Projekt: Poradnictwo edukacyjne na rzecz poprawy jakości życia osób 55+

Program: Erasmus+

Rodzaj działania: KA210-ADU – Partnerstwa na małą skalę w edukacji dorosłych

Cele projektu:

Cele projektu (z terminem realizacji do 31 maja 2025 r.):

 1. Rozwój innowacyjnej usługi pozazawodowego „poradnictwa edukacyjnego dla osób w wieku 55+”.
 2. Opracowanie „Poradnika dla kadry zajmującej się edukacją dorosłych” z zakresu poradnictwa edukacyjnego dla osób w wieku 55+.
 3. Podniesienie kompetencji/wiedzy co najmniej 6 osób dorosłych (po 3 z organizacji partnerskich) w zakresie edukacji dorosłych/poradnictwa edukacyjnego, dzięki fazie badawczej i wymianie dobrych praktyk.
 4. Zapewnienie wsparcia w zakresie doradztwa edukacyjnego 10 uczestnikom w wieku 55+ w fazie testowej (po 5 w każdym kraju partnerskim).
 5. Zapewnienie osobom w wieku 55+ nowych możliwości rozwoju edukacyjnego i osobistego poprzez rozszerzenie oferty edukacyjnej co najmniej 4 podmiotów (po dwa z każdego kraju partnerskiego) o nową usługę „poradnictwa edukacyjnego dla osób 55+”.

 

Działania:

 • Rozwój usługi poradnictwa edukacyjnego dla osób w wieku 55+
 • Opracowanie przewodnika dla kadry
 • Wymiana dobrych praktyk i upowszechnianie
 • Zarządzanie projektem i jego wdrażanie

Rezultaty

 1. A) Innowacyjna usługa pozazawodowego „poradnictwa edukacyjnego dla osób w wieku 55+”.
 2. B) „Poradnik dla kadry zajmującej się edukacją dorosłych” zawierający wytyczne/rekomendacje dotyczące sposobu prowadzenia usługi oraz wzory dokumentów.
 3. C) Podniesienie wiedzy i kompetencji co najmniej 6 przedstawicieli personelu z 2 instytucji partnerskich.
 4. D) Zwiększenie potencjału kadrowego i instytucjonalnego 2 instytucji partnerskich.
 5. E) Poszerzenie oferty w zakresie pozazawodowego poradnictwa edukacyjnego dla dorosłych (skierowanej do osób w wieku 55+) w dwóch krajach partnerskich.

Grupy docelowe:

1) Pracownicy instytucji partnerskich, co najmniej 3 osoby z każdej instytucji; zarówno kadra zarządzająca, administracyjna, jak i kadra merytoryczna (profesjonalni doradcy, trenerzy, edukatorzy, coache, facylitatorzy). Dzięki zaangażowaniu na pewnym etapie w realizację projektu osoby te będą wymieniać dobre praktyki, zdobywać nową wiedzę i umiejętności z zakresu edukacji dorosłych – w przyszłości będą potencjalnymi użytkownikami rezultatów.

2) Dorośli uczniowie w wieku 55+, minimum 10 osób, po 5 w każdym kraju – udział w testowaniu poradnictwa edukacyjnego.

3) Kadra edukacji dorosłych uczestnicząca w testowaniu (badanie z „klientem” – osoba 55+) – co najmniej 2 osoby w każdym kraju partnerskim.

4) Kadra edukacji dorosłych z instytucji niewchodzących w skład konsorcjum, zarówno administracja, jak i edukatorzy dorosłych (np. trenerzy, wykładowcy, doradcy, ewaluatorzy), którzy otrzymają informację o wynikach projektu – potencjalni przyszli użytkownicy rezultatów.

5) Wszystkie instytucje/organizacje edukacyjne/szkoleniowe świadczące usługi edukacyjno-doradcze dla dorosłych (w szczególności z sektora edukacji osób dorosłych, ale nie tylko), zainteresowane wprowadzeniem do swojej oferty poradnictwa edukacyjnego dla osób 55+, w tym UTW, kluby seniora;

6) Wszyscy dorośli, zwłaszcza ci, którzy ukończyli 55. rok życia, którzy w przyszłości będą mogli jako słuchacze korzystać z opracowanej usługi poradnictwa edukacyjnego.

Partnerzy:

Skip to content