Podziel się książką

Fundacja "Fundusz Inicjatyw" w ramach swojej działalności statutowej prowadzi bibliotekę FFI, która dysponuje atrakcyjnym, ale wciąż skromnym zbiorem książek. Wspólnymi siłami i z Waszą pomocą chcemy wzbogacić zasoby naszej biblioteki. Jeżeli posiadasz niepotrzebne książki w dobrym stanie i chcesz podzielić się nimi z innymi osobami, zachęcamy do oddania ich na rzecz Biblioteki FFI.

a) Możesz oddać nam swoją książkę na zawsze,
b) Możesz pożyczyć nam książkę na okres 1 roku, a potem ją odebrać.

Ze względu na przekazaną nam w ostatnim czasie dużą ilość książek z kategorii beletrystki (powieści, opowiadania, nowele itp., przede wszystkim o charakterze rozrywkowym) od dnia 20 marca 2013 r. przyjmujemy wyłącznie książki branżowe, związane z rozwojem zawodowym np. z zakresu ekonomii, funduszy europejskich.

Biblioteka bezpłatnie udostępnia swoje zbiory każdej zainteresowanej osobie fizycznej i organizacjom pozarządowym. Powierzone nam książki będą służyły osobistemu i zawodowemu rozwojowi wielu osób. Książki i publikacje można oddawać osobiście w bibliotece w godzinach jej otwarcia lub przesyłać pocztą na adres biblioteki FFI:

Fundacja "Fundusz Inicjatyw", ul. Narutowicza 57/6, 20-016 Lublin.

Biblioteka zastrzega sobie prawo do nie przyjęcia książek, które są zniszczone, nieaktualne (np. z nieaktualnym stanem prawnym), propagują określone ideologie. Wówczas osoba dostarczająca książki zobowiązana jest do ich odebrania.

Przekazując książki poinformuj nas czy wyrażasz zgodę na upowszechnienie swoich danych (imię i nazwisko oraz miasto zamieszkania), które zostaną umieszczone na liście darczyńców. Lista darczyńców biblioteki zostanie umieszczona na naszej stronie internetowej.

Zapraszamy również do korzystania ze zbiorów biblioteki. Aktualny wykaz książek i publikacji znajduje się na stronie internetowej Fundacji: www.ffi.org.pl w zakładce "Wypożycz książkę".

Biblioteka jest otwarta od poniedziałku do piątku w godz. 09:00-18:00. W razie pytań i wątpliwości prosimy o kontakt z osobą odpowiedzialną za bibliotekę - Małgorzatą Jończyk pod numerem tel. 81 532 10 30.
Nic o nas bez nas = empowerment

Termin "empowerment" oznacza zaangażowanie grup napotykających problemy społeczne oraz ich przedstawicieli w prace projektowe. W odniesieniu do projektów innowacyjnych empowerment to zaangażowanie w proces wypracowywania innowacyjnych rozwiązań przedstawicieli grup docelowych.

Interesuje Cię sytuacja kobiet na rynku pracy? Korzystasz z elastycznych form zatrudnienia? Masz pomysły jak godzić życie zawodowe z rodzinnym? Chcesz w swoim zakładzie pracy przetestować lub wdrożyć model godzenia życia zawodowego i rodzinnego z korzyścią dla osób, które zatrudniasz oraz z korzyścią dla zakładu pracy i efektywności działań? Chcesz podzielić się swoimi refleksjami? Masz konkretne propozycje rozwiązań organizacyjnych/prawnych? Podziel się nimi. Mogą one stać się częścią innowacyjnego modelu, który zostanie bezpłatnie udostępniony szerokim grupom odbiorców. Twoje zdanie może mieć realny wpływ na działania projektowe.

Wypowiedz się na forum! Weź udział w sondzie! Napisz do nas na ffi@ffi.org.pl! Odwiedź nas w biurze projektu w Radomiu!

Będziemy organizować cykliczne spotkania dotyczące postępów prac nad modelem. Chcesz wziąć udział w spotkaniu? Skontaktuj się z nami!

Serdecznie zapraszamy! Twoja opinia dużo dla nas znaczy!

Fundacja "Fundusz Inicjatyw" zaprasza do udziału w projekcie: "PI - innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO I RODZINNEGO"

OFERUJEMY BEZPŁATNIE: ZAPEWNIAMY: (dokumenty zgłoszeniowe na stronie www.ffi.org.pl, podstrona dot. projektu)

Kontakt:

Fundacja "Fundusz Inicjatyw"
ul. ŻEROMSKIEGO 94/115
26-600 RADOM
TEL./FAKS 48 370 36 71
TEL. KOM. 519 144 716
e-mail: ffi@ffi.org.pl

Projekt "PI - Innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO I RODZINNEGO" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Projekt: Przedsiębiorczość akademicka – innowacyjny region

woj.: świętokrzyskie

Menu:

Innowacje - czyli korzyści ze współpracy sektora B+R i przedsiębiorstw

Przedsiębiorstwa spin off i spin out

Transfer technologii

Komercjalizacja wiedzy

Finansowanie sfery badawczo-rozwojowej

Platforma lokalizacji jednostek naukowo badawczych

Interaktywna baza współpracy i wymiany informacji

Patronat medialny:

Radio Kielce

Radio Fama

ITV

 

Z ostatniej chwili

aktualnosci2012-11-30 | V konferencja z cyklu "Inteligentna Energia w Polsce"

Krajowy Punkt Kontaktowy Programu IEE serdecznie zaprasza do udziału w V konferencji z cyklu "Inteligentna Energia w Polsce", która odbędzie ...

więcej +

aktualnosci2012-11-30 | Podziękowania

Uprzejmie informujemy, że w dniu dzisiejszym 30 listopada 2012 r. dobiega końca realizacja projektu „Przedsiębiorczość akademicka – innowacyjny region”. Informacje o ...

więcej +

aktualnosci2012-11-29 | Konkurs PRELUDIUM 4

Narodowe Centrum Nauki ogłosiło otwarty konkurs PRELUDIUM 4 na projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową nieposiadające stopnia naukowego ...

więcej +

aktualnosci2012-11-28 | 120 mln zł dla spółek naukowo-biznesowych

 Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłasza nowy program wsparcia spółek celowych o nazwie SPIN-TECH, na który przeznaczono 120 milionów zł ...

więcej +

aktualnosci2012-11-27 | V edycja konkursu Capital Express dla Firm z potencjałem

Małe i średnie firmy, które poszukują pieniędzy na rozwój biznesu, mają szansę na bezpłatne, profesjonalne przygotowanie do pozyskania inwestora. Teaser ...

więcej +

aktualnosci2012-11-26 | Perspektywy rozwoju rynku funduszy venture capital - Konferencja MARR

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego zaprasza do udziału w międzynarodowej konferencji „Perspektywy rozwoju rynku funduszy venture capital”, która odbędzie się 29 ...

więcej +

archiwum aktualności projektu +

 

Komercjalizacja wiedzy

Prowadzenie i komercjalizacja badań naukowych jest źródłem tworzenia innowacji. Niemniej jednak dla wielu uczelni wyższych, w których prowadzone są badania w zakresie opracowania różnego rodzaju rozwiązań innowacyjnych, jednym z podstawowych problemów jest pozyskiwanie środków finansowych niezbędnych do wprowadzenia nowego produktu na rynek. Współpraca nauki z biznesem pozwala sferze naukowej na finasowanie jej działalności a przede wszystkim na zdobywanie doświadczenia i wiedzy. Współpraca w poszerzaniu komercyjnej wartości badań naukowych, jest jednym ze sposobów umacniających transfer wiedzy z nauki do przemysłu.

Istnieją trzy podstawowe sposoby komercjalizacji wyników prac badawczych i rozwojowych:

1. Sprzedaż wyników prac badawczych i rozwojowych.

2. Udzielenie licencji na wyniki prac B+R.

3. Wniesienie wyników prac badawczych i rozwojowych do spółki.

Komercjalizacja nie rozpoczyna się w momencie przeprowadzenia którejś z czynności wskazanych powyżej (dalej „komercjalizacja sensu stricto”). Krytyczne znaczenie dla procesu komercjalizacji ma podjęcie szeregu działań na etapie poprzedzającym komercjalizację sensu stricto. Chodzi tu zarówno o czynności prawne (np. formalne nabycie przez PJB praw do wyników prac badawczych
i rozwojowych, czy też skorzystanie z mechanizmów ochrony posiadanych praw), jak i księgowo-podatkowe (np. odpowiednie ujęcie wyników prac badawczych i rozwojowych w bilansie PJB oraz jej rachunku zysków i strat). Proces komercjalizacji uwzględniający czynności, o których mowa powyżej, określany będzie mianem „komercjalizacji sensu largo”

Własność przemysłowa obejmuje:

1. Wynalazki, które PJB może chronić za pomocą patentu. W zależności od obszaru geograficznego, na którym wynalazek ma być objęty ochroną, PJB może uzyskać patent krajowy (zob. akapit 198), patent w Europejskim Urzędzie Patentowym (EPO)

2. Wzory przemysłowe, na które PJB może uzyskać tzw. prawa z rejestracji

3. Wzory użytkowe oraz topografie układów scalonych, na które PJB może uzyskać prawo ochronne

PRZYKŁADOWE OPŁATY W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE PATENTU

Rodzaj procedury

Przykładowe opłaty

Procedura krajowa

- opłata za zgłoszenie: 500/550 zł

- opłata za publikację informacji o udzielonym patencie: 90 zł

- opłata za publikację oświadczenia o gotowości udzielenia licencji: 100 zł

Procedura przed EPO

- opłata za zgłoszenie: 105/190 €

- opłata za przeprowadzenie poszukiwań: 1 105 €

- opłata za wyznaczenie jednego lub większej liczby państw członkowskich: 525 €

- opłata za przeprowadzenie badań: 1 480 €

- opłata za udzielenie patentu: 830 €

Procedura PCT

(opłaty ponoszone, gdy zgłoszenie dokonywane jest w UPRP)

- opłata za przekazanie zgłoszenia patentowego dokonanego w UPRP do procedury międzynarodowej: 300 zł

- opłata za zgłoszenie: 1 330 franków szwajcarskich

- opłata za przeprowadzenie poszukiwań: 1 785 €

- opłata za przeprowadzenie badania wstępnego: 1760 €


Etapy procedur patentowych:

Procedura krajowa

Procedura przed EPO

Procedura PCT

- dokonanie zgłoszenia w UPRP

- badania formalno-prawne

- badanie stanu techniki z dziedziny, której dotyczy rozwiązanie (sporządzenie raportu z poszukiwań)

- ogłoszenie o zgłoszeniu wynalazku w Biuletynie UPRP

- badanie merytoryczne zdolności patentowej wynalazku (czy rozwiązanie ma cechy wynalazku)

- wydanie decyzji (o udzieleniu lub odmowa udzielenia patentu)

- dokonanie zgłoszenia w UPRP

- przekazanie zgłoszenia do EPO

- badania formalno-prawne

- badanie stanu techniki z dziedziny, której dotyczy rozwiązanie

- publikacja zgłoszenia wraz z raportem o stanie techniki

- badanie merytoryczne zdolności patentowej wynalazku (czy rozwiązanie ma cechy wynalazku (czy rozwiązanie ma cechy wynalazku)

- wydanie decyzji (o udzieleniu lub odmowie udzielenia patentu)

- dokonanie zgłoszenia w UPRP

- przekazanie zgłoszenia do fazy międzynarodowej

- faza międzynarodowa (poszukiwania prowadzone przez wybrane urzędy patentowe) oraz sporządzenie raportu

- faza krajowa (pełne badanie rozwiązania przez krajowe urzędy patentowe wskazane przez wnioskodawcę lub EPO)

 

 

ZALETY I WADY PROCEDUR PATENTOWYCH

Rodzaj procedury

Zalety

Wady

Procedura krajowa

- najniższe koszty

- ochrona tylko na terytorium Polski

Procedura przed EPO

- możliwość uzyskania patentu we wszystkich wybranych państwach (na podstawie jednego wniosku)

- wyższe koszty niż przypadku procedury krajowej (oraz koszty dodatkowe)

Procedura PCT

- możliwość uzyskania patentu we wszystkich wybranych państwach (na podstawie jednego wniosku)

- możliwość wstepnego sprawdzenia potencjału wynalazku

- niższe koszty i mniej formalności niż w przypadku odrębnych postępowań przed poszczególnymi urzędami patentowymi

- stosunkowo wysokie koszty w porównaniu z pojedynczym zgłoszeniem krajowym

 

System transferu technologii i komercjalizacji wiedzy

 

 

Źródło:
"System transferu technologii i komercjalizacji wiedzy w Polsce – Siły motoryczne i bariery", maj 2010, http://www.parp.gov.pl/files/74/81/380/8877.pdf

„Komercjalizacja B+R dla praktyków”, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Departament Wdrożeń i Innowacji, Warszawa 2010
http://www.nauka.gov.pl/fileadmin/user_upload/ministerstwo/Aktualnosci/20101210_KomercjalizacjaBR_web2.pdf
 

Aby uzyskać więcej informacji warto odwiedzić następujące strony internetowe:

Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (UPRP): www.uprp.pl
Europejski Urząd Patentowy (EPO): www.epo.org

 

 

 

 

 

Projekt realizowany na podstawie umowy ze Świętokrzyskim Biurem Rozwoju Regionalnego
Kapitał Ludzki Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego Unia Europejska - Europejski Funusz Społeczny
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego  • start
  • oferta
  • dzialania
  • praca
  • polecamy
  • kontakt
2009 © Fundacja "Fundusz Inicjatyw" ul. Seweryna Sierpińskiego 24/5, 20-448 Lublin, NIP: 9462553005, REGON: 060368615, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000306907,
Biuro Fundacji ul. Narutowicza 57/4, 20-016 Lublin, tel/fax: 081 532 10 30
e-mail: ffi@ffi.org.pl | mapa serwisu | Polityka dot. plików cookie


Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej +