Klauzula informacyjna

W związku z realizacją wymagań Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informuję, że:

  1. Administratorem Pani/a danych osobowych jest Fundacja „Fundusz Inicjatyw” adres biura: ul. Okopowa 5/489a, 20-022 Lublin.
  2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w instytucji Partnerskiej: ffi@ffi.org.pl
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach projektowych, na podstawie art. 6 sek. 1 lit. a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  4. Pani/a dane osobowe będą przetwarzane do czasu wycofania zgody.
  5. Przysługuje Pani/u prawo żądania od administratora:

a) dostęp do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych,

b) prawo do ich sprostowania,

c) prawo do ograniczenia przetwarzania danych, jeżeli:

– osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,

– przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,

– administrator nie potrzebuje już danych do swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,

d) prawo do wycofania zgody. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

e) prawo żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), jeżeli:

– dane nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane, osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych,

– osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania,

– dane są przetwarzane niezgodnie z prawem,

– dane muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego.

6.Przysługuje Pani/u prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

7. Podanie przez Panią/a danych osobowych jest dobrowolne.

8. Linki do aktualnej wersji Klauzuli prywatności: https://webg a te.ec.europa.eu/erasmus-esc/index/privacy-statement ; https://webgate.ec.europa.eu/cas/ p rivacyStatement.html

Skip to content