Podziel się książką

Fundacja "Fundusz Inicjatyw" w ramach swojej działalności statutowej prowadzi bibliotekę FFI, która dysponuje atrakcyjnym, ale wciąż skromnym zbiorem książek. Wspólnymi siłami i z Waszą pomocą chcemy wzbogacić zasoby naszej biblioteki. Jeżeli posiadasz niepotrzebne książki w dobrym stanie i chcesz podzielić się nimi z innymi osobami, zachęcamy do oddania ich na rzecz Biblioteki FFI.

a) Możesz oddać nam swoją książkę na zawsze,
b) Możesz pożyczyć nam książkę na okres 1 roku, a potem ją odebrać.

Ze względu na przekazaną nam w ostatnim czasie dużą ilość książek z kategorii beletrystki (powieści, opowiadania, nowele itp., przede wszystkim o charakterze rozrywkowym) od dnia 20 marca 2013 r. przyjmujemy wyłącznie książki branżowe, związane z rozwojem zawodowym np. z zakresu ekonomii, funduszy europejskich.

Biblioteka bezpłatnie udostępnia swoje zbiory każdej zainteresowanej osobie fizycznej i organizacjom pozarządowym. Powierzone nam książki będą służyły osobistemu i zawodowemu rozwojowi wielu osób. Książki i publikacje można oddawać osobiście w bibliotece w godzinach jej otwarcia lub przesyłać pocztą na adres biblioteki FFI:

Fundacja "Fundusz Inicjatyw", ul. Narutowicza 57/6, 20-016 Lublin.

Biblioteka zastrzega sobie prawo do nie przyjęcia książek, które są zniszczone, nieaktualne (np. z nieaktualnym stanem prawnym), propagują określone ideologie. Wówczas osoba dostarczająca książki zobowiązana jest do ich odebrania.

Przekazując książki poinformuj nas czy wyrażasz zgodę na upowszechnienie swoich danych (imię i nazwisko oraz miasto zamieszkania), które zostaną umieszczone na liście darczyńców. Lista darczyńców biblioteki zostanie umieszczona na naszej stronie internetowej.

Zapraszamy również do korzystania ze zbiorów biblioteki. Aktualny wykaz książek i publikacji znajduje się na stronie internetowej Fundacji: www.ffi.org.pl w zakładce "Wypożycz książkę".

Biblioteka jest otwarta od poniedziałku do piątku w godz. 09:00-18:00. W razie pytań i wątpliwości prosimy o kontakt z osobą odpowiedzialną za bibliotekę - Małgorzatą Jończyk pod numerem tel. 81 532 10 30.
Nic o nas bez nas = empowerment

Termin "empowerment" oznacza zaangażowanie grup napotykających problemy społeczne oraz ich przedstawicieli w prace projektowe. W odniesieniu do projektów innowacyjnych empowerment to zaangażowanie w proces wypracowywania innowacyjnych rozwiązań przedstawicieli grup docelowych.

Interesuje Cię sytuacja kobiet na rynku pracy? Korzystasz z elastycznych form zatrudnienia? Masz pomysły jak godzić życie zawodowe z rodzinnym? Chcesz w swoim zakładzie pracy przetestować lub wdrożyć model godzenia życia zawodowego i rodzinnego z korzyścią dla osób, które zatrudniasz oraz z korzyścią dla zakładu pracy i efektywności działań? Chcesz podzielić się swoimi refleksjami? Masz konkretne propozycje rozwiązań organizacyjnych/prawnych? Podziel się nimi. Mogą one stać się częścią innowacyjnego modelu, który zostanie bezpłatnie udostępniony szerokim grupom odbiorców. Twoje zdanie może mieć realny wpływ na działania projektowe.

Wypowiedz się na forum! Weź udział w sondzie! Napisz do nas na ffi@ffi.org.pl! Odwiedź nas w biurze projektu w Radomiu!

Będziemy organizować cykliczne spotkania dotyczące postępów prac nad modelem. Chcesz wziąć udział w spotkaniu? Skontaktuj się z nami!

Serdecznie zapraszamy! Twoja opinia dużo dla nas znaczy!

Fundacja "Fundusz Inicjatyw" zaprasza do udziału w projekcie: "PI - innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO I RODZINNEGO"

OFERUJEMY BEZPŁATNIE: ZAPEWNIAMY: (dokumenty zgłoszeniowe na stronie www.ffi.org.pl, podstrona dot. projektu)

Kontakt:

Fundacja "Fundusz Inicjatyw"
ul. ŻEROMSKIEGO 94/115
26-600 RADOM
TEL./FAKS 48 370 36 71
TEL. KOM. 519 144 716
e-mail: ffi@ffi.org.pl

Projekt "PI - Innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO I RODZINNEGO" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Projekt: Przedsiębiorczość akademicka – innowacyjny region

woj.: świętokrzyskie

Menu:

Innowacje - czyli korzyści ze współpracy sektora B+R i przedsiębiorstw

Przedsiębiorstwa spin off i spin out

Transfer technologii

Komercjalizacja wiedzy

Finansowanie sfery badawczo-rozwojowej

Platforma lokalizacji jednostek naukowo badawczych

Interaktywna baza współpracy i wymiany informacji

Patronat medialny:

Radio Kielce

Radio Fama

ITV

 

Z ostatniej chwili

aktualnosci2012-11-30 | V konferencja z cyklu "Inteligentna Energia w Polsce"

Krajowy Punkt Kontaktowy Programu IEE serdecznie zaprasza do udziału w V konferencji z cyklu "Inteligentna Energia w Polsce", która odbędzie ...

więcej +

aktualnosci2012-11-30 | Podziękowania

Uprzejmie informujemy, że w dniu dzisiejszym 30 listopada 2012 r. dobiega końca realizacja projektu „Przedsiębiorczość akademicka – innowacyjny region”. Informacje o ...

więcej +

aktualnosci2012-11-29 | Konkurs PRELUDIUM 4

Narodowe Centrum Nauki ogłosiło otwarty konkurs PRELUDIUM 4 na projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową nieposiadające stopnia naukowego ...

więcej +

aktualnosci2012-11-28 | 120 mln zł dla spółek naukowo-biznesowych

 Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłasza nowy program wsparcia spółek celowych o nazwie SPIN-TECH, na który przeznaczono 120 milionów zł ...

więcej +

aktualnosci2012-11-27 | V edycja konkursu Capital Express dla Firm z potencjałem

Małe i średnie firmy, które poszukują pieniędzy na rozwój biznesu, mają szansę na bezpłatne, profesjonalne przygotowanie do pozyskania inwestora. Teaser ...

więcej +

aktualnosci2012-11-26 | Perspektywy rozwoju rynku funduszy venture capital - Konferencja MARR

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego zaprasza do udziału w międzynarodowej konferencji „Perspektywy rozwoju rynku funduszy venture capital”, która odbędzie się 29 ...

więcej +

archiwum aktualności projektu +

 

Transfer technologii

 

TRANSFER TECHNOLOGII

to przekazywanie określonej wiedzy technicznej i organizacyjnej z związanej z nią know-how celem gospodarczego (komercyjnego) wykorzystania. Transfer technologii to proces zasilanie rynku technologiami, stanowiący szczególny przypadek procesu komunikowania się. Należy podkreślić interakcyjny charakter tego procesu, w którym występują rozmaite pętle sprzężeń zwrotnych pomiędzy nadawcami i odbiorcami wiedzy oraz nowych rozwiązań technologicznych i organizacyjnych. Transfer dokonuje się głownie pomiędzy sektorem nauki i badań, a sferą działalności gospodarczej, tworząc specyficzny pomost pomiędzy tymi światami. Proces ten zachodzi także wewnątrz sfery gospodarczej między przedsiębiorstwami oraz na jej styku: indywidualni wynalazcy – przedsiębiorcy. Partnerami są w rożnych układach instytucje naukowo-badawcze, duże, średnie i małe przedsiębiorstwa, instytucje publiczne oraz osoby prywatne. W literaturze podkreśla się występowanie naturalnych („genetycznych”) barier współpracy nauki z biznesem. Do podstawowych przyczyn „luki komunikacyjnej” między światem nauki i biznesu zalicza się:

 – różnice mentalne i osobowościowe naukowca i przedsiębiorcy;

 – różnice w zakresie warunków pracy, statusu, poziomu płac;

– system oceny i brak zachęt do współpracy po stronie publicznego sektora B+R;

– niedostateczny popyt na badania naukowe po stronie firm, niska ocena przydatności;

– problemy oceny i otwartość na ryzyko.

W tradycyjnym ujęciu transfer wiedzy i technologii dokonuje się poprzez:

– zamówienia na realizację B+R, zlecanych głownie przez duże przedsiębiorstwa, agencje i programy rządowe;

– inwestycje bezpośrednie, współpracę i fuzje firm, joint-ventures;

– rynek technologii obejmujący obrót patentami, licencjami, know-how;

– zakup maszyn i urządzeń technicznych (modernizacja), będący rodzajem przenoszenia, wraz z rzeczowymi składnikami, nowej techniki mogącej inspirować swoją konstrukcją i sposobem działania do naśladownictwa lub do tworzenia rozwiązań doskonalących;

– proces dydaktyczny (studenci przenoszą nabytą wiedzę w życie zawodowe);

– publikacje naukowe i popularno-naukowe, konferencje, seminaria, targi;

– nieformalne kontakty naukowców z praktykami owocujące wymianą doświadczeń;

– wymianę/przechodzenie pracowników – jest to rodzaj informacyjnej dyfuzji;

– kontakty indywidualnych wynalazców z praktykami oraz naukowcami;

– naśladownictwo (kopiowanie) obcych rozwiązań.

Współcześnie problematykę transferu technologii rozszerza się o zagadnienia:

– przedsiębiorczości akademickiej i tworzenia małych technologicznych firm;

– rozwoju systemów wspierania przedsięwzięć innowacyjnych obejmujących doradztwo i pośrednictwo technologiczne, inicjowanie transferu, informacja o nowych technologiach itp.;

– wspierania przedsięwzięć innowacyjnych w małych i średnich przedsiębiorstwach;

– inicjowania sieci współpracy i kooperacji; rozwoju struktur sieciowych (klastry, środowisko innowacyjne).

Transfer technologii może w warunkach rynkowych przybierać formę pasywną lub aktywną. Transfer technologii w formie aktywnej jest równoznaczny z wąskim rozumieniem komercjalizacji technologii. Transfer technologii w formie pasywnej obejmuje:

– transfer informacji;

– wejście w posiadanie wiedzy i jej ochrona;

– rozwój aplikacji.

Transfer technologii może być różnicowany na komercyjny oraz na niekomercyjny. Transfer niekomercyjny obejmuje:

– wiedzę przekazywaną bezpłatnie (studia i staże);

– stowarzyszenia zawodowe i profesjonalne;

– wzajemne przekazywanie licencji;

– wiedzę przekazywaną w ramach firm (koncernów międzynarodowych).

Komercyjny transfer technologii obejmuje przepływ wiedzy i technologii między podmiotami nie związanymi ze sobą strukturalnie i obejmuje:

– transfer zmaterializowany (hard);

– obrót licencjami na wynalazki i wzory użytkowe oraz know-how;

– szeroko rozumianą informację (w tym wiedzę cichą).

Transfer technologii można podzielić na poziomy i pionowy. W tym ujęciu poziomy transfer technologii następuje pomiędzy firmami, natomiast pionowy – z publicznego sektora B+R do przedsiębiorstw. Formy transferu technologii różnią się w zależności od przyjętego mechanizmu transferu technologii, i tak dla pionowego transferu technologii występują: (1) badania kontraktowe, zamawiane przez firmy, (2) licencje na wynalazki, wzory użytkowe, (3) doradztwo naukowo-techniczne, (4) przepływ kadry technicznej, szkolenia, (5) firmy odpryskowe, (6) informacje w publikacjach naukowo-technicznych, (7) seminaria, konferencje. W ramach poziomego transferu technologii występują:

– licencje, sprzedaż patentów i wzorów użytkowych, know-how;

– kooperacja przemysłowa;

– usługi techniczne;

– środki rzeczowe;

– joint venture.

Najbardziej złożoną formę poziomego transferu technologii w stanowi sprzedaż zakładu „pod klucz”. Tego typu kontrakty są zazwyczaj podpisywane w wyniku przetargu, a w ich realizacji uczestniczy grupa poddostawców. Często poddostawcy wraz z głównym inwestorem tworzą konsorcjum eksportowe. Głównymi cechami rynku transferu technologii są:

– istnienie elementów monopolu w wielu segmentach rynku;

– słaba pozycja przetargowa kupującego;

– łatwa segmentacja rynku;

– wysoki stopień koncentracji geograficznej podaży i popytu;

– silna korelacja pomiędzy handlem technologią oraz działalnością badawczo-rozwojową;

– korelacja pomiędzy zapewnianiem ochrony patentowej i udostępnianiem licencji oraz pomiędzy eksportem produktów nasyconych technologią i udostępnianiem licencji;

– ścisły związek pomiędzy technologią i bezpośrednimi inwestycjami zagranicznymi;

– pobudzone rynki dóbr inwestycyjnych i pracy wykwalifikowanej;

– głębsze i silniejsze związki pomiędzy odbiorcą i dostawcą, aniżeli w przypadku handlu towarami.

Paweł GŁODEK

Krzysztof B. MATUSIAK

Źródła: [1] A.H. Jasiński, Bariery transferu technologii na rynku dóbr zaopatrzeniowo-inwestycyjnych, Wydział Zarządzania, Uniwersytet Warszawski, Warszawa 2005; [2] Negocjacje w transferze technologii. Podręcznik szkoleniowy, UNIDO/PARP, Warszawa 2003; [3] V. K. Jolly, Commercializing new technologies: getting from mind to market, Harvard Business School Press, Boston 1997; [4] K. B. Matusiak, E. Stawasz (red.), Przedsiębiorczość i transfer technologii. Polska perspektywa, Uniwersytet Łódzki, Łódź/Żyrardow 1998; [5] J. Cogan, Industry-science relationships, Background paper, Innovation Trend Chart Workshop, Brussels 2001; [6] K.B. Matusiak, J. Guliński (red.), Rekomendacje zmian w polskim systemie transferu technologii i komercjalizacji wiedzy, pod red. PARP, Warszawa 2010. TREND CHART ON INNOVATION POLICY in EUROPE: INNO-Policy TrendChart [Trendy w Zakresie Polityki Innowacyjnej w Europie]

Powyższe informacje pochodzą z publikacji Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości „Innowacje i transfer technologii. Słownik pojęć” pod redakcją Krzysztofa B. Matusiaka, Wydanie III zaktualizowane, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2011, publikacja dostępna bezpłatnie na http://www.parp.gov.pl/files/74/81/469/12812.pdf oraz na stronie http://www.pi.gov.pl.

 

KOMERCJALIZACJA TECHNOLOGII [Technology Commercialization]

to całokształt działań związanych z przekształcaniem wiedzy w nowe produkty, technologie i rozwiązania organizacyjne. Wynalazek otwiera nowe możliwości techniczne i sam sobie jest bezwartościowy, dopóki nie wskażemy potencjalnych możliwości zastosowania i nie ocenimy od strony efektywności ekonomicznej. Tutaj rozpoczyna się proces komercjalizacji technologii, polegający na wnikliwym rozpoznaniu zalet nowego pomysłu, produktu czy technologii oraz ocenie potencjału rynkowego. Dokonujemy porównania ze znajdującymi się na rynku substytutami i oceny: (1) wielkości potencjalnego rynku, (2) niezbędnych nakładów inwestycyjnych, (3) kosztów produkcji, (4) kanałów dystrybucji itp. Najczęściej bezpośredni uczestnicy transferu technologii nie są w stanie samodzielnie odpowiedzieć na poszczególne pytania związane z oceną efektywności przedsięwzięcia innowacyjnego. Jednocześnie czas jest jednym z głównych czynników determinujących sukces rynkowy. Proces komercjalizacji technologii obejmuje tym samym kompleks działań mających na celu w przenośni „przekształcenie wiedzy i nowych rozwiązań technologicznych w pieniądze”. Podejmowane działania obejmują m.in.:

– prezentację nowych innowacyjnych pomysłów, produktów/procesów,

– prace rozwojowe i identyfikacje potencjalnych zastosowań,

– tworzenie i demonstracja prototypów innowacyjnych produktów,

– poszukiwanie rynkowych zastosowań technologii, audyt technologiczny,

– analizę rynków, opracowanie oraz realizację strategii marketingowych,

– prace wdrożeniowe i wdrożenie do produkcji,

– wprowadzenie produktu na rynek i jego sprzedaż.

Choć powyższe kroki korespondują z procesem wdrożenia innowacji technicznej, to koncepcja komercjalizacji technologii zachowuje swoją odmienność – głownie ze względu na fakt, że punktem odniesienia jest technologia, która może znaleźć zastosowanie w wielu produktach. Ponadto m.in. ze względu na to, że:

– start procesu następuje, gdy pojawi się potencjalnie wartościowa technologia,

– grono strategicznych klientów procesu (stakeholders) jest szerokie i zmienia się wraz z ewolucją koncepcji komercjalizacji,

– wyzwanie rynkowe polega tu na dostrzeżeniu i wykorzystaniu maksymalnej ilości nadarzających się okazji rynkowych wykorzystania technologii.

W praktyce identyfikujemy szereg strategii komercjalizacji technologii, np.:

– sprzedaż praw własności,

– licencjonowanie,

– alians strategiczny,

– joint venture,

– samodzielne wdrożenie,

– utworzenie innowacyjnej firmy odpryskowej (spin-off lub spin-out).

Z reguły bezpośredni uczestnicy transferu nie są w stanie samodzielnie odpowiedzieć na poszczególne pytania związane z oceną efektywności przedsięwzięcia innowacyjnego. Działania związane z komercjalizacja technologii wymagają tym samym wyspecjalizowanych operatorów, do których zaliczamy brokerów technologii oraz podmioty zajmujące się pośrednictwem pomiędzy sektorem nauki i badań, a praktyką gospodarczą (centra transferu technologii).

Paweł GŁODEK

Źrodła: [1] V. K. Jolly, Commercializing new technologies: getting from mind to market, Harvard Business School Press, Boston 1997; [2] K.B. Matusiak, Nowe tendencje we wspieraniu innowacji, przedsiębiorczości i transferu technologii [w:] K.B. Matusiak, E. Stawasz (red), Przedsiębiorczość i transfer technologii. Polska perspektywa, Katedra Ekonomii UŁ, Łodź/Żyrardow 1998; [3] Committee on Utilization of Technologies Developed at Russian Research and Educational Institutions, National Research Council and Russian Academy of Sciences, Technology Commercialization: Russian Challenges, American Lessons, National Academy Press, Washington D.C. 1998; [4] Przewodnik: Pomysł – Badania – Wiedza – Biznes. Usprawnienie procesow komercjalizacji wiedzy w instytucjach sektora badań i rozwoju w wojewodztwie śląskim, Projekt SEKT, Gliwice 2007.

Powyższe informacje pochodzą z publikacji Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości „Innowacje i transfer technologii. Słownik pojęć” pod redakcją Krzysztofa B. Matusiaka, Wydanie III zaktualizowane, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2011, publikacja dostępna bezpłatnie na http://www.parp.gov.pl/files/74/81/469/12812.pdf oraz na stronie http://www.pi.gov.pl.

 

Projekt realizowany na podstawie umowy ze Świętokrzyskim Biurem Rozwoju Regionalnego
Kapitał Ludzki Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego Unia Europejska - Europejski Funusz Społeczny
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego  • start
  • oferta
  • dzialania
  • praca
  • polecamy
  • kontakt
2009 © Fundacja "Fundusz Inicjatyw" ul. Seweryna Sierpińskiego 24/5, 20-448 Lublin, NIP: 9462553005, REGON: 060368615, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000306907,
Biuro Fundacji ul. Narutowicza 57/4, 20-016 Lublin, tel/fax: 081 532 10 30
e-mail: ffi@ffi.org.pl | mapa serwisu | Polityka dot. plików cookie


Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej +