Podziel się książką

Fundacja "Fundusz Inicjatyw" w ramach swojej działalności statutowej prowadzi bibliotekę FFI, która dysponuje atrakcyjnym, ale wciąż skromnym zbiorem książek. Wspólnymi siłami i z Waszą pomocą chcemy wzbogacić zasoby naszej biblioteki. Jeżeli posiadasz niepotrzebne książki w dobrym stanie i chcesz podzielić się nimi z innymi osobami, zachęcamy do oddania ich na rzecz Biblioteki FFI.

a) Możesz oddać nam swoją książkę na zawsze,
b) Możesz pożyczyć nam książkę na okres 1 roku, a potem ją odebrać.

Ze względu na przekazaną nam w ostatnim czasie dużą ilość książek z kategorii beletrystki (powieści, opowiadania, nowele itp., przede wszystkim o charakterze rozrywkowym) od dnia 20 marca 2013 r. przyjmujemy wyłącznie książki branżowe, związane z rozwojem zawodowym np. z zakresu ekonomii, funduszy europejskich.

Biblioteka bezpłatnie udostępnia swoje zbiory każdej zainteresowanej osobie fizycznej i organizacjom pozarządowym. Powierzone nam książki będą służyły osobistemu i zawodowemu rozwojowi wielu osób. Książki i publikacje można oddawać osobiście w bibliotece w godzinach jej otwarcia lub przesyłać pocztą na adres biblioteki FFI:

Fundacja "Fundusz Inicjatyw", ul. Narutowicza 57/6, 20-016 Lublin.

Biblioteka zastrzega sobie prawo do nie przyjęcia książek, które są zniszczone, nieaktualne (np. z nieaktualnym stanem prawnym), propagują określone ideologie. Wówczas osoba dostarczająca książki zobowiązana jest do ich odebrania.

Przekazując książki poinformuj nas czy wyrażasz zgodę na upowszechnienie swoich danych (imię i nazwisko oraz miasto zamieszkania), które zostaną umieszczone na liście darczyńców. Lista darczyńców biblioteki zostanie umieszczona na naszej stronie internetowej.

Zapraszamy również do korzystania ze zbiorów biblioteki. Aktualny wykaz książek i publikacji znajduje się na stronie internetowej Fundacji: www.ffi.org.pl w zakładce "Wypożycz książkę".

Biblioteka jest otwarta od poniedziałku do piątku w godz. 09:00-18:00. W razie pytań i wątpliwości prosimy o kontakt z osobą odpowiedzialną za bibliotekę - Małgorzatą Jończyk pod numerem tel. 81 532 10 30.
Nic o nas bez nas = empowerment

Termin "empowerment" oznacza zaangażowanie grup napotykających problemy społeczne oraz ich przedstawicieli w prace projektowe. W odniesieniu do projektów innowacyjnych empowerment to zaangażowanie w proces wypracowywania innowacyjnych rozwiązań przedstawicieli grup docelowych.

Interesuje Cię sytuacja kobiet na rynku pracy? Korzystasz z elastycznych form zatrudnienia? Masz pomysły jak godzić życie zawodowe z rodzinnym? Chcesz w swoim zakładzie pracy przetestować lub wdrożyć model godzenia życia zawodowego i rodzinnego z korzyścią dla osób, które zatrudniasz oraz z korzyścią dla zakładu pracy i efektywności działań? Chcesz podzielić się swoimi refleksjami? Masz konkretne propozycje rozwiązań organizacyjnych/prawnych? Podziel się nimi. Mogą one stać się częścią innowacyjnego modelu, który zostanie bezpłatnie udostępniony szerokim grupom odbiorców. Twoje zdanie może mieć realny wpływ na działania projektowe.

Wypowiedz się na forum! Weź udział w sondzie! Napisz do nas na ffi@ffi.org.pl! Odwiedź nas w biurze projektu w Radomiu!

Będziemy organizować cykliczne spotkania dotyczące postępów prac nad modelem. Chcesz wziąć udział w spotkaniu? Skontaktuj się z nami!

Serdecznie zapraszamy! Twoja opinia dużo dla nas znaczy!

Fundacja "Fundusz Inicjatyw" zaprasza do udziału w projekcie: "PI - innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO I RODZINNEGO"

OFERUJEMY BEZPŁATNIE: ZAPEWNIAMY: (dokumenty zgłoszeniowe na stronie www.ffi.org.pl, podstrona dot. projektu)

Kontakt:

Fundacja "Fundusz Inicjatyw"
ul. ŻEROMSKIEGO 94/115
26-600 RADOM
TEL./FAKS 48 370 36 71
TEL. KOM. 519 144 716
e-mail: ffi@ffi.org.pl

Projekt "PI - Innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO I RODZINNEGO" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 

Z ostatniej chwili - archiwum aktualnościwybierz projekt:mazowieckie
2013-07-18 | PI - Innowacyjny model godzenie przez kobiety życia zawodowego i rodzinnego

Wykształcenie ma coraz mniejsze znaczenie

Z 5 do 16% zwiększył się odsetek osób wątpiących w słuszność zdobywania wyższego wykształcenia. Choć 82% badanych twierdzi, że uczyć się i zdobywać wyksztalcenie jest warto, to na przełowie ostatnich 10 lat ich odsetek zmniejszył się o ponad 10 punktów proc.

W społecznej ocenie formalne wykształcenie jest istotną - choć nie najważniejszą determinantą powodzenia na rynku pracy. Ankietowani poproszeni o zaznaczenie dwóch najważniejszych czynników, który mają wpływ na sukces zawodowy, najczęściej wymieniali wiedzę oraz umiejętności (45 proc.). Dopiero na drugim miejscu znalazły się odpowiedzi: wykształcenie oraz solidna, rzetelna praca (po 32 proc. badanych). Nieco mniejszy odsetek respondentów (28 proc.) sukces zawodowy wiąże ze znajomościami czy protekcją.

Pogląd, że wykształcenie ma największy wpływ na sukces zawodowy, częściej wyrażają kobiety, ankietowani niemający wyższego wykształcenia (szczególnie z wykształceniem zasadniczym zawodowym), badani relatywnie młodzi, a także najstarsi, mieszkańcy wsi i mniejszych ośrodków miejskich, respondenci o niezdefiniowanych poglądach politycznych oraz regularnie praktykujący religijnie (uczestniczący w praktykach religijnych raz w tygodniu).

Ok. 3/4 badanych zadowoliłoby się wyższym (magisterskim, inżynierskim lub licencjackim) wykształceniem dzieci, a poniżej 10 proc. ankietowanych chciałoby, żeby córka lub syn zrobili co najmniej doktorat. Chociaż w ciągu ostatnich dwudziestu lat zmniejszyła się grupa osób, których najbardziej cieszyłoby wykształcenie średnie zawodowe dzieci (na przykładzie synów: z 23 proc. w 1993 r. do 9 proc. w 2013 r.), to od badania w 2009 r. liczba ta znów zaczęła rosnąć (podskoczyła z 4 proc. do 9 proc.).

Badanie Aktualne problemy i wydarzenia przeprowadzono w dniach 6-12 czerwca 2013 roku na reprezentatywnej próbie losowej 1010 dorosłych mieszkańców Polski.

 

Źródło: http://www.money.pl/gospodarka/wiadomosci/artykul/cbos;wyksztalcenie;coraz;mniej;pozadane,234,0,1343466.html

Projekt „PI – innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO 
I RODZINNEGO” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


mazowieckie
2013-07-18 | Badania dla Rozwoju Mazowsza

Szansa na poprawę sytuacji MŚP w drugiej połowie roku

Jak wynika z badania nastrojów gospodarczych Instytutu Badań i Analiz, druga połowa 2013 r. może przynieść poprawę sytuacji przedsiębiorstw sektora MŚP. Badanie zostało przeprowadzone w marcu 2013 roku z zastosowaniem techniki CAWI. W badaniu wzięło udział 2393 przedstawicieli przedsiębiorstw, które są zarejestrowane w jednym z największych internetowych katalogów branżowych – Firmy.net.
W ostatnich 6 miesiącach zdecydowanie większy odsetek przedstawicieli firm MŚP ocenił swoją sytuację jako złą (35,9 proc.) niż dobrą (20,43 proc.). Jako stabilną swoją sytuację określiło 44,6 proc. przebadanych przedsiębiorców. W nadchodzącym półroczu sytuacja ogólna firm nieznacznie się poprawi, jednak zmiana ta będzie wynikała przede wszystkim z tego, że nieco zmaleje odsetek przedsiębiorstw przewidujących złą sytuację swojej firmy (33,0 proc.) w stosunku do tych, którzy oczekują poprawy (21,5 proc.). Najliczniejszą grupę nadal stanowić będą przedsiębiorstwa, których sytuacja na rynku nie zmieni się (45,5 proc.).
Najgorzej swoją sytuację w pierwszej połowie 2013 roku oceniały firmy z branż: sport i turystyka (47,1 proc.), poligrafia i wydawnictwa (44,7 proc.), gastronomia (44,2 proc.), odzież i obuwie (42,5 proc.), motoryzacja (42,1 proc.). Z kolei najlepiej kondycję swojej firmy widzieli przedstawiciele branż: hobby i rozrywka (30,3 proc.), handel (28,4 proc.), odzież i obuwie (26 proc.), biuro (25,7 proc.), komputery i Internet (25,5 proc.). Negatywne zmiany w nadchodzących 6 miesiącach nastąpią w największym stopniu w branżach: transport i spedycja, odzież i obuwie oraz poligrafia i wydawnictwa.
Na kiepskie nastroje przedsiębiorców bez wątpienia miała i nadal ma wpływ malejąca sprzedaż. Obniżenie sprzedaży na rynku krajowym w minionym półroczu zadeklarowało aż 43,5 proc. przebadanych firm. Wzrost zadeklarowało w tym czasie jedynie 17 proc. firm. Wartości te w nadchodzącym półroczu ulegną nieznacznej poprawie. Spadek sprzedaży dotknie 38,1 proc. firm, a wzrost przewiduje 25,9 proc. przedsiębiorców. Nieco lepiej sytuacja wygląda wśród eksporterów produktów i usług, którzy stanowili 21,5 proc. uczestników badania. W minionym półroczu jedynie 6,3 proc. pośród nich zanotowało spadek sprzedaży na rynkach zagranicznych, a tylko 5,6 proc. prognozuje spadki także w obecnym półroczu. Wzrost sprzedaży w pierwszej połowie 2013 roku zadeklarowało 4 proc. ankietowanych firm, a w drugiej połowie tego roku wartość ta ma wzrosnąć do poziomu 5,6 proc.
W okresie ostatnich 6 miesięcy najliczniejsza grupa badanych przedsiębiorstw (43,3 proc.) zadeklarowała pogorszenie się swojej sytuacji finansowej, mniejsza grupa wskazała brak zmian (38,2 proc.), natomiast najmniej liczna jej poprawę (15,6 proc.). W obecnym półroczu wzrośnie odsetek przedsiębiorstw, które odczuwać będą poprawę sytuacji finansowej (25,3 proc.) oraz spadnie odsetek firm, które zauważą pogorszenie (37,6 proc.) lub nie odczują zmian (34,3 proc.). Pomimo wzrostu, tendencja ogólna nadal będzie miała charakter spadkowy.
Chociaż pierwsze półrocze 2013 roku było trudne dla firm MŚP, najczęściej utrzymały one zatrudnienie na tym samym poziomie (72,3 proc.). Jedynie 15 proc. firm zdecydowało się ograniczyć liczbę pracowników, a 8,6 proc. zwiększyło zatrudnienie. W okresie najbliższych 6 miesięcy nadal najliczniejsza grupa firm utrzymywać będzie stały poziom zatrudnienia (70,6 proc.). Niewielki wzrost poziomu zatrudnienia zapewni nam większa liczba przedsiębiorstw, w których przewidywane są przyjęcia pracowników (12,8 proc.) w stosunku do tych, w których nastąpi redukcja etatów (12,5 proc.) – czytamy w komunikacie prasowym.

Źródło:
http://inwestycje.pl/firma/MSP-bedzie-troche-lepiej-w-drugiej-polowie-2013-roku;206550;0.html
 

Projekt „Badania dla Rozwoju Mazowsza” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu


mazowieckie
2013-07-18 | PI - Innowacyjny model godzenie przez kobiety życia zawodowego i rodzinnego

Raport całościowy

Miło nam poinformować, iż w zakładce Badania dostępny jest już Raport całościowy opracowany w ramach projektu „PI – innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO I RODZINNEGO. Raport zawiera bliższe informacje na temat realizowanego projektu oraz wyniki przeprowadzonych w ramach projektu trzech rodzajów badań: analizę danych zastanych, badań kwestionariuszowych oraz badań fokusowych. Celem Raportu było pogłębienie wiedzy na temat przyczyn pozostawania poza rynkiem pracy kobiet, niechęci pracodawców do zatrudniania kobiet, przyczyn postrzegania elastycznych form pracy jako dezorganizujących organizację pracy w firmie. Ponadto Raport zawiera rekomendacje dotyczące dalszej realizacji projektu, w szczególności opracowania produktu finalnego - innowacyjnego modelu godzenia przez kobiety życia zawodowego z rodzinnym poprzez elastyczne formy zatrudnienia.

Życzymy miłej lektury.

 

Projekt „PI – innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO 
I RODZINNEGO” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


lubelskie
2013-07-18 |

FFI poszukuje wolontariusza/ki do realizacji projektu EVS

Fundacja „Fundusz Inicjatyw” w ramach realizowanego we współpracy z Fundacją Sempre a Frente projektu „Think global. Act local” poszukuje Wolontariusza/Wolontariuszki.

GŁÓWNE DZIAŁANIA:
• pomoc w realizacji projektu realizowanego w ramach programu „Młodzież w działaniu” Akcja 2 Wolontariat Europejski
• współpraca z hiszpańskojęzycznymi wolontariuszami/kami, (komunikacja w języku angielskim)
• współpraca z pracownikami FFI oraz organizacją koordynującą projekt, udział w spotkaniach,
• opieka nad międzynarodowymi Wolontariuszami/kami w Fundacji, pomoc logistyczna, współpraca między FFI a wolontariuszami/kami, pomoc w organizacji działań lokalnych (m.in. spotkania dotyczące równości szans kobiet i mężczyzn w różnych krajach na świecie, kwestii gender; spotkań dotyczących kraju Wolontariuszy/ek; pomoc w organizacji tandemów językowych)

WYMAGANIA:
• Gotowość do regularnego poświęcania swojego prywatnego czasu,
• Odpowiedzialność,
• Komunikatywna znajomość j. angielskiego
• mile widziane zainteresowanie tematyką równości szans oraz gender mainstreaming,
• otwarty umysł, tolerancja i szacunkiem wobec odmiennych kultur, poglądów oraz innych cech determinujących różnorodność ludzką,

OFERUJEMY:
• Potwierdzenie współpracy w postaci umowy wolontariackiej,
• Możliwość realizacji własnych pomysłów, oddając wolontariuszom do dyspozycji przestrzeń (sale wykładowe), sprzęt do pracy (laptop, projektor multimedialny),
• Możliwość uczestnictwa w zajęciach z języków obcych prowadzonych w Fundacji,
• Możliwość współpracy/komunikowania się z zagranicznymi stażystami/wolontariuszami Fundacji,
• Możliwość korzystania z Biblioteki Fundacji,
• Osobom zaangażowanym wystawiamy referencje potwierdzające nabycie doświadczenia zawodowego.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV na adres: e.szafraniec@ffi.org.pl


mazowieckie
2013-07-17 | PI - Innowacyjny model godzenie przez kobiety życia zawodowego i rodzinnego

Czujemy się stabilniej w pracy

Polacy coraz rzadziej obawiają się utraty pracy, ale jednocześnie twierdzą, że są otwarci na zmiany. W ostatnim kwartale pracę zmienił co czwarty pracujący Polak. Wg badań przeprowadzonych przez Instytut Badawczy Randstad, 34% Polaków obawia się utraty obecnego stanowiska pracy. Odsetek ten zwiększa się u osób starszych (41%) oraz u osób dopiero rozpoczynających karierę zawodową (39%). Z drugiej strony 78 proc. Polaków w wieku 18-34 lata uważa, że dosyć łatwo znajdzie nową pracę. W przypadku osób starszych jest to 42 proc. badanych.

Łukasz Komuda ekspert ds. rynku pracy Fundacji Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych: - Najmłodsi mają największy optymizm i największą wolę do tego, by pracować poniżej kwalifikacji i wyjechać za pracą. Osoby starsze takiej elastyczności już nie mają - znajdują się na dużo gorszej pozycji.

Badanie przeprowadzono od 18 kwietnia do 13 maja br. Wzięło w nim udział 405 respondentów z Polski.

Źródło: http://gazetapraca.pl/

 

Projekt „PI – innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO 
I RODZINNEGO” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 


mazowieckie
2013-07-17 | PI - Innowacyjny model godzenie przez kobiety życia zawodowego i rodzinnego

I spotkanie ekspertek projektu

12 lipca w Radomiu odbyło się pierwsze spotkanie ekspertek projektu „PI – innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO I RODZINNEGO”.

Spotkanie miało na celu przybliżenie zaproszonym Paniom założeń i celów projektu oraz omówienie koncepcji wstępnej wersji produktu finalnego, czyli modelu godzenia przez kobiety życia zawodowego z rodzinnym poprzez elastyczne formy zatrudnienia. Wśród zaproszonych ekspertek są: Dr Katarzyna Władyka Dr Anna Sabat Dr Ewelina Wiszczun Dr Natasza Kosakowska-Berezecka Dr Magdalena Żadkowska Mgr Marta Goroszkiewicz Mgr Joanna Szymonek Mgr Agnieszka Kuna-Broniowska Mgr Katarzyna Tedeusiak-Jeznach Mgr Kamila Jeżowska-Hułas Mgr Agnieszka Radziwiłowicz

Uwieńczeniem spotkania było podpisanie umów na realizację poszczególnych elementów modelu.
Ustalone zostały terminy dwóch kolejnych spotkań roboczych 6 i 9 sierpnia oraz 5 i 6 września.
W zakładce Galeria znajdują się zdjęcia ze spotkania.

 

Projekt „PI – innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO 
I RODZINNEGO” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


lubelskie
2013-07-17 | Mikroprzedsiębiorstwo - makromożliwości

Rezultaty projektu dla szkolenia „Marketing”

Przedstawiamy Państwu dotychczas osiągnięte rezultaty projektu „Mikroprzedsiębiorstwo - makromożliwości” dotyczące szkolenia „Marketing"
 
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
 

 


lubelskie
2013-07-17 | Mikroprzedsiębiorstwo - makromożliwości

Rezultaty projektu dla szkolenia „Aranżacja wnętrz z jęz. angielskim”

Przedstawiamy Państwu dotychczas osiągnięte rezultaty projektu „Mikroprzedsiębiorstwo - makromożliwości” dotyczące szkolenia „Aranżacja wnętrz z jęz. angielskim"

 
 
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

mazowieckie
2013-07-17 | Badania dla Rozwoju Mazowsza

Wsparcie Biznesu w okresie spowolnienia

W siedzibie Związku Banków Polskich odbyło się podsumowanie kampanii „Wsparcie Biznesu w okresie spowolnienia. W czym mogą pomóc dostępne środki unijne?”. Celem kampanii była pomoc przedsiębiorcom w sięgnięciu po ostatnie środki obecnej perspektywy finansowej Unii Europejskiej. Działaniami objęto wszystkie województwa, a na spotkania zaproszono przede wszystkim mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa oraz organizacje otoczenia biznesu. Kampanię zainicjował i zorganizował Krajowy Punkt Kontaktowy Programu UE na rzecz konkurencyjności i innowacji (CIP) przy Związku Banków Polskich we współpracy z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Krajową Izbą Gospodarczą.
W projekcie uczestniczyło ponad dwa tysiące przedsiębiorców, sześć tysięcy internautów, 16 regulatorów regionalnych, kilkudziesięciu dziennikarzy krajowych i lokalnych oraz prawie 100 ekspertów. Uczestnikom zaprezentowano pełną mapę aktualnie dostępnych środków ramowych, krajowych i regionalnych. Przedsiębiorcy otrzymali także informacje o aktywnych programach izb gospodarczych oraz o instrumentach zarządzania ryzykiem w biznesie. Uczestnicy kampanii mieli możliwość bezpośredniego kontaktu z ekspertami od funduszy unijnych i zarządzania przedsiębiorstwem, ryzykiem w działalności gospodarczej i finansowej.
W spotkaniu wzięła udział pani Bożena Lublińska-Kasprzak, Prezes PARP, która w swoim wystąpieniu zauważyła, że przedsiębiorcy, oprócz pieniędzy na inwestycje, potrzebują dobrej informacji i edukacji oraz wsparcia eksperckiego. „Podczas tej kampanii zachęcaliśmy do korzystania z instrumentów dedykowanych rozwojowi przedsiębiorstw w skali mikro i makro” – dodała. Gościem spotkania był również Janusz Piechociński, Wicepremier i Minister Gospodarki, który podkreślił, że kampania przyciąga przedsiębiorców do myślenia o lepszym wykorzystaniu środków z tej perspektywy unijnej. Zachęca także do kontaktu z instytucjami finansowymi, które mogą uczestniczyć w procesie pozyskiwania unijnych środków jako aktywny partner, który zapewnia wkład krajowy, a jednocześnie weryfikuje racjonalność pomysłu i jego przyszłą efektywność.

Źródło:
http://www.parp.gov.pl/index/more/34108

Więcej informacji o kampanii: „Wsparcie Biznesu w okresie spowolnienia. W czym mogą pomóc dostępne środki unijne?”

Projekt „Badania dla Rozowju Mazowsza” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


mazowieckie
2013-07-16 | PI - Innowacyjny model godzenie przez kobiety życia zawodowego i rodzinnego

Pracownik tymczasowy

Okres letni sprzyja wzrostowi zapotrzebowania na pracę, dlatego też firmy chętniej zatrudniają na krótkie, kilkumiesięczne umowy głównie w usługach i gastronomii.

Kodeks pracy nie wskazuje definicji pracy sezonowej, w powszechnym rozumieniu jest to jednak praca uzależniona od pór roku, mająca charakter tymczasowy i przejściowy. Z pracownikiem sezonowym można zawrzeć umowę o pracę na czas określony lub na czas wykonania określonej prac, a także powierzyć mu pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej (umowy zlecenia lub umowy o dzieło). Praca sezonowa może być również wykonywana w oparciu o przepisy Ustawy o pracownikach tymczasowych, zatrudnianych przez agencje pracy tymczasowej.

Zatrudnianie tymczasowe, szczególnie w sezonie wiosna/lato, jest coraz bardziej popularne i przede wszystkim wysoce korzystne. Podjęcie współpracy z agencją pracy tymczasowej (APT) zapewnia szereg udogodnień: zarówno w kontekście samej rekrutacji, jak również wszelkich formalności związanych z zatrudnianiem pracowników. – Przedsiębiorcy poszukujący pracowników tymczasowych chętnie korzystają z usług agencji pracy tymczasowej. Dzięki współpracy z nią, nie muszą zajmować się kwestiami związanymi z rekrutacją, zatrudnianiem, rozliczaniem za wykonaną pracę oraz odprowadzaniem należnych składek i podatków za pracownika. Kompletną realizacją tych spraw zajmuje się właśnie agencja pracy tymczasowej – wyjaśnia Agnieszka Smolnik, Poland Workforce. Niezależnie od wybranej formy zatrudnienia, jeżeli pracodawca przyjmuje do pracy osoby młodociane (między 16. a 18. rokiem życia), musi pamiętać, aby powierzać im jedynie wykonywanie prac lekkich.

Źródło: http://hrstandard.pl/

 

Projekt „PI – innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO 
I RODZINNEGO” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
strony: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 | 281 | 282 | 283 | 284 | 285 |

+ poprzednia strona | następna strona +

  • start
  • oferta
  • dzialania
  • praca
  • polecamy
  • kontakt
2009 © Fundacja "Fundusz Inicjatyw" ul. Seweryna Sierpińskiego 24/5, 20-448 Lublin, NIP: 9462553005, REGON: 060368615, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000306907,
Biuro Fundacji ul. Narutowicza 57/4, 20-016 Lublin, tel/fax: 081 532 10 30
e-mail: ffi@ffi.org.pl | mapa serwisu | Polityka dot. plików cookie


Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej +