Podziel się książką

Fundacja "Fundusz Inicjatyw" w ramach swojej działalności statutowej prowadzi bibliotekę FFI, która dysponuje atrakcyjnym, ale wciąż skromnym zbiorem książek. Wspólnymi siłami i z Waszą pomocą chcemy wzbogacić zasoby naszej biblioteki. Jeżeli posiadasz niepotrzebne książki w dobrym stanie i chcesz podzielić się nimi z innymi osobami, zachęcamy do oddania ich na rzecz Biblioteki FFI.

a) Możesz oddać nam swoją książkę na zawsze,
b) Możesz pożyczyć nam książkę na okres 1 roku, a potem ją odebrać.

Ze względu na przekazaną nam w ostatnim czasie dużą ilość książek z kategorii beletrystki (powieści, opowiadania, nowele itp., przede wszystkim o charakterze rozrywkowym) od dnia 20 marca 2013 r. przyjmujemy wyłącznie książki branżowe, związane z rozwojem zawodowym np. z zakresu ekonomii, funduszy europejskich.

Biblioteka bezpłatnie udostępnia swoje zbiory każdej zainteresowanej osobie fizycznej i organizacjom pozarządowym. Powierzone nam książki będą służyły osobistemu i zawodowemu rozwojowi wielu osób. Książki i publikacje można oddawać osobiście w bibliotece w godzinach jej otwarcia lub przesyłać pocztą na adres biblioteki FFI:

Fundacja "Fundusz Inicjatyw", ul. Narutowicza 57/6, 20-016 Lublin.

Biblioteka zastrzega sobie prawo do nie przyjęcia książek, które są zniszczone, nieaktualne (np. z nieaktualnym stanem prawnym), propagują określone ideologie. Wówczas osoba dostarczająca książki zobowiązana jest do ich odebrania.

Przekazując książki poinformuj nas czy wyrażasz zgodę na upowszechnienie swoich danych (imię i nazwisko oraz miasto zamieszkania), które zostaną umieszczone na liście darczyńców. Lista darczyńców biblioteki zostanie umieszczona na naszej stronie internetowej.

Zapraszamy również do korzystania ze zbiorów biblioteki. Aktualny wykaz książek i publikacji znajduje się na stronie internetowej Fundacji: www.ffi.org.pl w zakładce "Wypożycz książkę".

Biblioteka jest otwarta od poniedziałku do piątku w godz. 09:00-18:00. W razie pytań i wątpliwości prosimy o kontakt z osobą odpowiedzialną za bibliotekę - Małgorzatą Jończyk pod numerem tel. 81 532 10 30.
Nic o nas bez nas = empowerment

Termin "empowerment" oznacza zaangażowanie grup napotykających problemy społeczne oraz ich przedstawicieli w prace projektowe. W odniesieniu do projektów innowacyjnych empowerment to zaangażowanie w proces wypracowywania innowacyjnych rozwiązań przedstawicieli grup docelowych.

Interesuje Cię sytuacja kobiet na rynku pracy? Korzystasz z elastycznych form zatrudnienia? Masz pomysły jak godzić życie zawodowe z rodzinnym? Chcesz w swoim zakładzie pracy przetestować lub wdrożyć model godzenia życia zawodowego i rodzinnego z korzyścią dla osób, które zatrudniasz oraz z korzyścią dla zakładu pracy i efektywności działań? Chcesz podzielić się swoimi refleksjami? Masz konkretne propozycje rozwiązań organizacyjnych/prawnych? Podziel się nimi. Mogą one stać się częścią innowacyjnego modelu, który zostanie bezpłatnie udostępniony szerokim grupom odbiorców. Twoje zdanie może mieć realny wpływ na działania projektowe.

Wypowiedz się na forum! Weź udział w sondzie! Napisz do nas na ffi@ffi.org.pl! Odwiedź nas w biurze projektu w Radomiu!

Będziemy organizować cykliczne spotkania dotyczące postępów prac nad modelem. Chcesz wziąć udział w spotkaniu? Skontaktuj się z nami!

Serdecznie zapraszamy! Twoja opinia dużo dla nas znaczy!

Fundacja "Fundusz Inicjatyw" zaprasza do udziału w projekcie: "PI - innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO I RODZINNEGO"

OFERUJEMY BEZPŁATNIE: ZAPEWNIAMY: (dokumenty zgłoszeniowe na stronie www.ffi.org.pl, podstrona dot. projektu)

Kontakt:

Fundacja "Fundusz Inicjatyw"
ul. ŻEROMSKIEGO 94/115
26-600 RADOM
TEL./FAKS 48 370 36 71
TEL. KOM. 519 144 716
e-mail: ffi@ffi.org.pl

Projekt "PI - Innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO I RODZINNEGO" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Projekt: PWP Rynek pracy dla mam

woj.: lubelskie

Menu:

Patronat medialny:

Nowy Tydzień

 

Z ostatniej chwili

aktualnosci2015-06-01 | Podziękowania

Uprzejmie informujemy, że w dniu 31 maja 2015 r. zakończyliśmy realizację projektu „PWP Rynek pracy dla mam” W ramach projektu zrealizowano ...

więcej +

aktualnosci2015-05-28 | Produkt finalny w jęz. litewskim

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że wersja litewska „Scenariusza warsztatów równych szans kobiet i mężczyzn” jest już dostępna do pobrania w ...

więcej +

aktualnosci2015-05-21 | Aktualności projektowe

Szanowni Państwo, aktualnie trwają prace nad tłumaczeniem „Scenariusza warsztatów równych szans kobiet i mężczyzn” na język litewski. Niezwłocznie po ich ...

więcej +

aktualnosci2015-05-12 | Rezultaty miękkie projektu

Szanowni Państwo, przedstawiamy osiągnięte rezultaty miękkie dotyczące Uczestniczek 4 szkoleń w ramach projektu „PWP Rynek pracy dla mam”.   Projekt jest współfinansowany ...

więcej +

aktualnosci2015-05-05 | Finalna wersja "Scenariusza warsztatów równych szans kobiet i mężczyzn"

Szanowni Państwo, mamy przyjemność zaprezentować finalną wersję „Scenariusza warsztatów równych szans kobiet i mężczyzn”, stanowiącego produkt współpracy ponadnarodowej projektu opracowany ...

więcej +

aktualnosci2015-04-30 | Rezultaty projektu „PWP Rynek pracy dla mam”

Z przyjemnością informujemy, że spośród 40 uczestniczek projektu „PWP Rynek pracy dla mam” 21 Pań podjęło zatrudnienie. Fundacja „Fundusz Inicjatyw” ...

więcej +

archiwum aktualności projektu +

 

O projekcie

Projekt „PWP Rynek pracy dla mam” realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, na podstawie umowy podpisanej z Województwem Lubelskim - Wojewódzkim Urzędem Pracy w Lublinie.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Okres realizacji: 01.10.2013-31.05.2015

Celem głównym projektu jest przygotowanie 40 młodych matek pozostających bez zatrudnienia z terenu woj. lubelskiego do podjęcia pracy do 31.05.2015 r.

Cele szczegółowe:

 • Wyposażenie 40 uczestniczek projektu w wiedzę i umiejętności zawodowe z zakresu szkolenia, w którym będą uczestniczyć do 31.05.2015 r.
 • Nabycie przez 40 uczestniczek doświadczenia zawodowego w wyniku uczestnictwa w trzymiesięcznym stażu zawodowym do 31.05.2015 r.
 • Wzmocnienie psychologicznych aspektów funkcjonowania na rynku pracy (samoocena, poczucie sprawstwa, wewnętrzne poczucie kontroli) 40 uczestniczek projektu do 31.05.2015 r.
 • Nabycie przez 40 uczestniczek projektu (oraz max. 40 osób z ich otoczenia) do 31.05.2015 r. wiedzy praktycznej z zakresu dyskryminacji płciowej i niestereotypowego podziału obowiązków, wskutek uczestnictwa w warsztacie równych szans kobiet i mężczyzn, opracowanym z partnerem ponadnarodowym.

I. Kryteria podstawowe dla wszystkich uczestniczek:

Zagrożenie wykluczeniem społecznym z co najmniej jednego powodu spośród wskazanych w Ustawie o pomocy społecznej z 12.03.2004 r., tj. z powodu:

1) ubóstwa;
2) sieroctwa;
3) bezdomności;
4) bezrobocia;
5) niepełnosprawności;
6) długotrwałej lub ciężkiej choroby;
7) przemocy w rodzinie;
8) potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi;
9) potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności;
10) bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych;
11) trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą;
12) trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego;
13) alkoholizmu lub narkomanii;
14) zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej;
15) klęski żywiołowej lub ekologicznej.

Oprócz spełnienia min. jednego z powodów wymienionych powyżej, uczestniczkami mogą być kobiety spełniające łącznie następujące warunki:

 • zamieszkanie (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego) na terenie województwa lubelskiego;
 • wiek aktywności zawodowej (od 25 do 34 roku życia);
 • posiadanie statusu osoby bezrobotnej lub nieaktywnej zawodowo;
 • brak podjęcia zatrudnienia po przerwie związanej z urodzeniem/wychowaniem dziecka, tj. w okresie minimum 12 miesięcy, maksimum 5 lat od urodzenia najmłodszego dziecka;
 • zainteresowanie podnoszeniem i uzupełnianiem swoich kwalifikacji zawodowych;
 • gotowość do podjęcia zatrudnienia w minimum połowie wymiaru czasu pracy oraz do odbycia trzymiesięcznego stażu,
 • gotowość męża/partnera do udziału w warsztatach równych szans kobiet i mężczyzn.

II. Kryteria pierwszeństwa

 • posiadanie wykształcenia maksymalnie średniego - pierwszeństwo do maksymalnie 25 %;
 • posiadanie statusu osoby długotrwale bezrobotnej - pierwszeństwo do maksymalnie 25 %;
 • deklaracja udziału jednej kobiety w wyjeździe zagranicznym oraz znajomości języka angielskiego na poziomie min. B1 – pierwszeństwo do maksymalnie 10 % w grupie.

III. Kryteria wstępne dla poszczególnych szkoleń:

 • Kadry i płace z Symfonią” - wykształcenie minimum średnie oraz podstawowa znajomość obsługi komputera;
 • Business English z zaawansowaną obsługą pakietu MS Office” - wykształcenie minimum średnie, średnio-zaawansowana znajomość języka angielskiego i podstawowa znajomość obsługi komputera.

W ramach projektu oferujemy sześć form wsparcia:

1. Doradztwo indywidualne (uwzględniające diagnozę sytuacji uczestniczki na rynku pracy oraz stworzenie Indywidualnego Planu Działania);
2. Coaching psychologiczny;
3. Cztery szkolenia do wyboru, po 180 godzin dydaktycznych zajęć każde:

 • „Kadry i płace z obsługą programu Symfonia”;
 • „Business English z zaawansowaną obsługą pakietu MS Office”;
 • „Fotografia z Adobe Photoshop i GIMP”;
 • „Sprzedaż z obsługą kasy fiskalnej i komputera (w tym programów do fakturowania)”.

4. Trzymiesięczny staż;
5. Warsztat równych szans kobiet i mężczyzn dla uczestniczek projektu oraz ich mężów/partnerów;
6. Wyjazd na międzynarodowe spotkanie partnerskie do Wilna (dla wybranych uczestniczek projektu).

W ramach Projektu planowane jest przeszkolenie 40 uczestniczek. Zostaną utworzone cztery grupy liczące po dziesięć osób.

Dodatkowo, wsparciem zostanie objęte otoczenie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym: mężowie/partnerzy uczestniczek wezmą udział w warsztacie równych szans kobiet i mężczyzn.

Projekt „PWP Rynek pracy dla mam” realizowany jest przez Fundację „Fundusz Inicjatyw”.
Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w projekcie!


 

Kapitał Ludzki   Unia Europejska - Europejski Funusz Społeczny
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego • start
 • oferta
 • dzialania
 • praca
 • polecamy
 • kontakt
2009 © Fundacja "Fundusz Inicjatyw" ul. Seweryna Sierpińskiego 24/5, 20-448 Lublin, NIP: 9462553005, REGON: 060368615, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000306907,
Biuro Fundacji ul. Narutowicza 57/4, 20-016 Lublin, tel/fax: 081 532 10 30
e-mail: ffi@ffi.org.pl | mapa serwisu | Polityka dot. plików cookie


Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej +