Podziel się książką

Fundacja "Fundusz Inicjatyw" w ramach swojej działalności statutowej prowadzi bibliotekę FFI, która dysponuje atrakcyjnym, ale wciąż skromnym zbiorem książek. Wspólnymi siłami i z Waszą pomocą chcemy wzbogacić zasoby naszej biblioteki. Jeżeli posiadasz niepotrzebne książki w dobrym stanie i chcesz podzielić się nimi z innymi osobami, zachęcamy do oddania ich na rzecz Biblioteki FFI.

a) Możesz oddać nam swoją książkę na zawsze,
b) Możesz pożyczyć nam książkę na okres 1 roku, a potem ją odebrać.

Ze względu na przekazaną nam w ostatnim czasie dużą ilość książek z kategorii beletrystki (powieści, opowiadania, nowele itp., przede wszystkim o charakterze rozrywkowym) od dnia 20 marca 2013 r. przyjmujemy wyłącznie książki branżowe, związane z rozwojem zawodowym np. z zakresu ekonomii, funduszy europejskich.

Biblioteka bezpłatnie udostępnia swoje zbiory każdej zainteresowanej osobie fizycznej i organizacjom pozarządowym. Powierzone nam książki będą służyły osobistemu i zawodowemu rozwojowi wielu osób. Książki i publikacje można oddawać osobiście w bibliotece w godzinach jej otwarcia lub przesyłać pocztą na adres biblioteki FFI:

Fundacja "Fundusz Inicjatyw", ul. Narutowicza 57/6, 20-016 Lublin.

Biblioteka zastrzega sobie prawo do nie przyjęcia książek, które są zniszczone, nieaktualne (np. z nieaktualnym stanem prawnym), propagują określone ideologie. Wówczas osoba dostarczająca książki zobowiązana jest do ich odebrania.

Przekazując książki poinformuj nas czy wyrażasz zgodę na upowszechnienie swoich danych (imię i nazwisko oraz miasto zamieszkania), które zostaną umieszczone na liście darczyńców. Lista darczyńców biblioteki zostanie umieszczona na naszej stronie internetowej.

Zapraszamy również do korzystania ze zbiorów biblioteki. Aktualny wykaz książek i publikacji znajduje się na stronie internetowej Fundacji: www.ffi.org.pl w zakładce "Wypożycz książkę".

Biblioteka jest otwarta od poniedziałku do piątku w godz. 09:00-18:00. W razie pytań i wątpliwości prosimy o kontakt z osobą odpowiedzialną za bibliotekę - Małgorzatą Jończyk pod numerem tel. 81 532 10 30.
Nic o nas bez nas = empowerment

Termin "empowerment" oznacza zaangażowanie grup napotykających problemy społeczne oraz ich przedstawicieli w prace projektowe. W odniesieniu do projektów innowacyjnych empowerment to zaangażowanie w proces wypracowywania innowacyjnych rozwiązań przedstawicieli grup docelowych.

Interesuje Cię sytuacja kobiet na rynku pracy? Korzystasz z elastycznych form zatrudnienia? Masz pomysły jak godzić życie zawodowe z rodzinnym? Chcesz w swoim zakładzie pracy przetestować lub wdrożyć model godzenia życia zawodowego i rodzinnego z korzyścią dla osób, które zatrudniasz oraz z korzyścią dla zakładu pracy i efektywności działań? Chcesz podzielić się swoimi refleksjami? Masz konkretne propozycje rozwiązań organizacyjnych/prawnych? Podziel się nimi. Mogą one stać się częścią innowacyjnego modelu, który zostanie bezpłatnie udostępniony szerokim grupom odbiorców. Twoje zdanie może mieć realny wpływ na działania projektowe.

Wypowiedz się na forum! Weź udział w sondzie! Napisz do nas na ffi@ffi.org.pl! Odwiedź nas w biurze projektu w Radomiu!

Będziemy organizować cykliczne spotkania dotyczące postępów prac nad modelem. Chcesz wziąć udział w spotkaniu? Skontaktuj się z nami!

Serdecznie zapraszamy! Twoja opinia dużo dla nas znaczy!

Fundacja "Fundusz Inicjatyw" zaprasza do udziału w projekcie: "PI - innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO I RODZINNEGO"

OFERUJEMY BEZPŁATNIE: ZAPEWNIAMY: (dokumenty zgłoszeniowe na stronie www.ffi.org.pl, podstrona dot. projektu)

Kontakt:

Fundacja "Fundusz Inicjatyw"
ul. ŻEROMSKIEGO 94/115
26-600 RADOM
TEL./FAKS 48 370 36 71
TEL. KOM. 519 144 716
e-mail: ffi@ffi.org.pl

Projekt "PI - Innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO I RODZINNEGO" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Projekt: Przedsiębiorczość akademicka – innowacyjny region

woj.: świętokrzyskie

Menu:

Innowacje - czyli korzyści ze współpracy sektora B+R i przedsiębiorstw

Przedsiębiorstwa spin off i spin out

Transfer technologii

Komercjalizacja wiedzy

Finansowanie sfery badawczo-rozwojowej

Platforma lokalizacji jednostek naukowo badawczych

Interaktywna baza współpracy i wymiany informacji

Patronat medialny:

Radio Kielce

Radio Fama

ITV

 

Z ostatniej chwili

aktualnosci2012-11-30 | V konferencja z cyklu "Inteligentna Energia w Polsce"

Krajowy Punkt Kontaktowy Programu IEE serdecznie zaprasza do udziału w V konferencji z cyklu "Inteligentna Energia w Polsce", która odbędzie ...

więcej +

aktualnosci2012-11-30 | Podziękowania

Uprzejmie informujemy, że w dniu dzisiejszym 30 listopada 2012 r. dobiega końca realizacja projektu „Przedsiębiorczość akademicka – innowacyjny region”. Informacje o ...

więcej +

aktualnosci2012-11-29 | Konkurs PRELUDIUM 4

Narodowe Centrum Nauki ogłosiło otwarty konkurs PRELUDIUM 4 na projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową nieposiadające stopnia naukowego ...

więcej +

aktualnosci2012-11-28 | 120 mln zł dla spółek naukowo-biznesowych

 Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłasza nowy program wsparcia spółek celowych o nazwie SPIN-TECH, na który przeznaczono 120 milionów zł ...

więcej +

aktualnosci2012-11-27 | V edycja konkursu Capital Express dla Firm z potencjałem

Małe i średnie firmy, które poszukują pieniędzy na rozwój biznesu, mają szansę na bezpłatne, profesjonalne przygotowanie do pozyskania inwestora. Teaser ...

więcej +

aktualnosci2012-11-26 | Perspektywy rozwoju rynku funduszy venture capital - Konferencja MARR

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego zaprasza do udziału w międzynarodowej konferencji „Perspektywy rozwoju rynku funduszy venture capital”, która odbędzie się 29 ...

więcej +

archiwum aktualności projektu +

 

Innowacje - czyli korzyści ze współpracy sektora B+R i przedsiębiorstw

 

INNOWACJE [Innovations]

zjawisko innowacji jest nierozłącznie związane z pojęciem zmiany, nowości, reformy czy też idei postrzeganej jako nowa. Za innowacje uważa się najróżniejsze fakty, procesy i zjawiska o charakterze technicznym, organizacyjnym, społecznym lub psychologicznym. Tak bardzo zróżnicowane i niesprecyzowane pojmowanie innowacji wynika zarówno z niedługiej tradycji badań nad innowacjami, jak i odmienności ujęć teoretycznych. Pojęcie innowacji wprowadził do nauk ekonomicznych w początkach bieżącego stulecia J. A. Schumpeter. Rozumiał on innowacje szeroko, jako:

1) wprowadzenie do produkcji wyrobów nowych lub też udoskonalenie dotychczas istniejących,

2) wprowadzenie nowej lub udoskonalonej metody produkcji,

3) otwarcie nowego rynku,

4) zastosowanie nowego sposobu sprzedaży lub zakupów,

5) zastosowanie nowych surowców lub półfabrykatów,

6) wprowadzenie nowej organizacji produkcji.

Schumpeter rozumiał innowacje jako tworzenie zmian fundamentalnych lub radykalnych, obejmujących transformację nowej idei lub technologicznego wynalazku w rynkowy produkt lub proces. Wszelkie upowszechnianie innowacji stanowi jego zdaniem, odrębny rodzaj zmian, które określane są mianem imitacji. Oznacza to, iż innowacja stanowi każdorazowo zmianę niepowtarzalną (jednorazową, nieciągłą), natomiast zmiany o charakterze imitacyjnym lub inwencyjnym mają ciągły, powtarzalny przebieg. Częściej jednak innowacje definiuje się jako pomyślną ekonomicznie eksploatację nowych pomysłów (M. Porter). Innowacje są tutaj traktowane jako kontinuum zmian techniczno-organizacyjnych, obejmujące z jednej strony proste modyfikacje istniejących produktów, procesów i praktyk (które mogą być nowe dla firmy ale niekoniecznie dla przemysłu) do fundamentalnie nowych produktów i procesów z drugiej (które są nowe tak dla przemysłu, jak i dla firmy). Realizacja innowacji angażuje cały szereg czynności naukowych, technologicznych, organizacyjnych, finansowych i handlowych.

Według podręcznika Oslo Manual, innowacja jest to wdrożenie nowego lub istotnie ulepszonego produktu (wyrobu lub usługi), nowego lub istotnie ulepszonego procesu, nowej metody marketingu lub nowej metody organizacji w zakresie praktyk biznesowych, organizacji miejsca pracy bądź relacji ze środowiskiem zewnętrznym. Na potrzeby polityki naukowo-technicznej, a także dla zachowania porównywalności w czasie z wynikami dotychczasowych badań statystycznych innowacji w wielu przypadkach użyteczne jest również stosowanie „węższej” definicji (narrow definition) innowacji, w szczególności definicji z drugiego wydania podręcznika Oslo Manual uznającej za innowacje jedynie tzw. innowacje „techniczne”, tzn. nowe lub istotnie ulepszone (new or significantly improved) produkty i procesy (Technological product and process innovations, w skrocie TPP innovations). Produkty (wyroby i usługi), procesy i metody (techniczne, organizacyjne i marketingowe) są innowacjami, jeśli są nowe lub istotnie ulepszone przynajmniej z punktu widzenia wdrażającego je przedsiębiorstwa. Oznacza to, że definicja innowacji według podręcznika Oslo Manual obejmuje pełne spektrum nowości – od nowości na skalę światową (tzw. innowacje absolutne – new to the world), poprzez nowości w skali rynku, na którym działa przedsiębiorstwo (new to the market), po nowości tylko z punktu widzenia danego przedsiębiorstwa (new to the firm).

Innowacja nie musi być opracowana przez samo wdrażające ją przedsiębiorstwo („An innovation does not need to be developed by the firm itself”). Przedsiębiorstwa mogą rownież wdrażać innowacje opracowane we współpracy z innymi przedsiębiorstwami lub instytucjami („innovations developed in co-operation with other enterprises or institutions”), a także innowacje, których autorami (developers of innovation) są inne przedsiębiorstwa lub instytucje („innovations mainly developed by other enterprises or institutions”).

Edward STAWASZ

Grażyna NIEDBALSKA

Źrodła: [1] Oslo Manual. Guidelines for Collecting and Interpreting Innovation Data, Third Edition, OECD/Eurostat, Paris 2005; [2] M.E. Porter, The Competitive Advantage of Nations, The Macmillan Press Ltd, London 1990; [3] J.A. Schumpeter, Teoria rozwoju gospodarczego, PWN, Warszawa 1960; [4] E. Stawasz, Innowacje a mała firma, Wyd. Uniwersytetu Łodzkiego, Łodź 1999.

Powyższe informacje pochodzą z publikacji Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości „Innowacje i transfer technologii. Słownik pojęć” pod redakcją Krzysztofa B. Matusiaka, Wydanie III zaktualizowane, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2011, publikacja dostępna bezpłatnie na http://www.parp.gov.pl/files/74/81/469/12812.pdf oraz na stronie http://www.pi.gov.pl.

 

INNOWACJA MARKETINGOWA [Marketing Innovation]

po raz pierwszy oficjalnie definiowane pojęcia w podręczniku Oslo Manual 2005. Oznacza ono wdrożenie nowej metody marketingowej (implementation of a new marketing method) obejmującej znaczące zmiany (significant changes) w zakresie:

– wzornictwa i opakowania product design or packaging [np. zmiany w formie i wyglądzie produktu nie zmieniające jego parametrów technicznych i użytkowych czy zmiany opakowania wyrobów takich jak żywność, napoje, środki czystości, kosmetyki, w przypadku których opakowanie jest głównym elementem ich „wyglądu” (appearance); celem tych zmian jest uczynienie produktu bardziej atrakcyjnym dla potencjalnych nabywców];

– metod sprzedaży wyrobów i usług – product placement [zmiany te obejmują przede wszystkim nowe tzw. kanały sprzedaży, sales channels (z wyłączeniem metod z zakresu logistyki, czyli transportu i magazynowania), takie jak np. wprowadzenie po raz pierwszy systemu tzw. franchisingu (franchising system), sprzedaży bezpośredniej (system of direct selling) czy udzielenia licencji na produkt (product licensing), a także zastosowanie nowych koncepcji prezentacji produktów (np. sprzedaż mebli w specjalnie zaaranżowanych tematycznie pomieszczeniach)];

– promocji i reklamy wyrobów i usług – product promotion [np. tzw. product placement, czyli pokazywanie produktów firmy jako rekwizytów w filmach lub w programach telewizyjnych, tzw. branding, czyli wprowadzenie zupełnie nowego symbolu marki (a fundamentally new brand symbol) w celu zdobycia nowego rynku czy nadania produktowi nowego wizerunku, pozyskanie dla reklamy produktów firmy „twarzy” i opinii tzw. celebrities, czyli sławnych osobistości (głownie gwiazd ekranu) czy wprowadzenie tzw. spersonalizowanego systemu informacji, np. dzięki wykorzystaniu kart lojalnościowych, w celu dostosowania sposobów prezentacji produktów do indywidualnych potrzeb klientów];

– metod (strategii) ustalania cen wyrobów i usług pricing (new pricing strategies), np. wprowadzenie po raz pierwszy przez daną firmę metody różnicowania cen wyrobów i usług w zależności od popytu (jeśli popyt jest niski, cena również jest niska).

Innowacja marketingowa może odnosić się zarowno do nowych, jak i starych, już wcześniej wdrożonych produktów danego przedsiębiorstwa. Może być opracowana przez samą badaną firmę lub przez nią jedynie zaadoptowana do jej aktualnych potrzeb, a wymyślona przez inną firmę lub instytucję. Celem innowacji marketingowych jest lepsze zaspokojenie potrzeb klientów („trafienie” w ich oczekiwania), otwarcie nowych rynków bądź zmiana pozycji produktów danej firmy na dotychczasowym rynku, co ma służyć zwiększeniu wartości jej produkcji sprzedanej. By zmiana w zakresie metod marketingowych uznana została za innowację marketingową musi być częścią nowej strategii marketingowej danej firmy (new marketing concept or strategy) – strategii różniącej się istotnie od koncepcji i strategii marketingowych dotychczas przez tę firmę stosowanych (nowa orientacja – a significant departure from the firm’s existing marketing methods). Jest to według podręcznika Oslo Manual 2005 cecha charakterystyczna innowacji marketingowych odróżniająca je od innych zmian w instrumentach marketingowych stosowanych przez daną firmę. Przedstawiona powyżej definicja innowacji marketingowej po raz pierwszy na szeroką skalę zostanie zastosowana w badaniu CIS 2008.

Grażyna NIEDBALSKA

Źrodło: Oslo Manual. Guidelines for Collecting and Interpreting Innovation Data, Third Edition, OECD/Eurostat, Paris 2005.

Powyższe informacje pochodzą z publikacji Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości „Innowacje i transfer technologii. Słownik pojęć” pod redakcją Krzysztofa B. Matusiaka, Wydanie III zaktualizowane, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2011, publikacja dostępna bezpłatnie na http://www.parp.gov.pl/files/74/81/469/12812.pdf oraz na stronie http://www.pi.gov.pl.

 

INNOWACJA ORGANIZACYJNA [Organisational Innovation]

według podręcznika Oslo Manual 2005 innowacja organizacyjna jest to wdrożenie nowej metody organizacji w zakresie praktyk biznesowych, organizacji miejsca pracy bądź relacji ze środowiskiem zewnętrznym („An organisational innovation is the implementation of a new organisational method in the firm’s business practices, workplace organisation or external relations”). Celem wdrażania przez przedsiębiorstwa innowacji organizacyjnych jest zwiększenie sprawności ich funkcjonowania (to increase a firm’s performance) poprzez redukcję kosztow administracyjnych i/lub transakcyjnych, poprawa satysfakcji pracowników ze sposobu zorganizowania miejsca pracy i w konsekwencji wzrost jej wydajności (labour productivity), zdobycie dostępu do aktywów nie podlegających sprzedaży (non-tradable assets), takich jak nieskodyfikowana wiedza zewnętrzna (non-codified external knowledge), a także redukcja kosztów dostawy zaopatrzenia (reducing costs of supplies). Innowacje organizacyjne przyczyniają się do zintensyfikowania wymiany informacji w obrębie przedsiębiorstwa i z jego otoczeniem zewnętrznym oraz do poprawy zdolności firmy do uczenia się i wykorzystywania nowej wiedzy i technologii.

To co odróżnia innowacje organizacyjne od innych zmian organizacyjnych nie będących innowacjami to w szczególności: fakt, że dana zmiana organizacyjna wdrożona została w przedsiębiorstwie po raz pierwszy, tzn. że wprowadzona metoda organizacji w zakresie praktyk biznesowych, organizacji miejsca pracy bądź relacji ze środowiskiem zewnętrznym nie była nigdy wcześniej w tym przedsiębiorstwie stosowana oraz fakt, że wdrożenie danej zmiany organizacyjnej jest wynikiem strategicznych decyzji podjętych przez zarząd przedsiębiorstwa (an organisational innovation is the result of strategic decisions taken by management). Tzw. M&A (mergers and acquisitions), czyli fuzje i nabycie innych przedsiębiorstw nie są innowacjami organizacyjnymi, nawet jeśli dane przedsiębiorstwo bierze udział w fuzji lub nabywa inną firmę po raz pierwszy. M&A mogą wszakże pociągnąć za sobą w rezultacie opracowanie i wdrożenie innowacji organizacyjnych. Innowacje organizacyjne w zakresie praktyk biznesowych obejmują wdrożenie nowych procedur wykonywania czynności (new methods for organising routines and procedures for the conduct of work). Przykładami tego rodzaju innowacji organizacyjnych są:

– nowe praktyki w zakresie uczenia się i dzielenia wiedzą w obrębie przedsiębiorstwa (new practices to improve learning and knowledge sharing within the firm), takie jak np. wdrożenie po raz pierwszy przez przedsiębiorstwo praktyk kodyfikowania wiedzy (practices for codifying knowledge) w postaci np. baz danych najlepszych praktyk i innej wiedzy, tak by była ona łatwiej dostępna dla pracowników,

– wdrożenie nowych praktyk w zakresie doskonalenia umiejętności pracownikow, takich jak np. nowe systemy edukacji i szkoleń (education and training systems),

wprowadzenie po raz pierwszy systemów zarządzania produkcją i łańcuchem dostaw (first introduction of management systems for general production or supply operation), takich jak: supply chain management systems, business re-engineering, lean production czy

– wprowadzenie po raz pierwszy systemow zarządzania jakością (quality-management systems).

Innowacje w zakresie organizacji miejsca pracy obejmują wdrożenie nowych metod podziału odpowiedzialności i podejmowania decyzji związanych z podziałem pracy w obrębie i pomiędzy jednostkami organizacyjnymi, jak również nowych koncepcji dotyczących struktury organizacyjnej, takich jak integracja rożnych form działalności. Przykładem pierwszego spośród wyżej wymienionych dwóch rodzajów innowacji w zakresie organizacji miejsca pracy jest wprowadzenie modelu organizacyjnego, który daje pracownikom większą autonomię i zachęca ich do samodzielnego podejmowania decyzji, co może być osiągnięte poprzez decentralizację działalności i zarządzania lub przez ustanowienie formalnych lub nieformalnych zespołów, w których zakresy obowiązków pracowników charakteryzują się większą elastycznością. Innym przykładem tego rodzaju innowacji może być też działanie odwrotne w stosunku do wyżej wymienionego, tzn. wprowadzenie systemu bardziej scentralizowanego od dotychczas istniejącego.

Przykłady nowych koncepcji dotyczących struktury organizacyjnej aktywności biznesowej (new concepts for the structuring of business activities) to wprowadzenie po raz pierwszy przez przedsiębiorstwo systemu integracji sprzedaży i produkcji (build-to-order production systems) czy systemu integracji działow projektowania i rozwoju oraz produkcji (integration of engineering and development with production). Nowe metody organizacyjne w zakresie relacji przedsiębiorstwa ze środowiskiem zewnętrznym obejmują nowe sposoby organizowania relacji z innymi firmami lub instytucjami publicznymi, takie jak:

– wprowadzenie nowych sposobów współpracy z instytucjami badawczymi lub klientami,

– wprowadzenie nowych metod integracji z dostawcami oraz

– wprowadzenie tzw. outsourcingu i podwykonawstwa (subcontracting) w zakresie produkcji (production), zaopatrzenia (procuring), dystrybucji (distribution), rekrutacji (recruiting) i działalności pomocniczej (ancillary services).

Przedstawiona wyżej definicja innowacji organizacyjnych po raz pierwszy na szeroką skalę zastosowana została w badaniu CIS 2008 (Community Innovation Survey). Coraz bardziej znaczącą rolę innowacji organizacyjnych we współczesnej gospodarce podkreśla wielu badaczy.[2] Wbrew dotychczasowym założeniom ekonomistów, iż zmiany organizacyjne są jedynie odpowiedzią na zmiany w technice („a response to technical change”), innowacje organizacyjne bywają w rzeczywistości warunkiem niezbędnym („precondition”) wdrożenia innowacji technicznych („in fact organisational innovation could be a necessary precondition for technical innovation”).

Grażyna NIEDBALSKA

Źrodła: [1] Oslo Manual. Guidelines for Collecting and Interpreting Innovation Data, Third Edition, OECD/Eurostat, Paris 2005; [2] A. Lam, Organizational Innovation, [w] J. Fagerberg, D. Mowery, R.R. Nelson (eds.), The Oxford Handbook of Innovation, Oxford University Press, Oxford 2005.

Powyższe informacje pochodzą z publikacji Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości „Innowacje i transfer technologii. Słownik pojęć” pod redakcją Krzysztofa B. Matusiaka, Wydanie III zaktualizowane, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2011, publikacja dostępna bezpłatnie na http://www.parp.gov.pl/files/74/81/469/12812.pdf oraz na stronie http://www.pi.gov.pl.

 

INNOWACJA PROCESOWA [Process Innovation]

według podręcznika Oslo Manual 2005 innowacja-proces jest to wdrożenie nowej lub istotnie ulepszonej metody produkcji lub metody z zakresu logistyki („A process innovation is the implementation of a new or significantly improved production or delivery method”). Obejmuje to w szczególności istotne zmiany w stosowanych technikach, wyposażeniu i oprogramowaniu (significant changes in techniques, equipment and / or software). Innowacje procesowe wprowadzane są przez przedsiębiorstwa z myślą o zmniejszeniu kosztów jednostkowych produkcji, zwiększeniu jakości, a także w celu wdrożenia produkcji nowych lub istotnie ulepszonych produktów.

Metody produkcji (production methods) obejmują techniki (technologie, procedury), wyposażenie (sprzęt, urządzenia) i oprogramowanie (techniques, equipment and /or software). Przykładem nowej metody produkcji może być wprowadzenie nowych środków automatyzacji na linii produkcyjnej lub wdrożenie systemu projektowania wspomaganego komputerowo w celu projektowania nowych wyrobów (CAD – computer-assisted design for product development). Metody z zakresu logistyki (delivery methods) obejmują sprzęt (equipment), oprogramowanie i techniki/technologie (techniques) związane z dostarczaniem niezbędnego do produkcji „wkładu” („to source inputs”), alokowaniem zaopatrzenia/wyrobów wewnątrz firmy („to allocate supplies within the firm”) i dostarczaniem produktów finalnych („to deliver final products”). Przykładem nowej metody z zakresu logistyki jest wprowadzenie systemu „śledzenia” wyrobów/towarów (goods-tracking system) przy użyciu kodów kreskowych (bar-coded goods-tracking system) lub identyfikacji za pomocą częstotliwości radiowych zwanej w skrócie RFID – Radio Frequency Identification (active RFID goodstracking system).

Do innowacji procesowych zaliczane są również nowe lub istotnie ulepszone metody tworzenia i świadczenia usług (methods of the creation and provision of services). Może to obejmować istotne zmiany w sprzęcie i oprogramowaniu stosowanych w przedsiębiorstwach usługowych (service-oriented firms) oraz zmiany procedur i technik używanych do świadczenia usług (procedures or techniques employed to deliver services). Jako przykłady posłużyć mogą: wprowadzenie urządzeń monitorujących (śledzących) GPS w firmach świadczących usługi transportowe (GPS tracking devices), wdrożenie nowego systemu rezerwacji w biurze podroży czy opracowanie nowej techniki zarządzania projektami w firmie konsultingowej. Innowacje procesowe występować mogą nie tylko w działalności podstawowej, ale również w działalności pomocniczej przedsiębiorstwa obejmującej dział zakupów, rachunkowości, księgowości, obliczeniowy oraz dział remontów i konserwacji (ancillary support activities, such as purchasing, accounting, computing and maintenance). Wdrożenie nowych lub istotnie ulepszonych technik, sprzętu i oprogramowania w działalności pomocniczej przedsiębiorstwa (new or significantly improved techniques, equipment and software in ancillary support activities) jest innowacją procesem. Np. wdrożenie nowej lub istotnie ulepszonej technologii ICT w którymś z wymienionych wyżej działów przedsiębiorstwa w celu zwiększenia efektywności i/lub poprawy jakości jego funkcjonowania jest innowacją-procesem.

Wiele konkretnie występujących w przedsiębiorstwach przypadków innowacji zawiera w sobie aspekty dwu rodzajów innowacji, a mianowicie innowacji-procesów i innowacji organizacyjnych. Jest to jeden z najczęściej występujących tzw. przypadków granicznych (borderline cases), czyli przypadków, gdy wprowadzana przez przedsiębiorstwo zmiana zawiera w sobie cechy więcej niż jednego rodzaju innowacji.

Punktem wyjścia do rozróżniania innowacji procesowych i innowacji organizacyjnych jest „charakter aktywności” (type of activity). W przypadku innowacji procesowych mamy do czynienia przede wszystkim z wprowadzaniem nowego sprzętu, oprogramowania oraz specyficznych technik i procedur („implementation of new equipment, software and specific techniques or procedures”), podczas gdy w przypadku innowacji organizacyjnych mamy do czynienia przede wszystkim ze zmianami dotyczącymi organizacji pracy zatrudnionych w przedsiębiorstwie osob („people and the organisation of work”). Przypadki zmian obejmujących jednocześnie wdrożenie nowych lub istotnie ulepszonych metod produkcji bądź metod z zakresu logistyki, jak i zastosowanie po raz pierwszy nowej metody organizacji pracy klasyfikowane są w badaniach statystycznych innowacji jako zarówno innowacja procesowa, jak i innowacja organizacyjna.

Grażyna NIEDBALSKA

Źrodło: Oslo Manual. Guidelines for Collecting and Interpreting Innovation Data, Third Edition, OECD/Eurostat, Paris 2005.

Powyższe informacje pochodzą z publikacji Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości „Innowacje i transfer technologii. Słownik pojęć” pod redakcją Krzysztofa B. Matusiaka, Wydanie III zaktualizowane, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2011, publikacja dostępna bezpłatnie na http://www.parp.gov.pl/files/74/81/469/12812.pdf oraz na stronie http://www.pi.gov.pl.

 

INNOWACJA PRODUKTOWA [Product Innovation]

według podręcznika Oslo Manual 2005 innowacja produktowa jest to wdrożenie wyrobu (good) lub usługi (service), które są nowe lub istotnie ulepszone (new or significantly improved) z punktu widzenia ich charakterystyki funkcjonalnej (functional characteristics) lub celów użytkowych, którym mają służyć (intended uses) („A product innovation is the introduction of a good or service that is new or significantly improved with respect to its characteristics or intended uses”). Obejmuje to w szczególności udoskonalenia w zakresie charakterystyki technicznej (technical specifications), zastosowanych komponentów i materiałów (components and materials) oraz oprogramowania stanowiącego integralną część produktu (incorporated software), a także udoskonalenia ułatwiające korzystanie z produktu przez użytkownika (czyli tzw. przyjazność dla użytkownika – user friendliness).

Innowacje produktowe mogą być efektem wykorzystania nowej wiedzy i technologii, jak również mogą powstać w wyniku nowej kombinacji istniejącej już wiedzy i technologii. Pierwsze mikroprocesory i kamery cyfrowe to przykłady nowych produktów (wyrobów) wykorzystujących nowe technologie. Z kolei pierwszy przenośny odtwarzacz MP3, wykorzystujący istniejące standardy oprogramowania i technologię zminiaturyzowanego twardego dysku, to przykład nowego produktu stanowiącego kombinację istniejących już wcześniej technologii.

Produktową innowacją jest również produkt, który zyskał nowe zastosowanie, choć jego charakterystyka techniczna (technical specifications) została zmieniona jedynie w niewielkim stopniu lub pozostała w ogóle niezmieniona. Przykładem może być wprowadzenie na rynek – jako nowego detergentu – produktu, którego skład chemiczny (chemical composition) jest identyczny ze składem chemicznym środka stosowanego dotychczas jedynie w procesie produkcji odzieży.

Istotne ulepszenie istniejących już produktów (significant improvement) obejmować może zmiany w zastosowanych materiałach (materials) i częściach składowych (components), a także inne zmiany charakterystyki produktu, które poprawiają jego funkcjonalność (performance). Przykładem takich innowacji polegających na częściowych zmianach lub dodatkach do już istniejących podsystemów technicznych może być wprowadzenie systemu hamulcowego ABS (ABS braking) czy systemu nawigacyjnego GPS (Global Positioning System) w samochodach. Zastosowanie przepuszczających powietrze tkanin (breathable fabrics) w wyrobach odzieżowych jest z kolei przykładem innowacji produktowej polegającej na zastosowaniu nowych materiałów poprawiających funkcjonalność produktu.

Innowacje produktowe w sektorze usług mogą obejmować istotne ulepszenie sposobów dostarczania usług (np. pod względem ich wydajności i szybkości – „in terms of their efficiency or speed”), dodanie nowych funkcji do już istniejących usług, a także wprowadzenie całkowicie nowych usług dotychczas nie istniejących. Przykładem może być ulepszenie usług bankowych świadczonych za pośrednictwem Internetu (Internet banking services) polegające na istotnym zwiększeniu prędkości i łatwości korzystania z tych usług („greatly improved speed and ease of use”). Przykładem dodania nowych opcji do już istniejących usług może być ułatwienie dostępu do wynajmowanych samochodów przez użytkowników tej usługi („improving customer access for rental cars”) poprzez dostarczanie i odbieranie przez usługodawcę wynajmowanego samochodu bezpośrednio do i spod domu klienta korzystającego z tej usługi. Wzornictwo (design) jest integralną częścią opracowywania i wdrażania innowacji produktów. Zmiany we wzornictwie, które nie pociągają za sobą istotnych zmian w charakterystyce funkcjonalnej (parametrach technicznych) lub zastosowaniach produktów nie są uważane za innowacje. Zmiany te mogą natomiast być traktowane jako innowacje marketingowe. Rutynowe udoskonalanie produktów (routine upgrades; np. kolejne wersje oprogramowania antywirusowego uwzględniające pojawiające się nowe wirusy czy zmiany wyposażenia pokoi hotelowych – wprowadzane co kilka czy kilkanaście lat – zaplanowane już w czasie budowania nowych obiektów hotelowych przez sieć hotelową) oraz regularne zmiany sezonowe (regular seasonal changes), co dotyczy w szczególności przemysłu odzieżowego i obuwniczego, nie są uważane za innowacje-produkty. Jeżeli przedsiębiorstwo wykorzystuje zmianę sezonu, by przy tej okazji wprowadzić zasadnicze zmiany we wzornictwie stanowiące część jego nowej strategii marketingowej, to w takim przypadku mamy do czynienia z innowacją marketingową.

Szczególny przypadek, jeśli chodzi o innowacje produktowe, stanowi handel oraz usługi transportowe i magazynowe. Wyroby wyprodukowane przez przedsiębiorstwa przemysłowe stają się dla przedsiębiorstw handlu hurtowego i detalicznego sprzedawanymi przez nie towarami. Ogólnie rzecz biorąc, sprzedaż towarów, które są innowacjami z punktu widzenia firm je produkujących, nie jest innowacją dla przedsiębiorstw zajmujących się handlem (hurtowym i detalicznym). Nie są to także innowacje dla firm zajmujących się transportem i magazynowaniem tych wyrobów. W przypadku wymienionych firm z innowacjami-produktami mamy do czynienia jedynie w sytuacji, gdy firmy te zaczynają sprzedawać, transportować lub magazynować produkty z nowych dla siebie linii (a new line of goods), czyli rodzajów produktów (types of goods), którymi wcześniej firmy te się nie zajmowały, a wprowadzenie ich oznacza zaoferowanie nowej usługi.

Grażyna NIEDBALSKA

Źrodło: Oslo Manual. Guidelines for Collecting and Interpreting Innovation Data, Third Edition, OECD/Eurostat, Paris 2005.

Powyższe informacje pochodzą z publikacji Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości „Innowacje i transfer technologii. Słownik pojęć” pod redakcją Krzysztofa B. Matusiaka, Wydanie III zaktualizowane, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2011, publikacja dostępna bezpłatnie na http://www.parp.gov.pl/files/74/81/469/12812.pdf oraz na stronie http://www.pi.gov.pl.

SEKTOR B+R [R&D Sector]

to ogół instytucji i osób zajmujących się pracami twórczymi, podejmowanymi dla zwiększenia zasobu wiedzy, jak również dla znalezienia nowych zastosowań dla tej wiedzy. W skład sektora B+R w Polsce wchodzą następujące rodzaje jednostek[1, 2]:

– jednostki, których podstawowy rodzaj działalności zaklasyfikowany został do działu 72 według PKD 2007 „Badania naukowe i prace rozwojowe” działające zarówno jako państwowe jednostki organizacyjne (w tym instytuty badawcze i jednostki naukowe PAN), jak również przedsiębiorstwa, stowarzyszenia, fundacje i jednostki działające przy pomocy innych form prawnych;

– szkoły wyższe: publiczne i niepubliczne prowadzące działalność B+R;

– jednostki prowadzące działalność naukową i prace rozwojowe obok swojej podstawowej działalności systematycznie lub incydentalnie.

Jednostki naukowe PAN – obejmują instytuty naukowe i pomocnicze jednostki naukowe, prowadzące badania naukowe lub prace badawczo-rozwojowe [3].

Instytuty badawcze – obejmują państwowe jednostki organizacyjne, wyodrębniona pod względem prawnym, organizacyjnym i ekonomiczno-finansowym, która prowadzi badania naukowe i prace rozwojowe ukierunkowane na ich wdrożenie i zastosowanie w praktyce [4].

Jednostki obsługi nauki – obejmują jednostki, które do swoich podstawowych zadań zaliczają działalność informacyjną, upowszechnianie wiedzy i popularyzację osiągnięć nauki i techniki, rozwój kultury oraz inne funkcje wspomagające związane z rozwojem nauki i techniki. W szczególności zalicza się tu biblioteki, archiwa, muzea.

Szkoły wyższe (publiczne i niepubliczne) – obejmują jednostki stanowiące część systemu nauki polskiej i systemu edukacji narodowej, których ukończenie pozwala uzyskać dyplom stwierdzający ukończenie studiów wyższych i uzyskanie wykształcenia wyższego.

Pozostałe instytucje sektora rządowego i samorządowego- obejmują państwowe i samorządowe jednostki organizacyjne, w których prowadzenie prac badawczych i rozwojowych ma znaczenie marginalne. Zaliczane są tu m.in. szpitale, ogrody botaniczne i parki narodowe, agencje i instytucje rządowe, jak również organy władzy. Podmioty te są często zleceniodawcami badań, stąd rejestruje się u nich zazwyczaj nakłady zewnętrzne na prace badawcze i rozwojowe.

Jednostki rozwojowe – podmioty gospodarcze, zajmujące się działalnością B+R obok swojej podstawowej działalności, prowadzą przede wszystkim prace rozwojowe mające na celu zastosowanie istniejącej już wiedzy, uzyskanej dzięki badaniom podstawowym i stosowanym lub jako wynik doświadczenia praktycznego, do opracowania nowych lub istotnego ulepszenia istniejących materiałów, urządzeń, wyrobów, procesów, systemów czy usług. W przeważającej części są to przedsiębiorstwa przemysłowe posiadające własne zaplecze badawczo-rozwojowe (laboratoria, zakłady i ośrodki badawczo-rozwojowe, działy badawczo-technologiczne, biura konstrukcyjne i konstrukcyjno-technologiczne, zakłady rozwoju techniki, biura studiów i projektów, itp.), a także rolnicze i zootechniczne zakłady, gospodarstwa i stacje doświadczalne, centra naukowo-techniczne, itp.

Aleksander BĄKOWSKI

Źródła: [1] Nauka i technika w Polsce w 2009 roku, GUS, Warszawa 2011; [2] Działalność badawczo rozwojowa w Polsce w 2006 roku, GUS, Warszawa 2007; [3] Ustawa o Polskiej Akademii Nauk z dnia 30 kwietnia 2010 r. (Dz. U. Nr 96,poz. 619), [4] Ustawa o instytutach badawczych z dnia 30 kwietnia 2010 r. (Dz. U. Nr 96, poz. 618).

Powyższe informacje pochodzą z publikacji Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości „Innowacje i transfer technologii. Słownik pojęć” pod redakcją Krzysztofa B. Matusiaka, Wydanie III zaktualizowane, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2011, publikacja dostępna bezpłatnie na http://www.parp.gov.pl/files/74/81/469/12812.pdf oraz na stronie http://www.pi.gov.pl.

 

 

Projekt realizowany na podstawie umowy ze Świętokrzyskim Biurem Rozwoju Regionalnego
Kapitał Ludzki Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego Unia Europejska - Europejski Funusz Społeczny
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego  • start
  • oferta
  • dzialania
  • praca
  • polecamy
  • kontakt
2009 © Fundacja "Fundusz Inicjatyw" ul. Seweryna Sierpińskiego 24/5, 20-448 Lublin, NIP: 9462553005, REGON: 060368615, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000306907,
Biuro Fundacji ul. Narutowicza 57/4, 20-016 Lublin, tel/fax: 081 532 10 30
e-mail: ffi@ffi.org.pl | mapa serwisu | Polityka dot. plików cookie


Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej +