Podziel się książką

Fundacja "Fundusz Inicjatyw" w ramach swojej działalności statutowej prowadzi bibliotekę FFI, która dysponuje atrakcyjnym, ale wciąż skromnym zbiorem książek. Wspólnymi siłami i z Waszą pomocą chcemy wzbogacić zasoby naszej biblioteki. Jeżeli posiadasz niepotrzebne książki w dobrym stanie i chcesz podzielić się nimi z innymi osobami, zachęcamy do oddania ich na rzecz Biblioteki FFI.

a) Możesz oddać nam swoją książkę na zawsze,
b) Możesz pożyczyć nam książkę na okres 1 roku, a potem ją odebrać.

Ze względu na przekazaną nam w ostatnim czasie dużą ilość książek z kategorii beletrystki (powieści, opowiadania, nowele itp., przede wszystkim o charakterze rozrywkowym) od dnia 20 marca 2013 r. przyjmujemy wyłącznie książki branżowe, związane z rozwojem zawodowym np. z zakresu ekonomii, funduszy europejskich.

Biblioteka bezpłatnie udostępnia swoje zbiory każdej zainteresowanej osobie fizycznej i organizacjom pozarządowym. Powierzone nam książki będą służyły osobistemu i zawodowemu rozwojowi wielu osób. Książki i publikacje można oddawać osobiście w bibliotece w godzinach jej otwarcia lub przesyłać pocztą na adres biblioteki FFI:

Fundacja "Fundusz Inicjatyw", ul. Narutowicza 57/6, 20-016 Lublin.

Biblioteka zastrzega sobie prawo do nie przyjęcia książek, które są zniszczone, nieaktualne (np. z nieaktualnym stanem prawnym), propagują określone ideologie. Wówczas osoba dostarczająca książki zobowiązana jest do ich odebrania.

Przekazując książki poinformuj nas czy wyrażasz zgodę na upowszechnienie swoich danych (imię i nazwisko oraz miasto zamieszkania), które zostaną umieszczone na liście darczyńców. Lista darczyńców biblioteki zostanie umieszczona na naszej stronie internetowej.

Zapraszamy również do korzystania ze zbiorów biblioteki. Aktualny wykaz książek i publikacji znajduje się na stronie internetowej Fundacji: www.ffi.org.pl w zakładce "Wypożycz książkę".

Biblioteka jest otwarta od poniedziałku do piątku w godz. 09:00-18:00. W razie pytań i wątpliwości prosimy o kontakt z osobą odpowiedzialną za bibliotekę - Małgorzatą Jończyk pod numerem tel. 81 532 10 30.
Nic o nas bez nas = empowerment

Termin "empowerment" oznacza zaangażowanie grup napotykających problemy społeczne oraz ich przedstawicieli w prace projektowe. W odniesieniu do projektów innowacyjnych empowerment to zaangażowanie w proces wypracowywania innowacyjnych rozwiązań przedstawicieli grup docelowych.

Interesuje Cię sytuacja kobiet na rynku pracy? Korzystasz z elastycznych form zatrudnienia? Masz pomysły jak godzić życie zawodowe z rodzinnym? Chcesz w swoim zakładzie pracy przetestować lub wdrożyć model godzenia życia zawodowego i rodzinnego z korzyścią dla osób, które zatrudniasz oraz z korzyścią dla zakładu pracy i efektywności działań? Chcesz podzielić się swoimi refleksjami? Masz konkretne propozycje rozwiązań organizacyjnych/prawnych? Podziel się nimi. Mogą one stać się częścią innowacyjnego modelu, który zostanie bezpłatnie udostępniony szerokim grupom odbiorców. Twoje zdanie może mieć realny wpływ na działania projektowe.

Wypowiedz się na forum! Weź udział w sondzie! Napisz do nas na ffi@ffi.org.pl! Odwiedź nas w biurze projektu w Radomiu!

Będziemy organizować cykliczne spotkania dotyczące postępów prac nad modelem. Chcesz wziąć udział w spotkaniu? Skontaktuj się z nami!

Serdecznie zapraszamy! Twoja opinia dużo dla nas znaczy!

Fundacja "Fundusz Inicjatyw" zaprasza do udziału w projekcie: "PI - innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO I RODZINNEGO"

OFERUJEMY BEZPŁATNIE: ZAPEWNIAMY: (dokumenty zgłoszeniowe na stronie www.ffi.org.pl, podstrona dot. projektu)

Kontakt:

Fundacja "Fundusz Inicjatyw"
ul. ŻEROMSKIEGO 94/115
26-600 RADOM
TEL./FAKS 48 370 36 71
TEL. KOM. 519 144 716
e-mail: ffi@ffi.org.pl

Projekt "PI - Innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO I RODZINNEGO" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 

Z ostatniej chwili - archiwum aktualnościwybierz projekt:international
2014-01-09 | Local Actions. Global View / Step Forward

Intercultural news of the week: Shopka by Jarosław Koziara/ Crèche .../Pesebre..

Jarosław Koziara’s "Shopka", exhibited as part of the “Kiosk with Art” series, is on display at the Węglin Community Cultural Centre until 17th January. “Kiosk with Art” is a project dedicated to the Węglin district in Lublin. It is an attempt to penetrate into the space that had previously been deprived of a regular contact with art. All events within the series are held in a kiosk building that stands in the front of the Węglin Community Cultural Centre.
The Kiosk hosts artists from Poland and abroad who create interdisciplinary works, often mixed with science, music or theatre. The “Kiosk with Art” project serves as a way to build a complex image of contemporary art, showing its different natures without leaving the audience’s questions unanswered. The Kiosk is an exhibition centre, a workshop area and a publishing space. The project is run by the Węglin Gallery which operates at the cross section of disciplines in order to present a broad spectrum of phenomena bound to contemporary art. The project is led by Ludomir Franczak.
Jarosław Koziara was born in 1967 in Jędrzejów. He is a performer and a visual artist, the author of numerous theatrical sceneries (e.g. for the Grand Theatre in Warsaw, the Hans Christian Andersen Theatre in Lublin), outdoor and TV set sceneries (e.g. Finale of the Grand Orchestra of Christmas Charity). He has also produced stage designs for many indoor and outdoor concert settings. He cooperated for over ten years with the band Voo Voo for which he created their stage, CD and visual brand image. He is also known for his unconventional artistic projects: gigantic burning structures. Koziara is an originator of funny happenings and performances in city space, the author of installations displayed in art galleries and the creator of monumental, hectares long landart work. He wanted to become a beekeeper in the past and even attended the Secondary Beekeeping School in Pszczela Wola, but he ended up at the Academy of Fine Arts in Warsaw, where he graduated from poster design. A graphic designer, Koziara is the author of a few covers for books, records and CDs, posters and logos. He is a columnist of the cultural magazine Lubelski Informator Kulturalny ZOOM. Moreover, he travels around the world and writes about his travel experiences. He lives on art, for art and of art.

More information: ddkweglin.pl/2013/12/06/jaroslaw-koziara-shopka/

"Crèche"  de Jarosław Koziara, présenté dans le cadre de la série Kiosque avec d'Art, est exposée au Centre Culturel Communauté de Węglin jusqu'au 17 Janvier. Kiosque avec d’Art est un projet dédié à l'arrondissement Węglin à Lublin. Il s'agit d'une tentative de pénétrer dans l'espace qui était auparavant privé d'un contact régulier avec l'art. Tous les événements au sein de la série ont lieu dans un bâtiment du kiosque qui se trouve à l'avant du Centre Culturel Communauté de Węglin.

Le Kiosque accueille des artistes à la fois de la Pologne et de l'étranger qui créent des œuvres interdisciplinaires, souvent mélangés avec la science, la musique ou le théâtre. Le projet Kiosque avec d'Art est un moyen de construire une image complexe de l'art contemporain, montrant ses différentes natures sans laisser sans réponse des questions de l'auditoire. Le Kiosque est un centre d'exposition, un espace atelier ainsi qu’un espace de publication. Le projet est géré par la Galerie Węglin, qui fonctionne à la section transversale de disciplines afin de présenter un large éventail de phénomènes liés à l'art contemporain. Le projet est organisée par Ludomir Franczak.

Jarosław Koziara est né en 1967 à Jędrzejów. Il est acteur et un artist plasticien, l'auteur de nombreux décors de théâtre (par exemple pour le Théâtre Wielki de Varsovie, le Théâtre Christian Andersen Hans à Lublin), des dessins à plein air et pour la télévision (par exemple pour la Grande Finale de l’événement de charité du Grand Orchestre de Noël). Il a également produit des scénographies pour de nombreux paramètres de concerts intérieurs et extérieurs. Depuis plus de dix ans, il a coopéré avec le groupe Voo Voo, pour qui il a créé son stade, CD et l'image de la marque visuelle. Il est également connu pour ses projets artistiques non conventionnelles: les structures de combustion gigantesques. Koziara est un auteur de drôle happenings et performances dans l'espace de la ville, l'auteur des installations exposées dans des galeries d'art et le créateur des monumentales hectares d’oeuvres d'art. Dans le passé, il voulait devenir un apiculteur et il a même fréquenté l’École Secondaire de l'Apiculture à Pszczela Wola, mais il a fini à l'Académie des Beaux-Arts de Varsovie, où il a été diplômé en conception d'affiches. Un graphiste, Koziara est l'auteur de quelques centaines de livres, dossiers et jaquettes de CD, des affiches et des logos. Il est chroniqueur au magazine culturel Lubelski Informator Kulturalny ZOOM. En outre, il voyage autour du monde et écrit à propos de ses expériences de voyage. Il vit sur l'art, de l'art et pour l'art.

Pour plus d'informations: ddkweglin.pl/2013/12/06/jaroslaw-koziara-shopka/
 

"Pesebre" por Jarosław Koziara, exhibido como parte de la serie Quiosco con Arte, se exhibe en el Centro Cultural Comunidad de Węglin hasta el 17 de enero. Quiosco con Arte es un proyecto dedicado al barrio Węglin en Lublin. Es un intento de penetrar en el espacio que anteriormente había sido privado de un contacto regular con el arte. Todos los eventos dentro de las series tienen lugar en un edificio de quiosco que se encuentra al frente del Centro Cultural Comunidad de Węglin.

El Quiosco acoge artistas tanto de Polonia como extranjeros que crean trabajos interdisciplinarios, a menudo relacionados con la ciencia, la música o el teatro. El proyecto Quiosco con Arte sirve como un medio para construir una imagen compleja del arte contemporáneo, mostrando sus diferentes naturalezas sin dejar sin respuesta las preguntas de la audiencia. El Quiosco es un centro de exposiciones, una zona de taller y un espacio editorial. El proyecto está bajo el cargo de la Galería Węglin, que opera en la sección transversal de las disciplinas con el fin de presentar un amplio espectro de fenómenos relacionados con el arte contemporáneo. El proyecto está dirigido por Ludomir Franczak.

Jarosław Koziara nació en 1967 en Jędrzejów. Es actor y artista visual, autor de numerosos diseños de escenarios (por ejemplo, para el Teatro Wielki de Varsovia, el Teatro Hans Christian Andersen de Lublin), diseños al aire libre y para televisión (por ejemplo, para la gran final del evento de caridad de la Gran Orquesta de Navidad). También ha producido escenografías para muchos conciertos de interior y al aire libre. Durante más de diez años cooperó con la banda Voo Voo, para la que creó su escenario, CD e imagen de marca visual. También es conocido por sus proyectos artísticos no convencionales: estructuras ardientes gigantescas. Koziara es un creador de acontecimientos divertidos y actuaciones en el espacio de la ciudad, autor de las instalaciones que aparecen en las galerías de arte y creador de monumentales hectáreas de obras de arte. En el pasado quería convertirse en apicultor e incluso asistió a la Escuela Secundaria de Apicultura en Pszczela Wola, pero terminó en la Academia de Bellas Artes de Varsovia, donde se graduó en diseño de carteles. Diseñador gráfico, Koziara es el autor de cientos de libros, discos y carátulas de CD, carteles y logos. Es columnista de la revista cultural Lubelski Informator Kulturalny ZOOM. Además , viaja por el mundo y escribe acerca de sus experiencias de viaje. Vive en el arte, del arte y para el arte.

Para más detalles, ver: ddkweglin.pl/2013/12/06/jaroslaw-koziara-shopka/
 

 


podkarpackie
2014-01-09 | Aktywne obywatelstwo

Porady obywatelskie przez internet w serwisie ngo.pl

W portalu ngo.pl został uruchomiony nowy serwis edukacyjno-poradniczy – Informator obywatelski. Można tu znaleźć podstawowe informacje o uprawnieniach obywatelskich w różnych obszarach życia codziennego. Można również skorzystać z bezpłatnych porad obywatelskich przez internet wypełniając odpowiedni formularz.

Głównym celem serwisu jest udzielanie wsparcia osobom potrzebującym pomocy w związku z nieznajomością przepisów oraz brakiem umiejętności egzekwowania swoich praw. W serwisie można również zasięgnąć informacji o prawach i obowiązkach w różnych obszarach życia codziennego (m.in. sprawy mieszkaniowe, rodzinne, zadłużenia, zatrudnienie, emerytury, prawo spadkowe, pomoc społeczna) oraz zapoznać się z bieżącymi wiadomościami o istotnych sprawach społecznych.

Realizatorem serwisu jest Związek Biur Porad Obywatelskich - organizacja, która od ponad 17 lat działa na rzecz bezpłatnego dostępu do poradnictwa i informacji obywatelskich.

Adres portalu: www.obywatelskieinfo.ngo.pl


mazowieckie
2014-01-08 | PI - Innowacyjny model godzenie przez kobiety życia zawodowego i rodzinnego

Z cyklu słowniczek: SABBATICAL

Wśród ogólnie znanych, pozapłacowych benefitów oferowanych przez pracodawców, takich jak: karnety na siłownię lub basen, opieka medyczna, laptop, komórka czy samochód, ostatnimi czasy pojawił się nowy – sabbatical. Co kryje się pod tą nazwą? Zazwyczaj jest on definiowany jako urlop dla profesjonalistów, pracowników z wieloletnim doświadczeniem zawodowym, którzy sprawdzili się na swoim stanowisku, ale z powodu wypalenia bądź zaangażowania we własny rozwój chcą odpocząć od zawodowej codzienności, nie rezygnując przy tym z pracy i/lub wynagrodzenia. Pierwszy taki urlop został przyznany na Uniwersytecie Harvarda pod koniec XIX wieku pracownikom naukowym. Prawo do niego otrzymali pracownicy posiadający ponad 7-letni staż pracy. Pracownik mógł sam zadecydować o wymiarze urlopu, do wyboru miał pół pełnopłatnego semestru lub dwa semestry z 50-procentowym wynagrodzeniem. Wśród korporacji pierwszy był McDonald’s. Po pewnym czasie w ślad za nim poszły takie duże firmy, jak: IBM, Intel, Nike czy American Express. Z kilku niezależnych badań wynika, że w Stanach Zjednoczonych z dodatkowego wypoczynku mogą skorzystać pracownicy co piątego przedsiębiorstwa. Polskie firmy bardzo rzadko decydują się na udzielenie takiego urlopu pracownikom. Sabbatical dotychczas był udzielany pracownikom z branży informatycznej, w firmach konsultingowych i badawczych oraz w mediach.

Źródło: http://zielonalinia.pl/

 

 

Projekt „PI – innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO 
I RODZINNEGO” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


mazowieckie
2014-01-07 | PI - Innowacyjny model godzenie przez kobiety życia zawodowego i rodzinnego

Wyzwania na rynku pracy 2014

Mijający rok na polskim rynku pracy był bardzo nerwowy. Bezrobocie rejestrowane na poziomie 14,2% (10,6% według BEAL), które odnotowano w lutym było najwyższe od sześciu lat. Od połowy roku widać było znaczącą poprawę nastrojów wśród pracodawców i wzrost liczby ofert pracy, co pozwalało optymistyczne patrzeć w przyszłość – ostatnie dane za listopad pokazują stopę bezrobocia rejestrowanego o 1 punkt procentowy niższą niż na początku roku. Jednak w dalszym ciągu kluczowy będzie pierwszy kwartał nadchodzącego 2014 r. To czas, w którym rynek pracy zazwyczaj zamiera – mimo wszystko nie powinniśmy się spodziewać drastycznej powtórki z 2013 roku. Wskaźniki gotowości pracodawców do zatrudniania są w tym roku znacząco wyższe niż w roku poprzednim. Na tle innych krajów europejskich sytuacja w Polsce wydaje się dosyć stabilna. Z jednej strony bezrobocie w Hiszpanii osiągnęło w tym roku rekordowy poziom 26,7%, zaś w Grecji 27,4% (dane Eurostatu). Z drugiej strony u naszego zachodniego sąsiada poziom bezrobocia osiągnął rekordowo niską wartość 5,2% – najmniejszą od 1991 roku (dane Eurostat). Chociaż można spodziewać się poprawy sytuacji gospodarczej w krajach Południa, to wątpliwe, aby ożywienie przełożyło się od razu na poprawę na rynku pracy. Bardzo możliwe, że będziemy mieć tam do czynienia ze zjawiskiem histerezy, które polega na tym, że nawet trwające krótko zmniejszenie popytu przekłada się na długoterminowe skutki, takie jak trwały spadek zatrudnienia i produkcji oraz wzrost bezrobocia. Strategicznym wydarzeniem dla polskiego rynku pracy będzie wejście w życie nowelizacji ustawy o promocji zatrudniania i instytucjach rynku pracy. Aktualny projekt zakłada zwiększenie współpracy pomiędzy urzędami pracy a prywatnymi agencjami zatrudniania, które to będą zarządzać częścią zarejestrowanych bezrobotnych. Dużym krokiem na rzecz aktywizacji młodych na rynku pracy będzie z kolei około 2 mld złotych na walkę z bezrobociem wśród osób do 25 roku życia, które Polska ma otrzymać od Unii Europejskiej w ramach nowego programu „Inicjatywa na rzecz zatrudniania młodych”. Pieniądze trafią do województw, w których bezrobocie wśród młodych przekracza 25%.

Problemem, który nie doczekał się jeszcze odpowiedniego rozwiązania, a wymaga natychmiastowego działania, jest bezrobocie wśród osób starszych, powyżej 50 roku życia. W dużej mierze wynika ono z nieprzystających do realiów przepisów zawartych w kodeksie pracy. Tzw. okres ochronny z perspektywy pracodawców wiąże się z szeregiem zobowiązań, przede wszystkim z niemożnością zwolnienia pracownika w okresie czterech lat przed emeryturą i to nawet, gdy sytuacja przedsiębiorstwa jest zła, zmieniło ono profil swojej działalności lub miała miejsce jego restrukturyzacja.

Źródło: http://hrstandard.pl/

 

 

Projekt „PI – innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO 
I RODZINNEGO” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


świętokrzyskie
2014-01-07 | Staż krokiem do pracy

Termin rozpoczęcia Grupowego Poradnictwa Zawodowego dla uczestników/czek grupy I obejmującej szkolenie „Grafika komputerowa” oraz dla uczestników/czek grupy II obejmującej szkolenie „Kadry i płace z obsługą Symfonii”

Uprzejmie informujemy, że w dniu 21.01.2014 r. (wtorek) rozpoczną się  zajęcia z zakresu grupowego poradnictwa zawodowego dla uczestników/czek grupy I obejmującej szkolenie „Grafika komputerowa” oraz dla uczestników/czek grupy II obejmującej szkolenie „Kadry i płace z obsługą Symfonii”.

Projekt "Staż krokiem do pracy" jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

 


mazowieckie
2014-01-07 | PI - Innowacyjny model godzenie przez kobiety życia zawodowego i rodzinnego

Rekrutacja do projektu

Z przyjemnością informujemy, iż w zakładce Rekrutacja są już dostępne do pobrania wstępne formularze zgłoszeniowe dla kobiet oraz pracodawców zainteresowanych testowaniem INNOWACYJNEGO MODELU GODZENIA PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO Z RODZINNYM.

Liczba miejsc jest ograniczona, dlatego zachęcamy do składania wstępnych formularzy zgłoszeniowych.

 

 

Projekt „PI – innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO 
I RODZINNEGO” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


mazowieckie
2014-01-03 | PI - Innowacyjny model godzenie przez kobiety życia zawodowego i rodzinnego

Z cyklu formy opieki nad dzieckiem: Dzienny opiekun

Podobnie jak w przypadku żłobka i klubu dziecięcego także instytucja dziennego opiekuna ma pomóc rodzicom w godzeniu pracy zawodowej z obowiązkami rodzinnymi.

W czasie, gdy rodzice nie mogą sprawować opieki nad dzieckiem z powodu np. pracy zawodowej, mogą je powierzyć opiece dziennego opiekuna. Opieka sprawowana jest w warunkach domowych, a czas sprawowania opieki przez dziennego opiekuna efektywniej dopasowany do czasu pracy rodziców.
Dzienny opiekun zapewnia dziecku właściwą opiekę pielęgnacyjną i edukacyjną uwzględniając przy tym wiek, indywidualne potrzeby oraz rozwój psychomotoryczny dziecka.

Dziecko to jest również bezpieczne - dzienny opiekun jest przeszkolony z zakresu pierwszej pomocy i musi posiadać warunki lokalowe zapewniające dziecku bezpieczną opiekę. Warunki przebywania dziecka sprawdzane są podczas wywiadu środowiskowego przeprowadzanego przez kierownika ośrodka pomocy społecznej w celu weryfikacji spełnienia warunków wymaganych od osoby chcącej zostać dziennym opiekunem.

Źródło: http://rodzina.gov.pl/

 

 

Projekt „PI – innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO 
I RODZINNEGO” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


podkarpackie
2014-01-03 | Aktywne obywatelstwo

To już 11056 porad w BPPiO

Jak co miesiąc prezentujemy Państwu efekty działalności Biur Porad Prawnych i Obywatelskich prowadzonych przez Fundację „Fundusz Inicjatyw”. W miesiącu grudniu 2013 r.
W BPPiO w Nisku, Stalowej Woli i Tarnobrzegu udzielono 291 porad prawnych i obywatelskich 203 osobom. Ogółem od początku funkcjonowania BPPiO udzielono 11056 porad 7266 osobom.
Zapraszamy do zapoznania się z zamieszczonym zestawieniem prezentującym ilość udzielonych porad oraz ocenę świadczonych usług.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


podkarpackie
2014-01-03 | Aktywne obywatelstwo

Inne godziny funkcjonowania BPPiO w Tarnobrzegu w dn. 07-10.01.2014

Informujemy, że w dniach 7 - 10 stycznia 2014 r. Biuro Porad Prawnych i Obywatelskich w Tarnobrzegu będzie czynne wyłącznie w godzinach dyżuru doradcy prawnego i doradczyni obywatelskiej.

Harmonogram dyżurów jest dostępny w zakładce Harmonogramy dyżurów w BPPiO.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


mazowieckie
2014-01-02 | PI - Innowacyjny model godzenie przez kobiety życia zawodowego i rodzinnego

Urlop macierzyński - czy warto utrzymywać kontakt z pracodawcą?

Po zmianach, jakie w 2013 roku wprowadził rząd, kobieta, jeżeli chce, może w pełni wykorzystać urlop rodzicielski, czyli spędzić w domu z dzieckiem aż rok. Hanna Więcewicz, kierownik ds. zmiany kariery w firmie doradztwa personalnego ManpowerGroup: - Urlop macierzyński to czas dla matki i dziecka, które w pierwszych miesiącach życia potrzebuje intensywnego kontaktu z rodzicielką. Stres związany często z pracą nie jest tu wskazany. Warto jednak podtrzymywać kontakty z firmą, którą opuszczamy na czas urlopu macierzyńskiego. Często stosowaną praktyką jest np. odwiedzenie miejsca pracy, ale tylko po to, by pokazać swojego malucha i podtrzymać relacje z szefem i współpracownikami. Znam wprawdzie przypadki osób, które na macierzyńskim pełniły swoje pracownicze role pracując w domu i jednocześnie zajmując się dzieckiem. W sytuacjach bardzo awaryjnych, jeśli takie się zdarzą, jak najbardziej można pomagać swojemu pracodawcy, ale jasno określając, ile czasu i kiedy możemy na to poświecić. - Korzystając z urlopu macierzyńskiego warto kontaktować się z pracodawcą i informować go o naszych planach co do powrotu. To uczciwe postawienie sprawy, które pozwala pracodawcy rozplanować pracę podczas naszej nieobecności. Ważna jest tu również kwestia utrzymywania relacji czysto ludzkich, uczestniczenie np. w spotkaniu wigilijnym w czasie przedświątecznym, odwiedziny, by pochwalić się swoim dzieckiem i podzielić radością. Takie zachowania budują nasze wzajemne nastawienie w firmie i pomogą w późniejszym do niej powrocie. – mówi Hanna Więcewicz.

Źródło: http://gazetapraca.pl/

 

 

Projekt „PI – innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO 
I RODZINNEGO” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
strony: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 | 281 | 282 | 283 | 284 | 285 |

+ poprzednia strona | następna strona +

  • start
  • oferta
  • dzialania
  • praca
  • polecamy
  • kontakt
2009 © Fundacja "Fundusz Inicjatyw" ul. Seweryna Sierpińskiego 24/5, 20-448 Lublin, NIP: 9462553005, REGON: 060368615, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000306907,
Biuro Fundacji ul. Narutowicza 57/4, 20-016 Lublin, tel/fax: 081 532 10 30
e-mail: ffi@ffi.org.pl | mapa serwisu | Polityka dot. plików cookie


Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej +