Podziel się książką

Fundacja "Fundusz Inicjatyw" w ramach swojej działalności statutowej prowadzi bibliotekę FFI, która dysponuje atrakcyjnym, ale wciąż skromnym zbiorem książek. Wspólnymi siłami i z Waszą pomocą chcemy wzbogacić zasoby naszej biblioteki. Jeżeli posiadasz niepotrzebne książki w dobrym stanie i chcesz podzielić się nimi z innymi osobami, zachęcamy do oddania ich na rzecz Biblioteki FFI.

a) Możesz oddać nam swoją książkę na zawsze,
b) Możesz pożyczyć nam książkę na okres 1 roku, a potem ją odebrać.

Ze względu na przekazaną nam w ostatnim czasie dużą ilość książek z kategorii beletrystki (powieści, opowiadania, nowele itp., przede wszystkim o charakterze rozrywkowym) od dnia 20 marca 2013 r. przyjmujemy wyłącznie książki branżowe, związane z rozwojem zawodowym np. z zakresu ekonomii, funduszy europejskich.

Biblioteka bezpłatnie udostępnia swoje zbiory każdej zainteresowanej osobie fizycznej i organizacjom pozarządowym. Powierzone nam książki będą służyły osobistemu i zawodowemu rozwojowi wielu osób. Książki i publikacje można oddawać osobiście w bibliotece w godzinach jej otwarcia lub przesyłać pocztą na adres biblioteki FFI:

Fundacja "Fundusz Inicjatyw", ul. Narutowicza 57/6, 20-016 Lublin.

Biblioteka zastrzega sobie prawo do nie przyjęcia książek, które są zniszczone, nieaktualne (np. z nieaktualnym stanem prawnym), propagują określone ideologie. Wówczas osoba dostarczająca książki zobowiązana jest do ich odebrania.

Przekazując książki poinformuj nas czy wyrażasz zgodę na upowszechnienie swoich danych (imię i nazwisko oraz miasto zamieszkania), które zostaną umieszczone na liście darczyńców. Lista darczyńców biblioteki zostanie umieszczona na naszej stronie internetowej.

Zapraszamy również do korzystania ze zbiorów biblioteki. Aktualny wykaz książek i publikacji znajduje się na stronie internetowej Fundacji: www.ffi.org.pl w zakładce "Wypożycz książkę".

Biblioteka jest otwarta od poniedziałku do piątku w godz. 09:00-18:00. W razie pytań i wątpliwości prosimy o kontakt z osobą odpowiedzialną za bibliotekę - Małgorzatą Jończyk pod numerem tel. 81 532 10 30.
Nic o nas bez nas = empowerment

Termin "empowerment" oznacza zaangażowanie grup napotykających problemy społeczne oraz ich przedstawicieli w prace projektowe. W odniesieniu do projektów innowacyjnych empowerment to zaangażowanie w proces wypracowywania innowacyjnych rozwiązań przedstawicieli grup docelowych.

Interesuje Cię sytuacja kobiet na rynku pracy? Korzystasz z elastycznych form zatrudnienia? Masz pomysły jak godzić życie zawodowe z rodzinnym? Chcesz w swoim zakładzie pracy przetestować lub wdrożyć model godzenia życia zawodowego i rodzinnego z korzyścią dla osób, które zatrudniasz oraz z korzyścią dla zakładu pracy i efektywności działań? Chcesz podzielić się swoimi refleksjami? Masz konkretne propozycje rozwiązań organizacyjnych/prawnych? Podziel się nimi. Mogą one stać się częścią innowacyjnego modelu, który zostanie bezpłatnie udostępniony szerokim grupom odbiorców. Twoje zdanie może mieć realny wpływ na działania projektowe.

Wypowiedz się na forum! Weź udział w sondzie! Napisz do nas na ffi@ffi.org.pl! Odwiedź nas w biurze projektu w Radomiu!

Będziemy organizować cykliczne spotkania dotyczące postępów prac nad modelem. Chcesz wziąć udział w spotkaniu? Skontaktuj się z nami!

Serdecznie zapraszamy! Twoja opinia dużo dla nas znaczy!

Fundacja "Fundusz Inicjatyw" zaprasza do udziału w projekcie: "PI - innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO I RODZINNEGO"

OFERUJEMY BEZPŁATNIE: ZAPEWNIAMY: (dokumenty zgłoszeniowe na stronie www.ffi.org.pl, podstrona dot. projektu)

Kontakt:

Fundacja "Fundusz Inicjatyw"
ul. ŻEROMSKIEGO 94/115
26-600 RADOM
TEL./FAKS 48 370 36 71
TEL. KOM. 519 144 716
e-mail: ffi@ffi.org.pl

Projekt "PI - Innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO I RODZINNEGO" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Projekt: PWP Rynek pracy dla mam

woj.: lubelskie

Menu:

Patronat medialny:

Nowy Tydzień

 

Z ostatniej chwili

aktualnosci2015-06-01 | Podziękowania

Uprzejmie informujemy, że w dniu 31 maja 2015 r. zakończyliśmy realizację projektu „PWP Rynek pracy dla mam” W ramach projektu zrealizowano ...

więcej +

aktualnosci2015-05-28 | Produkt finalny w jęz. litewskim

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że wersja litewska „Scenariusza warsztatów równych szans kobiet i mężczyzn” jest już dostępna do pobrania w ...

więcej +

aktualnosci2015-05-21 | Aktualności projektowe

Szanowni Państwo, aktualnie trwają prace nad tłumaczeniem „Scenariusza warsztatów równych szans kobiet i mężczyzn” na język litewski. Niezwłocznie po ich ...

więcej +

aktualnosci2015-05-12 | Rezultaty miękkie projektu

Szanowni Państwo, przedstawiamy osiągnięte rezultaty miękkie dotyczące Uczestniczek 4 szkoleń w ramach projektu „PWP Rynek pracy dla mam”.   Projekt jest współfinansowany ...

więcej +

aktualnosci2015-05-05 | Finalna wersja "Scenariusza warsztatów równych szans kobiet i mężczyzn"

Szanowni Państwo, mamy przyjemność zaprezentować finalną wersję „Scenariusza warsztatów równych szans kobiet i mężczyzn”, stanowiącego produkt współpracy ponadnarodowej projektu opracowany ...

więcej +

aktualnosci2015-04-30 | Rezultaty projektu „PWP Rynek pracy dla mam”

Z przyjemnością informujemy, że spośród 40 uczestniczek projektu „PWP Rynek pracy dla mam” 21 Pań podjęło zatrudnienie. Fundacja „Fundusz Inicjatyw” ...

więcej +

archiwum aktualności projektu +

 

Rekrutacja

Do udziału w projekcie zapraszamy kobiety.

I. Kryteria podstawowe dla wszystkich uczestniczek:

Zagrożenie wykluczeniem społecznym z co najmniej jednego powodu spośród wskazanych w Ustawie o pomocy społecznej z 12.03.2004 r., tj. z powodu:

1) ubóstwa;
2) sieroctwa;
3) bezdomności;
4) bezrobocia;
5) niepełnosprawności;
6) długotrwałej lub ciężkiej choroby;
7) przemocy w rodzinie;
8) potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi;
9) potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności;
10) bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych;
11) trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą;
12) trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego;
13) alkoholizmu lub narkomanii;
14) zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej;
15) klęski żywiołowej lub ekologicznej.

Oprócz spełnienia min. jednego z powodów wymienionych powyżej, uczestniczkami mogą być kobiety spełniające łącznie następujące warunki:

 • zamieszkanie (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego) na terenie województwa lubelskiego;
 • wiek aktywności zawodowej (od 25 do 34 roku życia);
 • posiadanie statusu osoby bezrobotnej lub nieaktywnej zawodowo;
 • brak podjęcia zatrudnienia po przerwie związanej z urodzeniem/wychowaniem dziecka, tj. w okresie minimum 12 miesięcy, maksimum 5 lat od urodzenia najmłodszego dziecka;
 • zainteresowanie podnoszeniem i uzupełnianiem swoich kwalifikacji zawodowych;
 • gotowość do podjęcia zatrudnienia w minimum połowie wymiaru czasu pracy oraz do odbycia trzymiesięcznego stażu,
 • gotowość męża/partnera do udziału w warsztatach równych szans kobiet i mężczyzn.

II. Kryteria pierwszeństwa

 • posiadanie wykształcenia maksymalnie średniego - pierwszeństwo do maksymalnie 25 %;
 • posiadanie statusu osoby długotrwale bezrobotnej - pierwszeństwo do maksymalnie 25 %;
 • deklaracja udziału jednej kobiety w wyjeździe zagranicznym oraz znajomości języka angielskiego na poziomie min. B1 – pierwszeństwo do maksymalnie 10 % w grupie.

III. Kryteria wstępne dla poszczególnych szkoleń:

 • „Kadry i płace z Symfonią” - wykształcenie minimum średnie oraz podstawowa znajomość obsługi komputera;
 • „Business English z zaawansowaną obsługą pakietu MS Office” - wykształcenie minimum średnie, średnio-zaawansowana znajomość języka angielskiego i podstawowa znajomość obsługi komputera.

Rekrutacja będzie prowadzona w sposób otwarty z zachowaniem zasady równych szans.
W celu uniknięcia dezaktualizacji statusu kandydatki, uprawniającego do udziału w projekcie, zgłoszenia przyjmowane będą do każdej z grup przez okres dwóch miesięcy.

 • Grupa I – rekrutacja w miesiącach listopad – grudzień 2013 r.;
 • Grupa II – rekrutacja w miesiącach styczeń – luty 2014 r.;
 • Grupa III – rekrutacja w miesiącach marzec – kwiecień 2014 r.;
 • Grupa IV – rekrutacja w miesiącach maj – czerwiec 2014 r.

Warunkiem udziału w Projekcie jest:

 • Złożenie w wyznaczonym terminie poprawnie wypełnionego, kompletnego i podpisanego zgłoszenia obejmującego m.in. dokumenty potwierdzające:
  • zamieszkanie na terenie województwa lubelskiego;
  • poziom posiadanego wykształcenia;
  • posiadanie dziecka (kserokopia aktu urodzenia);
  • pozostawanie bez zatrudnienia w okresie minimum 12 miesięcy, maksimum 5 lat od urodzenia najmłodszego dziecka;
  • pisemne zobowiązanie się męża/partnera do udziału w warsztatach równych szans kobiet i mężczyzn.
 • Dodatkowo, dla szkolenia „Kadry i płace z Symfonią”:
  • wypełnienie w biurze projektu testu potwierdzającego znajomość obsługi komputera.
 • Dodatkowo, dla szkolenia „Business English z zaawansowaną obsługą pakietu MS Office”:
  • wypełnienie w biurze projektu testu potwierdzającego znajomość obsługi komputera;
  • wypełnienie w biurze projektu testu potwierdzającego średnio-zaawansowany poziom języka angielskiego.

Kompletne zgłoszenie obejmuje:

 • Podpisany Regulamin udziału w projekcie;
 • Wypełniony i podpisany Formularz Zgłoszeniowy;
 • Podpisane Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych;
 • Podpisane Oświadczenie o spełnianiu rekrutacyjnych kryteriów kwalifikowalności określonych w Regulaminie udziału w projekcie;
 • Oświadczenie potwierdzające zamieszkanie na terenie województwa lubelskiego;
 • Kserokopię aktu urodzenia dziecka;
 • Pisemne zobowiązanie się męża/partnera do udziału w warsztatach równych szans kobiet i mężczyzn;
 • Kserokopię stosownego świadectwa dokumentującego wykształcenie kandydatki;
 • Dokument poświadczający status uczestniczki na rynku pracy: bezrobotna (w tym długotrwale bezrobotna) lub nieaktywna zawodowo.

Prosimy wszystkie dokumenty wypełniać wielkimi literami!

DOKUMENTY ZGŁOSZENIOWE - GR. IV

Zgłoszenia można składać w terminach:

 • Grupa I: listopad – grudzień 2013 r.;
 • Grupa II: styczeń – luty 2014 r.;
 • Grupa III: marzec – kwiecień 2014 r.;
 • Grupa IV: maj – czerwiec 2014 r.
 • osobiście w Biurze Projektu w Lublinie, przy ul. Narutowicza 57/6 (II piętro) od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-18:00,
 • przesłać pocztą tradycyjną na adres: Fundacja „Fundusz Inicjatyw”; ul. Narutowicza 57/6; 20-016 Lublin (decyduje data wpływu dokumentów do Biura Projektu).

Zgłoszenia przesyłane drogą elektroniczną nie będą rozpatrywane.

Kandydatki na szkolenia „Kadry i płace z Symfonią” oraz „Business English z zaawansowaną obsługą pakietu MS Office” po złożeniu kompletnych i poprawnie wypełnionych dokumentów wezmą udział w teście, potwierdzającym znajomość obsługi komputera i/lub języka angielskiego (w zależności od tematyki wybranego szkolenia). Osoby składające zgłoszenia w Biurze Projektu osobiście będą rozwiązywać test bezpośrednio w Biurze po sprawdzeniu kompletności i poprawności złożonych dokumentów. Kandydatki zgłaszające się pocztą tradycyjną będą telefonicznie lub pisemnie (e-mail) umawiane na test.

Ocena testu ma postać zero – jedynkową, tzn. wynik oceny jest:

 • pozytywny - kandydatka spełnia minimalne wymagania

lub

 • negatywny - kandydatka nie spełnia minimalnych wymagań.

Aby przejść do kolejnego etapu rekrutacji w przypadku dwóch ww. szkoleń, to jest do ostatecznej kwalifikacji dokonywanej przez Komisję Rekrutacyjną, kandydatka musi otrzymać pozytywną ocenę z testu potwierdzającego znajomość obsługi komputera i/lub języka angielskiego.

Komisja Rekrutacyjna będzie brać pod uwagę:

 • kryteria formalne,
 • kryteria pierwszeństwa,
 • datę złożenia kompletnych i poprawnych dokumentów rekrutacyjnych.
 • założone we wniosku o dofinansowanie wskaźniki do osiągnięcia.

Lista Podstawowa i Rezerwowa osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie zostanie umieszczona na stronie internetowej Projektu oraz będzie dostępna do wglądu w Biurze Projektu. Osoby zakwalifikowane zostaną poinformowane o tym fakcie telefonicznie, mailowo i/lub drogą pocztową.

Do projektu zostanie zakwalifikowanych ogółem 40 kobiet pozostających bez zatrudnienia, w tym 20 bezrobotnych (w tym 10 długotrwale bezrobotnych) oraz 20 kobiet nieaktywnych zawodowo.

Dodatkowo, wsparciem zostanie objęte otoczenie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym: mężowie/partnerzy uczestniczek wezmą udział w warsztacie równych szans kobiet i mężczyzn.

Decyzja Komisji Rekrutacyjnej jest ostateczna i nie podlega procedurze odwoławczej.

Dokumenty rekrutacyjne dostępne są w Biurze Projektu oraz na stronie internetowej: www.ffi.org.pl.
 

Wyniki rekrutacji:

Lista podstawowa uczestniczek wsparcia ze szkoleniem "Sprzedaż z obsługą kasy fiskalnej i komputera (w tym programów do fakturowania)".

Lista podstawowa i rezerwowa uczestniczek wsparcia ze szkoleniem "Fotografia z Adobe Photoshop i GIMP".

Lista podstawowa uczestniczek wsparcia ze szkoleniem "Business English z zaawansowaną obsługą pakietu Ms Office".

Lista podstawowa i rezerwowa uczestniczek wsparcia ze szkoleniem "Kadry i płace z obsługą programu Symfonia".

Kapitał Ludzki   Unia Europejska - Europejski Funusz Społeczny
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego • start
 • oferta
 • dzialania
 • praca
 • polecamy
 • kontakt
2009 © Fundacja "Fundusz Inicjatyw" ul. Seweryna Sierpińskiego 24/5, 20-448 Lublin, NIP: 9462553005, REGON: 060368615, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000306907,
Biuro Fundacji ul. Narutowicza 57/4, 20-016 Lublin, tel/fax: 081 532 10 30
e-mail: ffi@ffi.org.pl | mapa serwisu | Polityka dot. plików cookie


Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej +