEMY BEZPŁATNIE: ZAPEWNIAMY: (dokumenty zgłoszeniowe na stronie www.ffi.org.pl, podstrona dot. projektu)

Kontakt:

Fundacja "Fundusz Inicjatyw"
ul. ŻEROMSKIEGO 94/115
26-600 RADOM
TEL./FAKS 48 370 36 71
TEL. KOM. 519 144 716
e-mail: ffi@ffi.org.pl

Projekt "PI - Innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO I RODZINNEGO" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 

Z ostatniej chwili - archiwum aktualnościwybierz projekt:lubelskie
2013-09-20 | Mikroprzedsiębiorstwo - makromożliwości

Rozpoczęcie szkolenia "Transport i logistyka"

Szanowni Państwo,

 
informujemy, że w piątek 20 września br. w Nałęczowie rozpoczęło się szkolenie "Transport i logistyka"
 
Zapraszamy do zapoznania się z fotogalerią z tego wydarzenia.
 
 
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

mazowieckie
2013-09-19 | Badania dla Rozwoju Mazowsza

Nastroje gospodarcze przedsiębiorstw

Związek Przedsiębiorców i Pracodawców (ZPP) oraz Dom Badawczy Maison przedstawili wyniki badań koniunktury gospodarczej przedsiębiorców sektora MSP – Busometr ZPP.
Wskaźnik Busometr w aktualnej fali badania wyniósł 42,17 (w poprzednim kwartale 39,09 pkt) – co oznacza kolejną niewielką poprawę nastrojów. W ciągu 4 kwartałów nastroje poprawiły się o 8 punktów i choć lokują się dalej w strefie stagnacyjnej (poniżej 50 pkt), to możemy już mówić o pozytywnym trendzie. Wyniki Busometru poniżej 50 pkt oznaczają pesymistyczne nastroje przedsiębiorców, a powyżej 50 pkt – ich optymizm.
Stosunkowo najlepiej wygląda sytuacja na rynku pracy (48,55 pkt), co oznacza, że jesteśmy już blisko do przełamania bariery pesymizmu. Najgorzej wygląda sytuacja z inwestycjami – tu z kolei mamy do czynienia z systematycznym pogarszaniem się nastrojów. W ciągu 4 kwartałów, skłonność przedsiębiorców do inwestycji spadała z 45,81 pkt do 38,96, a więc prawie o 7 punktów. Najbardziej skłonne do inwestycji są średnie przedsiębiorstwa, najmniej mikrofirmy.
Natomiast bardzo istotna jest zmiana ogólnych nastrojów, tzw. wskaźnik optymizmu, który jest wskaźnikiem wyprzedzającym, zarówno jeśli chodzi o rynek pracy, jak i inwestycje. Tutaj mamy do czynienia nie tylko z systematycznym trendem od 4 kwartałów, ale również z dość radykalną zmianą nastrojów. W ciągu 4 kwartałów wskaźnik optymizmu wzrósł z 27,25 pkt do 41,96.
Najsłabsze nastroje panują w usługach, najlepsze w handlu. Jedyna branża, która przekracza barierę 50 pkt – czyli nastroje optymistyczne przeważają nad pesymistycznymi, to finanse i bankowość, gdzie wskaźnik optymizmu wynosi 50,4 pkt. Do poziomu 50 pkt zbliża się również sektor „prawo” – 48,7 pkt. Natomiast najsilniejsze nastroje stagnacyjne panują w sektorach: elektronika (30,5 pkt), produkcja (32,9 pkt), przemysł chemiczny (31,6 pkt) oraz telekomunikacja (33,8 pkt).

Zachęcamy do zapoznania się z pełnymi wynikami badania Busometr ZPP:
http://zpp.net.pl/files/manager/file-efe5f143c0dbb471d0160e1d694a5d3e.pdf
 

Projekt „Badania dla Rozwoju Mazowsza” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


mazowieckie
2013-09-19 | PI - Innowacyjny model godzenie przez kobiety życia zawodowego i rodzinnego

Z cyklu słowniczek: Płaca minimalna

Płaca minimalna to określona przez prawo wysokość wynagrodzenia, poniżej której pracownik zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy nie może być opłacany. W Polsce poziom minimalnego wynagrodzenia ustalany jest od 1956 roku. Obecnie regulacje prawne wyznaczające tryb i sposób jego określania zawarte są w ustawie z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.

Zgodnie z zapisami ustawy, wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę jest corocznie przedmiotem negocjacji w ramach Trójstronnej Komisji. Rada Ministrów do dnia 15 czerwca każdego roku, przedstawia Trójstronnej Komisji propozycję wysokości minimalnego wynagrodzenia w roku następnym wraz z terminem zmiany wysokości tego wynagrodzenia. Po otrzymaniu tych propozycji Komisja Trójstronna ma miesiąc na uzgodnienie wysokości minimalnego wynagrodzenia. Jeżeli związki zawodowe, pracodawcy i strona rządowa nie osiągną porozumienia w tym terminie, Rada Ministrów do 15 września sama ustala wysokość minimalnego wynagrodzenia wraz z terminem zmiany tej wysokości, w drodze rozporządzenia.

Niestety może być tak, że Komisja Trójstronna ustali wysokość minimalnego wynagrodzenia, a Rada Ministrów odrzuci to ustalenie. Do takiej sytuacji doszło w 2010 r., kiedy NSZZ „Solidarność” i inne związki zawodowe, pracodawcy oraz strona rządowa podpisali porozumienie w sprawie wysokości płacy minimalnej w 2011 roku na poziomie 1408 zł, a Rada Ministrów to porozumienie odrzuciła, ustalając płacę minimalną na poziomie 1386 zł.

Na początku 2011 roku, przy wsparciu NSZZ „Solidarność, zawiązał się Komitet Obywatelski Inicjatywy Ustawodawczej w sprawie podniesienia płacy minimalnej. Celem Inicjatywy jest powiązanie płacy minimalnej ze średnim wynagrodzeniem w gospodarce, tak aby w perspektywie niedługiego czasu płaca minimalna osiągnęła poziom 50 proc. średniego wynagrodzenia.

W ten sposób wysokość płacy minimalnej zostanie uzależniona od wzrostu gospodarczego a nie od decyzji polityków.

Źródło: http://www.placaminimalna.pl/

 

 

Projekt „PI – innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO 
I RODZINNEGO” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


mazowieckie
2013-09-19 | Badania dla Rozwoju Mazowsza

Konferencja upowszechniająca w ramach projektu „BADANIA DLA ROZWOJU MAZOWSZA” – rekrutacja nadal trwa

Fundacja „Fundusz Inicjatyw” zaprasza na konferencję upowszechniającą wyniki badań przeprowadzonych w ramach projektu „BADANIA DLA ROZWOJU MAZOWSZA”.

Zaproszenie kierujemy do przedstawicieli/przedstawicielek przedsiębiorstw, administracji regionalnej i lokalnej oraz regionalnych organizacji publicznych i społecznych, w tym edukacyjnych i rynku pracy, działających na obszarze województwa mazowieckiego.

Celem konferencji jest zaprezentowanie wyników badań przeprowadzonych w ramach projektu, służących uzyskaniu wiedzy na temat kondycji mazowieckich przedsiębiorstw i branż, przechodzących procesy modernizacyjne i adaptacyjne oraz wymagających przeprowadzenia takich procesów. W trakcie konferencji zostaną również zaprezentowane wnioski i rekomendacje odnośnie do możliwych działań prorozwojowych, mogących wpływać na poprawę sytuacji gospodarczej w regionie, w tym wskazanie regionalnych biegunów wzrostu, czyli branż/sektorów przyszłości.

Konferencja odbędzie się 24 września 2013 r. (wtorek) w Hotelu JM Apart w Warszawie, przy ul. Grzybowskiej 45, o godzinie 13.00.

Udział w konferencji jest bezpłatny. Zgodnie z zasadą równości szans zagwarantowano po 40 miejsc dla każdej płci.
W związku z faktem, iż obecnie do udziału w konferencji zarejestrowanych jest więcej kobiet niż mężczyzn, zgłoszenia Panów będą przyjmowane w pierwszej kolejności.
Zgłaszające się do udziału w konferencji Panie będą zapisywane na listę rezerwową.

Uczestnicy/uczestniczki otrzymają komplet materiałów konferencyjnych, w tym Raport końcowy zawierający szczegółowe wyniki przeprowadzonych w projekcie badań wraz z wnioskami i rekomendacjami.
Zgłoszenia są przyjmowane do 20 września 2013 r. drogą mailową na adres e.szafraniec@ffi.org.pl lub r.cybulak@ffi.org.pl oraz telefonicznie pod nr 81 532-10-33, 502-267-743.

Szczegółowy program konferencji znajduje się tutaj.


podkarpackie
2013-09-19 | Aktywne obywatelstwo

Inne godziny funkcjonowania BPPiO w Nisku w dniu 20.09.2013

W dniu 20.09.2013 (piątek) Biuro Porad Prawnych i Obywatelskich w Nisku będzie czynne w godzinach 8:00-12:00.

Harmonogram dyżurów jest dostępny w zakładce Harmonogramy dyżurów w BPPiO.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

 


mazowieckie
2013-09-18 | PI - Innowacyjny model godzenie przez kobiety życia zawodowego i rodzinnego

Międzynarodowe Forum Kobiet Biznesu w Katarze

W dniach 11-12 listopada br. w stolicy Kataru, Doha, odbędzie się Międzynarodowe Forum Kobiet Biznesu. Organizowane nieprzerwanie od czterech lat, katarskie forum kobiet biznesu jest jednym z najbardziej newralgicznych wydarzeń sektora gospodarczego kraju, wpisując się bardzo wyraźnie w obserwowany na przestrzeni ostatnich lat intensywny rozkwit ekonomiczny państw Zatoki Perskiej.

Tegoroczna edycja forum po raz pierwszy z tak dużym naciskiem kierowana jest do sektora gospodarczego krajów Europy Środkowo-Wschodniej, w szczególności Polski, co należy rozumieć jako rzeczywiste zainteresowanie inwestorów arabskich możliwościami zarówno eksportowymi, jak i importowymi rynków tej części starego kontynentu.

Tematyka tegorocznego forum to przede wszystkim wątki związane z szeroko pojętym marketingiem kobiet biznesu i wpływem żeńskiego lobby gospodarczego na zmiany o wymiarze politycznym, społecznym i ekonomicznym. Do najważniejszych tematów listopadowego spotkania, w którym w 2012 r. uczestniczyło blisko 800 organizacji i przedsiębiorców sektora gospodarczego z krajów Zatoki Perskiej oraz społeczności międzynarodowej, należeć będzie zatem rozwój etyki zawodowej względem równouprawnienia i praw kobiet, aspekt potencjału managerskiego wśród kobiet biznesu, sposoby na eliminację barier instytucjonalnych w tym zakresie oraz rozwój, w sferze teoretycznej oraz praktycznej, możliwości przywódczych, przedsiębiorczości i innowacyjności młodego pokolenia.

Źródło: http://www.eurogospodarka.pl

 

 

Projekt „PI – innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO 
I RODZINNEGO” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


mazowieckie
2013-09-18 | Badania dla Rozwoju Mazowsza

Warszawa biurową stolicą Europy Środkowej

Firma Cushman & Wakefield przeanalizowała rynek biurowy w stolicach państw Europy Środkowej na podstawie danych na koniec czerwca 2013 r. Warszawa przoduje pod względem całkowitych zasobów powierzchni biurowych spośród czterech stolic regionu. W stolicy Polski, w drugim kwartale, zasoby przekroczyły 4 mln mkw. Drugim rynkiem jest Budapeszt z ponad 3,164 mln mkw. Przewiduje się, że zasoby w Pradze powinny osiągnąć poziom 3 mln mkw. do połowy 2014 r. Bratysława dysponuje z kolei 1,466 mln mkw. powierzchni biurowej. W pierwszej połowie 2013 r. nowa podaż w Europie Środkowej wyniosła 197 700 mkw.
Pod koniec czerwca 2013 r. w Europie Środkowej w budowie pozostawało ponad 845 tys. mkw., z czego blisko 448 tys. mkw. w Warszawie i 291 400 mkw. w Pradze. Największym kompleksem biurowym w regionie, jaki oddany zostanie do końca 2013 r., będzie Miasteczko Orange, które dostarczy Warszawie 44 tys. mkw. nowej powierzchni. W dłuższej perspektywie w Warszawie najwięcej nowej powierzchni przybywać będzie na tzw. Bliskiej Woli, która jest atrakcyjną lokalizacją dla najemców szukających biur na obrzeżach Centralnego Obszaru Biznesu. Jedynie w okolicach samego Ronda Daszyńskiego w najbliższych latach pojawi się ponad 100 tys. mkw. nowej powierzchni biurowej.
Według Richarda Aboo, Dyrektor działu powierzchni biurowych w polskim oddziale Cushman & Wakefield, rynek powierzchni biurowych w Warszawie w pierwszej połowie 2013 r. charakteryzował się rekordowo wysokim popytem na poziomie ponad 330 tys. mkw. Znaczącą część transakcji najmu stanowiły renegocjacje i konsolidacje firm zainteresowanych zwiększeniem efektywności powierzchni i redukcją kosztów. Podaż jest również rekordowo wysoka. Do końca 2015 r. deweloperzy planują dostarczyć na rynek warszawski ok. 500.000 mkw., z czego w budowie znajduje się ponad 400.000 mkw.
Jeśli chodzi o wynajem powierzchni biurowych, największy udział w popycie brutto w Europie Środkowej mają firmy zagraniczne, które przyciąga wysoko wykwalifikowana kadra, niższe koszty najmu, dobry standard budynków i stabilność gospodarcza. Region ten jest również atrakcyjny dla dużej liczby międzynarodowych firm zainteresowanych otwarciem centrów outsourcingowych, które coraz częściej świadczą zaawansowane usługi dla biznesu.

Źródło:
http://biznesmazowiecki.pl/2013/09/13/biurowe-stolice-europy-srodkowej-w-pierwszej-polowie-2013-roku/
 

Projekt „Badania dla Rozwoju Mazowsza” jest współfnansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


mazowieckie
2013-09-17 | Badania dla Rozwoju Mazowsza

Bezpieczeństwo prowadzenia działalności najwyższe od ponad 3,5 roku

Jak wynika z 23. Raportu BIG, przygotowanego cyklicznie przez Biuro Inwestycji Gospodarczych InfoMonitor S.A., wskaźnik BIG, mierzący poziom bezpieczeństwa prowadzenia działalności gospodarczej, wzrósł o 5 pkt w skali kwartału do 14,11 pkt we wrześniu. Wartość ta jest najwyższa od stycznia 2010 roku.
Wskaźnik Bezpieczeństwa Działalności Gospodarczej BIG pozwala monitorować, w jakim stopniu problemy płatnicze wpływają na funkcjonowanie firmy. Badanie przeprowadzane jest kwartalnie wśród przedstawicieli sześciu segmentów rynku: dostawców usług finansowych i masowych, przedsiębiorców, przedstawicieli branży turystycznej, budowlanej oraz e-commerce.
Wskaźniki wzrosły w niemal wszystkich badanych sektorach. Wyjątkiem jest branża turystyczna, ale poziom bezpieczeństwa prowadzenia działalności w tym sektorze był już wcześniej wysoki. Na szczególną uwagę zasługuje wzrost odnotowany w branży budowlanej. Wskaźnik BIG dla budownictwa wzrósł o blisko 11 pkt. do poziomu 13,52 pkt. To znaczący wzrost, bo przez wiele miesięcy oscylował wokół zera.
Z pozostałych kategorii opisanych w Raporcie BIG również płyną pozytywne sygnały, jednak nie we wszystkich widać poprawę koniunktury. Aż 64% badanych firm wysoko ocenia zdolność do terminowego regulowania płatności przez inne podmioty w swojej branży. Niestety od ostatniego badania o 3 pkt proc. do poziomu 36% wzrósł udział firm, które oceniają, że suma przeterminowanych należności, z jakimi zalegają na ich rzecz kontrahenci przekracza 100 tysięcy złotych. Jednocześnie najmniejsze problemy z przeterminowanymi należnościami mają przedstawiciele sektora e-commerce, w którym zaległości powyżej 100 tysięcy złotych, dotyczą tylko 7 % badanych.
Blisko jedna czwarta (23%) firm dostrzega już pozytywne sygnały ożywienia gospodarczego. Najgorzej sytuacja przedstawia się wśród respondentów z branży usług masowych, gdzie 84% badanych wciąż odczuwa negatywne skutki słabej koniunktury gospodarczej. Oznaki ożywienia na rynku, najlepiej oceniają przedstawiciele branży turystycznej oraz przedsiębiorców, wśród których odpowiednio 30% oraz 36% firm odczuwa poprawę.

Zapraszamy do zapoznania się z pełną wersją Raportu BIG:
http://www.big.pl/download/raport_big_2013_09_07_v4.pdf
 

Projekt „Badania dla Rozwoju Mazowsza” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


mazowieckie
2013-09-17 | PI - Innowacyjny model godzenie przez kobiety życia zawodowego i rodzinnego

44% Polaków jest biernych zawodowo

Z najnowszych Badań Aktywności Ekonomicznej Ludności dowiadujemy się, że na 1000 pracujących osób przypada aż 998 osób, które nie wykonują pracy zarobkowej. Biorąc pod uwagę podział na płeć, jest to średnio 719 niepracujących mężczyzn oraz 1348 niepracujących kobiet na tysiąc reprezentantów swojej płci.

Za aktywne zawodowo uznaje się osoby powyżej 15 roku życia, które pracują lub są bezrobotne. Osoba bezrobotna według definicji ma od 15 do 74 lat, aktywnie poszukuje pracy i jest gotowa ją podjąć w ciągu najbliższych dwóch tygodni.

 „Emerytura”, a w drugiej kolejności „nauka i uzupełnianie kwalifikacji” to przyczyny bierności największej ilości osób. Kolejne miejsca zajmują „choroba i niepełnosprawność”, „obowiązki rodzinne i związane z prowadzeniem domu” oraz „zniechęcenie bezskutecznością poszukiwania pracy”. Największy niepokój budzi wskaźnik dotyczący zniechęcenia bezskutecznością poszukiwania pracy. Przez trzy ostatnie lata wzrósł on aż o 45 proc. W 2010 r. taką postawę deklarowało 370 tysięcy osób, a obecnie jest to aż 539 tys.

Źródło: http://hrstandard.pl/

 

 

Projekt „PI – innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO 
I RODZINNEGO” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


mazowieckie
2013-09-16 | PI - Innowacyjny model godzenie przez kobiety życia zawodowego i rodzinnego

Bezrobocie na Mazowszu 11,1%

W lipcu 2013 r. stopa bezrobocia rejestrowanego na Mazowszu osiągnęła 11,1%, co oznacza, że utrzymała się ona na poziomie sprzed miesiąca (w Polsce - 13,1%; spadek o 0,1 pkt. proc.).

W rankingu województw Mazowsze zajęło po raz kolejny drugie miejsce (najwyżej było woj. wielkopolskie – 9,6%; najniżej woj.warmińsko-mazurskie – 20,2%). Sytuacja w powiatach woj.mazowieckiego jest nadal zróżnicowana.

W lipcu b.r. najwyższa stopa bezrobocia została odnotowana w powiatach szydłowieckim – 37,1% i radomskim – 30,0% (wzrost w skali roku odpowiednio o 1,5 pkt. proc. i o 0,9% pkt. proc.). W najlepszej sytuacji jest nadal m.st. Warszawa ze stopą bezrobocia 4,9% (wobec 4,0% w analogicznym okresie ub. r.).

W lipcu 2013 r. wzrost stopy bezrobocia odnotowano we wszystkich powiatach województwa (najwyższy w wołomińskim – o 2,7 pkt. proc i legionowskim – o 2,6 pkt.proc).

Źródło: http://obserwatorium.mazowsze.pl/

 

 

Projekt „PI – innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO 
I RODZINNEGO” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
strony: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 | 281 | 282 | 283 | 284 | 285 |

+ poprzednia strona | następna strona +

  • start
  • oferta
  • dzialania
  • praca
  • polecamy
  • kontakt
2009 © Fundacja "Fundusz Inicjatyw" ul. Seweryna Sierpińskiego 24/5, 20-448 Lublin, NIP: 9462553005, REGON: 060368615, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000306907,
Biuro Fundacji ul. Narutowicza 57/4, 20-016 Lublin, tel/fax: 081 532 10 30
e-mail: ffi@ffi.org.pl | mapa serwisu | Polityka dot. plików cookie


Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej +