Podziel się książką

Fundacja "Fundusz Inicjatyw" w ramach swojej działalności statutowej prowadzi bibliotekę FFI, która dysponuje atrakcyjnym, ale wciąż skromnym zbiorem książek. Wspólnymi siłami i z Waszą pomocą chcemy wzbogacić zasoby naszej biblioteki. Jeżeli posiadasz niepotrzebne książki w dobrym stanie i chcesz podzielić się nimi z innymi osobami, zachęcamy do oddania ich na rzecz Biblioteki FFI.

a) Możesz oddać nam swoją książkę na zawsze,
b) Możesz pożyczyć nam książkę na okres 1 roku, a potem ją odebrać.

Ze względu na przekazaną nam w ostatnim czasie dużą ilość książek z kategorii beletrystki (powieści, opowiadania, nowele itp., przede wszystkim o charakterze rozrywkowym) od dnia 20 marca 2013 r. przyjmujemy wyłącznie książki branżowe, związane z rozwojem zawodowym np. z zakresu ekonomii, funduszy europejskich.

Biblioteka bezpłatnie udostępnia swoje zbiory każdej zainteresowanej osobie fizycznej i organizacjom pozarządowym. Powierzone nam książki będą służyły osobistemu i zawodowemu rozwojowi wielu osób. Książki i publikacje można oddawać osobiście w bibliotece w godzinach jej otwarcia lub przesyłać pocztą na adres biblioteki FFI:

Fundacja "Fundusz Inicjatyw", ul. Narutowicza 57/6, 20-016 Lublin.

Biblioteka zastrzega sobie prawo do nie przyjęcia książek, które są zniszczone, nieaktualne (np. z nieaktualnym stanem prawnym), propagują określone ideologie. Wówczas osoba dostarczająca książki zobowiązana jest do ich odebrania.

Przekazując książki poinformuj nas czy wyrażasz zgodę na upowszechnienie swoich danych (imię i nazwisko oraz miasto zamieszkania), które zostaną umieszczone na liście darczyńców. Lista darczyńców biblioteki zostanie umieszczona na naszej stronie internetowej.

Zapraszamy również do korzystania ze zbiorów biblioteki. Aktualny wykaz książek i publikacji znajduje się na stronie internetowej Fundacji: www.ffi.org.pl w zakładce "Wypożycz książkę".

Biblioteka jest otwarta od poniedziałku do piątku w godz. 09:00-18:00. W razie pytań i wątpliwości prosimy o kontakt z osobą odpowiedzialną za bibliotekę - Małgorzatą Jończyk pod numerem tel. 81 532 10 30.
Nic o nas bez nas = empowerment

Termin "empowerment" oznacza zaangażowanie grup napotykających problemy społeczne oraz ich przedstawicieli w prace projektowe. W odniesieniu do projektów innowacyjnych empowerment to zaangażowanie w proces wypracowywania innowacyjnych rozwiązań przedstawicieli grup docelowych.

Interesuje Cię sytuacja kobiet na rynku pracy? Korzystasz z elastycznych form zatrudnienia? Masz pomysły jak godzić życie zawodowe z rodzinnym? Chcesz w swoim zakładzie pracy przetestować lub wdrożyć model godzenia życia zawodowego i rodzinnego z korzyścią dla osób, które zatrudniasz oraz z korzyścią dla zakładu pracy i efektywności działań? Chcesz podzielić się swoimi refleksjami? Masz konkretne propozycje rozwiązań organizacyjnych/prawnych? Podziel się nimi. Mogą one stać się częścią innowacyjnego modelu, który zostanie bezpłatnie udostępniony szerokim grupom odbiorców. Twoje zdanie może mieć realny wpływ na działania projektowe.

Wypowiedz się na forum! Weź udział w sondzie! Napisz do nas na ffi@ffi.org.pl! Odwiedź nas w biurze projektu w Radomiu!

Będziemy organizować cykliczne spotkania dotyczące postępów prac nad modelem. Chcesz wziąć udział w spotkaniu? Skontaktuj się z nami!

Serdecznie zapraszamy! Twoja opinia dużo dla nas znaczy!

Fundacja "Fundusz Inicjatyw" zaprasza do udziału w projekcie: "PI - innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO I RODZINNEGO"

OFERUJEMY BEZPŁATNIE: ZAPEWNIAMY: (dokumenty zgłoszeniowe na stronie www.ffi.org.pl, podstrona dot. projektu)

Kontakt:

Fundacja "Fundusz Inicjatyw"
ul. ŻEROMSKIEGO 94/115
26-600 RADOM
TEL./FAKS 48 370 36 71
TEL. KOM. 519 144 716
e-mail: ffi@ffi.org.pl

Projekt "PI - Innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO I RODZINNEGO" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 

Z ostatniej chwili - archiwum aktualnościwybierz projekt:podkarpackie
2013-08-23 | Aktywne obywatelstwo

Inne godziny funkcjonowania BPPiO w Tarnobrzegu

Informujemy, że w dniach 26 i 27 sierpnia 2013 r. Biuro Porad Prawnych i Obywatelskich w Tarnobrzegu będzie czynne wyłącznie w godzinach dyżurów doradcy prawnego i obywatelskiego. Harmonogram dyżurów jest dostępny w zakładce Harmonogramy dyżurów w BPPiO.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

mazowieckie
2013-08-22 | Badania dla Rozwoju Mazowsza

Rozwój polskich klastrów w strukturach europejskich – Mazowiecki Klaster ICT

Komisja Europejska wyłoniła w drodze konkursu 13 Europejskich Strategicznych Partnerstw Klastrów (konsorcjów klastrów). Wśród nich znalazł się Beneficjent Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego - Mazowiecki Klaster ICT.
Zadaniem Partnerstw będzie opracowanie i realizacja europejskiej długoterminowej strategii współpracy pomiędzy różnymi sektorami. Wdrożenie wspólnej strategii ułatwi należącym do klastrów firmom dostęp do nowych rynków oraz współpracę z dużymi wielonarodowymi przedsiębiorstwami. Planowane działania obejmują wspólne projekty B+R, transfer technologii, budowanie nowych marek, organizację wspólnych misji handlowych, podnoszenie umiejętności i kompetencji, tworzenie standardów międzynarodowych, wymianę dobrych praktyk, itd. Partnerzy mają także nadzieję na przyciągnięcie inwestycji do poszczególnych klastrów/regionów.
Mazowiecki Klaster ICT powstał z inicjatywy Instytutu Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur w dniu 27 listopada 2007 roku. Koordynatorem działań Klastra jest Stowarzyszenie Rozwoju Społeczno-Gospodarczego "Wiedza", które w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego, Działanie 1.6 Wspieranie powiązań kooperacyjnych o znaczeniu regionalnym pozyskało dofinansowanie w wysokości 1 148 218, 25 zł. Umowę o europejskie wsparcie z Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych podpisano w dniu 5 kwietnia 2011 r. Dzięki tym funduszom powstaje innowacyjna platforma współpracy on-line dla podmiotów Mazowieckiego Klastra ICT.
Klaster ICT realizuje swoją misję poprzez nawiązywanie i rozwijanie współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami z branży informatyki, teletechniki, telekomunikacji i mediów elektronicznych, jednostkami B+R, szkołami wyższymi oraz instytucjami otoczenia biznesu i samorządów lokalnych z obszaru Warszawy i z terenów poza metropolitalnych. Mazowiecki Klaster ICT jako jedyny w Polsce jest członkiem dwóch europejskich strategicznych Partnerstw: ICT4Future – konsorcjum 7 najważniejszych klastrów z sektora „ ICT”; Energy In Water – konsorcjum 9 klastrów z sektora „Enviromental Technology”.
Wybrane w wyniku konkursu konsorcja mają prawo do usług świadczonych przez European Cluster Collaboration Platform (ECCP) na specjalnych zasadach. Klastry należące do ECCP będą traktowane w sposób preferencyjny w ramach inicjatyw UE promujących międzynarodową współpracę klastrów (takich jak np. misje gospodarcze organizowane dla klastrów przez KE DG Enterprise and Industry). W przyszłości ECCP będą także uwzględnione przy okazji innych inicjatyw UE dotyczących globalnych wyzwań społecznych czy promowania nowopowstających branż (emerging industries).

Źródło:
http://mazowia.eu/informacje-prasowe/rozwoj-polskich-klastrow-w-strukturach-europejskich-mazowiecki-klaster-ict.html
 

Projekt „Badania dla Rozwoju Mazowsza” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


mazowieckie
2013-08-22 | PI - Innowacyjny model godzenie przez kobiety życia zawodowego i rodzinnego

2 miesiące na znalezienie pracy

Ponad połowa poszukujących pracy jest w stanie znaleźć zatrudnienie w nie więcej niż 2 miesiące. Badania przeprowadzone przez firmę Work Service w lipcu 2013 r. wykazało, że 55,7% badanych na znalezienie swojej obecnej pracy poświęciło nie więcej niż dwa miesiące. Co dziesiąta osoba szukała jej od trzech do sześciu miesięcy. Dłużej niż rok zatrudnienia szukało 10 proc. respondentów. Prawie 18,7 proc. nie potrafiło wskazać odpowiedniego okresu.

- Aby znaleźć pracę, musimy się uzbroić w cierpliwość - tłumaczy Tomasz Hanczarek, prezes Work Service SA. - Wynika to z niskiej podaży miejsc pracy - o czym świadczą ostatnie wyniki GUS, które wskazują, że poza pojawieniem się prac sezonowych brak jest istotnego ożywienia gospodarczego. Prowadzi to do dwóch sytuacji. Z jednej strony coraz więcej osób aplikuje na jedno stanowisko -zauważamy wzrost ilości aplikacji nawet do 30 proc. Z drugiej pracodawcy mogą wybierać z większej puli kompetentnych pracowników, co dodatkowo wydłuża proces rekrutacji.

Badanie zostało przeprowadzone na reprezentatywnej próbie 1100 osób.

Źródło: http://rozmowy.onet.pl/

 

Projekt „PI – innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO 
I RODZINNEGO” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


podkarpackie
2013-08-22 | Aktywne obywatelstwo

Weź udział w konsultacjach Paktu na rzecz zwiększenia udziału obywateli i wspólnot samorządowych w rozwoju ekonomii społecznej!

Do zgłaszania uwag i opinii w sprawie „Paktu publiczno-społecznego na rzecz zwiększenia udziału obywateli i wspólnot samorządowych w rozwoju ekonomii społecznej wspierającej działania na rzecz spójności społecznej 2020” zachęca Departament Pożytku Publicznego.

Formularz do zgłaszania uwag można znaleźć na: www.pozytek.gov.pl i należy go przesłać do 16 sierpnia na adresy e-mail: Karolina.Legwant@mpips.gov.pl lub Andrzej.Radniecki@mpips.gov.pl

Źródło: www.wiadomosci.ngo.pl


mazowieckie
2013-08-21 | PI - Innowacyjny model godzenie przez kobiety życia zawodowego i rodzinnego

Kobiety a własny biznes

Chociaż Polki są jednymi z najbardziej przedsiębiorczych kobiet w Unii Europejskiej, nadal muszą zmagać się z wieloma barierami związanymi z zakładaniem i rozwijaniem własnej działalności. Z raportu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości wynika, że aż 63% kobiet pracujących najemnie oraz 51% bezrobotnych i nieaktywnych bierze pod uwagę założenie własnej firmy w najbliższych latach.

Jako największą barierę rozpoczęcia działalności kobiety wskazują brak odpowiedniego kapitału, problemy związane z procedurami administracyjnymi, ale również strach przed niepowodzeniem i bankructwem. Zdzisław Dąbczyński założyciel firmy WIMED. „Z moich obserwacji wynika, że kobiety częściej niż mężczyźni dysponują umiejętnością mądrego wykorzystania zasobów czy długofalowego planowania, nierzadko są też bardziej cierpliwe i pracowite, no i są bardzo rzetelne”. Z badań „The Anatomy of an Entrepreneur Are Successful Women Entrepreneurs Different From Men?” realizowanych przez zespół naukowców skupionych wokół Kauffman, The Foundation of Entrepreneurship wynika, że najpowszechniejsze motywacje kobiet, które w rzeczywistości założyły swoje firmy to: pragnienie zgromadzenia znacznego majątku, pragnienie zrealizowania na rynku własnych pomysłów biznesowych, kulturowa atrakcyjność przedsięwzięć typu start-up, długotrwałe pragnienie posiadania własnej firmy i niechęć do pracy dla kogoś innego. Badacze odkryli jednak również, że na decyzje kobiet do założenia swojej firmy w znacznym stopniu wpływają zachęty ze strony innych – w tym względzie panie były bardziej podatne na wpływ otoczenia niż mężczyźni.

Z badań „Przedsiębiorczość kobiet w Polsce” wynika, że aż 66,3% badanych przedsiębiorców przyznaje, że prowadzenie własnej działalności gospodarczej powoduje ograniczenie czasu poświęcanego obowiązkom domowym; w przypadku 17% badanych kobiet, podjęcie takiej działalności nie wpłynęło na ilość czasu przeznaczanego na wypełnianie tych obowiązków, a ok. 11% respondentów dostrzegło korzystne zmiany w postaci posiadania większej ilości czasu na prace domowe.

 Źródło: http://hrstandard.pl/

 

Projekt „PI – innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO 
I RODZINNEGO” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


mazowieckie
2013-08-21 | PI - Innowacyjny model godzenie przez kobiety życia zawodowego i rodzinnego

Spotkania uzgodnieniowe 5-6 września

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych sytuacją kobiet na rynku pracy, ideą flexicurity oraz sposobami godzenia życia zawodowego z rodzinnym na spotkania uzgodnieniowe w ramach projektu „PI – innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO I RODZINNEGO”.
Spotkania odbędą się 5 i 6 września w biurze projektu w Radomiu, ul. Żeromskiego 94, p. 415.

Celem spotkań jest poznanie opinii przedstawicieli grup docelowych, tj. kobiet, pracodawców, przedstawicieli instytucji runku pracy, trenerów, doradców, itp. nt. opracowywanych elementów innowacyjnego modelu godzenia przez kobiety życia zawodowego z rodzinnym poprzez elastyczne formy zatrudnienia.

Serdecznie zapraszamy!!!

 

Projekt „PI – innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO 
I RODZINNEGO” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


mazowieckie
2013-08-21 | Badania dla Rozwoju Mazowsza

„Skrzydła Biznesu”

Dziennik Gazeta Prawna już po raz czwarty zaprasza wszystkich przedsiębiorców i ludzi biznesu do udziału w „Skrzydłach Biznesu".
„Skrzydła Biznesu” to kompleksowy projekt skierowany do sektora MSP składający się z prestiżowego rankingu firm, cyklu konferencji oraz merytorycznych dodatków ukazujących się w całym nakładzie Dziennika Gazety Prawnej.
Rokrocznie Patronat Honorowy nad przedsięwzięciem obejmują: Ministerstwo Gospodarki, Ministerstwo Finansów, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Business Centre Club, Krajowa Izba Gospodarcza oraz wiele innych instytucji wspierających działania przedsiębiorców.
Ogłoszeniu wyników rankingu firm towarzyszyć będzie cykl bezpłatnych konferencji dla przedsiębiorców, podczas których udzielane są porady z zakresu pozyskiwania kapitału, zarządzania należnościami i wprowadzania innowacji. Zebrani eksperci doradzą i pomogą, w jaki sposób najskuteczniej kierować rozwojem firmy.
Spotkania zostały zorganizowane w taki sposób, by dotrzeć do przedsiębiorców z całej Polski i odbędą się kolejno we Wrocławiu (17.09.2013 dla województwa dolnośląskiego i lubuskiego), Sopocie ( 26.09. 2013 dla województw pomorskiego, kujawsko-pomorskiego i warmińsko-mazurskiego), Krakowie (10.10.2013 dla województw małopolskiego, podkarpackiego), Poznaniu (19.09.2013 dla województw wielkopolskiego, zachodniopomorskiego), Kielcach (21.11.2013 dla województw świętokrzyskiego i lubelskiego), Katowicach (14.11.2013 dla województw śląskiego i opolskiego) oraz w Warszawie (05.12.2013 dla województw mazowieckiego, łódzkiego i podlaskiego), gdzie podczas uroczystej gali całe przedsięwzięcie zostanie podsumowane.

Źródło:
http://www.gazetaprawna.pl/konferencje/skrzydla_biznesu/
 

Projekt „Badania dla Rozwoju Mazowsza” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


mazowieckie
2013-08-20 | Badania dla Rozwoju Mazowsza

Polskie firmy mają się coraz lepiej

Kolejne dane pokazują, że polska gospodarka wreszcie wchodzi w fazę ożywienia. Taki wniosek płynie m.in. z badania Instytutu Rozwoju Gospodarczego Szkoły Głównej Handlowej (IRG SGH) na temat barier w rozwoju firm. Okazuje się, że w trzecim kwartale 2013 r. odsetek przedsiębiorców, dla których słaby popyt jest główną barierą w rozwoju, mocno się skurczył — z 63,5 do 46,9 proc. To znaczy, że firmy wreszcie odnotowują wzrost sprzedaży swoich towarów.
„To bardzo dobra wiadomość. Popyt krajowy w Polsce nadal jest dość słaby, ale ważne, że w ostatnim czasie wreszcie zaczął rosnąć. Coś się w końcu ruszyło, o klienta nie jest już tak trudno, jak jeszcze kwartał temu — mówi w wywiadzie dla Pulsu Biznesu prof. Elżbieta Adamowicz, dyrektor IRG SGH.
Rośnie natomiast odsetek firm, dla których główną barierą w prowadzeniu działalności są nadmierne podatki (z 39,7 do 45,9 proc.) oraz chwiejność prawa (z 30,4 do 31,4 proc.). Paradoksalnie, to dobra wiadomość. Uciążliwość podatków i biurokracji jest bowiem dość stabilna. Przedsiębiorcy narzekają na nie głównie wtedy, kiedy gospodarka ma się dobrze i nie ma innych, wynikających ze zmian cyklicznych powodów do narzekania.
Według badań koniunktury prowadzonych przez Instytut, polska gospodarka ma już dno kryzysu za sobą i od kilku miesięcy wyraźnie wchodzi w fazę ożywienia.
„Nasze wskaźniki koniunktury dla wszystkich sektorów gospodarki — przemysłu, budownictwa, usług i handlu — odnotowały w ostatnim czasie punkt przełomowy. Najpierw przestały spadać, potem się ustabilizowały, a teraz zaczęły rosnąć. Prowadzimy nasze badania już od 14 lat i jeszcze nigdy nas nie zawiodły przy wychwytywaniu takich punktów przełomowych” — mówi prof. Elżbieta Adamowicz.

Źródło:
http://firma.pb.pl/3274415,62904,polskie-firmy-maja-sie-coraz-lepiej
 

Projekt „Badania dla Rozwoju Mazowsza” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


mazowieckie
2013-08-20 | PI - Innowacyjny model godzenie przez kobiety życia zawodowego i rodzinnego

Więcej ofert pracy w internecie

W lipcu odnotowano niewielki wzrost liczby ofert pracy publikowanych w internecie. Tak wynika z danych Instytutu Gospodarki Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie oraz Biura Inwestycji i Cykli Ekonomicznych.

W przypadku zawodów ekonomicznych najwięcej nowych ofert pracy pojawiło się w lipcu dla marketingowców. Zapotrzebowanie wzrosło również na specjalistów w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi. Nieznacznie przybyło wakatów w ubezpieczeniach i administracji biurowej. Obserwowany w ubiegłych miesiącach spadek liczby nowych miejsc pracy kontynuowany jest dla finansistów, bankowców i pozostałych zawodów ekonomicznych, najczęściej wymagających wyższego wykształcenia.

Większy wzrost liczby ofert o zatrudnieniu odnotowano w ubiegłym miesiącu w przypadku miejsc pracy wymagających wykształcenia technicznego. Po kilkumiesięcznym spadku ponowny wzrost obserwujemy w przypadku ogłoszeń dla informatyków.

Ogólnie w 2013 roku wyraźnym zainteresowaniem pracodawców cieszą się jednak specjaliści od Internetu, w tym projektowania, tworzenia i administrowania stronami www. Przybyło również ofert dla specjalistów od ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa i higieny pracy. Więcej ofert pracy niż przed miesiącem jest w sektorze usług.

Pogarsza się za to sytuacja osób pracujących w budownictwie. Znacznie mniejsze, ale wciąż ograniczenie liczby ofert pracy występuje w przedsiębiorstwach produkcyjnych.

Źródło: http://praca.wp.pl/

 

Projekt „PI – innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO 
I RODZINNEGO” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 


mazowieckie
2013-08-19 | PI - Innowacyjny model godzenie przez kobiety życia zawodowego i rodzinnego

Współczynnik aktywności zawodowej kobiet w 2012r.

Kobiety rzadziej uczestniczą w rynku pracy niż mężczyźni. Wg danych opublikowanych przez Mazowieckie Obserwatorium Rynku Pracy w sierpniu br., poziom aktywności zawodowej kobiet w woj. mazowieckim w roku 2012 (dane śródroczne) wyniósł 52,6%. Ogółem jego wartość wyniosła 60,2%, przy czym dla mężczyzn 68,8%. Wartości te na tle kraju wyglądają bardzo pozytywnie. W skali kraju współczynnik aktywności zawodowej osiągnął w 2012 r. dla kobiet 48,1% (ogółem 55,9%, dla mężczyzn 64,3%).

Źródło: http://obserwatorium.mazowsze.pl/

 

Projekt „PI – innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO 
I RODZINNEGO” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 
strony: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 | 281 | 282 | 283 | 284 | 285 |

+ poprzednia strona | następna strona +

  • start
  • oferta
  • dzialania
  • praca
  • polecamy
  • kontakt
2009 © Fundacja "Fundusz Inicjatyw" ul. Seweryna Sierpińskiego 24/5, 20-448 Lublin, NIP: 9462553005, REGON: 060368615, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000306907,
Biuro Fundacji ul. Narutowicza 57/4, 20-016 Lublin, tel/fax: 081 532 10 30
e-mail: ffi@ffi.org.pl | mapa serwisu | Polityka dot. plików cookie


Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej +