Klauzula informacyjna

Jako uczestnik/uczestniczka szkolenia ekologicznego dla VET

wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz mojego wizerunku na  podstawie art. 81.1 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.  U. Nr 24, poz. 83 ze zm.) dla celów realizacji, promocji, upowszechniania i rozliczenia projektu  „VEforCA: Co kształcenie zawodowe może zrobić dla działań na rzecz klimatu” (“What Vocational Education can do for Climate Action (VEforCA)”) finansowanego w ramach  programu Erasmus+, numer: 2021-2-PL01-KA210-VET-000047985.

Klauzula informacyjna

W związku z realizacją wymagań Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia  27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie  przetwarzania danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia  dyrektywy 95/46/WE informuję, że:

 1. Administratorem Pani/a danych osobowych jest Fundacja „Fundusz Inicjatyw” adres biura: ul. Okopowa 5/489a, 20-022 Lublin.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych: ffi@ffi.org.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach projektowych, na podstawie art. 6 sek. 1 lit. a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 4. Dane mogą być udostępniane:
  • podmiotom, które świadczą na rzecz Administratora usługi informatyczne lub podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi księgowe lub podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi administracyjne i inne związane z realizacją usługi
  • osobom prowadzącym szkolenia/spotkania z zakresie niezbędnym do realizacji usługi;
  • instytucjom zarządzającym programami realizowanymi przez Fundację „Fundusz Inicjatyw” w zakresie, w jakim jest to niezbędne do realizacji tych programów;
  • pracodawcy (o ile została Pani / Pan skierowany do udziału w wydarzeniu określonym w nagłówku jego decyzją).
 1. Pani/a dane osobowe będą przetwarzane do czasu wycofania zgody.
 2. Przysługuje Pani/u prawo żądania od administratora:

a) dostęp do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych,

b) prawo do ich sprostowania,

c) prawo do ograniczenia przetwarzania danych, jeżeli:

 • osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
 • przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu  danych, żądając w zamian ich ograniczenia,
 • administrator nie potrzebuje już danych do swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich  do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,

d) prawo do wycofania zgody. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

e) prawo żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), jeżeli: – dane nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane, osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych,

 • osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie i nie ma innej podstawy  prawnej przetwarzania,
 • dane są przetwarzane niezgodnie z prawem,
 • dane muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego.

       7.Przysługuje Pani/u prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu  Ochrony Danych Osobowych.

       8. Podanie przez Panią/a danych osobowych jest dobrowolne.

      9. Linki do aktualnej wersji Klauzuli prywatności:

 

      https://webgate.ec.europa.eu/cas/privacyStatement.html

      https://webgate.ec.europa.eu/erasmus-esc/index/privacy-statement

Skip to content